Jošua (Šarić)/Glava 19.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Jošua (Šarić)


1 Drugi ždrijeb izađe za Simeona, za pleme sinova Simeonovih po porodicama njihovim. Baština njihova bila je usred baštine sinova Judinih.

2 Oni dobiše kao baštinu Beer-Šebu, Šebu, Moladu,

3 Hasar-Šual, Balu, Esem,

4 Eltolad, Betul, Hormah,

5 Siklag, Bet-Markabot, Hasar-Susu,

6 Bet-Lebaot, Šaruhen, trinaest gradova sa selima svojim,

7 Ain, Rimon, Eter, Ašan, četiri grada sa selima svojim.

8 Nadalje sva sela, što su oko tih gradova, do Baalat-Beera, Ramah na jugu. To je baština plemena sinova Simeonovih po porodicama njihovim,

9 Baština sinova Simeonovih bila je od dijela sinova Judinih odijeljena, jer je dio sinova Judinih bio za nju prevelik. Zato dobiše sinovi Simeonovi baštinu svoju usred posjeda njihova.

10 Treći ždrijeb izađe za sinove Zebulunove po porodicama njihovim. Područje baštine njihove proteže se do Sarida.

11 Prema zapadu diže se međa njihova u Marale, dotiče se Dabešeta i ide na potok, koji je pred Jokneamom.

12 Od Sarida okrene se na istok, na izlazak sunčani k pokrajini Kislot-Tabora, ide dalje u Daberat, penje se u Jafiju,

13 Teče odatle na istok prema izlasku sunčanom u Git-Hefer, Ita-Kasin, i izlazi kod Rimona, i dalje do Neahe,

14 Tada se okreće međa na sjever oko Hanatona i svršava u dolini Jeftah-Elu.

15 S Katatom, Nahalalom, Šimronom, Jidalom i Betlehemom bilo je dvanaest gradova sa selima svojim.

16 To je baština sinova Zebulunovih po porodicama njihovim: "to gradovi sa selima njihovim.

17 Za Isakara izađe četvrti ždrijeb, za sinove Isakarove po porodicama njihovim.

18 Njihovo je područje bilo: "Jezreel, Kesulot, Šunem,

19 Hafraim, Šion, Anaharat,

20 Rabit, Kišion, Abes,

21 Remet, En-Ganim, En-Hada i Bet-Pases.

22 Međa se dotiče Tabora, Šahasime i Bet-Šemeša i svršava na Jordanu, šesnaest gradova sa selima svojim.

23 To je baština plemena sinova Isakarovih po porodicama njihovim: gradovi sa selima svojim.

24 Peti ždrijeb izađe za pleme sinova Ašerovih po porodicama njihovim.

25 Njihovo je područje bilo: Helkat, Hali, Beten, Akšaf,

26 Alamelek, Amad i Mišal i dotiče se Karmela na moru i Šihor-Libnat.

27 Onda se okreće međa prema izlasku sunčanom u Bet-Dagon, dotiče se Zebuluna i doline Jeftah-Ela na sjeveru, Bet-Emeka i Neiela i ide prema sjeveru u Kabul,

28 Ebron, Rehob, Hamon i Kanu do velikoga Sidona.

29 Tada se savija međa na Ramahi i do tvrdoga grada Tira Nato se okreće međa u Hosu i svršava na moru. Mehaleb, Akziba,

30 Uma, Afek i Rehob, dvadeset i dva grada sa selima svojim.

31 To je baština plemena sinova Ašerovih po porodicama njihovim: "gradovi sa selima svojim.

32 Šesti ždrijeb izađe za sinove Naftalijeve, za sinove Naftalijeve po porodicama njihovim.

33 Njihova međa teče od Helefa, od hrasta kod Saananima, od Adami-Nekeba i Jabneela do Lakuma i svršava na Jordanu.

34 Onda se okreće međa prema zapadu u Aznot-Tabor i odatle ide dalje u Hukoku, dotiče se Zebuluna na jugu, udara na zapadu na Ašer i na istoku na Jordan u Judi.

35 Tvrdi gradovi jesu Sidim, Ser, Hamat, Rakat, Kineret,

36 Adama, Ramah, Hasor,

37 Kedeš, Edrei, En-Hasor,

38 Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat i Bet-Šemeš, devetnaest gradova sa selima svojim.

39 To je baština plemena sinova Naftalijevih po porodicama svojim: gradovi sa selima svojim.

40 Sedmi ždrijeb izađe za pleme sinova Danovih po porodicama njihovim.

41 Područje baštine njihove bilo je: Zorah, Eštaol, Ir-Šemeš,

42 Šaalabin, Ajalon, Jetla,

43 Elon, Timnah, Ekron,

44 Eltekeh, Gibeton, Baalat,

45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimon,

46 Me-Jarkon i Rakon s obalom kod Jope.

47 Ali područje sinova Danovih bilo je za njih pretijesno. Zato izađoše sinovi Danovi i udariše na Lešem, osvojiše ga, pobiše ga oštricom mača, uzeše ga u posjed i naseliše se u njemu. Lešem prozvaše Dan po imenu oca svojega Dana.

48 To je baština plemena sinova Danovih po porodicama njihovim: "to gradovi sa selima svojim.

49 Kad razdijeliše zemlju po međama njezinim, dadoše sinovi Izraelovi Jošui, sinu Nunovu, baštinu u svojoj sredini.

50 Po zapovijedi Gospodnjoj dadoše mu grad, koji zaiska, Timnat-Serah na gori Efraimovoj. On utvrdi grad i naseli se u njemu.

51 To su baštine, što ih svećenik Eleazar i Jošua, sin Nunov, i plemenski glavari izraelskih plemena razdijeliše ždrijebom u Šilu pred Gospodom na ulazu u Šator sastanka. Tako dovršiše razdiobu zemlje.


Jošua (Šarić)