Brojevi (TOB e.p. T.D.)/Pokloni za posvećenje oltara

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Corner cro.gif
Corner cro r.gif

Pokloni za posvećenje oltara

 • 10 Glavari donesoše poklone za posvećenje *oltara onog dana kad mu učiniše *pomazanje. Poglavari donesoše svoje darove pred oltar.
 • 11 GOSPOD reče Mojsiju: »Nek' poglavari, po jedan dnevno, donose svoje poklone kao žrtvu za posvećenje oltara.«
 • 12 Bijaše to Nahšon, sin Aminadabov iz plemena Juda, koji donese svoj poklon prvog dana.
 • 13 Njegov s poklon sastojao od: jednog srebrenog pladnja težine 130 sikala, jednu srebrenu posudu od 70 sikala - u siklima iz *svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem kao žrtvu[42];
 • 14 jedan zlatnu kupu od deset sikla, ispunjenu mirisom;
 • 15 jednog bika, jednog ovna, jedno janje od godinu dana za holokaust[];
 • 16 jednog jarca za žrtvovanje za grijeh;
 • 17 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bijaše dar Nahšona, sina Aminadavovog.
 • 18 Drugog dana, Netanel, sin Suraov, poglavar Isakara, donese svoj dar.
 • 19 On donese svoj dar koji se sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
 • 20 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 21 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 22 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 23 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana.
 • 24 Takav bi milodar Netanela, sina Suarovog. Trećeg dana, to bi poglavar sinova Zabulonovih, Eliab, sin Helonov.
 • 25 Njegov se dar sastojao od: jednog srebrnog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
 • 26 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 27 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 28 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 29 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Eliaba, sina Helonovog.
 • 30 Četvrtog dana, to bi poglavar sinova Rubenovih, Elisur, sin Šedeorov.
 • 31 Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
 • 32 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 33 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 34 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 35 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Elisura, sina Šedeurovog.
 • 36 Petog dana, to bi poglavar sinova Šimunovih, Šelumiel, sin Surišadaja.
 • 37 Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamješenim uljem za ponudu;
 • 38 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 39 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 40 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 41 i za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pez jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Šelumiela, sina Surišadajeva.
 • 42 Šestog dana to bi poglavar sinova Gadovih, Eliazaf, sin Deuelov.
 • 43 Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
 • 44 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 45 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 46 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 47 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Eliazafa, sina Deuelovog .
 • 48 Sedmog dana, to bi poglavar sinova Efraimovih, Elišama, sin Amihudov.
 • 49 Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
 • 50 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 51 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 52 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 53 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Elišama, sina Aminhudovog.
 • 54 Osmog dana, to bi poglavar sinova Manaseovih, Gameliel, sin Pedahsurov.
 • 55 Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješenim uljem za ponudu;
 • 56 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 57 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 58 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 59 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Gameliela, sina Pedahsurovog.
 • 60 Devetog dana, to bi poglavar sinova Benjaminovih, Avidan, sin Gideonov.
 • 61 Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
 • 62 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 63 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 64 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 65 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Avidana, sina Gideonovog.
 • 66 Desetog dana, to bi poglavar sinova Danovih, Ahiezer, sin Amišadajev.
 • 67 Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrne zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
 • 68 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 69 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 70 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 71 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Ahiezera, sina Amišadajeva.
 • 72 Jedanaestog dana, to bi poglavar sinova Ašerovih, Paguiel, sin Okranov.
 • 73 Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom za-miješenim uljem za ponudu;
 • 74 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 75 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 76 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 77 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Paguiela, sina Okranovog.
 • 78 Dvanaestog dana, to bi poglavar sinova Neftalijevih, Ahira, sin Einanov.
 • 79 Njegov se dar sastojao od: jednog srebrenog pladnja od 130 sikala, jedne srebrene zdjele od 70 sikala - u siklima iz svetišta - obje ispunjene brašnom zamiješanim uljem za ponudu;
 • 80 jednu zlatnu kupu od deset sikala, ispunjenu mirisom;
 • 81 jednog vola, jednog ovna, jedno janje od godinu dana;
 • 82 jednog jarca za žrtvu za grijeh;
 • 83 i, za žrtvu mira, dva vola, pet ovnova, pet jaraca i petero janjadi od godinu dana. Takav bi milodar Ahira, sina Einanovog.
 • 84 Takva bi žrtva poglavara Izraelovih za posvećenje oltara onog dana kad bi pomazanje: dvanaest pladnjeva od srebra, dvanaest srebrenih zdjela, dvanaest zlatnih pehara.
 • 85 Svaki je pladanj težio 13 sikala a svaka zdjela 70 sikala.
 • 86 Ti su predmeti iznosili ukupno 2.400 sikala srebra, u siklima iz svetišta. Pehari su ukupno težili 120 sikala zlata.
 • 87 Krupna stoka namijenjena holokaustu podrazumijevala je ukupno dvanaest volova, dvanaest ovnova i dvanaest janjaca od jedne godine, s propisanim darovima; i dvanaest jaraca za žrtvu za grijeh.
 • 88 Krupna stoka namijenjena žrtvi mira podrazumijevala je ukupno 24 vola, 60 ovnova, 60 jaraca i 60 janjaca od godinu dana. Takva bi žrtva za posvećenje oltara poslije čega je obavljano pomazanje.
 • 89 Kad je Mojsije ulazio u *šator susretanja razgovarati s GOSPODOM, on je slušao glas koji mu je govorio iznad poklopca, između dvaju *kerubina - poklopac bijaše na Kovčegu isprave. I on govoraše[44].
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif


Brojevi (TOB e.p. T.D.)