Brojevi

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Brojevi
B R O J E V I[uredi]

Prvi popis Izraelovih plemena[uredi]

 • 1 1 U pustinji Sinaja, GOSPOD oslovi Mojsija u *šatoru susretanja; bio je to prvi dan desetog mjeseca, druge godine poslije njihovog izlaska iz zemlje Egipta. On reče:
 • 2 » Ustanovite stanje sve zajednice sinova Izraelovih po zadrugama i obiteljima, ustanovljujući broj svih ljudi, jednog po jednog[1].
 • 3 Ljude od dvadeset godina i više, sve one koji služe u vojsci Izraelovoj, popiši ih po armijama[2], ti i Aaron.
 • 4 Da bude s vama po jedan čovjek iz svakog plemena, jedan čovjek koji je glava obitelji.
 • 5 Evo imena ljudi koji će vam pomagati: za Ruben, Elizur, sin Šedeurov;
 • 6 za Simeon, Šelumie[3], sin Surišadajev;
 • 7 za Judu, Nahšon, sin Aminadavljev;
 • 8 za Isakar, Netanel sin Suarov;
 • 9 za Zabulon, Eliav, sin Helonov;
 • 10 glede sinova Josipovih: za Efraim, Elišama, sin Amihudov - za Manase, Gameliel, sin Pedahsurov;
 • 11 Za Benjamin, Avidan, sin Gideonijev;
 • 12 za Dan, Ahiezer, sin Amišadajev; 13 za Ašer, Paguiel, sin Okranov;
 • 14 za Gad, Eliazaf, sin Deuelov;
 • 15 za Neftali, Ahira, sin Einanov. «
 • 16 Bijahu to zastupnici zajednice, odgovorni iz svojih očinskih plemena; oni bijahu glavari sve sile Izraelove[3].
 • 17 Mojsije u Aaron uzeše kao pomoćnike ove ljude koji bijahu naznačeni.
 • 18 Oni okupiše svu zajednicu, prvog dana drugog mjeseca, i sinovi Izraelovi ustanoviše svoja rodoslovlja[4] po zadrugama i obiteljima ustanovljujući broj ljudi od dvadeset i više godina, jedan po jedan.
 • 19 Kako to GOSPOD bijaše njemu zapovjedio, Mojsije ih prebroja u pustinji Sinaj.
 • 20 Ono što dade za sinove Rubena, prvorođenog Izraelovog: pobrajajući pojedinačno imena svih ljudi od dvadeset i više godina koji su služili u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima
 • 21 davahu za pleme Rubenovo jednu brojnost od 46.500.
 • 22 Za sinove Simeonove: ustanovljujući pojedinačno imena popisanih ljudi, svih ljudi od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 23 davahu jednu brojnost od 59.300 .
 • 24 Za sinove Gadove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 25 davahu za pleme Gad brojnost od 45.650.
 • 26 Za sinove Judine: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 27 davaše za pleme Juda brojnost od 74. 600.
 • 28 Za sinove Izakarove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima
 • 29 davaše za pleme Isakar brojnost od 54.400 .
 • 30 Za sinove Zabulonove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima
 • 31 davaše za pleme Zabulon brojnost od 57.400.
 • 32 Glede sinova Josipovih: za sinove Efraimove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima
 • 33 davaše za pleme Efraim brojnost od 40.500.
 • 34 Za sinove Manasejeve: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služiše u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 35 davahu za pleme Manase brojnost od 32.200.
 • 36 Za sinove Benjaminove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima
 • 37 davaše za pleme Manasejevo brojnost od 45.650 .
 • 38 Za sinove Danov : ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 39 davaše za pleme Dan brojnost od 62.700 .
 • 40 Za sinove Ašerove: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 41 davahu za pleme Ašer brojnost od 41.500.
 • 42 Za sinove Neftalijeve: ustanovljujući pojedinačno imena svih onih od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci, njihove rodoslovne liste po zadrugama i obiteljima 43 davahu za pleme Neftali brojnost od 53.400 .
 • 44 Evo dakle brojnosti koje su popisali Mojsije, Aaron i dvanaest odgovornih Izraelovih - oni bijahu po jedan čovjek po plemenu.
 • 45 Svi sinovi Izraelovi popisani po obiteljima, oni od dvadeset i više godina koji služahu u vojsci Izraelovoj,
 • 46 davahu jedno stanje od 603.550.
 • 47 *Leviti, kao jedno patrijarhalno pleme, ne sudjelovaše u popisu[5].

Posebna uloga plemena Levi[uredi]

 • 48 Gospod reče Mojsiju:
 • 49 » Samo pleme Levijevo ti nećeš popisivati i nećeš mu ustanovljavati brojnost među sinovima Izraelovim.
 • 50 Zadužit ćeš *levite za *boravište *isprave, sav pribor i sav materijal. Oni će ga nositi sa svim priborom, i osiguravati službu i taborovati uokolo.
 • 51 Kad tabor odlazi, leviti ga rastavljaju; kad se tabor zaustavi, leviti ga sklapaju. Profani[6] koji bi se približio bit će usmrćen.
 • 52 Sinovi Izraelovi taborovat će svaki u svom taboru, svaki u svojoj vojnoj grupi.
 • 53 Glede levita, oni će taborovati uokolo boravišta isprave, što će otkloniti jedno stvaranje srdžbe[7] protiv zajednice sinova Izraelovih. Leviti će obavljati službu boravišta isprave. «
 • 54 To je ono što učiniše sinovi Izraelovi; oni učiniše točno ono što je GOSPOD bio zapovjedio Mojsiju .

Razmještaj plemena u taboru[uredi]

 • 2 1 GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu:
 • 2 » Sinovi Izraelovi taborovat će svaki u svojoj vojnoj grupi, pod stijegom[8] svojeg plemena; oni će taborovati uokolo *šatora susretanja, na jednoj izvjesnoj udaljenosti.
 • 3 Naprijed, prema istoku, taborovat će armije[9] koje formiraju grupu Judinog tabora. Glava sinova Judinih je Nahšon, sin Aminadavljev:
 • 4 njegova armija ima brojnost od 74.600 ljudi.
 • 5 S njim će taborovati: pleme Isakar (7) i pleme Zabulon (7). Glava sinova Isakarovih je Netanel, sin Suarov:
 • 6 njegova armija ima brojnost 54.400 ljudi.
 • 7 A glava sinova Zabulonovih, Eliav, sin Helonov;
 • 8 njegova armija ima brojnost od 57.400 ljudi.
 • 9 Ukupna brojnost Judinog tabora: 186.400 za tri armije. Oni će polaziti prvi.
 • 10 Na jugu, armije koje formiraju grupu tabora Rubenovog. Glava sinova Rubenovih jest Elisur, sin Šedeurov;
 • 11 njegova armija ima brojnost od 46.500 ljudi.
 • 12 Taborovat će s njim pleme Simeonovo (14) i pleme Gadovo (12). Glava sinova Šimunovih jest Šelumiel, sin Surišadajev;
 • 13 njegova armija ima brojnost od 59.300 ljudi;
 • 14 i glava sinova Gadovih, Eliazaf, sin Reuelov;
 • 15 njegova armija ima brojnost od 45.600 ljudi.
 • 16 Ukupna brojnost Rubenovog tabora: 151.450 za tri armije. Oni će polaziti drugi.
 • 17 Potom će polaziti šator susretanja - tabor *levita - u središtu tabora. Polazi se u rasporedu kako se taboruje, svatko u svojem redu, jedna grupa za drugom.
 • 18 Na zapad, armije koje formiraju grupu tabora Efraimovog. Glava sinova Efraimovih jest Elišama, sin Amihudov;
 • 19 njegova armija ima brojnost od 40.500 ljudi.
 • 20 S njim, pleme Manaseovo (22) i pleme Benjaminovo (20). Glava sinova Manaseovih jest Gameliel, sinovi Pedašurovi;
 • 21 njegova armija ima brojnost od 32.200 ljudi.
 • 22 A glava sinova Benjaminovih, Avidan, sinovi Gideonovi;
 • 23 njegova armija ima brojnost od 35.400 ljudi.
 • 24 Ukupna brojnost tabora Efraimovog: 108.100 za sve tri armije. Oni će polaziti kao treći.
 • 25 Na sjeveru, armije koje formiraju grupu tabora Danovog. Glava sinova Danovih jest Ahiezer, sin Amišadajev;
 • 26 njegova armija ima brojnost od 62.700 ljudi.
 • 27 Taborovat će s njim: pleme Ašerovo (29) i pleme Neftalijevo (27). Glava sinova Ašerovih jest Paguiel, sin Okranov;
 • 28 njegova armija ima brojnost od 41.500 ljudi.
 • 29 A glava sinova Neftalijevih, Ahira, sin Einanov;
 • 30 njegova armija ima brojnost od 53.400 ljudi.
 • 31 Ukupna brojnost tabora Danovog: 157.600. Oni će polaziti kao posljednji, jedna grupa za drugom. «
 • 32 Evo brojnosti sinova Izraelovih računanih po plemenima, ukupne brojnosti taborâ računanih po armijama: 603.550.
 • 33 Leviti ne sudjeluju u popisu sinova Izraelovih; takva bijaše zapovijed dana po GOSPODU Mojsiju[10].
 • 34 To je ono što učiniše sinovi Izraelovi. To je bilo usklađujući se sa zapovijedi GOSPODOVOM danom Mojsiju kako su taborovale grupe armija i kako su polazile po zadrugama i obiteljima.

Zadaće plemena Levijevog[uredi]

 • 3 1 Evo koji bijahu potomci Aaronovi i Mojsijevi u vrijeme kad GOSPOD govoraše Mojsiju na planini Sinaj.
 • 2 Evo imena sinova Aaronovih: Nadav, prvorođeni, Avihu, Eleazar i Itamar.
 • 3 Takva su imena sinova Aaronovih, svećenika posvećenih pomazanjem i investiranih u službu svećeničku.
 • 4 Nadav i Avihu umriješe pred GOSPODOM, zbog predstavljanja njemu jedne profane vatre[11]. Oni umriješe u pustinji Sinaj, a da nisu imali sinova. Eleazar i Itamarsu ti koji obavljaju službu svećeničku u nazočnosti oca svojeg Aarona.
 • 5 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 6  » Privedi pleme Levijevo i stavi ga na raspolaganje svećeniku Aaronu: *leviti će mu pomagati[12].
 • 7 Oni će biti u njegovoj službi i u službi čitave zajednice[13] pred *šatorom susretanja za osigurati radove *boravišta.
 • 8 Oni će preuzeti brigu o svem priboru šatora susretanja i bit će oni u službi sinova Izraelovih za osigurati radove boravišta.
 • 9 Tako, dat ćeš te levite Aaronu i njegovim sinovima; oni će njima biti dani, zaista dani[14], sa strane sinova Izraelovih.
 • 10 Ti ćeš postaviti Aarona i njegove sinove u službu njihovu da bi obavljali oni svećenstvo svoje; profani[15] koji bi se približio bit će usmrćen. «
 • 11 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 12 » Evo: ja osobno uzimam između sinova Izraelovih levite u zamjenu za sve prvorođene, od svih sinova Izraelovih rođenih prvim rođenjem. Leviti meni pripadaju.
 • 13 Jer svaki prvorođeni meni pripada: u dan kad sam ja pobio sve prvorođene u zemlji Egiptu, ja sam sebi posvetio sve prvorođene u Izraelu, kako one kod ljudi tako one od stoke: oni meni pripadaju [16]. Ja sam GOSPOD! «

Prvi popis plemena Levi[uredi]

 • 14 GOSPOD reče Mojsiju u pustinji Sinaj:
 • 15 » Napravi popis sinova Levijevih po obiteljima i po zadrugama: ti ćeš popisati sve *levite muškog spola počevši od starosti od jedne mjeseca. «
 • 16 Mojsije ih popisa poslije zapovijedi GOSPODOVE, kao što je bio primio zapovijed.
 • 17 Evo koji bijahu sinovi Levijevi: oni su se zvali Geršon, Ketah i Merari.
 • 18 Evo, po zadrugama, sinova Geršonovih: Livni i Šimej.
 • 19 Sinovi Ketahovi, po zadrugama: Amram, Jicehar, Hebron i Uziel.
 • 20 Sinovi Merarijevi, po zadrugama: Mahli i Muši. To bijahu zadruge levitske popisane po obiteljima.
 • 21 Potomci Geršonovi: zadruga Livnita i zadruga Šimeita; to bijahu zadruge Geršonita.
 • 22 Njihova brojnost - računajući sve Geršonite muškog spola počevši od starosti od jednog mjeseca - njihova brojka se penje na 7.500.
 • 23 Zadruge Geršonita taborovahu iz *boravišta, na zapadu.
 • 24 Glava obitelji Geršonita bijaše Eliazaf, sin Laelov.
 • 25 Služba sinova Geršonovih u *šatoru susretanja imaše za predmet boravište i šator, njegov pokrov, zastor sa ulaza u šator susretanja,
 • 26 zastore i zavjesu s ulaza u *trijem koji okružuje boravište i *oltar, kao i konope potrebne za sve radove sklapanja.
 • 27 Potomci Ketahovi: zadruga Amramita, zadruga Jiceharita, zadruga Hebronita i zadruga Uzielita; to bijahu zadruge Kehatita.
 • 28 Računajući sve Kehatite muškog spola počevši od starosti od jednog mjeseca, njih bijaše 8.600[17] dodijeljenih u službu *svetišta.
 • 29 Zadruge sinova Ketahovih taborovale su sa strane boravišta, na jugu.
 • 30 Glava obitelji zadruga Kehatita bijaše Elisafan, sin Uzielov.
 • 31 Njihova služba imaše za predmet: *kovčeg, stol, svijećnjak, oltare i pribore svetišta kojima se služi za vrijeme službe, kao i zavjesu i sve radove sklapanja.
 • 32 Vrhovni poglavar levita bijaše Eleazar, sin svećenika Aarona; on imaše na dužnosti sve ljude dodijeljene na službu u svetište.
 • 33 Potomci Merarijevi: zadruga Mahlita i zadruga Mušita; to bijahu zadruge Merarijeve.
 • 34 Njihov broj, računajući sve Merarite muškog spola počevši od starosti od jednog mjeseca, dizao se na 6.200.
 • 35 Glava obitelji zadruga Merarijevih bijaše Suriel, sin Abihailov; oni taborovaše sa strane boravištu, na sjeveru.
 • 36 Služba doznačena sinovima Merarijevim imaše za predmet okvire boravišta, njegove poprečne grede, njihove stubove i njihove soklove, kao i sve pribore i sve radove sklapanja;
 • 37 uz to, stubove koji okružuju trijem s njihovim soklovima, njihove šiljke i njihove konope.
 • 38 Oni koji taborovaše pred boravištem, istočno - tj. pred šatorom susretanja, na istoku - bijahu Mojsije, Aaron i njegovi sinovi: oni obavljahu službu u svetištu u korist sinova Izraelovih. Profani[18] koji bi se primakao bio bi usmrćen.
 • 39 Brojnost svih levita koje su Mojsije i Aaron prebrojali po zadrugama po zapovijedi GOSPODOVOJ - svi leviti muškog spola počevši od jednog mjeseca starosti - bijaše 22..000.

Otkup prvorođenih[uredi]

 • 40 GOSPOD reče Mojsiju: » Prebroj sve prvorođene muškog spola od sinova Izraelovih počevši od jednog mjeseca starosti i načini mi spisak njihovih imena.
 • 41 Ti ćeš mi sačuvati *levite - Ja sam GOSPOD - u zamjenu za sve prvorođene sinova Izraelovih. Isto tako, ti ćeš mi sačuvati levitsku stoku u zamjenu za sve prvorođene kod stoke sinova Izraelovih.«
 • 42 Mojsije prebroja sve prvorođene sinova Izraelovih kako to GOSPOD bijaše zapovjedio.
 • 43 Ukupna suma prvorođenih muškog spola kojima on popisa imena, popisani počevši od starosti od jednog mjeseca, uspinje se na broj od 22.273.
 • 44 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 45 » Uzmi levite u zamjenu za sve prvorođene sinove Izraelove i levitske stoke u zamjenu za stoku Izraelovu: levitska pripada meni. Ja sam GOSPOD.
 • 46 Za cijenu otkupa 273 prvorođena sina Izraelova koji nadmašuju broj levitskih,
 • 47 ti ćeš uzeti pet sikala po glavi - ti ćeš uzeti po siklima iz *svetišta, od dvadeset gera[19] sikl.
 • 48 Ti ćeš dati novac Aaronu i njegovim sinovima za cijenu otkupa prvorođenih koji nadmašuju broj. «
 • 49 Mojsije primi novac otkupnine od strane onih koji bijahu nadmašili broj prvorođenih otkupljenih po levitima.
 • 50 On primi taj novac od strane prvorođenih sinova Izraelovih: 1.365 sikala svetišnih.
 • 51 I Mojsije dade novac Aaronu i njegovim sinovima, poslije zapovijedi GOSPODOVE, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.

Zadaće levitskog klana: Sinovi Kehatovi[uredi]

 • 4 1 GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu:
 • 2 » Između sinova Levijevih, ustanovite stanje sinova Kehatovih po zadrugama i obiteljima,
 • 3 o svim onim od 30 do 50 godina koji su dužni držati svoju službu radeći u *šatoru susretanja.
 • 4 Evo koja je zadaća sinova Kehatovih u šatoru susretanja: baviti se presvetim predmetima.
 • 5 Kad se podiže tabor, Aaron i njegovi sinovi dolaze otkopčati zavjesu odjeljivanja i oni njome prekrivaju *kovčeg isprave;
 • 6 iznad oni stavljaju jednu navlaku od dupinove kože, na cjelinu stavljaju oni jednu tkaninu svu od ljubičastog purpura i pričvršćuju poluge kovčega.
 • 7 Na stolu ponuda oni rastežu jednu tkaninu od ljubičastog purpura i tu stavljaju pladnjeve, čaše, vrčeve i pehare libacije; vječni[20] kruh bit će na tom stolu.
 • 8 Na sve to, oni prostiru jednu tkaninu od blještavog grimiza i prekrivaju ga jednim prekrivačem od dupinove kože; potom oni pričvršćuju poluge stola.
 • 9 Oni uzimaju njegovim lampama, mašicama[21] i pliticama, kao i sve vaze za ulje kojima se služi za njegovo održavanje.
 • 10 Oni ga sa svim njegovim priborom stavljaju u jedan prekrivač od dupinove kože i polažu na nosiljku njegovu.
 • 11 Na *oltar od zlata[22] oni zatežu jednu ljubičasto-purpurnu tkaninu; prekrivaju ga jednim prekrivačem od dupinove kože i pričvršćuju njegove poluge.
 • 12 Potom uzimaju sve liturgijske predmete kojima se služi pri službi u *svetištu, oni ih stavljaju u jednu ljubičasto-puropurnu tkaninu, prekrivaju ih prekrivačem od dupinove kože i stavljaju na nosiljku.
 • 13 Skidaju pepeo s oltara[23] na koji prostiru jednu tkaninu od crvenog purpura;
 • 14 oni stavljaju iznad svih predmeta kojima se služi pri službi: lopatice za žeravice, žarače, lopatice za pepeo, posude za pepeo, sav pribor oltara. Oni prostiru iznad jedan prekrivač od dupinove kože i pričvršćuju poluge oltara.
 • 15 Dok si podiže tabor, Aaron i njegovi sinovi omotavaju svetište i sav pribor njegov; nakon čega Kehatovi sinovi ga dolaze odnijeti. Oni neće dodirivati svetište, to bi bila smrt njihova. To je ono što, u šatoru susretanja, sinovi Kehatovi imaju za nositi.
 • 16 Eleazar, sin svećenika Aarona, ima dužnost nad uljem svjetiljke, mirisa za spaljivanje, vječne žrtve[24], ulja *pomazanja; on ima na brizi sve *boravište i sve što se u njemu nalazi, kako svetište, tako i pribore njegove. «
 • 17 GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu:
 • 18 » Ne izlažite grupu Kehatovih zadruga odvajanju od sredine *levita.
 • 19 Učinite dakle ovako za njih, da bi živjeli i ne budu usmrćeni približavajući se presvetom mjestu: Aaron i njegovi sinovi dolazit će postaviti ih svakog na njegovo mjesto, pred ono što treba nositi.
 • 20 Tako oni neće dolaziti vidjeti svetište, ni na jedan tren: bila bi to njihova smrt! «

Sinovi Geršonovi[uredi]

 • 21 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 22 » Ustanovi, jednako, stanje sinova Geršonovih po obiteljima i po zadrugama.
 • 23 Popisat ćeš sve one od 30 do 50 godina koji su dužni vršiti službu svoju, tj. ispunjavati obvezu u *šatoru susretanja.
 • 24 Evo dužnosti zadruga geršonitskih, ono što oni imaju činiti i ono što imaju nositi:
 • 25 oni će nositi ćilime *boravišta kao i šator susretanja s njegovim pokrivačima - prekrivače od dupinove kože koji ga prekriva - zastor ulaza u šator susretanja,
 • 26 zavjese *trijema i zastore ulaza na vratima trijema, koji okružuje boravište *oltara, kao i njegove konopce i sve njihove sprave: sve ono što se daje Geršonitima za obavljati njihov posao.
 • 27 Pod zapovjedništvom Aarona i njegovih sinova obavljat će sinovi Geršonovi sve svoje radove, kako glede tovara tako i glede radnji: vi će te njima zadati, u stvari službe, sve što oni imaju za nositi.
 • 28 Takva je zadaća zadruga sinova geršonitskih u šatoru susretanja, takva je njihova služba pod ravnateljstvom svećenika Itamara, sina Aaronovog.

Sinovi Merarijevi[uredi]

 • 29 Glede sinova Merarijevih, ti ćeš ih popisati po zadrugama i po obiteljima.
 • 30 Popisat ćeš ih sve od 30 do 50 godina koji su dužni obavljati svoju službu osiguravajući radove *šatora susretanja.
 • 31 Evo što njih pripada nositi - to je sva služba koja im pripada u šatoru susretanja: okviri *boravišta, njegove poprečne grede, njegovi stubovi, njihovi soklovi,
 • 32 stubovi koji, okružuju *trijem s njegovim soklovima, njihovi šiljci, i njegovi konopci, kao i sva oruđa. Vi će te značiti svakome, predmete koje mu pripada nositi.
 • 33 Takva je obveza zadruga sinova Merarijevih - to je sva zadaća koja im pripada u šatoru susretanja, pod ravnateljstvom svećenika Itamara, sina Aaronova. «

Popis levita u službi[uredi]

 • 34 Mojsije, Aaron i odgovorni zajednice popisat će sinove Kehatove po zadrugama i obiteljima,
 • 35 sve one od 30 do 50 godina koji bijahu dužni obavljati službu svoju radeći u *šatoru susretanja.
 • 36 Brojnost njihovih zadruga bijaše 2.750 ljudi.
 • 37 Takva bijaše brojnost kehatskih zadruga, svih onih koji radiše u šatoru susretanja - onih koje Mojsije i Aaron popisaše, po zapovijedi koju GOSPOD bijaše dao po posredovanju Mojsijevom.
 • 38 Evo brojnosti sinova Geršonovihh - računajući po zadrugama i obiteljima
 • 39 svih onih od 30 do 50 godina koji su dužni obavljati svoju službu radeći u šatoru susretanja:
 • 40 brojnost njihovih zadruga i njihovih obitelji bijaše 2.630 ljudi.
 • 41 Takva bijaše brojnost zadruga sinova Geršonovih - svih onih koji radiše u šatoru susretanja - po popisu koji učiniše Mojsije i Aaron, na zapovijed GOSPODOVU.
 • 42 Evo brojnosti zadruga Merarijevih - računajući po zadrugama i obiteljima
 • 43 sve one od 30 do 50 godina koji su dužni obavljati službu svoju radeći u šatoru susretanja:
 • 44 brojnost njihovih zadruga bijaše 3.200 ljudi.
 • 45 Takva bijaše brojnost zadruga sinova Merarijevih po popisu koji učiniše Mojsije i Aaron na zapovijed koju GOSPOD bijaše dao po posredništvu Mojsijevom.
 • 46 Evo ukupne brojnosti *levita koje Mojsije, Aaron i odgovorni Izraelovi popisaše - računajući po zadrugama i obiteljima
 • 47 svih onih od 30 do 50 godina koji bijahu dužni izvršavati u šatoru susretanja službu sklapanja i nošenja:
 • 48 njihova brojnost bijaše 8.580 ljudi.
 • 49 Po zapovijedi GOSPODOVOJ i pod ravnateljstvom Mojsijevim, označi se svakome ono što treba činiti i što treba nositi[25]; svaki imaše dužnost koju GOSPOD bijaše propisao Mojsiju.

Ljudi u stanju nečistoće isključeni iz tabora[uredi]

 • 5 1 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 2 » Zapovjedi sinovima Izraelovim da odbace iz tabora svakog *leproznog kao i svaku osobu zahvaćenu curenjem ili zaprljanu smrću.
 • 3 Vi će te ih odbaciti, kako ljude tako i žene, vi će te ih izbaciti iz tabora[26]. Da ne prljaju tabora sinova Izraelovih u sredini gdje ja boravim. «
 • 4 To je ono što učiniše sinovi Izraelovi; oni ih izbaciše izvan tabora. Sinovi Izraelovi učiniše kako to GOSPOD bijaše rekao Mojsiju.

