Jošua (Šarić)/Glava 18.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Jošua (Šarić)


1 Nato se skupi sva zajednica sinova Izraelovih u Šilo. Tamo su bili namjestili Šator sastanka, kad im se je bila podvrgla zemlja.

2 Ali među sinovima Izraelovim još je ostalo sedam plemena, kojima još nije bila dana baština njihova.

3 Tada reče Jošua sinovima Izraelovim: "Dokle ćete još tako oklijevati, da ne pođete zaposjesti zemlju, koju vam je dao Gospod, Bog otaca vaših?

4 Izaberite sebi tri čovjeka iz svakoga plemena! Ja ću ih poslati, da se dignu i prođu zemlju, te je popišu za ustanovu baštine. Kad se vrate k meni,

5 Onda neka je razdijele među se na sedam dijelova! Juda neka ostane u svojoj pokrajini na jugu, a kuća Josipova neka ostane u svojoj pokrajini na sjeveru!

6 A vi popišite zemlju na sedam dijelova i donesite mi ovamo! Tada ću za vas baciti ždrijeb, ovdje pred Gospodom, Bogom vašim.

7 Jer Leviti nemaju dijela među vama, jer je svećeništvo Gospodnje njihova baština. A Gad i Ruben i polovina plemena Manasehova dobiše već svoju baštinu u istočnoj zemlji jordanskoj, koju im dade Mojsije, sluga Gospodnji."

8 Tada se digoše ljudi i odoše. Kad su odlazili da popišu zemlju; dade im Jošua ovaj naputak: "Idite, prođite zemlju, popišite je i dođite opet k meni! Ja ću onda ovdje u Šilu pred Gospodom baciti ždrijeb za vas."

9 Ljudi se dakle digoše, prođoše zemlju, unesoše grad za gradom po dijelovima svojim u knjigu i vratiše se k Jošui u tabor u Šilo.

10 Tada baci Jošua pred Gospodinom u Šilu ždrijeb za njih. Tako podijeli tamo Jošua zemlju među sinove Izraelove po dijelovima njihovim.

11 I izađe ždrijeb za pleme sinova Benjaminovih po porodicama njihovim, i to pokrajina, koja im dopade ždrijebom, bila je među sinovima Judinim i sinovima Josipovim.

12 Njihova sjeverna međa počinje na Jordanu. Onda se diže međa do na sljeme gorsko sjeverno od Jeriha, penje se dalje na goru prema zapadu i svršava u pustinji Bet-Avena.

13 Odatle ide međa u Luzu, na sljeme gorsko južno od Luze, to jest Betel. Onda se spušta međa u Atarot-Adar na putu južno od donjega Bet-Horona.

14 Dalje se proteže međa i zavija se na svojoj strani istočnoj na jug od gore, koja leži južno od Bet-Horona, i svršava kod Kirjat-Baala, to jest Kirjat-Jearima, grada sinova Judinih. To je zapadna strana.

15 Južna strana počinje na gradskoj međi Kirjat-Jearima. Onda ide međa prema zapadu dalje k vrelu vode Neftoahu.

16 Nato se spušta međa do na kraj gore, koja leži istočno od doline sinova Hinomovih i sjeverno od ravnice Refaim, spušta se po dolini Hinomovoj južno od gorskog sljemena Jebuseja i teče dalje k izvoru Rogelu,

17 Potom se proteže prema sjeveru, ide u En-Šemeš i teče u Gelilot, koji je naprema visini Adumimu, i silazi do kamena Bohana, sina Rubenova,

18 Ide tada na gorsko sljeme sjeverno prema Arabi i spušta se u Arabu.

19 Onda teče međa sjeverno od gorskog sljemena Bet-Hogle. Međa svršava na sjevernom rtu Slanoga mora, na južnom kraju Jordana. To je južna međa.

20 Na istočnoj strani Jordan je međa. To je baština sinova Benjaminovih po porodicama njihovim unaokolo po međama njihovim.

21 Gradovi plemena sinova Benjaminovih po porodicama njihovim jesu: Jeriho, Bet-Hogla, Emek-Kesis,

22 Bet-Araba, Zemaraim, Betel,

23 Avim, Parah, Ofrah,

24 Kefar Haamona, Ofni, Gaba, dvanaest gradova sa selima svojim.

25 Gibeon, Ramah, Beerot,

26 Mispa, Kefirah, Mosah,

27 Rekem, Jirpeel, Taralah,

28 Selah, Elef, Jebus, to jest Jerusalem, Gibeat, Kirjat, četrnaest gradova sa selima svojim. To je baština sinova Benjaminovih po porodicama njihovim.


Jošua (Šarić)