Jošua (Šarić)/Glava 17.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Jošua (Šarić)


1 I dopade dio plemenu Manasehovu, a on je bio prvorođenac Josipov. Makiru, prvorođencu Manasehovu, ocu Gileadovu, dopade Gilead i Bašan; jer je bio ratnik.

2 I ostati sinovi Manasehovi dobiše svoj dio po porodicama svojim: sinovi Abiezerovi, sinovi Helekovi, sinovi Asrielovi, sinovi Šekemovi, sinovi Heferovi i sinovi Šemidini. To su muški potomci Manaseha, sina Josipova, po porodicama svojim.

3 Selofhad, sin Hefera, sina Gileada, sina Makira, sina Manasehova, nije imao sinova, nego samo kćeri, Ovo su im imena: Mahla, Noa, Hogla i Tirsa.

4 I one pristupiše pred svećenika Eleazara i pred Jošuu, sina Nunova, i pred knezove i rekoše: "Gospod je zapovjedio Mojsiju; da nam dadne baštinu našu među braćom našom." I dade im on po zapovijedi Gospodnjoj baštinu među braćom oca njihova.

5 Tako dopade Manasehu deset dijelova, osim zemlje gileadske i Bašana, koji su s onu stranu Jordana;

6 Jer kćeri Manasehove dobiše baštinu među sinovima njegovim. A zemlja gileadska dopade drugim sinovima Manasehovim.

7 Međa Manasehova ide od Ašera u Mikmetat, koji leži istočno od Šekema. Potom ide međa na jug k stanovnicima En-Tapuaha.

8 Pokrajina Tapuah pripada Manasehu, a Tapuah sama na međi Manasehovoj pripada sinovima Efraimovim.

9 Onda silazi međa k potoku Kani, južno od potoka. Ovi gradovi među gradovima Manasehovim pripadaju Efraimu. Onda ide međa Manasehova sjeverno od potoka i svršava na moru.

10 Što leži prema jugu, propada Efraimu, i što leži prema sjeveru, Manasehu. Međa je more. Na sjeveru granice s Ašerom, a na istoku s Isakarom.

11 U Isakaru i Ašeru pripadaju Manasehu: Bet-Šean sa selima svojim, Ibleam sa selima svojim, stanovnici u Doru sa selima svojim, stanovnici u En-Doru sa selima svojim, stanovnici u Taanaku sa selima svojim, stanovnici u Megidu sa selima svojim: tri visine.

12 A sinovi Manasehovi ne mogoše osvojiti ovih gradova, i pođe za rukom Kanaancima da ostanu u toj pokrajini.

13 Ali kad ojačaše sinovi Izraelovi, udariše robotu na Kanaance; ali ih ne protjeraše potpuno.

14 A sinovi Josipovi upitaše Jošuu: "Zašto si mi dao samo jedan ždrijeb i jedan dio za baštinu, kad sam ipak narod mnogobrojan, jer me je do sada blagoslivljao Gospod?"

15 Jošua im odgovori: "Kad si narod mnogobrojan, onda pođi u šumu i tamo iskrči sebi zemlje u pokrajini Perizeja i Refaima, ako ti je pretijesna gora Efraimova!"

16 Sinovi Josipovi odgovoriše: "Nije nam dosta ta gora, jer svi Kanaanci, koji stanuju dolje u ravnici, imaju gvozdena kola, i oni, koji stanuju u Bet-Šeanu i selima njegovim, i oni, koji su u ravnici jezreelskoj."

17 Tada odgovori Jošua kući Josipovoj, Efraimovoj i Manasehovoj: "Mnogobrojan si narod i imaš veliku moć. Zato nećeš dobiti samo jedan ždrijeb.

18 Jer će ti pripasti gora. Ako je šuma, iskrči je! Onda će pohodi iz nje biti tvoji, jer ćeš protjerati Kanaance, ako i imaju gvozdena kola, ako i jesu jaki."


Jošua (Šarić)