Odšteta za počinjeni prekršaj[uredi]

 • 5 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 6 » Reci sinovima Izraelovim: Kad jedan čovjek ili jedna žena učine nevjerstvo GOSPODU počinjavajući jedan od grijehova koji su činom svakog ljudskog bića[27], ta je osoba kriva.
 • 7 Oni će ispovjediti svoj grijeh koji su počinili; krivac će nadoknaditi onome kojem je učinio krivo predmet u cijelosti, uvećan za jednu petinu njegove vrijednosti.
 • 8 Ako žrtva nema rodbine kojoj se može nadoknaditi predmet krivice, taj predmet trebat će nadoknaditi GOSPODU, tj. svećeniku, ne računajući pomirbenog ovna pomoću kojeg će se obaviti obred odrješenja grijeha za krivca.
 • 9 Svi prinosi koje načine sinovi Izraelovi, sve svete stvari koje predaju svećeniku, njemu i pripadaju.
 • 10 Svete stvari od svakoga pripadaju njemu; sve što netko dadne svećeniku njemu i pripadaju. «

Zakon za ženu osumnjičenu za preljubu[uredi]

 • 11 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 12 » Govori sinovima Izraelovim i reci im: Može se dogoditi jednom čovjeku da se njegova žena ponaša loše i bude mu nevjerna,
 • 13 da jedan drugi u neznanju o tom čovjeku ima spolni odnos s njom, da se ona u tajnosti zaprlja, a da nema svjedoka protiv nje, i da ona ne bude uhvaćena na djelu;
 • 14 ako tad jedan duh ljubomore zahvati tog čovjeka i on optuži svoju ženu, dok se ona istinski i jest obeščastila, ili da jedan duh ljubomore zahvati tog čovjeka i on osumnjiči svoju ženu, a da se ona nije obeščastila,
 • 15 taj će čovjek dovesti svoju ženu svećeniku. On će donijeti za nju traženi poklon: jednu desetinu efa ječmenog brašna. On tu neće nasuti ulja i neće stavljati tamjana, jer to je jedna žrtva ljubomore, jedna ponuda optužbe, koja potkazuje grijeh.
 • 16 Svećenik će primaknuti ženu i pokazati ju pred GOSPODOM.
 • 17 Svećenik će uzeti svete vode[28] u jednoj zemljanoj vazi, uzet će prašine s tla boravišta i staviti ju u vodu.
 • 18 Svećenik će dovesti ženu pred GOSPODA i rasplesti joj kosu; stavit će on na njene otvorene ruke žrtvu optužbe, tj. žrtvu ljubomore, dok će on sam imati u ruci vodu gorčine[29] koja nosi prokletstvo.
 • 19 Svećenik će prisegnuti ženu govoreći joj: Ako nije istina da je jedan čovjek ležao s tobom, da si se ti loše ponijela, da si se ti obeščastila varajući svojeg muža, budi zaštićena ovom od prokletstva koje nosi ova voda gorčine.
 • 20 Ali, ako si se ti naprotiv upustila u nedoličnost s nekim drugim koji nije tvojim mužem, ako si se ti obeščastila i da je jedan čovjek koji nije tvoj muž imao odnos s tobom…
 • 21 svećenik će ju prisegnuti zakletvom govoreći joj: Nek' GOSPOD učini od tebe, usred tvojeg naroda, primjer koji se spominje i zakletvama i prisegama. Nek' učini da usahne krilo tvoje, a trbuh se nadme.
 • 22 Ova voda koja nosi prokletstvo prodrijet će u tvoju utrobu da bi nadula tvoj trbuh i sasušila krilo tvoje. A žena će odgovoriti: Amen, amen[30].
 • 23 Potom će svećenik zapisati te kletve;
 • 24 ta voda koja nosi prokletstvo prodrijet će u nju postajući gorka.
 • 25 Svećenik će uzeti iz ruke žene žrtvu ljubomore, ponudit će ju GOSPODU i odnijet ju na *oltar.
 • 26 Svećenik će predujmiti od žrtvovanog jednu pregršt kao podsjetnik[31] i staviti ju dimiti na oltar; poslije čega će ženi dati piti vodu i dogodit će se ovako:
 • 27 ako je ona uprljana i ako ona bijaše nevjerna svojem mužu, voda koja nosi prokletstvo prodrijet će u nju postajući gorkom, njen će se trbuh naduti i njeno krilo sasušiti. A ta žena postat će za svoj narod primjer koji se spominje u kletvama.
 • 28 Ako naprotiv ta žena nije obeščašćena već je čista, ona će biti nedužna i bit će plodna. «
 • 29 Takav je zakon o ljubomori za jednu ženu koja zapadne u nedoličnost varajući muža svojeg i obeščašćujući sebe,
 • 30 ili za čovjeka koji je zahvaćen duhom ljubomore i sumnjiči svoju ženu: on će nju dovesti pred GOSPODA, a svećenik će joj primijeniti sve propise tog zakona.
 • 31 Bit će muž izuzet od grješke žene svoje, glede nje, odgovarat će ona za grješku svoju.

Zakon o naziratskom zavjetu[uredi]

 • 6 1 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 2 » Govori sinovima Izraelovim i reci im: Kad se jedan čovjek ili jedna žena zauzmu zavjetom naziratskim[32] posvetom GOSPODU,
 • 3 taj nazir uzdržavat će se od vina i alkoholiziranih pića: on neće piti ni octa od vina ni octa od alkohola[33]; on neće piti ni jednu vrstu soka od grožđa, i neće jesti grožđa niti suhog grožđa.
 • 4 Tijekom cijelog doba svojeg nazirata, brijač neće proći po njegovoj glavi;
 • 5 sve do ispunjenja vremena na koje se posvetio GOSPODU, on će biti svet, pustit će rasti slobodno kosu na svojoj glavi.
 • 6 Tijekom cijelog tog vremena svojeg posvećenja GOSPODU, on se neće naći pokraj nekog mrtvaca.
 • 7 Bilo da je to za njegovog oca ili njegovu majku, za njegovog brata ili njegovu sestru, on se neće skrnaviti dodirom s njima ako su oni upravo umrli, jer on na svojoj glavi nosi posvećenje[34] svojem Bogu.
 • 8 Tijekom cijelog vremena svojeg nazirata, on će biti svet za GOSPODA.
 • 9 Ako, iznenadno, netko umre iznenadno pokraj njega, oskrnavljujući njegovu posvećenu glavu on će obrijati glavu na dan svojeg *očišćenja; on će ju obrijati sedmi dan,
 • 10 a osmog dana odnijet će svećeniku, na ulaz u *šator susretanja, dvije grlice ili dva mlada goluba;
 • 11 svećenik će ponuditi jednog kao žrtvu za grijeh, drugi kao holokaust i izvest će za nazira obred odrješenja od grijeha[35] koji će biti počinjen radi te smrti. Tog istog dana, nazir će *posvetiti svoju glavu,
 • 12 on će se nanovo posvetiti GOSPODU na vrijeme nazirata koje si je odredio i donijet će jedno janje od godinu dana kao žrtvu odštete. Prethodni dani neće se računati, zbog činjenice da je njegov nazirat bio oskvrnjen. «
 • 13 Evo zakona koji se odnosi na nazira: dana kad se ispunjava vrijeme njegovog nazirata, dovodi se on na ulaz u šator susretanja
 • 14 i donosi svoj dar GOSPODU: jedno janje od godinu dana bez nedostatka kao holokaust, jednu ovčicu od godinu dana bez nedostatka kao žrtvu za grijeh, i jednog ovna bez grješke kao žrtvu mira;
 • 15 jednu korpu kruha bez *kvasa načinjenog od bijelog brašna, kolače umiješene s uljem i palačinke bez kvasa premazane uljem, s milodarom i zahtijevanim libacijama[36].
 • 16 Svećenik ih donosi pred GOSPODA i nudi njegovu žrtvu[37] za grijeh i holokaust.
 • 17 Glede ovna, on ga nudi[38] GOSPODU kao žrtvu mira s korpom beskvasnog kruha; uz to svećenik čini ponudu i zahtijevanu libaciju.
 • 18 Nazir tad obrije svoju posvećenu glavu na ulazu u šator susretanja, on uzima vlasi sa svoje posvećene glave i baca ih u vatru pod žrtvu mira.
 • 19 Svećenik uzima plećku ovnovu kad bude pečena, s jednim kolačem bez kvasa iz korpe i jednom palačinkom bez kvasa; on ih stavlja u ruke naziru nakon što je obrijao znak svojeg nazirata.
 • 20 Svećenik ih nudi GOSPODU uz jednu kretnju nuđenja; to je jedna sveta stvar koja pripada svećeniku, uz prsa koja je ponudio i butinu koju je predujmio. Nakon toga, nazir moći će piti vina.
 • 21 Takav je zakon glede nazira koji je načinio zavjet; takav je milodar koji duguje GOSPODU za svoj nazirat; ne računajući ono što bi mogao udesiti kasnije. On će se prikloniti zavjetu koji bude dao poštujući zakon nazirata kojem se posvetio.

Formula blagoslova[uredi]

 • 22 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 23 » Govori Aaronu i njegovim sinovima i reci im: evo kojim riječima će te blagosiljati sinove Izraelove:
 • 24 Nek' te GOSPOD blagoslovi i sačuva!
 • 25 Nek' te GOSPOD obasja svojim pogledom i podijeli ti milost!
 • 26 Nek' GOSPOD skrene svoj pogled k tebi i nek' ti dadne mir!
 • 27 Tako će oni staviti moje ime[39] na Izrael, a ja, ja ću njih blagosloviti.«

Kola ponuđena svetištu[uredi]

 • 7 1 Dana kad Mojsije završi podizanje *boravišta, on ga *pomaza i posveti ga sa svim njegovim priborom, kao i *oltar i sav njegov pribor; on mu učini pomazanje i posvećenje[40].
 • 2 Odgovorni Izraelovi, glave svaki svojem plemenu, donesoše svoje poklone. Bijahu to dužnosnici plemenski, oni koji bijahu ravnali popisivanjem.
 • 3 Oni donesoše svoje milodare pred GOSPODA: šest pokrivenih kola[41] i dvanaest volova; jedna kola za dva poglavara i jednog vola za svakog; oni ih primaknuše pred boravište.
 • 4 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 5 »Primi darove koje ti donesu; oni će biti korišteni za radove *šatora susretanja. Ti ćeš ih predati *levitima, svakom prema potrebi njegove službe.
 • « 6 Mojsije primi kola i volove i predade ih levitima.
 • 7 On dade dvoja kola i četiri vola sinovima Geršonovim prema potrebama njihove službe.
 • 8 A četvero drugih kola, s osam volova, on ih dade, po posredovanju svećenika Itamara, sina Aaronovog, sinovima Merarijevim prema potrebama njihove službe.
 • 9 On ih ne dade sinovima Kehatovim jer služba koju oni obavljahu bijaše nositi svete stvari na svojim plećima .

Pokloni za posvećenje oltara[uredi]

 • 10 Glavari donesoše poklone za posvećenje *oltara onog dana kad mu učiniše *pomazanje. Poglavari donesoše svoje darove pred oltar.
 • 11 GOSPOD reče Mojsiju: »Nek' poglavari, po jedan dnevno, donose svoje poklone kao žrtvu za posvećenje oltara.«
 • 12 Bijaše to Nahšon, sin Aminadabov iz plemena Juda, koji donese svoj poklon prvog dana.
 • 13 Njegov s poklon sastojao od: jednog srebrenog pladnja težine 130 sikala, jednu srebrenu posudu od 70 sikala - u siklima iz *svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem kao žrtvu[42];
 • 14 jedan zlatnu kupu od deset sikla, ispunjenu mirisom;
 • 15 jednog bika, jednog ovna, jedno janje od godinu dana za holokaust[];
 • 16 jednog jarca za žrtvovanje za grijeh;
 • 17 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bijaše dar Nahšona, sina Aminadavovog.
 • 18 Drugog dana, Netanel, sin Suraov, poglavar Isakara, donese svoj dar.
 • 19 On donese svoj dar koji se sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
 • 20 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 21 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 22 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 23 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana.
 • 24 Takav bi milodar Netanela, sina Suarovog. Trećeg dana, to bi poglavar sinova Zabulonovih, Eliab, sin Helonov.
 • 25 Njegov se dar sastojao od: jednog srebrnog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
 • 26 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 27 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 28 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 29 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Eliaba, sina Helonovog.
 • 30 Četvrtog dana, to bi poglavar sinova Rubenovih, Elisur, sin Šedeorov.
 • 31 Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
 • 32 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 33 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 34 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 35 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Elisura, sina Šedeurovog.
 • 36 Petog dana, to bi poglavar sinova Šimunovih, Šelumiel, sin Surišadaja.
 • 37 Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamješenim uljem za ponudu;
 • 38 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 39 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 40 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 41 i za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pez jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Šelumiela, sina Surišadajeva.
 • 42 Šestog dana to bi poglavar sinova Gadovih, Eliazaf, sin Deuelov.
 • 43 Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
 • 44 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 45 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 46 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 47 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Eliazafa, sina Deuelovog .
 • 48 Sedmog dana, to bi poglavar sinova Efraimovih, Elišama, sin Amihudov.
 • 49 Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
 • 50 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 51 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 52 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 53 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Elišama, sina Aminhudovog.
 • 54 Osmog dana, to bi poglavar sinova Manaseovih, Gameliel, sin Pedahsurov.
 • 55 Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješenim uljem za ponudu;
 • 56 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 57 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 58 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 59 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Gameliela, sina Pedahsurovog.
 • 60 Devetog dana, to bi poglavar sinova Benjaminovih, Avidan, sin Gideonov.
 • 61 Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
 • 62 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 63 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 64 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 65 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Avidana, sina Gideonovog.
 • 66 Desetog dana, to bi poglavar sinova Danovih, Ahiezer, sin Amišadajev.
 • 67 Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrne zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
 • 68 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 69 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 70 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 71 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Ahiezera, sina Amišadajeva.
 • 72 Jedanaestog dana, to bi poglavar sinova Ašerovih, Paguiel, sin Okranov.
 • 73 Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom za-miješenim uljem za ponudu;
 • 74 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 75 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 76 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 77 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Paguiela, sina Okranovog.
 • 78 Dvanaestog dana, to bi poglavar sinova Neftalijevih, Ahira, sin Einanov.
 • 79 Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
 • 80 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 81 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 82 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 83 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Ahira, sina Einanovog.
 • 84 Takva bi žrtva poglavara Izraelovih za posvećenje oltara onog dana kad bi pomazanje: dvanaest pladnjeva od srebra, dvanaest srebrenih zdjela, dvanaest zlatnih pehara.
 • 85 Svaki je pladanj težio 13 sikala a svaka zdjela 70 sikala.
 • 86 Ti su predmeti iznosili ukupno 2.400 sikala srebra, u siklima iz svetišta. Pehari su ukupno težili 120 sikala zlata.
 • 87 Krupna stoka namijenjena holokaustu podrazumijevala je ukupno dvanaest volova, dvanaest ovnova i dvanaest janjaca od jedne godine, s propisanim darovima; i dvanaest jaraca za žrtvu za grijeh.
 • 88 Krupna stoka namijenjena žrtvi mira podrazumijevala je ukupno 24 vola, 60 ovnova, 60 jaraca i 60 janjaca od godinu dana. Takva bi žrtva za posvećenje oltara poslije čega je obavljano pomazanje.
 • 89 Kad je Mojsije ulazio u *šator susretanja razgovarati s GOSPODOM, on je slušao glas koji mu je govorio iznad poklopca, između dvaju *kerubina - poklopac bijaše na Kovčegu isprave. I on govoraše[44].

Svjetiljke na svijećnjaku[uredi]

 • 8 1 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 2 » Govori Aaronu i reci mu: Kad budeš zapalio svjetiljke sedam svjetiljki treba svijetliti ispred svijećnjaka[45]. «
 • 3 To je ono što učini Aaron: ispred svijećnjaka, on zapali svjetiljke kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
 • 4 Evo kako je bio načinjen svijećnjak: on je bio iskovan, iskovan na osnovi kao cvijetu. Bijaše napravljen taj svijećnjak prema primjeru koji je GOSPOD bio pokazao Mojsiju.

Posvećenje levita[uredi]

 • 5 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 6 » Uzmi *levite među sinovima Izraelovim i *očisti ih.
 • 7 Evo kako ćeš ti postupiti glede njih za očistiti ih: obavi na njima jedno škropljenje očisne vode[46]; nek' prođu brijačem po čitavom tijelu, nek' operu svoju odjeću i nek' se očiste.
 • 8 Oni će uzeti bika s propisanom žrtvom[47] od brašna zamiješanog uljem. A ti ćeš uzeti jednog drugog bika za žrtvu za grijeh.
 • 9 Primaknut ćeš levite pred *šator susretanja i sakupit ćeš svu zajednicu Izraelovu.
 • 10 Primaknut ćeš levite pred GOSPODA i sinovi Izraelovi položit će na njih ruke[48].
 • 11 Potom će Aaron ponuditi levite kao jednu žrtvu ponuđenu GOSPODU po sinovima Izraelovim i oni će biti namijenjeni osiguravanju kulta GOSPODOVOG.
 • 12 Leviti će položiti svoje ruke na glavu bikovima. Daruje bikove GOSPODU jednog u žrtvi za grijeh a drugog u holokaustu[49], za obaviti nad levitima obred odrješenja.
 • 13 Ti ćeš postaviti levite pred Aarona i pred sinove njegove, i predstavit ćeš ih kao dar predan GOSPODU.
 • 14 Između sinova Izraelovih, ti ćeš staviti na stranu levite i ono će meni pripadati. 15 Poslije čega će leviti doći služiti šator[50] susretanja. Ti ćeš ih dakle očistiti i ponuditi kao žrtvu darovanu.
 • 16 Jer su mi oni dani, uistinu dani, između sinova Izraelovih: ja njih sebi čuvam u zamjenu svih onih koji su rođeni prvim rođenjem, tj. svih prvorođenih sinova Izraelovih.
 • 17 Jer svaki prvorođeni sin Izraelov pripada meni, kako kod ljudi tako i kod životinja. U dan kad sam ja pobio sve prvorođene u zemlji Egipat, ja sam njih sebi posvetio.
 • 18 Ali ja uzimam levite u zamjenuza sve prvorođene sinove Izraelove
 • 19 i dajem ih Aaronu i njegovim sinovima; između sinova Izraelovih, leviti su njima dani za osiguravati kult sinova Izraelovih u šatoru susretanja i za obavljati nad njima obred odrješenja. Tako sinovi Izraelovi neće više biti udareni nevoljom ako bi se približili svetom mjestu[51]. «
 • 20 To je ono što učiniše Mojsije, Aaron i sva zajednica sinova Izraelovih glede levita. Sinovi Izraelovi učiniše glede njih točno ono što GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju s obzirom na levite.
 • 21 Leviti obaviše svoje očišćenje i opraše odjeću svoju. Aaron ih predstavi kao jednu žrtvu darovanu GOSPODU i obavi nad njima obred odrješenja za očistiti ih.
 • 22 Poslije čega, leviti odoše preuzeti službu svoju u šatoru susretanja, pred očima Aaronovim i njegovih sinova. Učini se u pogledu levita ono što GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju s obzirom na njih.
 • 23 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 24 » Evo naputka koji se tiče levita: počevši od 25. godine, levit je dužan izvršavati službu obavljajući radove šatora susretanja.
 • 25 U dobi od 50 godina, on napušta aktivnu službu: on neće više raditi.
 • 26 On će pomagati svoju braću u obavljanju službe u šatoru susretanja, ali neće obavljati radove. Takve su upute kojih ćeš se držati za levitsku službu. «

Datum slavljenja Pashe[uredi]

 • 9 1 Gospod govoraše Mojsiju u Pustinji Sinaja; bilo je to druge godine poslije njihovog izlaska iz zemlje Egipta, prvog mjeseca. On reče:
 • 2 » Nek' sinovi Izraelovi slave Pashu u određeni dan.
 • 3 To je četrnaesti dan ovog mjeseca u sumrak[52], kad će te ju vi slaviti. Slavit će te ju slijedeći točno obred Pashe i njenih običaja .«
 • 4 Mojsije reče sinovima Izraelovim da slave Pashu.
 • 5 Oni ju proslaviše, u pustinji Sinaj, četrnaestog prvog mjeseca u sumrak. Sinovi Izraelovi učiniše točno ono što GOSPOD bijaše Mojsiju zapovjedio.
 • 6 No, nekoliko se ljudi nađe u stanju *nečistoće jer su bili dotaknuli mrtvaca; ne mogavši slaviti Pashu u taj dan, oni se obratiše istog dana Mojsiju i Aaronu.
 • 7 » Mi smo u stanju nečistoće, rekoše mu oni, jer smo dodirnuli mrtvaca; zašto je nama zabranjeno donijeti milodar GOSPODU u određeni dan kao svi sinovi Izraelovi ? «
 • 8 - » Čekajte, reče im Mojsije, da ja doznam što GOSPOD zapovijeda u vašem slučaju. «
 • 9 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 10 » Govori ovim riječima sinovima Izraelovim: Kad jedan čovjek bude u stanju nečistoće, jer je dodirnuo mrtvaca ili da bude daleko na putovanju - ovo važi kako za vas tako i za vaše potomstvo - on će slaviti Pashu u čast GOSPODOVU.
 • 11 Ali, bit će to četrnaestog drugog mjeseca, kad će ju ti ljudi slaviti; oni će jesti janje s *beskvasnim kruhovima i gorke trave.
 • 12 Od toga oni neće ništa sačuvati za jutro. Neće mu oni slomiti kosti; slavit će Pashu primjenjujući točno njen obred.
 • 13 Ali, ako jedan čovjek koji se nalazi u stanju čistoće i koji nije na putovanju zanemari proslaviti Pashu, taj će biti odstranjen iz svoje rodbine[53]; jer nije donio dar svoj GOSPODU u određeni dan, taj će čovjek podnijeti posljedice svojeg grijeha.
 • 14 Ako jedan useljenik boravi kod vas slavi Pashu u čast GOSPODOVU, on će slijediti obred Pashe i njene običaje; vi će te imati samo jedan obred, za useljenike i za domaće u zemlji. «

Oblak prekriva sveti šator[uredi]

 • 15 Onog dana kad je podignut šator, oblak[54] prekri boravište, to jest *šator *isprave. Na večer, On bijaše na boravištu s izgledom jedne vatre, i tako sve do jutra.
 • 16 Tako to bijaše stalno; oblak prekrivaše boravište a, tijekom noći, on imaše izgled vatre.
 • 17 Svaki put kad bi se oblak podigao iznad šatora, odmah bi sinovi Izraelovi polazili; i na mjestu gdje bi se oblak zaustavio, ondje bi sinovi Izraelovi taborovali.
 • 18 Po naredbi GOSPODOVOJ, sinovi Izraelovi polažahu; po zapovjedi GOSPODOVOJ, oni taborovahu. Tako dugo vremena kako oblak boraviše na boravištu, oni taborovahu.
 • 19 Kad oblak ostajaše dugo vremena na boravištu, sinovi Izraelovi osiguravahu službu GOSPODOVU i ne polažahu.
 • 20 Poneki put, oblak ostajaše samo malo dana na boravištu. - Na zapovijed GOSPODOVU, oni taborovahu; na zapovijed GOSPODOVU oni polažahu.
 • 21 Drugi put, oblak ostajaše samo od večeri do jutra; kad se on ujutro dizaše, oni polažahu. Ili opet, on ostajaše jedan dan i jednu noć; kad se on dizaše oni polažahu.
 • 22 Kako se oblak zadržavaše na boravištu, pa bi to dva dana, jedan mjesec ili duže vrijeme, sinovi Izraelovi taborovahu i ne polažahu.
 • 23 Na zapovijed GOSPODOVU, oni taborovahu; na zapovijed GOSPODOVU, oni polažahu. Oni osiguravahu službu GOSPODOVU sukladno uputama koje GOSPOD bijaše dao posredništvom Mojsijevim.

Srebrene trube[uredi]

 • 10 1 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 2 » Daj napraviti dvije srebrene trube - načinit ćeš ih od kovane kovine -; one će ti služiti za sazivati zajednicu i pokretati tabor.
 • 3 Kad se zasvira tim trubama, sva će se zajednica okupiti kod tebe na ulazu u *šator susretanja.
 • 4 Ako se zasvira samo jednom trubom, odgovorni su oni, poglavari tisuća Izraelovih[55], koji će se okupljati kod tebe.
 • 5 Kad vi dadnete jedan moduliran znak[56], tabori smješteni na istoku će polaziti.
 • 6 Kad vi zatrubite jedan drugi moduliran znak, tabori smješteni na jugu polazit će[57]. Dat će se moduliran znak za polazak.
 • 7 Dok će te za sazvati zajednicu davati jedan neprekinut i nemoduliran znak.
 • 8 Aaronovi sinovi, svećenici, svirat će trube; one će vam služiti za jedan nepromjenjivi obred iz pokoljenja u pokoljenje.
 • 9 Kad, u svojoj zemlji, vi kreće te u rat protiv neprijatelja koji vas draži, vi će te dati tim trubama jedan primjeren znak. Na takav način, vi će te skrenuti pažnju GOSPODU, vašem Bogu, i bit će te oslobođeni neprijatelja svojih.
 • 10 Kad budete imali dan radosti, svečanosti, svetkovanje *mladog mjeseca, vi će te zasvirati u te trube da popratite svoje holokauste[58] i vaše žrtve mira; one će vam služiti za skrenuti pažnju vašem Bogu. Ja sam GOSPOD vaš Bog. «

Redoslijed plemena u preseljavanju[uredi]

 • 11 Druge godine, dvadesetog drugog mjeseca, oblak se diže iznad *boravišta *isprave.
 • 12 Sinovi Izraelovi pođoše iz pustinje Sinaja svaki po svojem redu, a oblak boraviše u pustinji Paran.
 • 13 Bilo je to prvi put da su pošli na zapovijed GOSPODOVU prenesenu putem Mojsija.
 • 14 Na prvom mjestu krenu grupa tabora jug sinova Judinih sa svojim armijama. Armija sinova Judinih bijaše pod zapovjedništvom Nahšonovim, sina Aminadabovog
 • 15 armija plemena sinova Isakarovih, pod zapovjedništvom Netanelovim, sina Suarovog,
 • 16 armija plemena sinova Zabulonovih, pod zapovjedništvom Eliaba, sina Helonovog.
 • 17 Boravište bi rastavljeno; sinovi Geršonovi i sinovi Merarijevi pođoše odnoseći boravište.
 • 18 Grupa tabora Rubenova pođe sa svojim armijama; armija Rubenova bijaše pod zapovjedništvom Elisura, sina Šedeurovog,
 • 19 armija plemena sinova Šimunovih, pod zapovjedništvom Surišadaja,
 • 20 armija plemena sinova Gadovih, pod zapovjedništvom Eliasafa, sina Deouelovog.
 • 21 Potom pođoše Kehatiti noseći *svetište; ostali podigoše boravište prije nego oni stigoše.
 • 22 Potom pođe grupa tabora sinova Efraimovih sa svojim armijama. Armija sinova Efraimovih bijaše pod zapovjedništvom Elišama, sina Amihodovog,
 • 23 armija plemena sinova Manasejevih, pod zapovjedništvom Gameliela, sina Pedahsurovog,
 • 24 armija plemena sinova Benjaminovih, pod zapovjedništvom Avidana, sina Gideonova.
 • 25 Najzad, pođe u zaštitnici svih tabora, grupa tabora sinova Danovih, sa svojim armijama. Armija sinova Danovih bijaše pod zapovjedništvom Ahiezera, sina Amišadajeva,
 • 26 armija plemena sinova Ašerovih, pod zapovjedništvom Paguiela, sina Okranova,
 • 27 armija plemena sinova Neftalijevih, pod zapovjedništvom Ahira, Einanovog.
 • 28 To je poredak u kojem pođoše sinovi Izraelovi sa svojim armijama. oni pođoše…

Mojsije traži jednog vodiča za putovanje[uredi]

 • 29 Mojsije reče Hobabu, sinu Reuelovom Madianitu, svojem puncu[59]: » Mi polazimo u kraj o kojem nam GOSPOD reče: Ja vam ga dajem. Dođi s nama. Učinit ćemo da osjetiš sreću koju je GOSPOD obećao Izraelu. «
 • 30 Hobab mu odgovori: » Ja neću ići; ja hoću ići u svoju zemlju, k svojoj rodbini. «
 • 31 Mojsije preuze: » Ne napuštaj nas! Budući dano da ti poznaješ mjesta gdje ćemo mi moći taborovati u pustinji, ti ćeš nam poslužiti kao vodič.
 • 32 I ako ti dođeš s nama, kad nam stigne ta sreća koju nam GOSPOD hoće udesiti, mi ćemo ti učiniti da i tebe zapadne.
 • 33 Oni pođoše od planine GOSPODOVE na jedan hod od tri dana. *Kovčeg saveza GOSPODOVOG bijaše pošao ispred njih na taj hod od tri dana da bi se prepoznalo mjesto gdje će moći taborovati.
 • 34 Oblak ih GOSPODOV pokrivaše tijekom dana, u momentu kad su napuštali taborište.
 • 35 Kad kovčeg polažaše, Mojsije govoraše: » Ustani, GOSPODE! Tvoji se neprijatelji raspršiše, tvoji protivnici pobjegoše pred tobom! «
 • 36 A kad se zaustavljahu, oni govoraše: » Vrati se, GOSPODE…! Bezbrojne su tisuće Izraelove! «

Izraeliti u Taverau[uredi]

 • 11 1 Jednog dana narod pade u plač, što GOSPOD sasluša s neugodom. Slušajući ih GOSPOD obuze srdžba. Vatra GOSPODOVA opustoši narod i proguta jedan kraj tabora.
 • 2 Puk zakriča put GOSPODA; i vatra se stiša.
 • 3 Dadoše tom mjestu ime Tavera[60] jer vatra GOSPODOVA bijaše uništila sinove Izraelove.

