Stranica:Poviest hrvatska (1879).djvu/61

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica nije ispravljena


KNJHiA tlKVETA. &em6. Ferdinand npmogiicli ni Turaka oteti najljepšega diek Ugarslce, moljakao je od Turaka mir i klaujao iiu se. U Erdelju sa UtjeSeniiSein splethario , da ga tamo jirizuadii za kralja, a H svojem preostalom kraljevstvu videt* mnof^e iiepokomike. stao sno- vati, kako (5e preostali dio 0gur»ke i Hrvatske privezati uz svoje uasliedne austrijske zemlje. Hrvatsko kraljevstvo kano tužne .reliqniae reli^iiianim" nje- kadanje države stanu odsele živiti iSivot narodne razvaline. Tko se je II sto petdeset sUedei^ili godina rodio n toj razvalini, taj je morao samo zato živiti, da poslednji dah života svomu narodu maćem u rnci saCuva i obrani. Ođ istočne strane trebalo je stvarati nov« Sto jacu obrami proti Turkom u Slavoniji i Ugar- skoj. Skrajna je tiTđjava na onu stranu bila kraljeva Velika uza Savu, njoj n zaledju Pludin i Moslavina, a?. DraMi Brezovica i Virovitica, u nnutarnjoj zemlji Pakrac i Petrovina, a ovamo dalje Križevci i Koprivnica; poslednja tvrdjava na Savi bio je Zagreb. Ovo su bili gradovi kao bedemi proti navaljujudemu ne- prijatelju. Vei^inu tih gradova posjedovali sii velikani hrvatski, koji su se hruLili, kako su znaU i mogti. Otci naM tužni u koliko ih je joS bilo na okupu, Mnili su sve mogiif'^, da spase ovaj ostatak svoje djedovine. Straže po svih gradovih budu po- stavljene, koje su imale izlietati i viditi, ako li se gdjegod ne- prijatelj pojavi, osobito ako su uhode naSe, koji su i u tni^ke Kemije prolazili, dojavljivali, da se Turci kreču. Obranbeua crta tekla je sada s jedne strane sa spomenutimi gradovi prema Slavoniji, dalje po .Savi do Une i onda diljem uz Unu do lifkib međja, okre«;u(5 se po suhom iznad Like do jadranskoga mora na jaki bedem obrane hrvatske grad Senj. Na sib ovih medjah razdalekih pucalo se iz lumbarda i palile vituljače po briegovih. kada se je neprijatelj pojavio, da sve Sto jjuSkii nosi na kra- jini u pomoi* prilie<ie. Kradom bi Turti u foporih dolazili, ali divljačkom vikom'bitku zapofiimali. Ovoj viki tefiajem bitke ođa- xivaSe se iz susjednih sela pla( i jauk žen& i djeue. jecajadih ili oko domaćega ognjišta, ili u biegti od otćinske km5e. Takove manje bitke bile !^u se odsele ma na kojoj strani krajine skoro svaki dan. Iza propasti hrvatske sliedile bi austrijske zemlje, zato im sada Ferdinand nametne silni .turski porez." Plai'alo se od svega ^tUvi 4Mdtni,-giJuva i segibi^ft. ui&vi bili oslobo^jeni bi ^m^