Puk išće mesa[uredi]

 • 4 Bijaše među njima jedna gomila ljudi koji bijahu obuhvaćeni lakomošću; i sami sinovi Izraelovi počeše plakati:  » Tko će nam dati mesa jesti?
 • 5 Mi se sjećamo ribe koju smo gotovo besplatno jeli u Egiptu, krastavaca, lubenice, poriluka, luka, češnjaka!
 • 6 A sad se naš život učmao; više ničeg od toga! Ne vidimo više ništa osim mane. «
 • 7 Mana je sličila na zrna koriandera; njen izgled bijaše onaj od bdeliuma[61].
 • 8 Narod se raspršivaše za prikupljati ju; potom ju drobiše u mlinovima ili tucahu u jednom mužaru; kuhali su ju u kazanima i spremali od nje pogače. Ona imaše okus kolača s uljem.
 • 9 Kad bi se rosa spustila na tabor tijekom noći, mana se po njemu također prostirala.
 • 10 Mojsije začu narod koji plakaše, svrstan u klanove, svaki na ulazu u svoj šator. GOSPOD se zapali jednom živim bijesom i Mojsije pogrješno shvati.
 • 11 »Zašto ti, reče on GOSPODU, hoćeš zlo svojem sluzi? Zašto sam ja u nemilosti pred tobom do te točke da mi ti namećeš teret cijelog tog naroda?
 • 12 Jesam li ja taj koji je začeo ovaj puk? Jesam li ga ja porodio? Zašto mi ti kažeš: Nosi ga na svom srcu kao jedna hraniteljica što nosi jedno dijete, i to sve do zemlje koju si ti obećao njegovim očevima?
 • 13 Gdje ću ja naći mesa za dati cijelom ovom puku koji me progoni svojim plačem i govori mi: Daj nam mesa za jesti?
 • 14 Ja ne mogu više, ja sam, nositi sav ovaj narod; on je pretežak za mene.
 • 15 Ako ćeš tako postupati sa mnom, učini da umrem - kad bih samo našao milosti u tvojim očima! Da više ne podnosim svoju tužnu sudbinu! «
 • 16 GOSPOD reče Mojsiju:  » Okupi mi 70 *starješina Izraelovih, ljude koje ti poznaješ kao starješine i upravitelji puka, ti ćeš ih dovesti k *šatoru susretanja; oni će se tu poredati pred tobom.
 • 17 Ja ću sići i govoriti ti; ja ću uzeti malo od duha koji je u tebi i prenijeti u njih; oni će tada ponijeti s tobom teret puka i ti više nećeš bit sam za nositi ga.
 • 18 A, puku ćeš reći:*posvetite se za sutra i budite u stanju za jesti meso. Jer vi ste učinili da GOSPOD sasluša vašu žalbu: Tko će nam dati da jesti mesa? Tako nam je dobro bilo u Egiptu! GOSPOD će vam dakle dati mesa, vi će te ga jesti;
 • 19 i vi ga neće te jesti samo jedan ili dva dana, niti čak pet, deset ili dvadeset,
 • 20 već cijeli jedan mjesec, sve dok vam ne iziđe na nos, sve dok ga ne budete povraćali. Sve to zato jer ste odbacili GOSPODA koji je u vašoj sredini i jer ste podnijeli tu žalbu: Zašto smo dakle izišli iz Egipta?«
 • 21 Mojsije preuze: » Ovaj puk u čijoj se sredini ja nalazim broji 600 tisuća pješaka, a ti kažeš: Ja ću njima dati mesa i oni će imati cijeli jedan mjesec!
 • 22 Kad bi čak poklali svu krupnu sitnu stoku za njih, da li bi im to dostajalo? Sva morska riba, ako bi ju mogli pohvatati za njih, da li bi im dostajala?
 • 23 GOSPOD reče Mojsiju: » Ruka[62] GOSPODOVA da li će biti kratka? Sad ćeš vidjeti da li će moja riječ biti ostvarena ili ne za tebe. «

Bog daje od svojeg Duha sedamdesetorici starješina[uredi]

 • 24 Mojsije iziđe iz *šatora susretanja i donese puku riječi GOSPODOVE; on okupi 70 *poglavara puka koje postavi uokolo šatora.
 • 25 GOSPOD siđe u oblaku i reče mu; on preuze malo duha koji bijaše u Mojsiju da bi ga dao sedamdesetorici poglavara. Čim se duh spusti na njih, oni *oni počeše *prorokovati, ali ne nastaviše.
 • 26 Dva čovjeka bijahu ostala u taboru; zvali su se, jedan Eldad, a drugi Medad; duh se spusti na njih - oni u stvari bijahu na listi, ali nisu bili izišli za otići u šator susretanja - i oni prorokovahu u taboru.
 • 27 Jedan dječak otrča upozoriti Mojsija: » Eldad i Medad upravo prorokuju u taboru!
 • « 28 Jozua, sin Nunov, koji od mladosti bijaše službi Mojsijevoj, uplete se: » Mojsije, gospodaru moj, zaustavi ih! «
 • 29 Mojsije uzvrati: » Hoćeš li ti biti ljubomoran umjesto mene? Kad bi samo sav puk GOSPODOV postao puk proroka na koji bi GOSPOD stavio duh svoj! «
 • 30 Mojsije se povuče u tabor kao i svi poglavari Izraelovi.

Kivrot-Tahava: prepelice[uredi]

 • 31 Jedan vjetar poslan po GOSPODU dizaše se; s mora, donese prepelice koje onda obori na tabor i svud uokolo, na udaljenosti od jednog dana hoda sa svake strane tabora; one pokriše tle na dva lakta[63] debljine sloja.
 • 32 Narod ostade budan cijeli taj dan, cijelu noć i još sutradan skupljajući te prepelice. Onaj koji je najmanje skupio imaše ih deset homera[64], oni ih prostriješe posvuda uokolo tabora.
 • 33 Meso bijaše još među njihovim zubima, oni ne bijahu završili žvakati; kad se GOSPOD zapali od gnjeva protiv puka i uputi mu jedan vrlo snažan udarac[65].
 • 34 Dadoše tom mjestu ime Kivrot-Tahava - Grobnica Pohlepe; jer bilo je to ondje gdje su pokopali mnoštvo onih koji su bili zahvaćeni pohlepom.

Mirijam zahvaćena leprom[uredi]

 • 35 Iz Kivrot-Tahavae, puk pođe za Hacerot. Oni bijahu u Hacerotu:
 • 12 1 kad Mirijam - i isto Aaron - kudiše Mojsija radi žene kušitske koju je bio oženio; jer on bijaše oženio jednu Kušitku[66].
 • 2 Oni rekoše: »Da li je Mojsije jedini kojem GOSPOD govori? Nije li i nama također govorio? «  I GOSPOD to začu.
 • 3 Mojsije bijaše jedan čovjek vrlo ponizan, više no i jedan drugi čovjek na zemlji.
 • 4 Iznenada, GOSPOD reče Mojsiju, Aaronu i Mirijam: » Idite sve troje u *šator susretanja.« Njih sve troje ode onamo.
 • 5 GOSPOD siđe u jednom stubu dima[67] i zadrža se na ulazu u šator; On pozva Aarona i Mirijam i oboje se primaknuše.
 • 6 On reče: » Slušajte dakle moje riječi: Ako među vama ima jedan prorok, putem jednog viđenja ja, GOSPOD, objavljujem se njemu, u jednom snu ja njemu govorim.
 • 7 Nije isto za mog slugu Mojsija, njega koji je moj povjerljivi čovjek za svu kuću moju:
 • 8 njemu ja govorim živim glasom - pokazujući mu se da me vidi - a, ne u skrivenom govorenju; on vidi obličje GOSPODOVO. Kako se vi dakle usuđujete kuditi mog slugu Mojsija? «
 • 9 GOSPOD se zapali od srdžbe prema njima i ode.
 • 10 Oblak se povuče iznad šatora kad Mirijam imaše *lepru: ona bijaše bijela kao snijeg. Aaron se okrenu prema njoj i vidje da ona ima lepru.
 • 11 On reče Mojsiju: » Oh! GOSPODARU moj, molim te, ne daj da na nas padne grijeh koji smo počinili, bezumnici i grješnici kakvi jesmo!
 • 12 Oh! nek' Mirijam ne postane kao mrtvorođenče čije je tijelo napola izjedeno kad izlazi iz krila materinog! «
 • 13 Mojsije zavapi prema GOSPODU: » O Bože, udostoji se izliječiti ju! «
 • 14 A GOSPOD reče Mojsiju: » Ako bi joj njen otac pljunuo u lice ne bi li bila pokrivena sramom tijekom sedam dana?
 • 15 Nek' dakle ona bude isključena iz tabora tijekom sedam dana; nakon čega će ona preuzeti svoje mjesto. « Isključiše dakle Mirijam iz Tabora tijekom sedam dana i puk ne pođe prije no što ona ponovo preuze svoje mjesto.
 • 16 Nakon čega puk pođe iz Hacerota; i taborovaše oni u pustinji Parana.

Mojsije šalje uhode u Kanaan[uredi]

 • 13 1 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 2 »Pošalji ljude za istražiti zemlju Kanaan koju ja dajem sinovima Izraelovim; vi će te poslati po jednog čovjeka po plemenu, svi za pleme svojih otaca; oni će svi biti uzeti između odgovornih sinova Izraelovih. «
 • 3 Iz pustinje Paran, dakle Mojsije njih odasla na zapovijed GOSPODOVU; svi ti ljudi bijahu poglavari sinova Izraelovih.
 • 4 Evo njihovih imena: za pleme Ruben, Šamua, sin Zakurov,
 • 5 za pleme Šimun, Šafat, sin Horijev;
 • 6 za pleme Juda, Kaleb, sin Jefuneov;
 • 7 za pleme Isakar, Jiguel, sin Josipov;
 • 8 za pleme Efraim, Hošea, sin Nunov;
 • 9 za pleme Benjamin, Palti, sin Rafuov;
 • 10 za pleme Zabulon, Gadiel, sin Sodijev;
 • 11 za pleme Josip - pleme Manase - Gadi, sin Susijev;
 • 12 za pleme Dan, Amiel, sin Gemalijev;
 • 13 za pleme Ašer, Setur, sin Mikaelov;
 • 14 za pleme Neftalijevo, Nahbi, sin Vofsijev;
 • 15 za pleme Gad Gueuel, sin Makijev.
 • 16 Takva su imena ljudi koje Mojsije odasla za istražiti zemlju;
 • Hošeju, sinu Nunovom, Mojsije dade ime Jozua[68].
 • 17 Mojsije njih posla istražiti zemlju Kanaan. » Uđite ondje kroz Negev, reče im on; prođite planinom[69]
 • 18 i vidjet će te kakva je zemlja i da li je pučanstvo koje obitava ondje jako ili slabo, da li je stanovništvo brojno ili rijetko.
 • 19 Vidjet će te da li je puk dobar ili loš i da li su gradovi koje oni nastanjuju tabori ili tvrđave.
 • 20 Vidjet će te da li je zemlja plodna ili siromašna, šumovita ili ne. Budite odvažni uzeti plodove zemlje. « - Bijaše u stvari doba prvog grožđa.
 • 21 Oni uđoše i istražiše zemlju počevši od pustinje Sin sve do Rehova kod Lebo-Hamata[70].
 • 22 Oni uđoše kroz Negev i stigoše sve do Hebrona gdje živješe Ahiman, Šesaj i Talmaj, potomci Anakitovi - Hebron bijaše izgrađen sedam godina prije Tanisa u Egiptu[71].
 • 23 Oni dođoše sve do doline Eškol[72] gdje odsjekoše jednu granu loze s grožđem koju nosiše dvojica uz pomoć jedne motke. Oni uzeše također narova i smokava.
 • 24 Nazvaše to mjesto doline Eškol - dolina Grozdova - radi grozda koji su sinovi Izraelovi ubrali.

Uhode daju svoja izvješća[uredi]

 • 25 Oni se vratiše sa svojih izviđanja zemlje po isteku 40 dana.
 • 26 Oni nađoše Mojsija, Aarona i svu zajednicu Izraelovih sinova u pustinji Paran, u Kadešu[73]. Oni njima kao i svoj zajednici podnesoše izvješće i pokazaše plodove zemaljske.
 • 27 Mojsiju dadoše ovo izvješće: » Mi smo išli u zemlju u koju si nas ti poslao i zaista to je zemlja u kojoj teku med i mlijeko[74]; a evo i plodova!
 • 28 Međutim, narod koji ju nastanjuje moćan je, gradovi su ogromne tvrđave i čak smo vidjeli potomke Anakita.
 • 29 Amalek nastanjuje regiju Negeva; Hititi, Jezubiti i *Amoriti nastanjuju planine, a Kanaanci stanuju uz more[75] i uzduž Jordana. «
 • 30 Kaleb ušutka pučanstvo koje se usprotivilo Mojsiju: » Hajdemo! reče on, uđimo i domognimo se zemlje; uspjet ćemo sigurno podvrgnuti ih. «
 • 31 Ali, ljudi koji su išli s njim rekoše:  » Mi ne možemo napasti taj narod, jer je jači od nas. «
 • 32 I stadoše ozloglašavati pred sinovima Izraelovim zemlju koju bijahu osmatrali: » Zemlja kojom smo prošli osmotriti ju, rekoše oni, jedna je zemlja koja proždire svoje žitelje[76] i svi ljudi koje mi bijasmo vidjeli bojahu ljudi visokog rasta.
 • 33 A mi smo vidjeli te divove, sinove Anakove, divovske rase; mi smo sebe u usporedbi s njima vidjeli kao skakavce, a tako i oni nas vidješe. «

Pučanstvo odbija ući u Kanaan[uredi]

 • 14 1 Sva zajednica bi složna i zavapi; i narod provede noć plačući.
 • 2 Svi sinovi Izraelovi usprotiviše se Mojsiju i Aaronu; Sva zajednica njima reče: » Ah! Da smo umrli u Egiptu! Ili da smo barem pomrli u pustinji!
 • 3 Zašto nas GOSPOD dovede u tu zemlju gdje ćemo pomrijeti od mača?
 • 4 Naše će žene i djeca biti zarobljeni. Nije nam bolje ništa nego vratiti se u Egipat! «
 • 5 Mojsije i Aaron se baciše licem prema zemlji pred svom okupljenom zajednicom Izraelovih sinova.
 • 6 Jozua, sin Nunov, i Kaleb, Jefuneov, koji bijahu išli osmatrati zemlju, *rastrgaše odjeću svoju.
 • 7 Oni rekoše svoj zajednici sinova Izraelovih: » Ta zemlja koju iđasmo istraživati, vrlo je, vrlo lijepa!
 • 8 Ako nas GOSPOD podupre, on će nas odvesti u tu zemlju i dat će nam ju, tu zemlju u kojoj teku med i mlijeko.
 • 9 Ne bunite se dakle protiv GOSPODA; ne bojte se ljudi iz te zemlje; bit će oni lak zalogaj za nas! Sjena njihovih bogova[77] udaljena je od njih kad je GOSPOD s nama. Ne bojte ih se! «

Mojsije moli oprost za pučanstvo[uredi]

 • 10 Sva zajednica govoraše o njihovom kamenovanju kad se slava GOSPODOVA pojavi svim sinovima Izraelovim na *šatoru susretanja.
 • 11 GOSPOD progovori Mojsiju: » Do kad će me taj narod prezirati? Do kad će on odbijati povjerovati u mene, usprkos svim znakovima koje sam izveo među njima?
 • 12 Udarit ću ih kugom i razbaštiniti, a od tebe ću napraviti jedan veći i moćniji narod od njih. «
 • 13 Mojsije reče GOSPODU: » Egipćani su doznali da je to tvoja moć koja je odvela ovaj narod od njih,
 • 14 i oni su to rekli pučanima te zemlje; Da si to ti, GOSPOD, koji se njima pokazuješ oči u oči, tvoj se oblak drži iznad njih; ti sam, ti im prethodiš danju u stubu oblačnom, noću u stubu vatre.
 • 15 I da ćeš ti pobiti taj narod kao jednog jedinog čovjeka! Tada puk koji je spoznao tvoju slavu govoraše:
 • 16 GOSPOD ne bijaše sposoban uvesti taj narod u zemlju koju im bijaše obećao; evo zašto ih je uništio u pustinji.
 • 17 Otuda, nek' se sila mojeg Gospodara pokaže! Budući da si ti govorio ovim riječima:
 • 18 Ja sam GOSPOD, spor na srdžbi i pun pouzdanosti, koji podnosi grješku i pobunu, ali koji ništa ne pošta proći, i koji prenosi grješku očeva na sinove kroz tri i četiri pokoljenja,
 • 19 oprosti dakle grješku ovom puku kao nalog veličine ljubavi tvoje i to kao što si podnosio ovaj narod od Egipta pa sve dovde[78]. «

Narod mora provesti četrdeset dana u pustinji[uredi]

 • 20 GOSPOD odgovori: » Ja opraštam kao što si me ti molio.
 • 21 Međutim, isto tako istinito kao što sam ja živ, isto tako istinito kao što slava GOSPODOVA ispunjava svu zemlju,
 • 22 ni jedan od tih ljudi koji je vidio moju slavu i znakove koje sam napravio u Egiptu i u pustinji koji su me stavili već deset puta na kušnju, ne slušajući me,
 • 23 ni jedan od njih, ja to prisežem, neće vidjeti zemlju koju sam bio obećao očevima njihovim; niti jedan od onih koji me prezriješe neće ju ugledati.
 • 24 Ali moj sluga Kaleb, jer ga jedan drugi duh ozaruje i jer me slijedio bez ustezanja, njega ću ja odvesti u zemlju kamo je išao: njegovi potomci uzet će ju u posjed,
 • 25 dok će Amaleciti i Kanaanci boraviti u ravnici. Od sutra, vratite se i idite u pustinju, u pravcu *Mora trstikâ. «
 • 26 GOSPOD govoraše Mojsiju i Aaronu:
 • 27 » Do kad ću ja imati posla s tom mrskom zajednicom koja ne prestaje prosvjedovati protiv mene? Ja sam jasno čuo prosvjede koje sinovi Izraelovi ne prestaju izgovarati protiv mene.
 • 28 Reci im dakle: Ja vam to prisežem, isto tako istinito kao što sam ja živ - proročanstvo GOSPODOVO - ja ću vas kazniti zbog toga što sam čuo od vas govoriti[79].
 • 29 Ova je pustinja ondje gdje će te popadati lješevi vaši, vi svi koji bijaste popisani počevši od dobi od dvadeset godina, svi vi koliko vas ima, vi koji ste prosvjedovali protiv mene!
 • 30 Ja vam to jamčim, vi neće te ući u zemlju u koju vam prisegoh smjestiti vas! izuzev Kaleba, sina Jefuneova, i Jozue, sina Nunova.
 • 31 Glede vaše djece za koju rekoste da će biti zarobljenicima, njih ću ja odvesti; oni će upoznati zemlju koju vi niste htjeli.
 • 32 Ali za vas, vaši će lješevi popadati u ovoj pustinji.
 • 33 Vaši sinovi bit će pastirima[80] u pustinji tijekom 40 godina; oni će nositi teret svoje nevjernosti sve dok vaši lješevi ne budu opruženi po ovoj pustinji.
 • 34 Kao što je vaše osmatranje trajalo 40 dana, tako, radi jedne godine za jedan dan, vi će te nositi tijekom četrdeset godina teret vaših grijeha i spoznati što stoji navući na sebe moje prokletstvo.
 • 35 Ja, GOSPOD, ja sam rekao, ja vam to jamčim, to je ono kako ću ja postupiti protiv sve ove mrske zajednice koja se udružila protiv mene: oni će svi završiti u ovoj pustinji; tu će oni pomrijeti. «
 • 36 Glede ljudi koje je Mojsije bio poslao osmatrati zemlju i koji po svojem povratku, ozloglasiše tu zemlju, uzbunivši protiv nje svu zajednicu,
 • 37 oni dakle koji imahu zlobe ozloglasiti tu zemlju, oni će pomrijeti surovom smrću pred GOSPODOM.
 • 38 Jozua, sin Nunov i Kaleb, sin Jefuneov, bit će jedini koji će nadživjeti one koji bijahu išli osmotriti zemlju.

Narod ponovo neposlušan[uredi]

 • 39 Mojsije prenese ove riječi svim sinovima Izraelovim i narod zahvati velika žalost.
 • 40 Sutradan, u rano jutro, oni se uspeše na brdske uzvisine: » Evo nas dakle, rekoše oni, mi ćemo otići prema mjestima koja je GOSPOD bio označio; istina je mi smo griješili. «
 • 41 - » Što radite vi ovdje? reče Mojsije. Vi gazite zapovijed GOSPODOVU! To neće uspjeti.
 • 42 Ne uspinjite se, jer GOS-POD nije među vama; ne idite se tući protiv svojih neprijatelja.
 • 43 Amaleciti i Kanaanci su ondje pred vama, i vi će te pasti pod njihovim mačevima; zato što se ga prestali slijediti, GOSPOD neće biti s vama.«
 • 44 Ali oni se jako upeše uspeti na visove planina, dok ni *kovčeg saveza GOSPODOVOG ni Mojsije ne napustiše tabor.
 • 45 Amaleciti i Kanaanci koji nastanjivahu planine siđoše, potukoše ih i satrše sve do Horma[81].

Darovanje brašna, ulja i vina[uredi]

 • 15 1 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 2 » Govori sinovima Izraelovim, reći ćeš im: Kad budete ušli u zemlju gdje će te imati boravišta, zemlju koju ću vam ja dati,
 • 3 kad ponudite jela GOSPODU, jedan holokaust[82] ili jednu žrtvu od krupne ili sitne stoke - bilo za ispuniti jedan zavjet, bilo kao dobrovoljno žrtvu, bilo prilikom vaših svečanosti - kad budete nudili GOSPODU jela utažujućeg mirisa,
 • 4 onaj koji nosi taj dar GOSPODU ponudit će jedan dar od desetine brašna zamiješanog s četvrtinom hina ulja[83];
 • 5 i kao vino za libaciju[84], ti ćeš ponuditi jednu četvrtinu hina s holokaustom ili žrtvom ako se radi o janjetu.
 • 6 Ako se radi o jednom ovnu, učinit ćeš darovanje od dvije desetine brašna zamiješanog s trećinom hina ulja,
 • 7 i jednom trećinom hina vina za libaciju; ponudit ćeš GOSPODU ta jela u miris utažujući.
 • 8 Ako ti ponudiš GOSPODU jednog bika u holokaust ili u žrtvu - za ispuniti jedan zavjet ili kao žrtvu mira –
 • 9 predstavit ćeš s bikom jednu žrtvu od tri desetine brašna zamiješanog s pola hina ulja;
 • 10 i kao vino za libaciju, ponudit ćeš pola hina. To će biti za GOSPODA jela utažujućeg mirisa.
 • 11 Tako će se učiniti za jednog bika, za jednog ovna, za jedno janje ili jednu kozu.
 • 12 Koji god da bude broj životinja koje će te vi žrtvovati, vi će te tako učiniti za svaku, koliki god da bude njihov broj.
 • 13 Tako će svaki domorodac ponuditi svoje žrtve, kad predstavlja GOSPODU jela u utažujući miris, on će činiti kao vi što činite.
 • 14 Kad jedan useljenik bude stanovao kod vas, ili bude među vama otprije više pokoljenja, ako on ponudi GOSPODU jela u utažujući miris, on će učiniti kao što i vi činite.
 • 15 Kao jedna zajednica, vi će te imati samo jedan obred za vas i za useljenike koji stanuju kod vas; to će biti jedan nepromjenjiv obred pred GOSPODOM, za vas kao i za useljenika u svim dobima.
 • 16 Bit će samo jedan zakon, jedno jedinstveno pravilo za vas i za useljenika koji stanuje kod vas .«

Dar prvih kruhova[uredi]

 • 17 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 18 »Govori sinovima Izraelovim i reci im: Kad ste već jednom ušli u zemlju gdje ću vas ja dovesti,
 • 19 kad budete jeli domaći kruh, predujmit će te jedan namet za GOSPODA.
 • 20 Kao *prvine vaših peći, vi će te predujmiti jedan kolač kao danak; učinit će te taj predujam kao što se čini za žetvu.
 • 21 Od prvina vaših peći, vi ćete dati jedan danak GOSPODU; i tako u svim dobima. «

Žrtve za nenamjerni grijeh[uredi]

 • 22 Kad, nepažnjom, budete zgriješili prema jednoj od zapovijedi koje je GOSPOD zapovjedio Mojsiju
 • 23 - sve one koje je GOSPOD vama propisao po posredništvu Mojsijevom - od dana kad ih je GOSPOD zadao i slijedom, iz pokoljenja u pokoljenje,
 • 24 i ako ta nenamjerna grješka bude počinjena u neznanju zajednice, cijela će zajednica ponuditi GOSPODU jednog bika u holokaust u utažujući miris, s milodarom i libacijom[85] obveznom prema običaju, kao i jednog jarca za žrtvu za grijeh.
 • 25 Svećenik će obaviti obred odrješenja za svu zajednicu sinova Izraelovih i oprost će im biti odobren, jer to je jedne nenamjerna grješka i oni su donijeli dar, jela[86] za GOSPODA, kao i njihovu žrtvu za nenamjernu grješku njihovu.
 • 26 Oprost će biti odobren svoj zajednici sinova Izraelovih kao i useljeniku koji stanuje kod njih; jer tu je sav narod upleten u tu nenamjernu grješku.
 • 27 Ako je to samo jedna osoba počinila nenamjeran grijeh, ona će ponuditi kao žrtvu za grijeh jednu kozu od godinu dana.
 • 28 Svećenik će obaviti pred GOSPODOM obred odrješenja nenamjerne grješke za tu osobu koja ju je učinila iz nepažnje; on će za nju obaviti obred odrješenja i oprost će joj biti odobren,
 • 29 bilo da je to jedan sin Izraelov, jedan urođenik ili jedan useljenik koji stanuje kod njih; vi će te imati jedan jedini zakon za onog koji počini jednu grješku iz nepažnje.
 • 30 Ali osoba koja postupa promišljeno, i urođenik ili useljenik, taj čini uvredu GOSPODU; ta će osoba biti odstranjena iz svog puka[87].
 • 31 Budući da je ona prezrela riječ GOSPODOVU i pogazila njegove zapovijedi, treba ta osoba biti odstranjena: njena joj grješka ostaje upisana.

Jedan slučaj prekršaja šabata[uredi]

 • 32 Dok sinovi Izraelovi bijahu u pustinji, iznenadiše jednog čovjeka kako skuplja drva na dan *šabata.
 • 33 Onaj koji ga je bio iznenadio u skupljanju drva dovede ga pred Mojsija, Aarona i svu zajednicu.
 • 34 Staviše ga pod strogi nadzor jer se još ne bijaše odlučilo o kazni koju će mu odmjeriti.
 • 35 Tad GOSPOD reče Mojsiju: » Taj čovjek bit će usmrćen, sva će ga zajednica kamenovati izvan tabora. «
 • 36 Sva ga zajednica odvede izvan tabora; kamenovaše ga i on umrije. To je ono što GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.

Rojte na odjeći[uredi]

 • 37 GOSPOD reče Mojsiju[88]:
 • 38  » Govori sinovima Izraelovim, reci im da sebi načine jednu rojtu na rubu odjeće svoje - tako i budućim pokoljenjima - i da stave jedan purpurni konac u rojtu koji obrubljuje odjeću.
 • 39 On će vam služiti za oblikovati rojtu; videći ga vi će te se prisjetiti svih zapovijedi GOSPODOVIH, ispunjavat će te ih i neće te se pustiti povući svojim srcem i očima koji vas vode u nevjernost.
 • 40 Tako će te vi misliti kako ispuniti sve moje zapovijedi i bit će te vi sveti za svog Boga.
 • 41 Ja sam GOSPOD vaš Bog koji vas je izveo iz Egipta da bi bio vaš Bog. Ja sam GOSPOD vaš Bog. «

Pobuna Koreja, Datana i Abirama[uredi]

 • 16 1 Korej, sin Jicehara, sin Kehata, sin Levija, povuče Datana i Abirama, sinove Eliava i One[89], sin Peletov, potomak Rubenov.
 • 2 Oni se digoše protiv Mojsija s 250 sinova Izraelovih; bijahu to odgovorni zajednice, predstavnici sabore, ljudi od ugleda.
 • 3 Oni se udružiše protiv Mojsija i Aarona: » Sad je dosta! rekoše im oni. Svi članovi zajednice sveti su i GOSPOD je usred njih; kojim se pravom vi uzdižete iznad skupštine GOSPODOVE? «
 • 4 Mojsije, očekujući taj govor, baci se licem prema zemlji.
 • 5 Potom on reče Koreju i svoj bandi: » Sutra u jutro, GOSPOD će objaviti tko je njegov, tko je svet i tko je prihvaćen za pristupiti k njemu[90], a onaj koji bude izabran, on će njemu dopustiti pristupiti mu.
 • 6 Učinite ovako dakle: pribavite kadionice, vi, Korej i sva njegova banda,
 • 7 i sutra stavite u njih vatru; stavit će te tamjana odozgo u nazočnosti GOSPODA[91]. I čovjek kojeg će GOSPOD izabrati, jest onaj koji je svet. A sada dosta, sinovi Levijevi! «
 • 8 Mojsije još reče Koreju: » Slušajte dakle, sinovi Levijevi!
 • 9 - Je li premalo za vas što vas je Bog stavio pokraj sve zajednice Izraelove da vas prihvati za približiti mu se, za izvršavati radove boravišta GOSPODOVOG i za predstavljati svu zajednicu kad služite za sve?
 • 10 On vas je prihvatio za pristupiti mu, tebe i svu tvoju braću *levite. I vi još zahtijevate i svećenstvo! 11 To je ono zbog čega ti i sva tvoja banda udružujete se protiv GOSPODA! A Aaron što je da vi prosvjedujete protiv njega? «
 • 12 Mojsije dade pozvati Datana i Abirama, sinove Eliavljeve koji izjaviše: » Mi nećemu ulaziti u zemlju.
 • 13 Zar ti ne dostaje što si nas izveo iz zemlje gdje teku med[92] i mlijeko da bi nas usmrtio u pustinji? Još treba li ti da nam i zapovijedaš?
 • 14 Ne zaista, ti nas nisi doveo u zemlju gdje teku med i mlijeko! Ti nam nisi dao u baštinu ni polja ni vinograde! Držiš li ti ove ljude za slijepce[93]? Mi ne ulazimo! «
 • 15 Mojsija obuze strahovita srdžba. On reče GOSPODU: » Ne obaziri se na njihove darove[94]. Ja im nisam uzeo čak ni jedno jedino magare, ja nisam nikom od njih nažao ništa učinio.

Kažnjavanje Koreja, Datana i Abirama[uredi]

 • 16 Mojsije reče Koreju: » Ti i sva tvoja banda budite sutra pred GOSPODOM, ti i Aaron.
 • 17 Uzmite svaki svoju kadionicu; stavite u nju *tamjana i svaki od vas predstavit će pred GOSPODOM svoju kadionicu, sve u svemu 250 kadionica; isto tako Aaron i ti, svaki svoju. «
 • 18 Uzimajući svaki svoju kadionicu, oni u nju staviše vatre, staviše tamjana odozgo i stadoše na ulaz u *šator susretanja s Mojsijem i Aaronom.
 • 19 Korej okupi oko sebe svu svoju bandu[95] na ulazu šatora susretanja. Tada se slava GOSPODOVA pojavi svoj zajednici
 • 20 i GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu:
 • 21 Odvojite ljude ove bande; ja ću ih progutati napolju. «
 • 22 Oni se baciše licem prema zemlji i rekoše: » O Bože, Bože koji raspolažeš dahom svakog stvora, samo jedan čovjek zgriješi, a ti se okreneš protiv sve zajednice! «
 • 23 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 24 » Reci zajednici da se udalji od rubova boravišta Korejeva, Datanova i Abiramova.
 • 25 Mojsije se diže za ići pronaći Datana i Abirama; *poglavari Izraelovi ga slijediše.
 • 26 On oslovi zajednicu: » Odstupite od šatora tih zlobnika, ne dodirujte ništa što njima pripada, da ne biste i vi također propali radi njihovih grijehova! «
 • 27 Oni se dakle odmaknuše od rubova boravišta Datana, Koreja i Abirama; Datan, Korej i Abiram bijahu izišli i stajali na ulazu svojih šatora sa svojim ženama, svojim sinovima i svojim unucima.
 • 28 Mojsije izjavi: » Po ovome vi će te priznati da je GOSPOD taj koji me poslao sve te činove izvršiti i da ja nisam radio iz svoje vlastite glave:
 • 29 ako ovi ljudi tamo pomru od smrti kojom umiru svi ljudi, ako oćute sudbinu sveg svijeta, nije GOSPOD taj koji me poslao.
 • 30 Ali, ako GOSPOD ostvari nešto izvanredno, ako zemlja, otvarajući se, njih proguta sa svim što im pripada, ako siđu živi u *boravište mrtvih, vi će te znati da su ovi ljudi prezreli GOSPODA.
 • 31 Kako on bijaše završio govoriti sve te riječi, zemlja se rascijepi pod njihovim nogama.
 • 32 Otvarajući svoje ždrijelo, ona ih proguta s njihovim obiteljima - kao i sve Korejeve ljude i njihova dobra.
 • 33 Sa svim što im pripadaše, oni živi siđoše u boravište mrtvih, a zemlja ih prekri. Tako oni nestadoše iz krila skupštine.
 • 34 Svi ljudi Izraelovi, uokolo njih, pobjegoše na njihove krike, govoreći: » Bježimo! Ili će i nas zemlja progutati!«
 • 35 Jedna vatra koju GOSPOD prsnu spali 250 ljudi koji nuđaše tamjan.

Kadionice Korejevih pristaša[uredi]

 • 17 1 GOSPOD reče Mojsiju[96]:
 • 2  » Reci svećeniku Eleazaru, sinu Aaronovu, da odnese kadionice iz središta plamena, jer one su svete, i da daleko rasprši vatru.
 • 3 Od kadionica tih ljudi koji su platili svojim životom svoje grijehe, da se načine iskovane pločice za obložiti *oltar[97] jer one su ponuđene pred GOSPODOM i one su posvećene. One će služiti kao znakovi sinovima Izraelovim. «
 • 4 Svećenik Eleazar uze kadionice od bronce koje bijahu predstavljale one koji bijahu spaljeni i iskova ih za načiniti oblogu oltaru.
 • 5 To je jedan podsjetnik za sinove Izraelove da ne bi profani[98] - tj. čovjek koji ne pripada potomstvu Aaronovu - pristupio dimiti tamjan pred GOSPODOM: te, da ne bi doživio sudbinu Korejevu i njegove bande, sudbinu koju mu GOSPOD bijaše prorekao po posredništvu Mojsijevom.

Puk prosvjeduje protiv Mojsija i Aarona[uredi]

 • 6 Sutradan, sva zajednica sinova Izraelovih prosvjedova protiv Mojsija i Aarona: » Vi ste usmrtili puk GOSPODOV! «
 • 7 No, dok se sva zajednica okrenula protiv njih, Mojsije i Aaron se okrenuše prema *šatoru susretanja. Kad evo kako ga oblak prekri: slava se GOSPODOVA pojavi.
 • 8 Mojsije i Aaron se nađoše pred šatorom susretanja.
 • 9 GOSPOD govoraše Mojsiju:
 • 10 » Povucite se iz sredine ove zajednice, uništit ću ih za jedan čas! « Oni se baciše licem prema zemlji,
 • 11 a Mojsije reče Aaronu: » Uzmi svoju kadionicu, stavi u nju vatre s *oltara, stavi na nju *tamjana i idi brzo prema zajednici; obavi za nju obred odrješenja jer GOSPOD je zapao u strašnu ljutnju: nevolja je već počela. «
 • 12 Aaron uze kadionicu kako mu Mojsije bijaše rekao, on potrča u sredinu sabore i, u stvari, nevolja već bijaše počela u krilu naroda. On stavi tamjana i obavi obred odrješenja za narod.
 • 13 On stade između živih i mrtvih i pomor prestade.
 • 14 Žrtava pomora bi 14.700 na broju, ne računajući one koji bijahu mrtvi od slučaja Korejeva.
 • 15 Aaron se vrati k Mojsiju, na ulaz u šator susretanja; pomor bijaše prestao.

Aaronov štap[uredi]

 • 16 GOSPOD reče Mojsiju i[99]:
 • 17 » Govori sinovima Izraelovim i reci im da izruče po jedan štap po plemenu, tj. dvanaest štapova, predanih po svim njihovim plemenskim poglavarima.
 • 18 Na štap Levijev, ti ćeš upisati ime Aaronovo, jer bit će samo jedan štap po plemenu.
 • 19 Ti ćeš odložiti štapove u šator susretanja - pred *ispravu - ondje gdje ja vas susrećem.
 • 20 Čovjek čiji štap proklija, to je onaj kojeg sam ja izabrao: tako ću odstraniti od sebe prosvjede koje sinovi Izraelovi propovijedaju protiv vas. «
 • 21 Mojsije reče sinovima Izraelovim i njihovi poglavari mu isporučiše svaki po jedan štap, jedan štap po poglavaru plemena, to jest dvanaest štapova; štap Aaronov bijaše u sredini drugih.
 • 22 Mojsije stavi štapove pred GOSPODA u šator isprave.
 • 23 Sutradan, Mojsije uđe u šator isprave i vidje da štap Aaronov, iz kuće Levijeve bijaše propupao: bijaše iznikao jedan izdanak, rascvjetao jedan cvijet i sazrijevali bademi.
 • 24 Mojsije iznese sve štapove ispred GOSPODA da ih pokaže svim sinovima Izraelovim; oni ih vidješe i svaki od njih uze svoj štap.
 • 25 GOSPOD reče Mojsiju: » Vrati Aaronov štap pred ispravu i čuvaj ga kao znak za nepokorne. Ti ćeš udaljiti tako od mene njihove prosvjede i oni neće biti usmrćeni. «
 • 26 Mojsije učini tako; on učini ono što mu GOSPOD bijaše zapovjedio.
 • 27 Sinovi Izraelovi rekoše Mojsiju: » Gledaj! Mi izdišemo, mi propadamo, mi svi propadamo!
 • 28 Tko god se približi - koji god se približi *boravištu GOSPODOVOM - usmrćen je; hoćemo li dakle izdahnuti svi do posljednjeg? «

Svećenici i leviti[uredi]

 • 18 1 GOSPOD reče Aaronu: » Ti si taj, tvoji sinovi i tvoja obitelj[100] koji će te odgovarati za grješke počinjene glede *svetišta, i to ste ti i tvoji sinovi koji će odgovarati za grješke učinjene u vršenju svećenstva vašeg.
 • 2 Ti ćeš također puštati da se tobom približe svetištu tvoja braća iz plemena Levi, plemena tvojeg oca; oni će biti pomoćnici tvoji, oni će ti pomagati, ali ti i tvoji sinovi ste oni koji će biti pred *šatorom isprave.
 • 3 Oni će biti u tvojoj službi i u službi cijelog šatora, a da se ipak ne primiču priborima svetišta, ni *oltaru da se nitko ne izloži smrti, ni oni ni vi.
 • 4 Oni će biti tvoji pomoćnici, oni će obavljati službu šatora susretanja; ni jedan profani[101] neće vam se pridružiti.
 • 5 Vi ste ti koji će obavljati službu svetišta i onu oltara; tako sinovi Izraelovi neće više biti izloženi bješnjenju srdžbe i[102].
 • 6 Ti to vidiš ja sam uzimam između sinova Izraelovih vašu braću *levite, dajem ih vama na dar: oni su dani i[103] GOSPODU za osiguravati službu šatora susretanja.
 • 7 Ti i tvoji sinovi, vi će te obavljati službu svećenstva za sve što se tiče oltara i što je iza zavjese[104]; vi će te obavljati službu. Ja vama dajem svećenstvo, to je služba koju vama doznačujem. Profani koji bi se približio bit će usmrćen.

Svećenički prihodi[uredi]

 • 8 GOSPOD reče Aaronu: » Ti vidiš to, ja ti povjeravam, ja službu nameta koji su meni namijenjeni, svega što mi je posvećeno od sinova Izraelovih. Ja ti to odobravam u privilegiji kao i tvojim sinovima, kao jedan nepromjenjivi zakon.
 • 9 Evo što ti pripada od presvetih milodara i[105] koji nisu spaljeni: svi darovi, tj. sve ponude od brašna, sve žrtve za grijeh i sve žrtve odštete kojim se meni odužuju; ti presveti milodari vama pripadaju, tebi i tvojim sinovima.
 • 10 Vi će te ih jesti na presvetom mjestu i[106]. Svi će ih muškarci moći jesti. Ti ćeš ih držati za svete.
 • 11 I ovo ti još pripada: predujmovi načinjeni od svih darova sinova Izraelovih, od svega što oni ponude; ja ti ih dajem kao i tvojim sinovima i tvojim kćerima, po jednom nepromjenjivom zakonu. Svi oni koji, u tvojoj kući, budu u stanju * čistoće jest će ih.
 • 12 Najbolje od svježeg ulja, najbolje od novog vina i žita, *prvine koje se daju GOSPODU, ja ih dajem tebi.
 • 13 Tvoje su također prvine koje se donose GOSPODU od svih plodova njihove zemlje. Svi oni koji u tvojoj kući budu u stanju čistoće moći će ih jesti.
 • 14 Tvoje je još sve ono što je namijenjeno zabrani[107].
 • 15 Najzad, tvoji su svi prvorođeni koji se donose GOSPODU, prvorođeni od svih stvorenja, od ljudi i od životinja. Ti ćeš ipak dati da se otkupljuju prvorođeni čovjekovi i prvorođeni od nečistih životinja.
 • 16 Ti ćeš ipak u dobi od jednog mjeseca dati otkupljivati one koji trebaju biti otkupljeni, po cijeni koju ćeš ti naznačiti, to jest pet sikala srebra - u siklima iz *svetišta, od dvadeset gera[108] sikl.
 • 17 Ali nećeš ti davati otkupljivati prvorođene od krave ni ono od ovce, ni ono od koze: oni su sveti. Ti ćeš prosuti njihovu krv na *oltaru i stavit ćeš dimiti njihovo masno kao jela[109] u miris utažujući za GOSPODA.
 • 18 Meso će pripasti tebi po istom kao što ti pripadaju prsa ponuđena u ponudi i desno bedro.
 • 19 Ja vama dajem, na temelju jednog vječnog zakona, tebi, tvojim sinovima i tvojim kćerima, sve namete predujmljene za GOSPODA po sinovima Izraelovim i od svetih stvari. To je - za tebe i tvoje potomstvo - jedan savez posvećen solju[110] i nepromjenjiv u očima GOSPODOVIM. «
 • 20 GOSPOD reče Aaronu: » Ti nećeš imati baštine u zemlji njihovoj i ti nećeš imati udjela u njihovoj sredini. Ja sam taj koji će biti tvoj dio i tvoja baština u sredini sinova Izraelovih .

Levitski prihodi[uredi]

 • 21 » A evo za sinove Levijeve: Ja im u dio dajem svaki dîm koji će biti primljen u Izraelu u zamjenu za njihove službe koje obavljaju, službe *šatora susretanja.
 • 22 Tako se sinovi Izraelovi neće više približavati šatoru susretanja uz opasnost da se opterete jednim grijehom koji bi prouzrokovao njihovu smrt.
 • 23 *Leviti su oni koji će obavljati službu šatora susretanja; oni će odgovarati za svoje grješke - to će za vaše potomstvo biti jedan nepromjenjivi zakon. Oni neće primati baštinu[111] u sredini sinova Izraelovih,
 • 24 ali ja dajem u dio levitima dîmove koje će sinovi Izraelovi predujmljivati u danku za GOSPODA. Zbog toga sam ja njima rekao da neće primati baštine među sinovima Izraelovim. «
 • 25 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 26 » Reći ćeš levitima: Kad budete primali od strane sinova Izraelovih dîmove koje vam ja dajem kao baštinu, vi će te naplatiti preko toga, u namet za GOSPODA, jedan dîm na dîmove.
 • 27 To će za vas biti stvar nameta isto kao, za druge, žito prikupljeno na gumnu[112] i iscurilo iz prese.
 • 28 Tako će te vi platiti vi također, namet GOSPODU na sve dîmove koje će te primiti od strane sinova Izraelovih. Preko toga, vi će te davati svećeniku Aaronu namet GOSPODOV.
 • 29 Na sve što će vam biti dano, vi će te plaćati bezuvjetno namet GOSPODOV; na najbolje od svih tih stvari, vi će te davati sveti dar[113].
 • 30 - Ti ćeš im još reći: Kad budete davali najbolje od svega toga, to će vrijedjeti jednako za vas, levite, u proizvodima gumna i prese.
 • 31 Vi će te ih jesti s vašim obiteljima na bilo kojem mjestu, jer to je vaša plaća u zamjenu za vaše službe šatora susretanja.
 • 32 U svemu tome, vi se neće te opteretiti jednim grijehom u mjeri vašeg plaćanja najboljeg od tih stvari; neće te oskrnaviti svete milodare sinova Izraelovih da ne biste bili usmrćeni. «

Posmrtni ostaci riđe krave[uredi]

 • 19 1 GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu:
 • 2 » Evo uputa o zakonu koji je GOSPOD propisao: Reci sinovima Izraelovim da ti dovedu jednu riđu kravu, bez mane i nedostatka, jednu životinju koja nije nosila *jarma.
 • 3 Predat će te ju svećeniku Eleazaru; isvest će te izvan tabora i zaklati u njegovoj nazočnosti.
 • 4 Svećenik Eleazar uzet će svojim desnim prstom krvi krave i sedam puta načiniti škropljenje u smjeru pročelja *šatora susretanja.
 • 5 Potom će se krava spaliti pred njegovim očima; spalit će se koža, meso i krv, kao i nečist.
 • 6 Svećenik će uzeti cedrovog drveta, miloduh i blještavi grimiz[114] i bacit će ih usred žeravica gdje se spaljuje krava.
 • 7 Potom, svećenik će oprati svoju odjeću i okupati svoje tijelo u vodi; poslije čega, on će se vratiti u tabor, ali će ostati u stanju nečistoće sve do večeri.
 • 8 Onaj koji bude spaljivao kravu oprat će također svoju odjeću u vodi i ostat će u stanju nečistoće sve do večeri.
 • 9 A jedan čovjek u stanju *čistoće pokupit će posmrtne ostatke krave i odložiti ih izvan tabora na jedno čisto mjesto. Oni će služiti zajednici sinova Izraelovih kao zaliha za očisnu vodu[115]. To je jedna *žrtva za grijeh.
 • 10 Onaj koji bude skupljao posmrtne ostatke krave oprat će također svoju odjeću i ostat će u stanju nečistoće sve do večeri. To će biti jedan nepromjenjivi zakon za sinove Izraelove kao i za useljenike koji stanuju kod njih.

Zakon o očišćenju[uredi]

 • 11 » Onaj koji dodirne mrtvaca - bilo koji posmrtni ostatak - *nečist je za sedam dana.
 • 12 On će obaviti svoje očišćenje tom vodom[116] trećeg dana, i sedmog dana bit će on čist. Ali, ako on ne obavi svoje očišćenje trećeg dana, neće on biti čist sedmog dana.
 • 13 Tko bude dodirnuo jednog mrtvaca - ostatak ljudskog bića koje je upravo umrlo - i ne bude obavio svoje očišćenje uprljao bi *boravište GOSPODOVO; ta će osoba biti odstranjena iz Izraela[117]. Budući da ona nije bila poškropljena očisnom vodom, ona je nečista: ona zadržava svoje stanje nečistoće.
 • 14 Evo zakona: kad jedan čovjek umre u jednom šatoru, tko god uđe u šator i tko god se nađe u šatoru nečist je na sedam dana.
 • 15 I svaka otvorena posuda - lišena uzice za zatvaranje[118] - nečista je.
 • 16 Koji god, u polju, spotakne se o čovjeka ubijenog mačem ili o jednog mrtvaca ili o ljudske kosti ili o jedan grob, nečist je sedam dana.
 • 17 Za tog nečistog čovjeka, uzet će se pepeo od žeravice *žrtve za grijeh i stavit će se u jednu vazu dodajući žive vode[119].
 • 18 Jedan čovjek u stanju čistoće uzet će jednu granu miloduha [120] koju će zamočiti u tu vodu i izvršiti škropljenje šatora i svih posuda, kao i osoba koje se tu nađu ili čovjeka koji bude dodirnuo kosti, ubijenog, mrtvaca ili grob.
 • 19 Čist čovjek obavit će škropljenje nečistog čovjeka trećeg i sedmog dana; sedmog dana on će biti očišćen od svojeg grijeha. Drugi će tada oprati svoju odjeću, okupati se u vodi i, navečer, bit će čist.
 • 20 Ali čovjek koji se onečistio i nije obavio svoje očišćenje, jedan takav čovjek bit će odstranjen iz sredine sabore, jer je zaprljao *svetište GOSPODOVO; on nije bio poškropljen očisnom vodom, on je nečist.
 • 21 To će za njih biti jedan nepromjenjivi zakon. Glede onoga koji je obavio škropljenje očisnom vodom, on će oprati svoju odjeću. I taj koji bude dodirivao očisnu vodu bit će nečist sve do večeri.
 • 22 Sve što dodirne nečist čovjek bit će nečisto i osoba koja to dodirne bit će nečista sve do večeri. «

Vode Meribe[uredi]

 • 20 1 Sva zajednica sinova Izraelovih stiže u pustinju Sina prvog mjeseca i puk se smjesti u Kadešu[121]. Ondje umrije Mirijam i bi tu bi pokopana.
 • 2 Nije bilo vode za zajednicu, koja se pobuni protiv Mojsija i Aarona.
 • 3 Puk je tražio svađu s Mojsijem; govorili su: »Ah! da smo samo bili izdahnuli kad su i naša braća izdahnula pred GOSPODOM!
 • 4 Zašto li ste samo doveli skupštinu GOSPODOVU u ovu pustinju? Da bismo ovdje pomrli, mi i naša stada!
 • 5 Zašto ste nas doveli iz Egipta i doveli nas u ovo tužno mjesto? Ovo nije jedno mjesto za zasijavanje ni za smokvik, vinograd ili narove; nema čak ni vode za piće. «
 • 6 Mojsije i Aaron, ostavljajući saboru, dođoše na ulaz u *šator susretanja; baciše se oni licem prema zemlji, a slava im se GOSPODOVA prikaza.
 • 7 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 8 » Uzmi svoj štap i, s tvojim bratom Aaronom, skupi zajednicu. pred njima, vi će te govoriti stijeni i ona će dati vodu svoju. Ti ćeš im učiniti da šikne voda za njih iz stijene i dat ćeš zajednici i njenim stadima da piju. «
 • 9 Kao što je bio primio zapovijed, Mojsije uze štap koji se nalazi pred GOSPODOM.
 • 10 Mojsije i Aaron okupiše zajednicu pred stijenom i rekoše im: »Slušajte dakle, buntovnici! Možemo li vam mi učiniti da iz ove stijene šikne voda? «
 • 11 Mojsije diže ruku; svojim štapom on udari stijenu dva puta. Voda šiknu u izobilju i zajednica imaše piti kao i njena stada.
 • 12 GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu; » pošto, ne vjerujući u mene, vi niste izrazili moju *svetost pred sinovima Izraelovim, radi toga[122], vi neće te voditi ovu zajednicu u zemlju koju vam dajem. «
 • 13 Ono ondje su vode Meriba - Svađa - gdje su sinovi Izraelovi tražili svađu s GOSPODOM; on tu ispolji svoju svetost.

Kralj Edoma odbija pustiti proći Izrael[uredi]

 • 14 Iz Kadeša Mojsije posla glasonoše kralju Edoma da mu kažu: » Ovako govori tvoj brat Izrael : Ti znaš sve teškoće koje smo mi susreli.
 • 15 Naši su očevi sišli iz Egipta gdje smo mi boravili dugo vremena, ali Egipćani su nas zlostavljali, nas i naše očeve.
 • 16 Mi smo zavapili prema GOSPODU i on je čuo naše jauke: on je poslao jednog *anđela da nas izvede iz Egipta. Evo nas sada u Kadešu, gradu smještenom na granici tvoje teritorije.
 • 17 Pusti nas dakle proći tvojom zemljom! Mi ne ćemo proći ni u polja ni u vinograde; ne ćemo piti ni vode iz bunara; ići ćemo kraljevskim putem ne zastranjujući ni lijevo ni desno sve dok ne budemo prešli tvoju teritoriju. «
 • 18 Ali, Edom njemu odgovori: » Ti nećeš proći kod mene, inače ću ja izići naoružan tebi u susret;«
 • 19 Sinovi Izraelovi njemu rekoše: » Mi ćemo ići cestom, i ako budemo pili tvoju vodu, ja i moja stada, ja ću ti platiti cijenu za to. Ja molim samo jednu stvar: proći pješice. «
 • 20 Ali, Edom odgovori: » Ne ti nećeš proći! « I on mu iziđe u susret s jednom masom ljudi i velikim vojnim postrojbama.
 • 21 Tako Edom odbi pustiti proći Izraela svojim teritorijem i Izrael se udalji od njega.

Smrt Aaronova[uredi]

 • 22 Oni pođoše iz Kadeša, i sva zajednica sinova Izraelovih stiže u Hor-Planinu[123].
 • 23 U Hor-Planini, na granici Edoma, GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu:
 • 24 » Aaron će biti uzet za pridružiti se svojim roditeljima[124], jer on ne treba ući u zemlju koju ja dajem sinovima Izraelovim, jer ste vi bili pobunjenici mojem glasu, zbog voda Meriba.
 • 25 Odvedi dakle Aarona i njegovog sina Eleazara i uspni ih na Hora-Planinu.
 • 26 Uzet ćeš Aaronovu odjeću i njome ćeš odjenuti njegovog sina Eleazara[125];
 • 27 i Aaron umrije ondje, na vrhu planine.
 • 28 Potom Mojsije i Eleazar ponovo siđoše s planine.
 • 29 Sva zajednica vidje da Aaron bijaše izdahnuo i sva kuća Izraelova ga oplakivaše tijekom 30 dana.

Pobjeda Izraelita nad Kanaancima[uredi]

 • 21 1 Kanaanci - kralj Arada[126] stanovaše u Negevu - doznadoše da Izrael stiže putem iz Atarima; oni potukoše i zarobiše Izrael.
 • 2 Tad Izrael dade ovaj zavjet GOSPODU: » Ako ti dadneš taj puk meni u ruke, ja ću zavjetovati njegove gradove zabrani [127]. «
 • 3 GOSPOD posluša glas Izraelov i izruči mu Kanaance. Izrael ih zavjetova zabrani, njih i njihove gradove. Dadoše tom mjestu ime Horma[128].

Plamene zmije[uredi]

 • 4 Oni pođoše iz Hor-Planine cestom od *Mora trstika, zaobilazeći Edom ovu zemlju, ali puk izgubi hrabrost na putu.
 • 5 Puk se upusti u osuđivanje Boga i Mojsija: » Zašto ste nas izveli iz Egipta? Zašto nismo umrli u pustinji! Jer ovdje nema ni kruha ni vode i zgadio nam se ovaj kruh bijede[129]! «
 • 6 Tad GOSPOD posla protiv tog puka vatrene zmije[130] koje ga izgrizoše, i pomrije jedan veliki broj ljudi Izraelovih.
 • 7 Puk dođe pronaći Mojsija govoreći: » Mi smo zgriješili kudeći GOSPODA i tebe; zauzmi se kod GOSPODA da udalji od nas te zmije! « Mojsije se zauze za puk,
 • 8 a GOSPOD mu reče: » Načini jednu mjedenu zmiju i pričvrsti ju na jednu motku: tko bude ugrizen, a pogledao u nju bit će mu spašen život. «
 • 9 Mojsije načini jednu mjedenu zmiju i pričvrsti ju na jedno koplje; kad bi zmija ugrizla jednog čovjeka, ovaj bi pogledao mjedenu zmiju i spasio svoj život.

Pobjeda nad kraljevima Sihona i Oga[uredi]

 • 10 Sinovi Izraelovi pođoše i utaboriše se u Ovotu;
 • 11 potom odoše iz Ovota i utaboriše se kod Ijije-Avarima, u pustinji nasuprot Moabu s istočne strane.
 • 12 Pošavši odatle, oni se utaboriše na obali potoka kod Zereda.
 • 13 Pošavši odatle, on i taborovahu s druge strane Arnona koji prođe pustinjom silazeći iz teritorije*Amorita; Arnon, u stvari, označi granicu Moaba, između Moaba i Amorita.
 • 14 Zato se u knjizi GOSPODOVIH Ratova[131] kaže:
 • :» Waheb u Sufai i njegovi po-
 • :toci ;
 • :Arnon 15 i njegova grla
 • :Koji siđoše prema gradu
 • :Aru
 • :I prođoše uz granicu
 • :Moaba. «
 • 16 Odatle oni stigoše u Ber - Bunar. To je onaj Ber gdje GOSPOD bijaše rekao Mojsiju: » Prikupi narod i ja ću im dati vode[132]. «
 • 17 Tad Izrael bijaše iznenađen ovom pjesmom[133]:
 • :» Uzdigni se, studenče! Kličite mu!
 • 18 Bunar iskopan od poglavara,
 • :izbušen od plemića puka,
 • :njihovim skiptrima, njihovim štapovima «
 • :… iz Pustinje, oni odoše u Matanau;
 • 19 iz Matanae u Nahaliel, iz Nahaliela u Bamot,
 • 20 a iz Bamota u dolinu koja se otvara prema planini Moaba; vrh Pisge nadvisuje pustinju[134].
 • 21 Izrael posla glasonoše Sihonu, kralju Amorita:
 • 22 » Pusti me proći tvojom zemljom; mi se udaljavati ne ćemo ni u polja ni u vinograde i ne ćemo piti ni vode iz bunara; ići ćemo kraljevskim putem dok ne budemo prešli tvoju teritoriju. «
 • 23 Ali, Sihon ne dozvoli Izraelu proći njegovom teritorijom; on prikupi sav svoj puk i iziđe u susret Izraelu u pustinju. On dođe u Jahas gdje zarati s Izraelom.
 • 24 Izrael ga udari oštricom mača i dočepa se njegove teritorije, od Arnona sve do Jaboka i sve do granice Amona čija granica bijaše utvrđena.
 • 25 Izrael uze sve gradove; on se smjesti u svim gradovima Amorita pokrajine, u Hešbon i svu njegovu okolicu.
 • 26 Jer Hešbon bijaše grad Sihonov, kralja Amorita koji zarati s prethodnim kraljem Moaba i uze mu svu zemlju sve do Arnona.
 • 27 Zato pjesnici kažu[135]:
 • :» Dođite u Hešbon! Kad bude
 • :preuređen
 • :i obnovljen, grad Sihonov!
 • 28 Iz Hešbona je izišla jedna vatra,
 • :iz grada Sihonova, jedan
 • :plamen koji je prožderao Ar u
 • :Moabu,
 • :gospodare visina Arnona.
 • 29 Nesreća na tebe, Moabe!
 • :Ti si izgubio, narode Kemo-
 • :šev[136]!
 • :Od njegovih sinova načinjeni su
 • :bjegunce
 • :i od kćeri zarobljenice
 • :kralja Amorita Sihona!
 • 30 Mi smo ih probili stri-
 • :jelama;
 • :od Hešbona sve do Divona sve
 • :je izgubljeno;
 • :mi smo razorili, sve do No-
 • :faha,
 • :sve što se pruža čak do Ma-
 • :daba[137]. «
 • 31 Izrael se smjesti u zemlji Amorita.
 • 32 Mojsije posla upoznati Jazer; oni se dočepaše njegove okolice i Mojsije protjera Amorite koji se tu nalaziše.
 • 33 Potom, uzimajući jedan novi pravac, oni se uspeše cestom iz Bašana[138]; Og kralj Bašana, iziđe njima u susret, on i sav njegov puk, za zapodjenuti bitku s njima u Edreji.
 • 34 GOSPOD reče Mojsiju: » Ne boj se! Ja ću predati tebi u ruke njega, sav njegov puk i njegovu zemlju; postupit ćeš s njima kao što si postupio sa Sihonom, kraljem Amorita koji su vladali u Hešbonu[139]. «
 • 35 Oni ga potukoše, njega i sinove njegove i sav puk njegov, tako da ne ostade ni jedan živ od njih; i oni se domogoše zemlje njegove.

Povijest Balama: Poziv kralja Balaka[uredi]

 • 22 1 Sinovi Izraleovi ponovo pođoše; oni se utaboriše u ravnicama Moaba, s one strane Jordana, u visini Jerihona.
 • 2 Balak[140], sin Siporov, vidje sve što Izrael bijaše učinio *Amoritima.
 • 3 Moab bi veoma zabrinut gledajući taj tako brojan puk; Moab obuze panika zbog sinova Izraelovih
 • 4 i on reče *poglavarima Madijana: » Ovo će mnoštvo sada sve popasti uokolo nas, kao što govedo popase travu po poljima. « Balak, sin Siporov, bijaše kralj Madijana u to vrijeme.
 • 5 On posla glasonoše Balamu, sinu Beorovom, u Petor na rijeci, zemlju njegovog podrijetla [141], da mu odnesu ovaj poziv: » Mi ovdje imamo jedan puk izišao iz Egipta koji je prekrio svu površinu zemlje: evo ga smještenog preko puta mene!
 • 6 Dođi dakle, molim te i prokuni mi taj puk, jer je moćniji od mene; možda ću ja uspjeti tada potući ga i istjerati iz zemlje. Jer ja znam, onaj koga ti blagosloviš, blagoslovljen je, a onaj kojeg ti prokuneš proklet je. «
 • 7 Poglavari Moaba i poglavari Madijana odoše dakle odnoseći sa sobom čime će platiti vrača. Stigavši kod Balama, donesoše mu riječi Balakove.
 • 8 Balam im reče: » Provedite ovdje noć; ja ću vam dati odgovor slijedeći ono što će mi reći GOSPOD. « Dostojanstvenici Moaba boraviše dakle kod Balama.
 • 9 Bog dođe Balamu i reče mu: » Tko su ovi ljudi koji se nalaze kod tebe? «
 • 10 Balam reče Bogu: » Balak, sin Siporov, kralj Moaba, mi poslao reći:
 • 11 Evo, narod izišao iz Egipta prekriva površinu zemlje. Dođi dakle prokleti ih; možda ću ja uspjeti potući ga i protjerati. «
 • 12 Bog reče Balamu: » Ti nećeš ići s njima i nećeš prokleti taj puk, jer on je blagoslovljen. «
 • 13 Sutradan u jutro, Balam se diže i reče dostojanstvenicima Balakovim: » Vratite se u svoju zemlju, jer me GOSPOD odbija pustiti otići s vama. «
 • 14 Dostojanstvenici Moabovi se digoše i odoše Balaku; oni mu rekoše: » Balam nije htio doći s nama. «
 • 15 Ali, Balak otposla druge dostojanstvenike, ovog puta brojnije i važnije no one prve.
 • 16 Došavši kod Balama oni mu rekoše: » Ovako govori Balak, sin Siporov: Milost, ne odbijte doći k meni!
 • 17 Jer ja ću te obasuti čašću[142] i učinit ću sve što mi budeš rekao. Dođi dakle i prokuni ovaj narod.
 • 18 Balam odgovori slugama Balakovim: » Da mi Balak da sve srebro i sve zlato koje može sadržavati njegova kuća, ja ne bih mogao nešto učiniti, malo ili veliko, koje bi bilo protivno zapovjedi GOSPODA, mojeg Boga.
 • 19 Ostanite dakle ovdje, vi također, ove noći, čekajući da ja saznam ono što mi GOSPOD još ima za reći. «
 • 20 Bog dođe kod Balama tijekom noći i reče mu: » Ako su ti ljudi došli samo zato da te pozovu, idi, pođi s njima. Ali, ti ćeš činiti samo ono što ti ja budem rekao. «

Balamova magarica[uredi]

 • 21 Sutradan u jutro, Balam se diže, osedla svoju magaricu i pođe s dostojanstvenicima Moabovim.
 • 22 Ali, Bog se rasrdi gledajući ga otići, i *anđeo GOSPODOV se postavi na putu da im prepriječi cestu dok putovaše, zajahavši svoju magaricu, praćen od dvojice svojih slugu.
 • 23 Magarica vidje anđela GOSPODOVOG postavljenog na putu, s golim mačem u rukama; napuštajući put, ona ode prema poljima. Balam udaraše magaricu da ju vrati na put.
 • 24 Anđeo GOSPODOV se tada postavi na jedan iskopani put u vinogradu koji je prolazio između dva podgratka.
 • 25 Magarica vidje anđela GOSPODOVOG: ona se pribi uza zid, a on ju poče ponovo tući.
 • 26 Anđeo GOSPODOV ih preteče još jedanput da bi se smjestio na jedan uski prolaz gdje nije bilo mjesta za skrenuti ni lijevo ni desno.
 • 27 Magarica vidje anđela GOSPODOVOG; ona se sruši pod Balamom koji se naljuti i poče ju tući štapom.
 • 28 GOSPOD stade govoriti magarici i ona reče Balamu: »Što sam ti ja učinila da me tučeš po treći put? «
 • 29 - To je, reče joj Balam, zato što se ti poigravaš sa mnom! Da sam imao mač u ruci bio bih te na mjestu ubio! «
 • 30 Magarica reče Balamu: » Nisam li ja tvoja magarica, ona koju ti oduvijek jašeš? Da li je moj običaj tako postupati s tobom? « - » Ne « reče on.
 • 31 GOSPOD otvori oči[143] Balamu, koji vidje anđela GOSPODOVOG postavljenog na putu, s golim mačem u rukama; on se pokori i pokloni se licem do zemlje.
 • 32 Tada mu anđeo GOSPODOV reče: » Zašto si tri puta tukao magaricu? Vidiš, ja sam taj koji je došao prepriječiti ti cestu, za mene to je jedno putovanje poduzeto s lakoumnošću.
 • 33 Magarica me je vidjela, ona, i tri puta mi se uklonila. Da se ona ne bijaše uklonila[144] preda mnom, ja bih te bio ubio na mjestu, dok bih njoj bio spasio život. «
 • 34 Balam reče anđelu GOSPODOVOM: » Ja sam zgriješio, jer nisam bio spoznao da si to ti koji se postavio ondje, preda mnom, na putu. Sada ako ti se ovo putovanje ne sviđa, ja ću se vratiti. «
 • 35 Ali, anđeo GOSPODOV njemu reče: » Idi s ovim ljudima, ali ti ćeš govoriti samo one riječi koje ti ja budem rekao. « Balam tada ode s dostojanstvenicima Balakovim.

Susret Balama s Balakom[uredi]

 • 36 Doznavši da Balam dolazi, Balak mu dođe u susret u Ir-Moab, na granicu svoje teritorije.
 • 37 Balak mu reče: » - Nisam li ja poslao dovoljno svijeta za pozvati te? Zašto nisi došao? Nisam li ja dakle sposoban postupati časno s tobom? «
 • 38 Balam odgovori Balaku: » Eh dobro, ja sam došao točno do tebe; sada, hoće li mi sada biti moguće reći što god da bude? Ja ću govoriti riječi koje će Bog staviti u moja usta. «
 • 39 Balam pođe s Balakom i oni dođoše u Kirijat-Husot.
 • 40 Balak ponudi jednu *žrtvu od krupne i od sitne stoke od kojih on posla dijelove Balamu i dostojanstvenicima koji su ga pratili.
 • 41 Sutradan ujutro, Balak odvede Balama i uvede ga u Bamot-Bal odakle se vidio jedan dio naroda[145].
 • 23 1 Balam reče Balaku: » Izgradi mi ovdje sedam *oltara i pripremite mi ovdje isto sedam bikova i sedam ovnova.
 • 2 Balak učini kao što bijaše rekao Balam; i obojica ponudiše po jednog bika i jednog ovna svaki na svom oltaru.
 • 3 Balam reče Balaku: » Drži se pokraj svojeg holokausta, dok ću se ja udaljiti. Možda će mi GOSPOD doći u susret; riječ koju će mi dati upoznati, kakva god da bude, ja ću ti ju priopćiti. «  I on ode na put[146].
 • 4 Bog dođe pred Balama koji mu reče: » Ja sam podigao sedam oltara i ponudio jednog bika i jednog ovna na svakom od njih. «

Balam blagoslovljuje puk Izraelov[uredi]

 • 5 Tad GOSPOD stavi riječ u usta Balamu i reče mu: » Vrati se Balaku, a ovako ćeš ti govoriti. «
 • 6 Balam se vrati Balaku i nađe ga uspravljenog pokraj svojeg holokausta[147], kao i svi dostojanstvenici Moaba.
 • 7 Tad on izreče svoje vračanje: ovim izrazima:
 • :» Balak me dovede iz *Arama;
 • :s brdâ Orijenta kralj
 • :Moaba me pozvao:
 • :Dođi! Baci mi vradž-
 • :bine protiv Jakova!
 • :Dođi! Osudi Izrael na vječno
 • :prokletstvo!
 • 8 Kako bih ja prokleo onoga
 • :koga Bog nije prokleo?
 • :Kako bih ja osudio na vječno
 • :prokletstvo
 • :onoga koga GOSPOD nije
 • :osudio?
 • 9 Kad s vrhova stijena
 • :ja ga gledam,
 • :kad s visa obronaka ja
 • :ga promatram,
 • :ja vidim jedan puk koji boravi
 • :po strani
 • :i ne svrstava se u brojne
 • :narode.
 • 10 Tko bi mogao prebrojati praši-
 • :nu Jakovljevu?
 • :I broj množina
 • :Izraelovih?
 • :Nek' umrem ja sam od
 • :smrti pravednih
 • :i nek' moja smrt bude slična
 • :njegovoj[148]! «
 • 11 Balak reče Balamu: » Šta si mi to učinio? Ja sam te doveo ovamo da prokuneš moje neprijatelje, a evo kako ih ti pokri blagoslovima! «
 • 12 Balam odgovori: » Ne trebam li ja, kad govorim, držati se onoga što mi GOSPOD stavlja u usta? «

Drugi blagoslov Balamov[uredi]

 • 13 Balak preuze: » Dođi dakle sa mnom na jedno drugo mjesto otkuda ćeš ti vidjeti taj puk - ti si ga vidio samo jedan dio[149], ti ga nisi vidio u cijelosti - i sa tog mjesta, prokuni ga za mene! «
 • 14 On ga odvede na jedno promatračko mjesto na vrhu planine Pisga[150], izgradi sedam *oltara i ponudi po jednog bika i jednog ovna na svakom oltaru.
 • 15 Balam mu reče: » Drži se tamo kraj tvojeg holokausta[151], dok ću ja ići čekati tamo dolje …
 • 16 GOSPOD dođe k Balamu i stavi mu jednu riječ u usta; potom on reče: » Vrati se kod Balaka; tako ćeš govoriti. «
 • 17 Balam se vrati kod Balaka i nađe ka osovljenog pokraj njegovog holokausta s dostojanstvenicima Moabovim. Balak ga upita: » Što kaže GOSPOD? «
 • 18 Tad, Balam izgovori svoju vradžbinu[152] ovim riječima:
 • » Ustani Balače, slušaj!
 • Prikloni mi uho, sine Si-
 • porov!
 • 19 Bog nije jedan čovjek za
 • lagati
 • ni sin Adamov za po-
 • reći.
 • Govori li za ne učiniti?
 • Kaže li i jednu riječ za ne
 • izvršiti?
 • 20 Ja sam preuzeo dužnost
 • blagosloviti,
 • jer on je blagoslovio; ja se neću
 • ispravljati.
 • 21 Ne promatra nevolje
 • u Jakova,
 • ne vidi patnje
 • u Izraelu[153].
 • GOSPOD, Bog njegov, s njim
 • je;
 • kod njega odjekuje klicanje
 • kraljevsko.
 • 22 Bog ga izvede iz Egipta;
 • on posjeduje snagu bivolsku[154].
 • 23 Nema proricanja u Jakovu,
 • niti gatanja[155] u Izraelu:
 • u određeno vrijeme rečeno je Ja-
 • kovu,
 • Izraelu, što Bog čini.
 • 24 Evo jednog puka koji se diže
 • kao jedna divljač,
 • koji ustaje kao jedan lav.
 • On ne liježe prije no
 • što je prožderao žrtvu svoju
 • i popio krv svojih žrtava. «
 • 25 Balak reče Balamu: Ako ga ne prokuneš, barem ga ne blagoslovi. «
 • 26 A Balam mu odgovori: » Nisam li ti rekao: Ja
 • :ću učiniti što mi bude rekao GOSPOD?«

Treći Balamov blagoslov[uredi]

 • 27 Balak reče Balamu: Dođi dakle! Vodim te na jedno drugo mjesto[156]; možda Bog dopusti da odatle prokuneš taj narod za mene.
 • 28 Balak odvede dakle Balama na vrh Peora[157] koji se uzdiže nasuprot pustinji.
 • 29 Balam mu reče: » Sagradi mi ovdje sedam *oltara i pripravi mi, ovdje isto, sedam bikova i sedam ovnova. «
 • 30 Balak učini kako Balam bijaše rekao; potom on žrtvova po bika i ovna na svakom oltaru.
 • 24 1 Balam vidje da godiše GOSPODU da blagoslovljava Izrael; on ne ode dakle kao prošli put da traži predznake[158], već okrenu lice k pustinji.
 • 2 Dignuvši oči, Balam vidje Izrael koji je taborovao po plemenima. Duh Božji dođe na njega,
 • 3 i on izgovori svoje gatanje ovim riječima:
 • »Proročanstvo Balamovo, sina
 • Beorova,
 • proročanstvo proždirućeg
 • pogleda[159],
 • 4 proročanstvo noga koji čuje
 • riječi Božje,
 • koji vidi ono što mu pokaže
 • Svemoćni[160],
 • kad padne u zanos i
 • kad mu se oči njegove otvore:
 • 5 kako li su lijepi šatori tvoji
 • Jakove,
 • tvoja boravišta, Izraele[161]
 • 6 Oni se razlijevaju kao
 • potoci;
 • jednaki vrtovima na obali
 • rijeke,
 • s alojama posađenim od GOS-
 • PODA,
 • s cedrovima uz rub vode.
 • 7 Voda se prelijeva iz njegovih
 • vedara,
 • njegovi su usjevi izdaš-
 • no zaliveni,
 • njegov kralj nadmašuje Agaga[162],
 • njegovo se kraljevstvo podiže…
 • 8 Bog ga izvede iz Egipta;
 • on posjeduje snagu bivolsku[163].
 • On proždire protivničke narode,
 • slama im kosti,
 • doseže ih svojim strijelama.
 • 9 On pokleknu, on leže kao
 • lav,
 • kao kakva divljač; tko će ga po-
 • dignuti?
 • Blagoslovljen budi tko tebe
 • blagoslovi,
 • a proklet tko te prokune! «
 • 10 Balak se razljuti protiv Balama; on pljesnu rukama i reče mu: » Ja sam te pozvao da prokuneš moje neprijatelje, a evo kako po treći put da ih ti obasipaš blagoslovima!
 • 11 Kad je tako, odlazi u svoju zemlju! Ja sam ti bio rekao da ću te obasuti počastima; ali evo, GOSPOD te liši tih počasti[164]. «

Balam naviješta slavnu budućnost Izraela[uredi]

 • 12 Balam mu odgovori: » Nisam li ja izričito rekao glasonošama koje si ti poslao:
 • 13 Kad bi mi Balak dao sve srebro i sve zlato koje bi mogla sadržavati njegova kuća, ja ne bih mogao prekršiti zapovijedi GOSPODOVE podstičući sreću ili nesreću po svojoj vlastitoj volji: Ja ću reći samo ono što mi GOSPOD zapovjedi?
 • 14 Eh dobro! Sada, ja odlazim k svojima; ali dođi, ja hoću izvijestiti te što će učiniti ovaj puk tvojemu u vremenskom slijedu. «
 • 15 Tad on izgovori svoje vračanje ovim riječima:
 • »Proročanstvo Balamovo, sina
 • Beorova,
 • proročanstvo proždirućeg
 • pogleda[165],
 • 16 proročanstvo noga koji čuje
 • riječi Božje,
 • koji posjeduje znanje
 • Svevišnjega
 • kad padne u zanos i
 • kad mu se oči njegove otvore:
 • 17 Ja ga vidim, ali to nije
 • za sada;
 • ja ga promatram, ali ne izbliza:
 • od Jakova jedna zvijezda se
 • uspinje
 • iz Izraela izranja jedan skiptar
 • koji razbija sljepoočnice Moabu
 • i desetkuje sve sinove Setove[166].
 • 18 Edom će biti zemlja osvojena;
 • za njegove neprijatelje Seir[167] će biti
 • zemlje osvojena
 • Izrael razvija svoje snage.
 • 19 Iz Jakova izranja jedan gospodar;
 • treba propasti sve što ostane od grada[168]. «
 • Balam naviješta propast Izraelovih neprijatelja
 • 20 Balam još vidje Amaleka i
 • izgovori svoje vračanje[169] ovim riječima:
 • » Amalek, prvi među na-
 • rodima!
 • Ali budućnost njegova, ruina
 • je. «
 • 21 Potom on vidje Kenite
 • i izgovori svoje vračanje ovim riječima:
 • » Tvoje je boravište čvrsto,
 • a tvoje gnijezdo na stijeni[170].
 • 22 Ipak Kain bit će žrtva
 • plamena,
 • i konačno Ašur[171] će te
 • utamničiti.«
 • 23 Najzad, on izgovori svoju vradžbinu[172] ovim riječima:
 • » Nesreća! Tko će preživjeti udar
 • GOSPODNJI?
 • 24 Iz Kitima, evo lađa…
 • oni će potlačiti Ašur, potlači-
 • ti Eber[173];
 • on također juri k svojoj propasti. «
 • Balam ode i vrati se u svoju zemlju;
 • a i Balak, sa svoje strane, ode.

Izraeliti se odaju idolatriji[uredi]

 • 25 1 Izrael se smjesti u Šitimu, a puk poče odavati se razvratu s kćerima moabskim.
 • 2 One pozvaše puk *žrtvovanju njihovim bogovima; puk tu jede i pokloni se pred njihovim bogovima.
 • 3 Izrael se stavi pod *jaram *Baala Peorova[174] i GOSPOD se zapali od gnjeva protiv njega.
 • 4 GOSPOD reče Mojsiju:» Pohvataj sve poglavare pučke i povješaj[175] ih pred GOSPODOM, nasuprot suncu, da bi se žestoki gnjev GOSPODOV odvratio od Izraela. »
 • 5 Mojsije reče sudcima Izraelovim: » Nek' svaki od vas ubije one od svojih ljudi koji su se stavili pod jaram Baala Peorova! «
 • 6 Kad evo kako jedan od sinova Izraelovih, dovodeći jednu Madijanitku, stiže u sredinu svoje braće; i to sve pred očima Mojsijevim i sve zajednice sinova Izraelovih, dok oni plakaše na ulazu u *šator susretanja.
 • 7 Kad to vidje, svećenik Pinas, sin Eleazara, sina Aaronova, diže se usred zajednice; uzimajući koplje u ruke,
 • 8 on slijediše Izraelita u ložnicu i probi ih oboje, Izraelita i ženu, u ložnici te žene[176]. Tad se zaustavi nevolja koja ubijaše sinove Izraelove.
 • 9 Žrtava te nevolje bi 24.000 na broju.
 • 10 GOSPOD govoraše Mojsiju:
 • 11  » Svećenik Pinhas, sin Eleazarov, sin Aaronov, odvratio je moju ljutnju od sinova Izraelovih pokazujući se ljubomornim umjesto mene usred njih. To je ono zbog čega nisam, pod navalom ljubomore{{Refl|177}, istrijebio sinove Izraelove.
 • 12 Prema tome, reci im: Evo ja mu dajem dar mojeg *saveza imajući u vidu mir.
 • 13 On će biti za njega i njegove potomke. Taj savez njima će osigurati svećenstvo za uvijek, jer se pokazao ljubomornim za svojeg Boga i jer je obavio obred odrješenja za sinove Izraelove. «
 • 14 Izraelit koji bi ubijen - onaj koji bi ubijen s Madijanitkom - zvao se Zimri, sin Salua odgovornog jedne obitelji Šimunove.
 • 15 A žena koja bi ubijena, Madijanitka, zvaše se Kozbi, kćer Surova; ovaj bijaše poglavar jedne zadruge, tj. jedne madijanske obitelji.
 • 16 Tad GOSPOD govoraše Mojsiju:
 • 17 » Napadnite Madijanite i potucite ih.
 • 18 Jer, oni su vas izazvali podmuklošću kojom su se koristili prema vama u stvari Peora i onoj od Kozbi, kćeri jednog odgovornog Madijanita, njihove sestre koja bi ubijena na dan nevolje prouzročene stvari Peorovom. «

Drugi popis plemena Izraelovih[uredi]

 • 19 Poslije te nevolje,
 • 26 1 GOSPOD reče Mojsiju i svećeniku Eleazaru, sinu Aaronovu:
 • 2  » Ustanovite stanje[178] po obiteljima, sve zajednice sinova Izraelovih, svih onih od dvadeset godina i više koji služe u vojsci Izraelovoj. «
 • 3 Mojsije[179] i svećenik Eleazar njima govoraše u ravnici moabskoj, na obali Jordana, na visu Jerihona. Oni rekoše:
 • 4 » Popisat ćemo sve ljude od dvadeset i više godina, kao što GOSPOD bijaše zapovjedio. « Evo sinova Izraelovih koji bijahu izišli iz Egipta:
 • 5 Ruben, prvorođeni Izraelov. Sinovi Rubenovi: od Hanoka je potekla zadruga Hanokita; od Palua, zadruga Paluita;
 • 6 od Hesrona, zadruga Hesronita; od Karmija, zadruga Karmita.
 • 7 To bijahu zadruge Rubenita. Njihova brojnost se penjaše na 43.730 ljudi.
 • 8 Sinovi Paluovi : Eliav
 • 9 i sinovi Eliavljevi: Nemuel, Datan i Abiram. - To su Datan i taj Abiram, predstavnici zajednice, koji se bijahu pobunili protiv Mojsija i Aarona; oni bijahu s bandom Korejevom kad se oni podigoše protiv GOSPODA.
 • 10 Zemlja, otvarajući svoje ždrijelo, proguta ih kao i Koreja, kad umrije njegova banda i kad vatra proždera 250 ljudi; oni poslužiše za primjer.
 • 11 Sinovi Korejevi, oni, ne bijahu pomrli.
 • 12 Sinovi Šimunovi, po zadrugama: od Nemuela je potekla zadruga Nemuelita; od Jamina, zadruga Jaminita, od Jakita zadruga Jakinita;
 • 13 od Zeraha, zadruga Zarhita: od Šaula, zadruga Šaulita.
 • 14 To bijahu zadruge Šimunita, oni imahu 22.200 ljudi.
 • 15 Sinovi Gadovi, po zadrugama: od Sefona je potekla zadruga Sefonita; od Hagija, zadruga Haguita; od Šunija, zadruga Šunita;
 • 16 od Oznija, zadruga Oznita; od Erija, zadruga Erita;
 • 17 od Aroda, zadruga Arodita; od Arelija, zadruga Arelita.
 • 18 To bijahu zadruge sinova Gadovih, brojnost njihova 40.500 ljudi.
 • 19 Sinovi Jude: Er i Onan - Er i Onan umriješe u Kanaanu.
 • 20 Evo dakle sinova Judinih po zadrugama: od Šela potekla je zadruga Šelanita; od Peresa, zadruga Peresita; od Zeraha, zadruga Zarhita.
 • 21 Evo sinova Peresovih; od Hesrona potekla je zadrugaHesronita; od Hamula zadruga Hamulita.
 • 22 To bijahu zadruge Judine s brojnošću od 76.500 ljudi.
 • 23 Sinovi Isakarovi, po zadrugama: od Tole potekla je zadruga Tolaita; 24 od Puna, zadruga Punita;
 • 24 od Jašuva, zadruga Jašuvita; od Šimrona, zadruga Šimronita.
 • 25 To bijahu zadruge Isakarovi brojnošću od 64.300 ljudi.
 • 26 Sinovi Zabulonovi, po zadrugama: od Sereda potekao je zadruga Sardita: od Elona, zadruga Elonita; od Jahlela, zadruga Jahleltita.
 • 27 To bijahu zadruge Zabulonita, brojnosti od 60.500 ljudi.
 • 28 Sinovi Josipovi, po zadrugama: Manase i Efraim.
 • 29 Sinovi Manasejevi: od Makira je potekao zadruga Makirita - Makir porodi Galada -; od Galada je potekao zadruga Galadita.
 • 30 Evo sinova Galadovih: od Iezera potekla je zadruga Iezerita; od Heleka, zadruga Helkita;
 • 31 od Azriela, zadruga Azrielita; od Šekama, zadruga Šikemita;
 • 32 od Šemida, zadruga Šemidaita; od Hefera, zadruga Heferita;
 • 33 Selofehad, sin Heferov, ne imade sinova već samo kćeri. Kćeri Selofehadove zvahu se Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
 • 34 To bijahu zadruge Manasejeve; njihova se brojnost penjaše na 52.700 ljudi.
 • 35 Evo sinova Efraimovih, po zadrugama: od Šutelaha potekla je zadruga Šutalhita; od Bekera, zadruga Bakrita; od Tahana, zadruga Tahanita.
 • 36 Evo sinova Šutelahovih: od Erana potekla je zadruga Eranita.
 • 37 To bijahu zadruge sinova Efraimovih, brojnošću od 32.500 ljudi. To bijahu sinovi Josipovi na popisu po zadrugama.
 • 38 Sinovi Benjaminovi, po zadrugama: od Bele potekla je zadruga Baleita; od Ašbela, zadruga Ašbelita; od Ahirama, zadruga Ahiramita;
 • 39 od Šefufama, zadruga Šefufamita; od Hufama, zadruga Hufamita.
 • 40 Sinovi Bele biše: Ard i Naman, zadruga Ardita i, potekla od Namana, zadruga Namita.
 • 41 To bijahu sinovi Benjaminovi na popisu po zadrugama; njihova brojnost se penjaše na 45.600 ljudi.
 • 42 Evo sinova Danovih, po zadrugama: od Šuhama potekla je zadruga Šuhamita; to bijahu zadruge Danove, na popisu po zadrugama.
 • 43 Zadruge Šuhamita sve u svemu imahu brojnost od 64.400.
 • 44 Sinovi Ašerovi, po zadrugama: od Jimne potekla je zadruga Jimnaita; od Jišve, zadruga Jišvita; od Berije, zadruga Berijita.
 • 45 Potekli od sinova Berijinih: od Hebera, zadruga Hebrita: od Malkiela, zadruga Malkielita.
 • 46 Kćerka Ašerova zvala se Serah.
 • 47 To bijahu zadruge sinova Ašerovih, brojnošću od 53.400 ljudi.
 • 48 Sinovi Neftalijevi po zadrugama: od Jahcela potekla je zadruga Jahcelita; od Gunija, zadrugaGunita;
 • 49 od Jecera, zadruga Jisrita; od Šilema, zadruga Šilemita.
 • 50 To bijahu zadruge Neftalijeve pri popisu po zadrugama; njihova brojnost se penjala na 45.400 ljudi.
 • 51 Ovakva bijaše brojnost sinova Izraelovih: 601.730.

Upute za podjelu obećane zemlje[uredi]

 • 52 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 53 Zemlja će biti podijeljena između tih zadruga: dijelovi će biti primjereni broju osoba.
 • 54 Za jednu veću zadrugu, ti ćeš načiniti veći dio, a za malobrojniju zadrugu, načinit ćeš manji dio. Svakome, dat će se jedan dio odgovarajući njegovoj brojnosti.
 • 55 Podjela zemlje obavljat će se samo bacanjem kocke. Oni će primiti svoj dio prema broju osoba svojih očinskih plemena.
 • 56 Bacanje kocke je to što će odlučiti o svačijem dijelu, dijeleći ju između najvećih i najmanjih. «

Drugi popis plemena Levi[uredi]

 • 57 Evo brojnosti * levita pri popisu po zadrugama: od Kehata, zadruga Kehatita; od Merarija, zadruga Merarita.
 • 58 Evo Levijevih zadruga: zadruga Livnita, zadruga Hebronita, zadruga Mahlita, zadruga Mušhita, zadruga Koreita. - Kehat porodi Amrama.
 • 59 Žena Amramova zvala se Jokeved, kćer Levijeva, koju Levi imade od svoje žene u Egiptu. Ona dade Amramu: Aarona, Mojsija i Mirijam, njihovu sestru. –
 • 60 Od Aarona rodiše se Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
 • 61 Nadab i Abihu umriješe, jer su ponudili GOSPODU jednu profanu vatru.
 • 62 Brojnost levita penjala se na 23.000 ubrajajući sve levite muškog spola počevši od dobi od jednog mjeseca. U stvari oni nisu bili popisani sa sinovima Izraelovim, jer im nije bio dodijeljen udio u sredini sinova Izraelovih.

Završetak popisivanja[uredi]

 • 63 To su oni što Mojsije i svećenik Eleazar popisaše kad oni napraviše popis sinova Izraelovih u ravnicama Moaba, na obali Jordana u visini Jerihona.
 • 64 Među njima, nije ostao ni jedan čovjek od onih koje Mojsije bijahu popisali Mojsije i svećenik Aaron, kad napraviše popis sinova Izraelovih u pustinji Sinaj.
 • 65 Jer Gospod im bijaše rekao da moraju umrijeti u pustinji i, u stvari, ne ostade ni jedan, izuzev Kaleba, sina Jefuneovog, i Jozue, sina Nunovog.

Ženska nasljedna prava[uredi]

 • „“27““ 1 Tad se predstaviše kćeri Selofehadove, sina Heferova, sina Galadova, sina Makirova, sina Manasejeva; one bijahu jedna od zadruga Manasejevih, sina Josipova. One se zvaše: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
 • 2 One se predstaviše pred Mojsijem, pred svećenikom Eleazarom, pred odgovornima i svom zajednicom, na ulazu u šator susretanja.
 • 3 » Naš je otac umro u pustinji, rekoše one; on nije činio dio bande, on ne bijaše od onih koji su se udružili protiv GOSPODA u Korejevoj bandi; on je umro samo za svoj grijeh. No, on ne imade sina.
 • 4 Treba li ime našeg oca nestati iz njegovog klana, jer nije imao sina? Daj nama dakle jedno imanje kao i braći našeg oca. «
 • 5 Mojsije iznese njihov slučaj GOSPODU.
 • 6 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 7 »Kćeri Selofehadove imaju pravo; dat ćeš im jedno imanje u baštinu kao i braći njihovog oca i prenijet ćeš im baštinu njihovog oca.
 • 8 I reći ćeš sinovima Izraelovim: Kad jedan čovjek bude umro ne ostavivši sina, vi će te prenijeti njegovo imanje njegovoj kćeri.
 • 9 Ako nema kćeri, dat će te njegovu baštinu njegovoj braći.
 • 10 Ako nema braće, vi će te ga dati braći njegovog oca.
 • 11 A ako njegov otac nije imao braće, vi će te ju dati najbližoj rodbini iz njegovog klana: taj će ju imati u posjedu. To će za sinove Izraelove biti jedan pravni propis, sukladan zapovijedima koje je GOSPOD dao Mojsiju. «

Jozua određen za naslijediti Mojsija[uredi]

 • 12 GOSPOD reče Mojsiju: » Uspni se na tu planinu lanca Avarim[180]i pogledaj zemlju, koju ja dajem sinovima Izraelovim.
 • 13 Ti ćeš ju vidjeti, potom ćeš biti uzet, ti također, za pridružiti se rodbini[181] svojoj kao što je to bio brat tvoj Aaron.
 • 14 To zato jer u pustinji Sin[182], za vrijeme svađe koju je izazvala zajednica vi ste bili neposlušni mojem savjetu, kad vam zapovijedah da očitujete moju *svetost pred njihovim očima čineći da izbije voda iz stijene. « Radi se o vodi Meriba iz Kadeša u pustinji Sin.
 • 15 Mojsije reče tad GOSPODU:
 • 16 » Nek' Gospod, Bog koji raspolaže dahom svakog stvorenja, označi jednog čovjeka koji će biti na čelu zajednice,
 • 17 koji će izlaziti i vraćati se pred njih, koji će ih izvoditi i uvoditi[183]; tako zajednica GOSPODOVA neće biti kao ovce bez pastira. «
 • 18 GOSPOD odgovori Mojsiju: » Uzmi Jozua, sina Nunovog; to je jedan čovjek koji je nadahnut. Ti ćeš mu položiti ruku[185],
 • 19 predstavit ćeš ga svećeniku Eleazaru kao i svoj zajednici i ti ćeš ga postaviti na svoje mjesto pred njihovim očima.
 • 20 Dat ćeš mu jedan dio svoje moći[186] da bi mu se sva zajednica pokorila.
 • 21 On će se predstaviti pred svećenika Eleazara koji će moliti za njega pred GOSPODOM, odluku Urima. Poslije te odluke[187] nek' oni izlaze i nek' ulaze, on i svi sinovi Izraelovi - sva zajednica. «
 • 22 Mojsije učini kako GOSPOD bijaše zapovjedio; on uze Jozua i predstavi ga svećeniku Eleazaru kao i svoj zajednici.
 • 23 On mu položi ruke i postavi ga u službu, kako GOSPOD to bijaše rekao po posredništvu Mojsijevom .

Pravila za žrtvovanje: Za svaki dan[uredi]

 • 28 1 GOSPOD govoraše Mojsiju:
 • 2 » Daj sinovima Izraelovim slijedeće zapovijedi : Pazite da mi u određeno vrijeme donosite darove koji mi pripadaju, moju hranu, u obliku jela[188] u utažujujući miris.
 • 3 Ti ćeš im reći: Evo jela koje će te nuditi GOSPODU: dva janjeta bez grješke, svaki dan, kao vječiti holokaust.
 • 4 Ponudit će se prvo janje u jutro, a drugo u sumrak[189],
 • 5 s jednom žrtvom od jedne desetine efa brašna zamiješanog uljem od zgnječenih maslina[190]. –
 • 6 Holokaust je onaj koji je bio primijenjivan na brdu Sinaj, jedno jelo u utažujući miris za GOSPODA.
 • 7 - Obvezna libacija je jedna četvrtina hina za prvo janje - libacija jakog vina za ponuditi GOSPODU u *svetištu.
 • 8 Drugo janje, nudit će se u sumrak; ponudit će se isti dar i ista libacija kao u jutro. To je za GOSPODA jedna živež utažujućeg mirisa.

Za dan šabata[uredi]

 • 9 Za dan šabata, nudit će se dva janjeta od godinu dana, bez grješke, s jednim darom od dvije desetine brašna zamiješanog uljem i obveznom libacijom.
 • 10 Taj holokaust za šabat dodaje se vječitom holokaustu i njegovoj libaciji.

Za prvi dan u mjesecu[uredi]

 • 11 U početku svakog mjeseca[191], ponudit će te GOSPODU holokaust od dva bika, jednog ovna i sedam janjaca od jedne godine - životinje bez grješke –
 • 12 s njima, za svakog bika, jedan dar od tri desetine brašna zamiješanog uljem; za ovna, jedan dar od dvije desetine brašna zamiješanog uljem;
 • 13 i za svako janje, jedan dar od brašna zamiješanog uljem, od jedne desetine svaki put. To je jedan holokaust utažujućeg mirisa, jedno jelo za GOSPODA.
 • 14 Obvezne libacije su: jedna polovica hina1 vina po biku, jedna trećina hina po ovnu i jedna četvrtina hina po janjetu. Takav je holokaust za svaki mladi mjesec u godini.
 • 15 Uz to, jedan jarac darovan GOSPODU za grijeh; nudit će se uz vječiti holokaust i njegovu libaciju.

Za blagdan Pashe[uredi]

 • 16 Prvog mjeseca, četrnaestog dana u mjesecu, jest *Pasha u čast GOSPODOVU.
 • 17 Petnaestog dana tog mjeseca, dan je slavlja: tijekom sedam dana, jest će se *beskvasni kruhovi.
 • 18 Prvog dana, bit će jedan sveti sastanak; vi neće te obavljati nikakve teške radove.
 • 19 Nudit će te GOSPODU jela u holokaust: dva bika, jednog ovna i sedam janjaca od godinu dana - uzet će te životinje bez grješke –
 • 20 s obveznim darom od brašna s uljem: tri desetine za jednog bika i dvije desetine za jednog ovna.
 • 21 Za svakog od sedam janjaca, dodat će se jedna desetina svaki put.
 • 22 Uz to, jedan jarac za žrtvu za grijeh, za obaviti obred odrješenja u vašu korist.
 • 23 Sve će te to učiniti uz jutarnji holokaust koji je vječiti holokaust.
 • 24 Vi će te isti nuditi svaki dan, tijekom sedam dana, od hrane za GOSPODA, od jela utažujućeg mirisa; ponudit će se uz vječiti holokaust i njegovu libaciju.
 • 25 Sedmog dana, vi će te imati sveti sastanak; tog dana neće te raditi nikakav težak posao.

Za blagdan tjedana[uredi]

 • 26 U dan *prvina, kad budete darovali GOSPODU, za blagdan *tjedana[192], dar nove žetve, imat će te jedan sveti skup; neće te obavljati nikakav težak posao.
 • 27 Ponudit će te GOSPODU jedan holokaust utažujućeg mirisa: dva bika, jednog ovna i sedam janjaca od godinu dana,
 • 28 s obaveznim darom od brašna i ulja: tri desetine za svakog bika, dvije desetine za ovna
 • 29 i, za svako od sedam janjadi, jedna desetina svaki put.
 • 30 Uz to, jedan jarac, za obaviti obred odrješenja u vašu milost.
 • 31 Vi će te ih darovati s njihovim libacijama uz vječiti holokaust i dar koji to prati - uzet će te životinje bez grješke.

Za blagdan usklikivanja[uredi]

 • 29 1 Sedmog mjeseca, prvog u mjesecu, imat će te vi jedan sveti sastanak. Neće te obavljati nikakav težak rad. Bit će to za vas jedan dan klicanja[193].
 • 2 Vi će te ponuditi GOSPODU jedan holokaust utažujućeg mirisa: jednog bika, jednog ovna, sedam janjaca od godinu dana - životinje bez grješke –
 • 3 uz obveznu ponudu brašna zamiješanog s uljem:
 • 4 tri desetine za bika, dvije desetine za ovna i jedna desetina po janjetu.
 • 5 Uz to, jednog jarca za žrtvu za grijeh, za obaviti obred odrješenja u vašu milost.
 • 6 Ne računajući holokaust *mladog mjeseca s njegovim darom i vječni holokaust s njegovim darom, kao i njihove libacije - prema običajima koji im pripadaju - : to je jedno jelo utažujućeg mirisa za GOSPODA.

Za dan Velikog Oprosta[uredi]

 • 7 Desetog sedmog mjeseca, vi će te imati jedan sveti sastanak. Postit će te, neće te obavljati nikakav težak rad.
 • 8 Ponudit će te GOSPODU jedan holokaust utažujućeg mirisa: jednog bika, jednog ovna, sedam janjaca od godinu dana u uzet će te vi životinje bez grješke –
 • 9 s obveznom ponudom brašna zamiješanog uljem: tri desetine za bika, dvije desetine za ovna
 • 10 i, za svako od sedam janjadi, jedna desetina svakog puta.
 • 11 Uz sve to, jedan jarac za žrtvu za grijeh, ne računajući žrtvu za grijeh dana Velikog Oprosta[194] i vječni holokaust s njegovim darom, kao i libacije koje ih prate.

Za blagdan Šatora[uredi]

 • 12 Petnaestog dana sedmog mjeseca, vi će te imati jedan sveti sastanak. Nećete vi obavljati nikakav težak rad. Vi će te slaviti GOSPODA hodočasteći sedam dana[195].
 • 13 Vi ćete ponuditi u holokaust GOSPODU jedno jelo utažujućeg mirisa: trinaest bikova, dva ovna, četrnaest janjaca od jedne godine - bit će to životinje bez grješke
 • 14 s obveznim darom od brašna zamiješanog uljem: tri desetine za svakog od trinaest bikova, dvije desetine za svakog od dva ovna
 • 15 i, za svako od četrnaest janjaca jedna desetina svaki put.
 • 16 Uz to, jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječiti holokaust, njegov dar i njegovu libaciju.
 • 17 Drugog dana: dvanaest volova, dva ovna, četrnaestero janjadi od godinu dana - životinje bez grješke –
 • 18 s milodarom i s obveznim libacijama za bikove, ovnove i janjad, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
 • 19 Osim toga, jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječiti holokaust i njegov milodar i libacije koje ih prate.
 • 20 Trećeg dana, jedanaest bikova, dva ovna, četrnaest janjaca od jedne godine - životinje bez grješke –
 • 21 s milodarom i obveznim libacijama za volove, ovnove i janjce, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
 • 22 Uz to sve jedan jarac za žrtvu za grijeh, ne računajući vječiti holokaust i njegov milodar i libaciju koja ga prati.
 • 23 Četvrtog dana, deset bikova, dva ovna, četrnaest janjaca od jedne godine - životinje bez grješke –
 • 24 s milodarom i obveznim libacijama za volove, ovnove i janjce, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
 • 25 Uz sve to jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječiti holokaust i njegov milodar i libaciju koja ga prati.
 • 26 Petog dana, devet bikova, dva ovna, četrnaest janjaca od jedne godine - životinje bez grješke –
 • 27 s milodarom i obveznim libacijama za volove, ovnove i janjce, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
 • 28 Uz sve to jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječiti holokaust i njegov milodar i libaciju koja ga prati.
 • 29 Šestog dana, osam bikova, dva ovna, četrnaest janjaca od jedne godine - životinje bez grješke –
 • 30 s milodarom i obveznim libacijama za volove, ovnove i janjce, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
 • 31 Uz sve to jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječiti holokaust i njegov milodar i libaciju koja ga prati.
 • 32 Sedmog dana, sedam bikova, dva ovna, četrnaest janjaca od jedne godine - životinje bez grješke –
 • 33 s milodarom i obveznim libacijama za volove, ovnove i janjce, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
 • 34 Uz sve to jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječiti holokaust i njegov milodar i libaciju koja ga prati.
 • 35 Osmog dana, bit će zaključivanje vašeg blagdana[196]: vi neće te obavljati nikakav težak rad.
 • 36 Ponudit će te kao holokaust GOSPODU jedno jelo utažujućeg mirisa: jednog bika, jednog ovna, sedam janjaca od godinu dana - životinje bez grješke –
 • 37 s milodarom i obveznim libacijama za volove, ovnove i janjce, onoliko koliko ih bude, prema običajima.
 • 38 Uz sve to jedan jarac kao žrtva za grijeh, ne računajući vječni holokaust i njegov milodar i libaciju koja ga prati.
 • 39 » Evo što će te ponuditi GOSPODU u dane koji su vam određeni ne govoreći o vašim dragovoljnim žrtvama, holokaustima, milodarima od brašna, libacijama i žrtvama grijeha. «
 • 30 1 Mosije reče sinovima Izraelovim sve što mu GOSPOD bijaše zapovjedio.

Zakon o zavjetima[uredi]

 • 2 Mojsije govoraše poglavarima plemena Izraelovih: Evo zapovijedi koju je GOSPOD dao:
 • 3 kad jedan čovjek bude načinio zavjet GOSPODU ili bude uzeo pod prisegom jednu obvezu za sebe samog, on neće pogaziti svoje riječi: on će se ponašati sukladno obećanju izišlom iz njegovih usta.
 • 4 Kad jedna žena, još mlada, boraveći kod svojeg oca, bude napravila jedan zavjet GOSPODU ili bude uzela jednu obvezu za sebe samu,
 • 5 ako njen otac sazna, da je ona napravila taj zavjet ili uzela pod obvezu za sebe samu, ako joj ništa ne kaže, svi njeni zavjeti bit će valjani, svaka obveza koju je uzela za sebe samu bit će valjana.
 • 6 Ali ako joj njen otac ne odobri onog istog dana kad bude doznao, svi njeni zavjeti, sve obveze koje bude uzela za sebe samu, bit će ništavne. GOSPOD će smatrati da ih je ispunila.
 • 7 A ako se ona upravo udala, budući vezana svojim zavjetima ili jednom obvezom izišlom s njenih usana,
 • 8 i da njen muž, doznajući to, njoj ne kaže ništa istog dana, njeni zavjeti ostaju valjani, obveze koje je uzela za sebe samu ostaju valjane.
 • 9 Ali, ako njen muž istog dana kad bude saznao, njoj odrekne, poništi zavjet koji je držala i obveza koja joj je izišla s usana koju je uzela za sebe samu; i GOSPOD će ju držati ispunjenom.
 • 10 Naprotiv, zavjet jedne udovice ili jedne otpuštene žene bit će valjan kakva god da je obveza koju je uzela.
 • 11 Ali, ako je to bilo u kući njenog muža da je ona dala zavjet ili uzela pod prisegom jednu obvezu za sebe samu
 • 12 i ako njen muž, saznavši to, ne kaže joj ništa tog istog dana saznavši to, ne bude porekao: svi njeni zavjeti ostaju valjani, svaka obveza koju je uzela za sebe samu ostaje valjana.
 • 13 Ali, ako njen muž odluči poništiti ih, isti dan kad to sazna, sve ono što ona bude iskazala u zavjetu ili obvezi bit će ništavno. Budući da ih je njen muž poništio, GOSPOD će ih smatrati ispunjenima.
 • 14 Što god da bude zavjet ili prisega kojom se obvezala *postiti[197], njen je muž taj koji ga odobrava ili poništava.
 • 15 A, ako joj njen muž ne kaže ništa sve do sutradan, on potvrđuje sve njene zavjete ili obveze kojih se držala: on njih odobrava tako što joj ništa ne kaže istog dana kad je saznao.
 • 16 Ali, ako ih odluči poništiti dan poslije no što ih je upoznao, on je taj koji će odgovarati za grješku svoje žene. «
 • 17 Takvi su zakoni koje je GOSPOD propisao Mojsiju glede jednog čovjeka i njegove žene ili jednog oca i njegove kćeri, još mlade, dok ona stanuje kod njega.

Sveti rat protiv Madijanita[uredi]

 • 31 1 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 2 » Osveti sinove Izraelove za zlo koje im nanesoše Madijaniti; poslije čega ćeš se pridružiti svojoj rodbini[198]. «
 • 3 Mojsije reče puku: »Nek' se muškarci među vama opreme za vojnu. Oni će marširati protiv Madijana za izvršiti obvezu GOSPODOVU nad Madijanom.
 • 4 Vi će te poslati u vojnu tisuću ljudi po plemenu, od svakog plemena Izraelovog. «
 • 5 On diže dakle među tisućama Izraelovim[199] jednu tisućicu po plemenu, to jest 12.000 ljudi opremljenih za poći u vojnu.
 • 6 Mojsije ih posla u vojnu, po jednu tisuću po plemenu; on ih posla u vojnu, njih i svećenika Pinhasa, sina Eleazarovog, koji imaše u rukama pribore *svetište i trube za signale.
 • 7 Oni pođoše u vojnu protiv Madijana kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju i oni pobiše sve ljude.
 • 8 Osim tih žrtava, oni pobiše također kraljeve Madijana: Evija, Rekema, Sura, Hura i Reva, pet kraljeva Madijana. Oni još ubiše mačem Balama, sina Beorova[200].
 • 9 Sinovi Izraelovi zarobiše žene Madijanke s njihovom djecom; oni uzeše sve njihove životinje, sva njihova stada, sva njihova dobra.
 • 10 Oni popališe Madijanitima sve nastanjene gradove i sva njihova taborišta.
 • 11 Potom oni odnesoše sav plijen i sve što bijahu zarobili od ljudi i od životinja.
 • 12 Oni dovedoše zarobljenike, ratni ulov i plijen Mojsiju, svećeniku Eleazaru i zajednici sinova Izraelovih; oni ih dovedoše u tabor u ravnice Moaba koje obrubljuju Jordan na visini Jerihona.
 • 13 Mojsije, svećenik Eleazar i svi odgovorni zajednice iziđoše za susresti ih ispred tabora.
 • 14 Mojsije se naljuti protiv poglavara označenih za voditi postrojbe, glavare tisućica i stotica, koji se vraćahu iz tog pohoda.
 • 15 » Što! Reče im on, vi ste ostavili na životu sve žene!
 • 16 Ipak to su one iste - za vrijeme Balamove[201] stvari - koje su nagovorile sinove Izraelove na nevjernost GOSPODU, prilikom stvari Peorove, tako da se jedna nevolja obori na zajednicu GOSPODOVU.
 • 17 Eh dobro, sada, pobijte sve dječake i pobijte sve žene koje su poznale muškarca u bračnom zagrljaju.
 • 18 Ali, sve djevojčice koje nisu upoznale bračni zagrljaj, njih sačuvajte u životu za sebe.
 • 19 Što se tiče vas, taborujte izvan tabora tijekom sedam dana. Svi vi koji ste ubili nekoga ili koji ste dodirnuli mrtvaca, obavit će te svoje *očišćenje trećeg i sedmog dana, kako vi tako i vaši zatvorenici.
 • 20 Isto tako sve tkanine, svi predmeti od kože, svi radovi od kostrijeti i svi predmeti od drveta, vi će te im obaviti očišćenje.«
 • 21 Svećenik Eleazar reče vojnicima koji bijahu išli u boj: » Evo odredbi zakona koje je GOSPOD propisao Mojsije:
 • 22 samo zlato, srebro, broncu, željezo, kositar, olovo,
 • 23 sve stvari koje podnose vatru, vi će te ih pronijeti kroz vatru da bi se očistile; obavit će se također očišćenje očisnom vodom[202]. A vi će te provesti kroz vodu sve što ne može izdržati vatru.
 • 24 Oprat će te svoju odjeću sedmog dana i bit će te čisti; poslije čega, vratit će te se u tabor. «

Podjela plijena[uredi]

 • 25 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 26 - » Ti sam, sa svećenikom Eleazarom i poglavarima zajednice, načinite račun o onome što ste zarobili od ljudi i životinja.
 • 27 Ti ćeš podijeliti između bojovnika i sve zajednice ono što je zarobljeno.
 • 28 Uzet ćeš jedan namet za GOSPODA na bojovnike koji su išli u vojnu, uzimajući jednog čovjeka na 500 i jednu životinju na 500 za goveda, magarce i sitnu stoku.
 • 29 Vi će te to uzeti od njihovog dijela i dati svećeniku Eleazaru kao namet dužan GOSPODU.
 • 30 A, na dio sinova Izraelovih, ti ćeš uzeti pedesetinu od ljudi, od goveda, od magaraca, sitne stoke i svih životinja; i dat ćeš ih *levitima koji obavljaju službu *boravišta GOSPODOVOG. «
 • 31 Mojsije i svećenik Eleazar učiniše ono što GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
 • 32 Ono što bijaše zarobljeno, ono što bijaše ostalo od plijena koji su uzele postrojbe u vojni, sastojalo se od: 675.00 glava sitne stoke,
 • 33 72.000 krupne stoke,
 • 34 i 61.000 magaraca;
 • 35 glede ljudskih osoba, tj. žena koje nisu upoznale bračnog stiska, njih bijaše u svemu 32.000.
 • 36 Polovica doznačena onima koji bijahu u vojni dizala se na: - 337.500 glava sitne stoke;
 • 37 namet za GOSPODA predujmljen na sitnu stoku bijaše 675 glava;
 • 38 - goveda: 36.000 glava na koje namet za GOSPODA bijaše 72 glave;
 • 39 - magaraca: 30.500 na koje namet za GOSPODA bijaše 61 glava;
 • 40 - ljudske osobe; 16.000 na koje namet za GOSPODA bijaše 32 osobe.
 • 41 Mojsije dade predujmljeni namet za GOSPODA svećeniku Eleazaru, kako mu to GOSPOD bijaše zapovjedio.
 • 42 Glede polovice dodijeljene sinovima Izraelovim, one koju Mojsije bijaše oduzeo ljudima koji bijahu u vojni,
 • 43 ta polovica dodijeljena zajednici sastojala se od : 337.500 glava sitne stoke,
 • 44 36.000 goveda,
 • 45 30.500 magaraca
 • 46 i 16.000 ljudskih osoba.
 • 47 Mojsije predujmi na dio sinova Izraelovih jednu petinu ljudi i životinja i dade ih levitima koji su obavljali službu boravišta GOSPODOVOG, kako mu to GOSPOD bijaše zapovjedio.

Dragovoljni dar za Boga[uredi]

 • 48 Oni koji bijahu zapovijedali postrojbama u vojni, tisućnici i stotnici, priđoše Mojsiju i rekoše mu:
 • 49» Tvoje sluge su prebrojale bojovnike koji bijahu pod našim zapovjedništvom; ni jedan nam čovjek ne manjka.
 • 50 Zato mi prinosimo GOSPODU, za obaviti obred odrješenja na našem osoblju, pred GOSPODOM, predmete od zlata, narukvice, obruče, prstenje, naušnice i privjeske koje je svaki od nas našao. »
 • 51 Mojsije i svećenik Eleazar pokupiše od njih te izrađene predmete.
 • 52 Sve zlato koje su uzeli u namet za GOSPODA iznosilo je 16.750 sikala[203], ponuđenih po tisućnicima i stotnicima.
 • 53 Vojnici bijahu pljačkali svaki za sebe.
 • 54 Mojsije i svećenik Eleazar prikupiše dakle zlato od tisućnika i stotnika; oni ga donesoše u *šator susretanja za služiti sinovima Izraelovim kao podsjetnik[204] pred GOSPODOM.

Tri se plemena smještaju istočno od Jordana[uredi]

 • 32 1 Sinovi Rubenovi i sinovi Gadovi imahu brojna stada, velika. Gledajući zemlju Jazer i Galad[205], oni vidješe da područje odgovara njihovim stadima.
 • 2 Sinovi Gadovi i sinovi Rubenovi dođoše dakle reći Mojsiju, svećeniku Eleazaru i odgovornima zajednice:
 • 3 » Atarot, Divon, Jazer Nimra, Hešbon, Eleale, Sevam, Nebo, Beon,
 • 4 ta zemlja koju je GOSPOD udario pred zajednicom Izraelovom je jedna zemlja koja odgovara stadima; dakle tvoje sluge imaju stada.
 • 5 Ako bismo mi našli milosti u tvojim očima, rekoše oni, da ta zemlja bude dodijeljena kao baština tvojim slugama, ne prevodi nas preko Jordana. «
 • 6 Ali, Mojsije reče sinovima Gadovim i sinovima Rubenovim: » Što! Vaša braća da idu u vojnu, a vi, vi biste ostali ovdje?
 • 7 Zašto obeshrabrujete sinove Izraelove da pređu Jordan u zemlju koju im je GOSPOD dao?
 • 8 To je isto ono što su učinili vaši očevi kad sam ih poslao iz Kadeš-Barnea da osmotre zemlju[206]!
 • 9 Oni su uzišli sve do doline Eškol i, pošto su vidjeli zemlju, oni su obeshrabrili sinove Izraelove odvraćajući ih od ulaska u zemlju koju im je GOSPOD dao.
 • 10 GOSPOD se ražestio tog dana i prisegao:
 • 11 Nikad ti ljudi koji su izišli iz Egipta - oni od dvadeset i više godina - neće vidjeti zemlju koju sam ja obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu, jer su se ustezali slijediti me!
 • 12 Samo biše izuzeti Kaleb, sin Jefuneov, Kenizit, i Jozua, sin Nunov, jer bijahu slijedili GOSPODA bez ustezanja.
 • 13 GOSPOD se zapalio od ljutnje protiv Izraela i nagnao ih na lutanje pustinjom tijekom 40 godina sve do nestanka cijelog pokoljenja koje se onemililo GOSPODU.
 • 14 A vi, raso grješnika, evo kako i vi idete stopama očeva svojih da biste podjarili gnjev GOSPODOV glede Izraela!
 • 15 Jer, prestanete li ga slijediti, on će produžiti boravak Izraelovu pustinji, a vi će te prouzrokovati gubitak svog ovog puka. «
 • 16 Približavajući mu se oni rekoše:  » Mi ćemo podići ovdje obore za naša stada i gradove za našu djecu.
 • 17 A, mi sami, mi ćemo pohitati uzeti oružje za ići pred sinovima Izraelovim, sve dok ih ne dovedemo doma. Naša će djeca ostati ovdje u tvrdim gradovima gdje će biti zaštićena od domaćih žitelja.
 • 18 Mi se ne ćemo vratiti k našim kućama prije nego svaki od sinova Izraelovih ne bude u posjedu svoje baštine.
 • 19 Ali, mi nećemo sudjelovati u podjeli s njima, s druge strane Jordana, jer baština koja nam pripada nalazi se ovdje s ove strane, istočno od Jordana.«
 • 20 Mojsije im reče: » Ako vi učinite to, ako vi uzmete oružje pred GOSPODOM za poći u vojnu,
 • 21 ako svi vaši bojovnici pređu Jordan pred GOSPODOM sve dok on ispred sebe ne bude potjerao sve svoje neprijatelje,
 • 22 ako vi budete samo jednom dijelili zemlju pokorenu pred GOSPODOM, vi će te biti slobodni od obveze prema GOSPODU i prema Izraelu, a ova zemlja ovdje bit će vaša baština pred GOSPODOM.
 • 23 Ali, ne budete li postupili tako, vi griješite protiv GOSPODA. I znajte da će vas vaš grijeh progoniti.
 • 24 Podignite gradove za svoju djecu i obore za vaše ovce. Ali, obećanje izišlo iz vaših usta, održite ga.«
 • 25 Sinovi Gadovi i Rubenovi rekoše Mojsiju: » Tvoje će se sluge pokoriti zapovjedima mojeg gospodara.
 • 26 Naše žene i naša djeca, naša stada i sve naše životinje ostat će ovdje, u gradovima Galada.
 • 27 A tvoje sluge, sve opremljene za poći u vojnu, prijeći će pred GOSPODOM za ići u bitku, kako je to moj gospodar rekao. «
 • 28 Mojsije dade, glede njih, zapovijedi svećeniku Eleazaru, Jozui, sinu Nunovu, i poglavarima sinova Izraelovih.
 • 29 On im reče: » Ako sinovi Gadovi i sinovi Rubenovi prijeđu Jordan s vama, svi naoružani za ući u boj pred GOSPODOM, vi, kad vam zemlja bude podvrgnuta, vi će te im dati zemlju Galad za baštinu.
 • 30 Ali, ako ne prijeđu s vama pod oružjem, oni će imati svoju baštinu usred vas u zemlji Kanaan. «
 • 31 Sinovi Gadovi i sinovi Rubenovi odgovoraše: » Mi ćemo učiniti ono što je GOSPOD rekao slugama tvojim.
 • 32 Mi sami, pod oružjem, mi ćemo prijeći u zemlju Kanaan pred GOSPODOM; ali za nas, baština koju ćemo baštiniti nalazi se s ove strane Jordana. «
 • 33 Mojsije dade sinovima Gadovim, sinovima Rubenovim i polovici plemena Manasejeva, sinovima Josipovim, kraljevstvo Sihon, kralja *Amorita i, kraljevstvo Og, kralja Bašana; zemlju s njenim gradovima i njihovu teritoriju, gradove okolne zemlje.
 • 34 Sinovi Gadovi ponovo izgradiše Divon, Atarot, Aroer,
 • 35 Atrot-Šofan, Jazer, Jogboha,
 • 36 Bet-Nimra i Bet-Haran; oni podigoše te tvrde gradove i obore za ovce.
 • 37 Sinovi Rubenovi ponovo podigoše Hešbon, Eleale, Kirjataim,
 • 38 Nebo, Bal-Meon - čija imena biše promijenjena - i Sivma. Oni dadoše druga imena gradovima koje su bili preuredili.
 • 39 Sinovi Makira, sina Manasejeva, odoše u Galad, dočepaše se zemlje i otjeraše Amorite koji se tu nalaziše.
 • 40 Tad Mojsije dade Galad Makiru, sinu Manasejevu, koji se tu smjesti.
 • 41 Jair, sin Manasejev, ode domoći se njihovih taborišta koje nazva taborišta Jairova.
 • 42 Novah ode domoći se Kenata i njegovog okoliša: on ga nazva Novah, svojim vlastitim imenom.

Etape od izlaska iz Egipta[uredi]

 • 33 1 Evo etapa[207] koje prođoše sinovi Izraelovi od svojeg izlaska iz Egipta sa svojim armijama pod vodstvom Mojsijevim i Aaronovim.
 • 2 Mojsije zabilježi postaje odakle su polazili po zapovjedi GOSPODOVOJ. Evo dakle njihovih etapa i njihovih postaja.
 • 3 Oni pođoše iz Ramzesa prvog mjeseca, petnaestog dana tog mjeseca. To je sutradan po *Pashi kad su sinovi Izraelovi izišli slobodno naočigled svih Egipćana,
 • 4 dok ovi ukopavahu one od svojih koje GOSPOD bijaše pobio za učiniti pravdu nad njihovim bogovima.
 • 5 Pošli iz Ramzesa, sinovi Izraelovi taborovahu u Sukotu.
 • 6 Pošli iz Sukota, oni taborovahu u Etamu, u području pustinje.
 • 7 Pošli iz Etama, oni pristigoše u Pi-Hahirot, nasuprot Migdola.
 • 8 Pošli iz Hahirota[208], oni dosegoše pustinju prelazeći more i, nakon tri dana hoda u pustinji Etama, oni taborovahu u Marai.
 • 9 Pošli iz Mare, oni stigoše u Elim gdje nađoše dvanaest izvora i 70 palmi; tu oni taborovahu.
 • 10 Pošli iz Elima, oni taborovahu uz *More trstika.
 • 11 Pošli od Mora trstika, oni taborovahu u pustinji Sin.
 • 12 Pošli iz pustinje Sin, oni taborovahu u Dofki.
 • 13 Pošli iz Dofke, oni taborovahu u Alušu.
 • 14 Pošli iz Aluša oni taborovahu u Refidimu gdje narod ne imade vode za piti.
 • 15 Pošli iz Refidima, oni taborovahu u pustinji Sinaj.
 • 16 Pošli iz pustinje Sinaj, oni taborovahu u Kivrot-Tavi.
 • 17 Pošli iz Kivrot-Tavaie, oni taborovahu u Haserotu.
 • 18 Pošli iz Haserota, oni taborovahu u Ritmi.
 • 19 Pošli iz Ritme, oni taborovahu u Rimon-Peresu.
 • 20 Pošli iz Rimon-Peresa, oni taborovahu u Livni.
 • 21 Pošli iz Livne, oni taborovahu u Risi.
 • 22 Pošli iz Rise, oni taborovahu u Kehelatu.
 • 23 Pošli iz Kehelata, oni taborovahu na brdu Šefer.
 • 24 Pošli s brda Šefer, oni taborovahu u Haradi.
 • 25 Pošli iz Harade, oni taborovahu u Makehelotu.
 • 26 Pošli iz Makehelota, oni taborovahu u Tahatu.
 • 27 Pošli iz Tahata, oni taborovahu u Terahu.
 • 28 Pošli iz Teraha, oni taborovahu u Mitki.
 • 29 Pošli iz Mitke, oni taborovahu u Hašmonu.
 • 30 Pošli iz Hašmona, oni taborovahu u Moserotu.
 • 31 Pošli iz Moserota, oni taborovahu u Bene-Jakanu.
 • 32 Pošli iz Bene-Jakana, oni taborovahu u Hor-Gidgadu.
 • 33 Pošli iz Hor-Gidgada, oni taborovahu u Jotvati.
 • 34 Pošli iz Jotvate, oni taborovahu u Avroni.
 • 35 Pošli iz Avrone, oni taborovahu u Esion-Geveru.
 • 36 Pošli iz Esion-Gevera, oni taborovahu u pustinji Sin, tj u Kadešu.
 • 37 Pošli iz Kadeša, oni taborovahu u Hor-Planini.
 • 38 Po zapovijedi Gospodovoj, svećenik Aaron se uspe na Hor-Planinu i ondje umrije, 40 godina poslije izlaska sinova Izraelovih iz Egipta, u petom mjesecu, prvog u mjesecu.
 • 39 Aaron imaše 123 godine kad umrije na Hor-Planini.
 • 40 Kanaanci - kralja Arada nastanjivaše Negev, u zemlji Kanaan - doznadoše za dolazak sinova Izraelovih.
 • 41 Pošli iz Hor-Planine, oni taborovahu u Salmoni.
 • 42 Pošli iz Salmone, oni taborovahu u Punonu.
 • 43 Pošli iz Punona, oni taborovahu u Ovotu.
 • 44 Pošli iz Ovota, oni taborovahu u Ijije-Avarimu, na granici Moaba.
 • 45 Pošli i Ijijima[209], oni taborovahu u Divon-Gadu.
 • 46 Pošli iz Divon-Gada, oni taborovahu u Almon-Divlataimi.
 • 47 Pošli iz Almon-Divlataime, oni taborovahu u brdima Avarima, nasuprot Nebu.
 • 48 Pošli iz iz brda Avarim, oni taborovahu u ravnicama Moaba, na obali Jordana, počevši od Bet-Ješimota sve do Abel-Šitima, u ravnicama Moaba.

Zapovijedi Božje o podjeli Kanaana[uredi]

 • 50 GOSPOD reče Mojsiju u ravnicama Moaba, na obali Jordana u visini Jerihona:
 • 51 » Govori sinovima Izraelovim i reci im: kad budete prešli Jordan za ući u zemlju Kanaan,
 • 52 vi će te protjerati ispred sebe sve žitelje zemlje, učinit će te da nestanu sve njihove statue izlivene od metala i uništiti sva njihova *visoka mjesta.
 • 53 Vi će te uzeti u posjed zemlju i tu stanovati; jer vi ste ti kojima ja dajem tu zemlju da ju posjedujete.
 • 54 Vi će te razdijeliti zemlju između vaših zadruga ždrijebom. Za jednu veću zadrugu, načinit će te veći dio, za jednu manju zadrugu jedan manji dio. Svaki će imati svoj dio na mjestu koje mu bude pripalo ždrijebom; vi će te obaviti diobu između vaših očinskih plemena.
 • 55 Ali, ako vi ne otjerate ispred sebe domaće stanovnike, oni između vas koji budu ostavljeni bit će kao bodlje u vašim očima i kao trnje u vašim slabinama. Oni će vas dražiti ondje gdje će te stanovati,
 • 56 i ono što sam mislio učiniti njima, učinit ću vama.«

Granice Kanaana[uredi]

 • 34 1 GOSPOD govoraše Mojsiju:
 • 2  » Daj sinovima Izraelovim slijedeće zapovijedi: Kad budete ušli u zemlju Kanaan, evo što će biti zemlja koja će vam pripadati u baštinu: zemlja Kanaan sa slijedećim granicama.
 • 3 Vaša južna granica počinjat će u pustinji Sin i ići do Edoma. Na istok, vaša južna granica ići će do kraja Slanog mora[210].
 • 4 Potom će vaša granica skrenuti južno od uspona Akrabima i proći će Sin da bi svršila na jugu od Kadeš-Barnea, poći iznova prema Hasar-Adaru i proći u Asamon.
 • 5 Iz Asamona, granica će skrenuti prema koritu Egipta[211] za svršiti u moru.
 • 6 Za zapadnu granicu, služit će vam veliko more[212]: takva će biti vaša zapadna granica.
 • 7 A, evo koja će biti vaša sjeverna granica: vi će te ju obilježiti počevši od velikog mora sve do Hor-Planine[213].
 • 8 Od Hor-Planine, vi će te ju označiti sve do Lebo-Hamata. Granica će svršiti u Sedadu, potom će ponovo poći prema Zifronu da bi svršila u Hasar-Einanu.
 • 9 Takva će biti vaša sjeverna granica.
 • 10 Za svoju istočnu granicu, vi će te obilježiti jednu crtu od Hasar-Einana u Šefamu. 11 Iz Šefama, granica će sići na Rivlu, istočno od Aina, potom će ona sići sve dok ne dosegne istočne obronke mora u Kineratu[214].
 • 12 Najzad ona će sići sve do Jordana da bi svršila u moru Soli. Takva će biti vaša zemlja, s granicama koje ju opkoljavaju. «
 • 13 Mojsije dade sinovima Izraelovim slijedeće upute: » Takva je zemlja koju će te vi ždrijebom razdijeliti, zemlja koju je GOSPOD propisao za dati devetorim plemenima i jednom polu-plemenu[215].
 • 14 U stvari pleme sinova Gadovih sa svojim obiteljima kao i polovica plemena Manasejeva već su primili baštinu svoju[216].
 • 15 Ta dva plemena i polu-pleme su primili svoju baštinu s one strane Jordana, u visini Jerihona, na istoku, na Levantu. «

Lista odgovornih podjele[uredi]

 • 16 GOSPOD govoraše Mojsiju:
 • 17 » Evo imena ljudi koji će obaviti podjelu zemlje među vama: svećenik Eleazar, i Jozua, sin Nunov.
 • 18 Osim toga uzet ćete jednog odgovornog po plemenu za obaviti podjelu zemlje.
 • 19 A, evo i imena tih ljudi: za pleme Juda, Kaleb, sin Jefuneov.
 • 20 Za pleme sinova Šimonovih, Šemuel, sin Amihudov.
 • 21 Za pleme Benjamin, Elidad, sin Kislonov.
 • 22 Za pleme Dan, odgovorni: Buki, sin Joglijev.
 • 23 Za sinove Josipove, za pleme sinova Manasejevih, odgovorni: Haniel, sin Efodov;
 • 24 za pleme sinova Efraimovih, odgovorni: Kemuel, sin Šiftanov.
 • 25 Za pleme sinova Zabulonovih, odgovorni: Elisafan, sin Parnakov.
 • 26 Za pleme sinova Isakarovih, odgovorni: Paltiel, sin Azanov.
 • 27 Za pleme sinova Ašerovih, odgovorni: Ahihud, sin Šelomijev.
 • 28 Za pleme sinova Neftalijevih, odgovorni: Pedahel, sin Amihudov. «
 • 29 To su ljudi kojima GOSPOD zapovjedi da izvrše podjelu između sinova Izraelovih u zemlji Kanaan.

Gradovi dodijeljeni levitima[uredi]

 • 35 1 GOSPOD govoraše Mojsiju u ravnicama Moaba pokraj Jordana u visini Jerihona. On njemu reče:
 • 2 » Zapovjedi sinovima Izraelovim da ustupe jedan dio svoje baštine *levitima, gradove gdje će se oni moći smjestiti. Vi će te im također dati zemlje uokolo tih gradova.
 • 3 Gradovi bit će za njih, da u njima stanuju, a zemlje bit će za stoku njihovu, za njihov materijal i za sve njihove životinje.
 • 4 Zemlje tih gradova, koje će te vi dati levitima, protezat će se počevšiši od zida grada na tisuću lakata[217] u krug.
 • 5 Vi će te mjeriti izvan grada s istočne strane 2.000 lakata, sa strane jug 2.000 lakata, sa strane zapad 2.000 lakata, i sa strane sjever 2.000 lakata, grad će biti u središtu. Evo zemalja koje će oni imati uokolo gradova.
 • 6 Gradovi koje će te vi ustupiti levitima su šest gradova utočišta koje će te vi ustanoviti da u njima ubojice nađu utočište[218]; tu će te vi dodati 42 druga grada.
 • 7 Gradova koje vi ustupate levitima bit će njih 48 na broju, svaki sa svojim zemljama.
 • 8 Za te gradove koje će te vi uzeti u domeni sinova Izraelovih, vi će te ih uzeti više onima koji imaju više, a manje onima koji imaju manje. Svako pleme ustupit će svoje gradove levitima u skladu s baštinom koja im je pripala. «

Gradovi skloništa za ubojice[uredi]

 • 9 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 10 » Reci sinovima Izraelovim: Kad budete prešli Jordan za ući u zemlju Kanaan,
 • 11 vi će te izabrati[219] gradove koji će vam služiti kao gradovi utočišta. Jedan će ubojica koji bude nenamjerno ubio tu naći utočište.
 • 12 Ti će vam gradovi služiti kao utočišta da možete izbjeći osvetniku[220]. Ubojica neće biti usmrćen prije no što se bude pojavio pred zajednicom da bude suđen.
 • 13 Među gradovima koje će te vi namijeniti, imat će te vi šest gradova utočišta;
 • 14 namijenit će te tri s druge strane Jordana i tri u Kanaanu. Bit će to gradovi utočišta.
 • 15 Tih šest gradova služit će kao utočišta jednako sinovima Izraelovim kao useljenicima i gostima u prolazu kod njih; tko nenamjerno bude ubio naći će tu utočište.
 • 16 Ako je jednim željeznim predmetom udario žrtvu svoju i uzrokovao njenu smrt, to je jedan ubojica; i ubojica će biti usmrćen.
 • 17 Ako ju je udario i uzrokovao smrt bacajući[221] jedan kamen koji može ubiti, to je jedan ubojica; i ubojica će biti usmrćen.
 • 18 Ili, ako ju je on udario i prouzrokovao njenu smrt bacajući jedan predmet od drveta koji može ubiti, to je jedan ubojica; i ubojica će biti usmrćen.
 • 19 Osvetnik je taj koji će usmrtiti ubojicu; čim ga prepozna, on je taj koji će ga usmrtiti.
 • 20 Ako je netko gurnuo svoju žrtvu s mržnjom ili ako joj je bacio nešto s pakošću i da je uzrokovao njenu smrt,
 • 21 ako ju je neprijateljski udario šakom i ako je prouzrokovao njenu smrt, onaj koji je udario bit će usmrćen: to je jedan ubojica. Osvetnik je taj koji će usmrtiti ubojicu čim ga prepozna.
 • 22 Ali, ako je to bilo slučajno i bez neprijateljstva da ga je gurnuo, ili na njega bacio neki predmet bez pakosti,
 • 23 ili ako, ne videći ju, udario ju jednim kamenom koji je mogao ubiti - čineći da taj kamen padne na nju, on je prouzrokovao njenu smrt - ako dakle on je to učinio ne budući joj neprijateljem i ne hoteći joj nanijeti zlo,
 • 24 zajednica[222] će presuditi prema ovim pravilima između onoga koji je udario i osvetnika.
 • 25 Zajednica će spasiti ubojicu ruke osvetnikove i dovesti ga u grad utočište gdje se bijaše sklonio. On će tu ostati sve do smrti velikog svećenika posvećenog svetim uljem.
 • 26 Ali, ako se ubojica odluči izići s područja grada utočišta gdje se sklonio
 • 27 i ako ga osvetnik nađe izvan područja grada njegovog utočišta i da ga ubije, osvetnik ne čini zločin.
 • 28 Ubojica će ostati dakle u svojem gradu utočištu sve do smrti velikog svećenika. Poslije smrti ovoga, on će se vratiti u svoj kraj.
 • 29 To će biti za vas iz doba u doba jedan pravni propis, posvuda gdje će te stanovati.
 • 30 U svim slučajevima ubojstva, neće se ubijati ubojica osim prema izjavi više svjedoka. Neće se netko osuditi na smrt na temelju izjave samo jednog svjedoka.
 • 31 Vi neće te prihvatiti naknade za život jednog ubojice koji zaslužuje smrt; već će on biti usmrćen.
 • 32 Vi neće te prihvatiti ni naknade za pustiti ga tražiti utočište u jednom gradu utočištu ili vratiti se stanovati u zemlju prije smrti velikog svećenika.
 • 33 Vi neće te oskrnaviti[223] zemlju gdje se nalazite; u stvari krv je jedna stvar koja skrnavi zemlju. I ne može se oprati zemlja od krvi koja je bila prosuta osim krvlju onog koji ju je prosuo.
 • 34 Ti nećeš zaprljati zemlju gdje stanujete, u sredini gdje ja boravim, jer ja sam GOSPOD i ja boravim u sredini sinova Izraelovih. «

Pravilo za udaju žena koje baštine[uredi]

 • 36 1 Tad se predstaviše poglavari klana sinova iz Galada, sinovi Makirovi, sinovi Manasejevi, jedan od zadruga sinova Josipovih.
 • 2 Oni uzeše riječ pred Mojsijem i pred odgovornima, poglavarima plemena sinova Izraelovih » GOSPOD, rekoše oni, je zapovjedio mojem gospodaru da dade zemlju sinovima Izraelovim dijeleći ju ždrijebom. I moj gospodar je primio od GOSPODA zapovijed da dadne baštinu našeg brata Selofehada njegovim kćerima[224].
 • 3 No, ako one uzmu čovjeka iz nekog drugog plemena sinova Izraelovih, njihova baština bit će oduzeta iz baštine naših očeva i dodat će se onom plemenu u koje će one ući; ona će biti oduzeta od dijela baštine koja nam je pripala.
 • 4 Kad bude došla za sinove Izraelove godina jubileja[225], njihova baština bit će pripojena onoj od plemena u koje će one ući i bit će odvojena od baštine plemena naših otaca. «
 • 5 A Mojsije, po zapovijedi GOSPODOVOJ, dade sinovima Izraelovim slijedeće upute: » Sinovi plemena Josipovog imaju pravo.
 • 6 Evo dakle zapovijedi koju daje GOSPOD glede kćeri Selofehadovih: one će se udati za onoga koji im odgovara pod uvjetom da to bude jedan čovjek iz plemena njihovog oca.
 • 7 Tako među sinovima Izraelovim jedna baština neće prijeći iz jednog plemena u drugo; sinovi Izraelovi ostat će svaki spojen s baštinom plemena svojih otaca.
 • 8 Svaka kćer koja bude baštinila jedan dio u jednom od plemena sinova Izraelovih moći će se udati samo za čovjeka iz zadruge plemena njenog oca. Tako svaki od sinova Izraelovih posjedovat će baštinu svojih otaca.
 • 9 Jedna baština neće prijeći iz jednog u drugo pleme, već će plemena sinova Izraelovih ostati privržena svako svojoj baštini. «
 • 10 Kćeri Selofehadove učiniše kao što to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
 • 11 Mahla, Tirsa, Hogla, Milka i Noa, kćeri Selofehadove, udat će se za sinove svojih stričeva.
 • 12 One će se dakle udati za ljude koji pripadaju obiteljima sinova Manaseja, sina Josipova. A njihova baština ostat će u plemenu kojem pripadaše zadruga njihovog oca.
 • 13 Takve su zapovijedi i propisi koje GOSPOD propisa sinovima Izraelovim po posredništvu Mojsijevom, u ravnicama Moaba, na obali Jordana, u visini Jerihona.

Podrubnice uz Brojevi[uredi]

[1] Ovdje kao i u poglavlju 26 , Bog je taj koji daje zapovijed popisati borbene trupe Izraela ; u 2 S 24 , David će biti kažnjen zato što je zapovjedio popis po vlastitoj volji . [2] U svakom plemenu , ljudi sposobni za vojnu službu formiraju jednu armiju ili (po drugom prijevodu) diviziju . [3] sva sila Izraelova, drugi prijevod tisuća Izraelovih ovdje označava zbor trupa formiranih od klanova i plemena Izraelovih, a da se ne nalazi točna numerička vrijednost. [4] Onaj koji je figurirao na jednoj genealogijskoj listi zadržavao je tako dokaz da pripada puku Izraelovom ( usporediti Ezd 2.59 - 63 ) . [5] Leviti koji nisu imali vojničkih obveza , bit e popisani u drugim okolnostima, vidjeti pogl . 3 i 4 . [6] Profani drugi prijevod Stranac, u smislu "stranac u (posvećenom) plemenu Levi". Vidjeti 17.5 . [7] Bog bi se mogao rasrditi, ako jedan profani *svetištu; *leviti igraju ovdje ulogu "zaštitnog štita" između svetog Boga i profanog puka . [8] stijeg bijaše jedan amblem koji je služi, kao barjak danas, za znak okupljanja . [9] armije: vidjeti 1.3 i bilješku . [10] Vidjeti 1.47 i bilješku. [11] Vidjeti Lv 10.1-7 . [12] leviti će mu pomagati : potomci Aaronovi (on sam član plemena Levi ) konstituiraju klasu svećenika. Drugi potomci Levijevi čine podređenu klasu levita . [13] u službi cijele zajednice : drugi prijevod osigurat će potrebnu službu svoj zajednici . [14] dani ( ili služeći, vidjeti Esd 8.20 i bilješku ) jest vjerojatno jedan tehnički termin označujući sluge nižeg ranga , koji rade u *svetištu . [15] Vidjeti 1.51 i bilješku . [16] Vidjeti 3.40-51 ; Izl 13.1-16 . [17] 8.600 : stara grčka verzija je spominjala 8.300 , što se slaže s podatkom danim u r. 39 . [18] Vidjeti 1.51 i bilješku . [19] sikl , gera : vidjeti u Glosaru pod MJERE . [20] libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. - Vječni kruh : vidjeti Lv 24.5-9. [21] mašice , plitice: vidjeti Izl 25.38 i bilješku. [22] zlatni oltar, tj . oltar mirisa, vidjeti Izl 37.25-28. [23] oltar, odnosno oltar holokausta, vidjeti Izl 38.1-7 . [24] vječna žrtva je od brašna praćena dnevnim holokaustom, vidjeti 28.3-8; Izl 29.38-42 [25] Po zapovijedi Gospodovoj… : drugi mogući prijevod Po zapovijedi Gospodovoj, popisaše se posredovanjem Mojsijevim, svaki s obzirom na posao i dužnost . [26] izvan tabora vidjeti Lv 13.46 . [27] jedan od grijehova koji…: drugi prijevod jedan grijeh protiv drugog . [28] sveta voda : smisao neizvjestan : voda sačuvana u *svetištu ili voda iz svetog izvora ? [29] rasplesti joj kose : vjerojatno jedan znak pokajanja; izišao iz geste žalosti (usporediti Lv 10.6 i bilješku). Voda gorčine ili gorka voda . [30] Amen, amen ! Tim liturgijskim odgovorom koji znači: To je istina! ili Dobro je tako!, žena podcrtava riječi izgovorene od svećenika; usporediti Dt 27.15-26. [31] podsjetnik: vidjeti Lv 2.2 i bilješku . [32] naziratski zavjet: ta riječ, prevedena s hebrejskog, označava jedno posvećenje (privremeno ili definitivno) Bogu. To posvećenje implicirala različita odricanja nabrojana u r. 3-8 . Onaj koji izgovori zavjet nosi ime nazir. (r.3) . [33] Sirće dodano vodi bijaše uobičajeno u mediteranskim religijama, vidjeti Mt 27.48 . [34] duge kose (r.5) znak su tog posvećenja . [35] grijeh : na hebrejskom , nečistoća proistekla zbog blizine jednog lješa može biti označena jednim terminom prevedenim sa grijeh . [36] milodar, libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA . [37] To vjerojatno svećenik sam nudi nazirovu žrtvu . [38] nudi može značiti bilo nazir , bilo svećenik . [39] Kao što netko stavlja potpis ili svoj pečat na predmete koji mu pripadaju . [40] Vidjeti Izl 40.33 i bilješku . [41] pokrivena kolica: hebrejska riječ je nesigurna . [42] sikl: vidjeti u Glosaru pod MJERE. - Žrtva , ponuda , milodar: vidjeti u GLOSARU pod ŽRTVOVANJA. [43] holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [44] poklopac : vidjeti Izl 25.17 i bilješku . - I on mu govoraše: subjekt je vjerojatno Mojsije , koji govori GOSPODU ; ali mogao bi označavati i GOSPODA koji bi govorio Mojsiju . [45] Vidjeti Izl 25.31 i bilješku . Uljne svjetiljke moraju biti stavljene tako da fitilj bude okrenut prema naprijed . [46] očisna voda (lustralna) : drugi prijevod voda koja cisti od grijeha ; radi se možda o vodi opisanoj u pogl. 19 (usprkos jednom različitom hebrejskom imenu) , ili opet o onoj spomenutoj u Lv 14 . [47] žrtva , ponuda , dar : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [48] Gesta znači vjerojatno slijedeće : Polažući na njih ruke , drugi Izraeliti se identificiraju s levitima pokazujući da se i oni sami nude kao žrtvu Bogu u osobi levita . Usporediti r. 12 , i vidjeti u Glosaru pod POLAGANJE RUKU . [49] holokaust : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA . [50] služiti u šatoru : nekoliko hebrejskih rukopisa , samaritanski tekst i stara grčka verzija koriste uobičajeni izraz osigurati službu šatora . [51] Usporediti 1.53 i bilješku . [52] u sumrak : drugi prijevod između dvije večeri ; Izl 12.6 i bilješku . [53] odstranjen iz svoje rodbine : vidjeti Stv 17.14 i bilješku . [54] oblak : vidjeti Izl 13.21 i bilješku . [55] tisuće Izraelove : vidjeti 1.16 i bilješku . [56] primjeren (moduliran ) znak : značenje hebraičkog izraza je dvojno : drugi prijevodi prodoran znak ili zvon praćen usklicima. [57] Stare verzije sprovde nabrajanje i govore o trećem i četvrtom pozivu za tabore na zapadu i sjeveru . [58] holokaust : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA . [59] Prema Izl 2.18-21 , to je Reuel koji je punac Mojsijev ; prema Sdc 1.16 ; 4.11 , to je Hobab . Usporediti još Izl 3.1 . [60] Hebrejsko ime derivirano iz tog glagola prevodi se ovdje s (opustošiti vatrom) . [61] O mani vidjeti Izl 16, o korianderu, vidjeti Izl 16.31 i bilješku ; o bdeliumu , vidjeti Izl 2.12 i bilješku . [62] Ruka ili šaka ; simboliziramo . [63] lakat : vidjeti u Glosaru pod MJERE . [64] homer : vidjeti u Glosaru MJERE . - Oni ih rasprostriješe : za sušiti i konzervirati . [65] uputi mu vrlo…: drugi prijevodi udari ga jednom nevoljom ili nedaćom ; možda se radi i epidemiji . [66] Kušitka bi mogla značiti pripadnost jednom madijanskom plemenu Kušan . Ne zna se radi li se o Cipori , Mojsijevoj supruzi madijanki (Izl 2.21) , ili o nekoj drugoj ženu koju bi ovaj mogao oženiti . [67] oblak : vidjeti Izl 13.21 i bilješku . [68] Hošua i Josua potječu od istog hebrejskog korijena i znače oba Gospod spašava . - Jozua se već pojavljuje u priči Izl 17.8-16 . [69] O Negevu : vidjeti Stv 19.9 i bilješku - Planina označava ovdje brda Judeje , koja čine jug Palestine . [70] pustinja Sin : regija smještena na jugu od judejskih brda (vidjeti prethodnu bilješku ) . Rehov , Lebdo-Hamat ; lokaliteti na sjeveru Kanaana . [71] Anakiti bijahu stari žitelji Kanaana , koji su držani divovskim bićima, vidjeti r. 33 . - Egipatski grad Tanis je bio rekonstruiran tijekom druge polovice osamnaestog stoljeća pr.I.K. (vidjeti Ez 19.11 i bilješku) . [72] Vidjeti r. 24; dolina smještena sjeverno od Hebrona . [73] Kadeš (Kadeš-Bernea, danas Ayn Kedeis , Dt 1.2) je oaza smještena na granici pustinje Paran i pustinje Sin (r. 21) . [74] zemlja kipteća od mlijeka i meda  : vidjeti Izl 3.8 i bilješku . [75] Radi se o Sredozemlju . [76] zemlja koja proždire svoje žitelje : (vidjeti Lv 26.38 ; Ez 36.13-16) : izraz označava bilo jednu nezdravu zem lju bilo zemlju gdje vlada vječiti rat . [77] Kao u Ps 91.1 ; 121.5, sjena simbolizira božansku zaštitu . [78] Usporediti Mojsijevu molitvu u R; 13-19 , s onima u Izl 32.11-14 ; Dt 9.25-29 . [79] to što sam čuo od vas govoriti : vidjeti r. 2 . [80] pastiri : ovaj izraz evocira ovdje nestabilan i lutalački život nomada koji žive od uzgoja stoke. [81] Horma  : lokalitet nesiguran za odrediti , ali vjerojatno smješten nekoliko kilometara istočno od Ber-Šebe (vidjeti Stv 21.14 i bilješku ) . [82] jela , holokaust : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVA -NJA . [83] desetina , radi se o desetini jednog efa . - Efa , hin : vidjeti u Glosaru pod MJERE . [84] libacija  : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA . [85] holokaust , milodar , libacija : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA . [86] jela : vidjeti u Glosaru pod Žrtvovanja . [87] odstranjene od svog puka : vidjeti Stv 17.14 i bilješku . [88] Redci 37_41 u DT 6.4-9 ; 11.13-21 , čine shemu ispovijedanje vjere i svakodnevnu molitvu vjerujući h Židova . [89] One , osoba koja se više nigdje ne spominje . Možda se radi o jednoj grješci prepisivača . [90] pristupiti k GOSPODU znači konkretno pristupiti k *svetištu za obavljati službu svoju . - Biti svet i približiti se GOSPODU karakteristike su svećenika . Leviti su prihvaćeni za približiti se GOSPODU (r;10) , ali nisu sveti na isti način kao i svećenici (r. 7 ) . [91] Predstaviti tamjan GOSPODU jest jedna zadaća rezervirana svećenicima . [92] zemlja u kojoj teku med i mlijeko : vidjeti Izl 3.8 i bilješku.- Ovdje Mojsijevim protivnici koriste taj izraz za označiti Egipat , dok on normalno označava obećanu zemlju . [93] Držiš li ti… ?Drugi prijevod misliš li ti iskopati oči ovim ljudima ? ili misliš li ti zaslijepiti ove ljude ? [94] Ponude : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA . [95] svu svoju bandu : prema staroj grčkoj verziji ; hebrejski: svu zajednicu . [96] U nekim prijevodima , r. 1-15 pogl. 17 obilježeni su s 16.36-50 . [97] obložiti oltar : vidjeti Izl 247.2 . [98] profano : vidjeti 1.51 i bilješku . [99] U stanovitim prijevodima r. 16-18 obilježeni su s 17,1-13. Vidjeti 17.1 i bilješku. [100] tvoja obitelj označava ovdje saboru potomaka Levija , razlikovanih od ti i tvoji sinovi , što znači svećenike . [101] profani : vidjeti 1.51 i bilješku . [102] srdžba : vidjeti 1.53 i bilješku . [103] dani : vidjeti 3.9 i bilješku . [104] iza zavjese : tj. na presvetom mjestu , vidjeti Izl 26.31-34 . [105] darova: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [106] presvetom mjestu…: drugi prijevod kao presvete stvari . [107] zabrana : vidjeti Dt i bilješku . [108] sikl , gera : vidjeti u Glosaru pod MJERE . [109] oni su sveti , tj. pridržani za Boga i dakle namijenjeni jednoj žrtvi . - Jela : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA . [110] jedan savez posvećen solju : vidjeti Lv 2.13 i bilješku . [111] nemaju baštine : vidjeti 35.1-8 . [112] gumno : mjesto gdje se obavljaju vršidba, rešetanje i prosijavanje žitarica. [113] dar: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA . [114] miloduh , blještavi grimiz : vidjeti Lv 14.4 i bilješku. [115] očisna voda : drugi prijevodi voda nečistoće , voda očišćenja , voda škropljenja .Vidjeti također r. 17 kako se priprema ta voda . Vidjeti također 8.7 i bilješku . [116] ta voda : vidjeti r. 9 . [117] odstranjen iz Izraela : vidjeti Stv 17.14 i bilješku . [118] uzica za zaklapanje : jedna posuda može biti zatvorena kožom pričvršćenom pomoću jedne uzice . Cijenilo se tako da li je njen sadržaj obuhvaćen nečistoćom . [119] pepeo : vidjeti r. 9 - Živa voda ili tekuće vode ili izvorske vode . [120] miloduh : vidjeti Lv 14.4 i bilješku . [121] pustinja (kod) Sina , Kadeš : vidjeti 13.21 i bilješke . [122] Mojsijeva i Aaronova grješka ne pojavljuje se na očit način ;ono što im Bog predbacuje može biti , to što je udario stijenu (r. 11) umjesto da se zadovoljio da joj govori (r. 8) . [123] Neidentificirano mjesto ; usp. Dt 10.6 . [124] pridružiti se svojim roditeljima (drugi prijevod biti primljen kod svojeg puka)je na hebrejskom eufemizam za umrijeti . Usporediti 1 Kr 1.21 i bilješku . [125] odjenu njome…: o tom prenošenju odjeće vidjeti Izl 29.29-30 ; Lv 8.7-9 . [126] Arad : lokalitet 30 km istočno od Ber-Ševe . [127] zabrana : vidjeti Dt 2.34 i bilješku . [128] Vidjeti 14.45 i bilješku . Horma je igra riječi s imenom prevedenim sa zabrana (r.2) . [129] ovaj kruh bijede : mana ; usporediti 11.4-6 . [130] vatrene zmija : to su zmije čiji otrov , smrtonosan , izaziva jedno čuvstvo prženja . [131] Knjiga GOSPODOVIH Ratova : zbirka pjesama , drugdje nepoznata ; stihovi citirani ovdje , prilično nejasni , jedini su fragment koji je ostao od nje . [132] ja ću im dati vode : možda aluzija na epizodu iz 20.1-11. [133] tom pjesmom : drugi fragment poeme , nepoznatog podrijetla i nejasnog značenja . [134] vrh planine Pisga nadvisuje pustinju ; tekst [135] Hešbon : vidjeti Ez 15.4 i bilješku . [136] Kemoš je bog Moaba , vidjeti 1 R 11.7 ; njegovi sinovi i njegove kćeri ( na kraju redka ) su Moabiti . [137] Skup stihova je veoma nejasan i prijevod nesiguran. - O Divonu i Madabau , vidjeti Ez 15.2 i bilješku . [138]Bašan: regija u Transjordaniçji, na istoku jezera Genesaret (vidjeti 34.11 i bilješku ). [139] koji je vladao u Hešbonu ili koji je nastanjivao Hešbon . [140] Balak je kralj Moaba , vidjeti r; 4 . [141] rijeka označava vjerojatno Eufrat u Mezopotamiji . - Zemlja njegovog podrijetla : drugi prijevodi zemlja sinova njegovog naroda ili zemlja Amavita . [142] obećana čast podrazumijeva naknadu vračaru , kao što pokazuje r. 18 . [143] otvori oči Balamu : Bog dopušta Balamu razlikovati ono što sve do tada nije mogao vidjeti . [144] da se ne bijaše uklonila… : prema staroj hebrejskoj verziji prijevoda : Možda se ona uklonila . [145] Bamot-Bal : možda isto mjesto kao Bamot iz 21.49. - Jedan dio naroda : podrazumijeva se Izrael . [146] holokaust : vidjeti u Glosaru po ŽRTVOVANJA . - Na put… : drugi prijevodi na jedno povišeno mjesto , na jedno otkriveno mjesto, na jednom ogoljenom brežuljku . Smisao hebrejske riječi je prilično nesiguran . [147] holokaust : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA . [148] brojati… broj množina Izraelovih : drugi prijevodi izbrojiti … četvrtina (ili oblak) Izraelov . Sličnu njegovoj ili kao njegova : tj. onoj Izraelovoj ili onoj pravednih . [149] Vidjeti 22.41 . [150] Pisga : vidjeti 21.20 i bilješku . [151] holokaust : vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA . [152] vradžbinu : vidjeti 23.7 i bilješku . [153] ne promatra… drugi prijevod On(Bog) ne promatra bezakonja u Jakovu, on ne vidi nepravde u Izraelu . - Jakov i Izrael : vidjeti 23.7 i bilješku . [154] on posjeduje snagu bivolsku : tekst težak i prijevod neizvjestan ; subjekt posjedovanja može biti Bog ili Izrael . [155] proricanje ( predviđanja , znakova ) i gatanje su osuđeni po SZ , vidjeti Lv 19.26 ; Dt 18.10-12 . [156] jedno drugo mjesto : usporediti r; 13-14 . [157] Peor : vrh smješten u Moabu, ali nije točno lokaliziran : vidjeti 25.3 i bilješku . [158] Balam se ne udalji kao u 23.3 da traži otkriće volje Božje . [159] vračanje : vidjeti 23.7 i bilješku - proždirućeg pogleda : tekst nejasan, drugi prijevodi koji ima otvorene oči ili koji ima zatvorene oči . [160] Svemoćno : vidjeti Stv 17.1 i bilješku . [161] Jakov i Izrael : vidjeti 23.7 i bilješku . [162] njegova vjedra: prema kontekstu , trebalo bi se raditi o vjedrima korištenim za crpiti vodu iz bunaru u irigacionom sustavu . - Agag , kralj Amalecita , pobijeđen od Saula . [163] Vidjeti 23.22 i bilješku . [164] te počasti : vidjeti 22.17 i bilješku . [165] vračanje : vidjeti 23.7 i bilješku - proždirućeg pogleda : tekst nejasan, drugi prijevodi koji ima otvorene oči ili koji ima zatvorene oči . [166] Jakov i Izrael  : vidjeti 23.7 i bilješku - skiptar  : štap , znak kraljevske moći . - Set znači ovdje jedno nomadsko pleme u Moabu . [167] Edom i Seir su dva imena iste Zemlje , smještene na jugu Moaba . - Tekste u r. 18-24 često je nejasan a prijevod nesiguran . [168] od grada : značenje nesigurno ; moglo bi se raditi o lokalitetu nazvanom Ir-Moab (22.36) ili i Moabovoj prijestolnici (na hebrejskom - Ir : grad ) . [169] vračanje : vidjeti 23.7 i bilješku . [170] Keniti (zvani također Kain , ope ime , u r. 22) su nomadsko pleme susjedno Moabu . - Tvoje gnijezdo : na hebrejskom ima igra riječi između Keniti i gnijezdo . [171] Ašur ovdje označava jedno malo poznato pleme spomenuto također u Stv 25.3 [172] čaranje : vidjeti 23.7 i bilješku . [173] Kitim  : Otok Cipar - Eber  : vjerojatno različiti narodi spomenuti u r. 18 , i Izrael uračunavši . [174] Peor : vrh zemlje Moab( vidjeti 23.28 i bilješku ) , gdje bi se trebalo nalaziti *svetište posvećeno Ba?lu . [175] povješaj ih : prijevod nesiguran; drugi prijevod nabij na kolac ( vidjeti 2 S 12.6 i bilješku ) . [176] ložnica označava ovdje prenosivo svetište jednog tabora , kod nomadskih pogana ; tu se moga prakticirati sveto prostituiranje - u ložnici te žene : drugi prijevod u pun trbuh . [177] O ljubomori Božjoj vidjeti Izl 20.5 i bilješku . [178] Ustanovite stanje : svi popisani iz pogl. 1 su mrtvi (vidjeti 26.64-65) . [179] Hebrejski tekst r. 3-4 nejasan i prijevod nesiguran . [180] Lanac Avarim dominira istočnom obalom Jordana i Mrtvim morem . [181] pridružiti se rodbini…: vidjeti 20.24 i bilješku . [182] pustinja Sin : vidjeti13.21 i bilješku . [183] izlaziti i ulaziti pred nekoga : izvoditi i uvoditi nekoga: ovi izrazi evociraju aktivnost bilo jednog vojnog poglavara (vidjeti Jos 14.11) bilo jednog političkog poglavara (vidjeti 1R 3.7) . [184] Ti ćeš mu položiti ruku : očekivalo bi se ovdje ruke kao u r.23 . Polaganje ruku je gesta prenošenja mći ; usp . Lv 16.21 i bilješku , za jednu sličnu gestu . [185] svoje moći : drugi prijevod svojeg dostojanstva , svojeg autoriteta . [186] Urim : vidjeti Izl 28.30 i bilješku - poslije te odluke : drugi prijevod na njegovu zapovijed ; radi se o zapovijedi svećenika ili odluci Urima, to e se u svakom slučaju GOSPOD oglasiti kroz njih. [187] Za izraze jelo, holokaust , libacija, ponuda , koji se pojavljuju u pogl. 28-29 vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA . [188] u sumrak : vidjeti Izl 12.6 i bilješku . [189] efa , hin : vidjeti u Glosaru pod MJERE . - Ulje zgnječene masline ili čisto ulje : vidjeti Izl 27.20 i bilješku . [190] Blagdan slavljen u početku svakog mjeseca zvao se mladi mjesec (néoménie) , vidjeti r. 14 . [191] hin : vidjeti u Glosaru pod MJERE . [192] Blagdan tjedana : vidjeti u Glosaru pod KALENDAR . [193] dan klicanja : vidjeti Lv 23.24 i bilješku . [194] dan Velikog Oprosta : vidjeti u Glosaru pod KALENDAR . [195] hodočašće od sedam dana : radi se o blagdanu Šatora ; vidjeti u Glosaru pod KALENDAR . [196] zaključivanje vašeg blagdana : drugi prijevod jedna svečana sabora . [197] postiti ili se suzdržati od nečega . [198] O zlu koje im nanesoše Madijaniti , vidjeti pogl. 25 - pridružit ćeš se svojoj rodbini : vidjeti 20.24 i bilješku . [199] tisuće Izraelove : vidjeti 1.16 i bilješku . [200] Balam , sin Beorov : vidjeti pogl .22-24. [201] za vrijeme stvari Balamove : drugi prijevodi na riječi ( ili na savjete ) Balamove . Ta uloga Balamova ne pojavljuje se u poglavlju 25 . [202] očisna voda : vidjeti 19.9 i bilješku . [203] sikal :vidjeti u Glosaru pod MJERE . [204] podsjetnik : vidjeti Izl 28.12 i bilješku . [205] Jazer i Galad čine , na istoku Jordana , dvije regije odvojene koritom Jaboka . [206] osmotriti zemlju : vidjeti pogl. 13 . [207] Određena imena mjesta dana u u ovom poglavlju figuriraju drugdje u Brojevima ili u Izlasku ; druga se ne nalaze drugdje osim ovdje . Mnoga je teško smjestiti . [208] Hahirot ili Pi-Hahirot ,r.7 . [209] Ijijim ili Ijijije-Avarim ,r. 44 . [210] Slano more ili Mrtvo more . - Pustinja Sin : vidjeti 13.21 i bilješku . [211] potok Egipta je vjerojatno Wadi Arishkoji se ulijeva u Mediteran okol 80 km od Gaze . [212] veliko more : Mediteran -za zapadnu granicu služit će vam : tekst nejasan i prijevod nesiguran . [213] Neidentificirana planina , ali u svakom slučaju različita onoj spomenutoj u 20.22-29 i 33.37-41 . [214] more u Kineratu : kasnije nazvano jezero Genezaret , more u Tiberiadeu ili more u Galileji . [215] polu-pleme : Manasejevo ; drugo polu-pleme je spomenuto u r. 14 . [216] već primili svoju baštinu : vidjeti 32.33 . [217] lakat : : vidjeti u Glosaru pod MJERE . [218] tu nađu utočište : vidjeti r.9-34 . [219] vi ćete izabrati ili vi ćete naći . [220] osvetnik : prema zakonu talio (Izl 21.23-25) ; Lv 24 .19-21 ; Dt 19.21) , ubojstvo zove ubojstvo ; u stvari bliža rodbina žrtve ima obvezu osvetiti pokojnika ubijajući ubojicu njegovog. [221] bacajući : drugi prijevod držeći u ruci. Isti izraz u slijedećem retku . [222] zajednica: tekst ne dopušta saznati koja zajednica je u pitanju . Prema r. 25 , ne može se raditi o zajednici grada utočišta . [223] oskrnaviti ili uprljati ( radi se ipak na hebrejskom o jednom drugog glagolu nego u r. 34) . [224] Vidjeti 27.1-11 . [225] godina jubileja : vidjeti Lv 25.8-54 .