Zakon o popisu plemićkih obitelji sa nasljednim pravom glasa (virilisti) u Saboru (1890)

Izvor: Wikizvor

Zakon o provedbi §. 10. zakona od 29. rujna 1888., kojim se preinačuju nekoje ustanove zak. čl. II. 1870. ob uredjenju sabora kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
autor: Sabor Kraljevina Hrvatske, Dalmacije i Slavonije

Hrvatski sabor se do 1918. god. sastojao od izabranih narodnih zastupnika te saborskih zastupnika virilista s pojedinačnim pravom glasa (votum virile) koji su uživali ili po svojem položaju (veliki župani, biskupi) ili po nasljednom pravu (plemstvo). Sve dolje navedene plemićke obitelji ujedno su po vlastitom pravu, u skladu sa ugarskim zak. čl. VIII. 1886., bile i članovi gornjega doma ugarskog parlamenta: Doma velikaša.

Logotip Wikipedije
Logotip Wikipedije
Članak Hrvatski sabor potražite u Wikipediji, slobodnoj općoj enciklopediji.
Logotip Wikipedije
Logotip Wikipedije
Članak Hrvatsko plemstvo potražite u Wikipediji, slobodnoj općoj enciklopediji.
Logotip Wikipedije
Logotip Wikipedije
Članak Virilist potražite u Wikipediji, slobodnoj općoj enciklopediji.


Zakon
od 9. siečnja 1891.


o provedbi §. 10. zakona od 29. rujna 1888., kojim se preinačuju nekoje ustanove zak. čl. II. 1870. ob uredjenju sabora kraljevinah Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije


MI FRANJO JOSIP PRVI


po milosti božjoj cesar Austrijanski; kralj Češki, itd. i apostolski kralj kraljevinah Ugarske, Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
potvrdjujemo predloženi nam u osnovi po hrvatsko-slavonsko-dalmatinskom saboru


zakon
o provedbi §. 10. zakona od 29. rujna 1888., kojim se preinačuju nekoje ustanove zak. čl. II. 1870. ob uredjenju sabora kraljevinah Hrvatske,
Slavonije i Dalmacije.


§. 1.
Imenik onih kneževskih, grofovskih i barunskih obiteljih, kojim su članovi dosele uživali pravo glasa na saboru, uzakonjuje se na osnovu §. 10. zakona od 29. rujna 1888., kojim se preinačuju nekoje ustanove zak. čl. II. 1870. ob uredjenju sabora kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije ovako:


I. Knezovi:
1. Batthyány-Stratmann, vlastnik imanja Ludbreg;
2. Odeschalchi, vlastnik imanja Ilok.


II. Grofovi:
3. Bombelles, vlastnik imanja Opeka-Zelendvor;
4. Chotek, vlastnik imanja Čerević;
5. Draskovich, vlastnik imanja Trakošćan, Bisag, Vel. Bukovec i Dugoselo;
6. Eltz-Kempenih, vlastnik imanja Vukovar;
7. Erdödy, vlastnik imanja Novimarof, Jaska, Varaždin;
8. Jankovich, vlastnik imanja Cabuna, Graduša i Voćin;
9. Karácsony, vlastnik imanja Kamenica, Ledinci;
10. Keglevich, vlastnik imanja Lobor;
11. Khuen-Belasi, vlastnik imanja Nuštar;
12. Nugent, vlastnik imanja Bosiljevo, Kastel;
13. Orsich, vlastnik imanja Popovec, Stubica, Jurketinec;
14. Pallfy, vlastnik imanja Lupinjak, Čret;
15. Pejacsevich, vlastnik imanja Našice, Podgorač, Retfala i Ruma.


III. Baruni:
16. Edelsheim Gyulai, vlastnik imanja Brezovica;
17. Inkey, vlastnik imanja Rasinja;
18. Jellachich, vlastnik imanja Novidvori;
19. Kavanagh-Ballyane, vlastnik imanja Prišlin;
20. Kulmer, vlastnik imanja Orehovica, Šestine;
21. Ottenfels-Gschwind, vlastnik imanja Horvatska;
22. Rauch, vlastnik imanja Lužnica, Kupljenovo, Pušća, Vukšinec, Andraševec, Karivaroš,
Dobri zdenci, Slavetić, Šišljavić i Martijanec.


§. 2.
Kad stupi u kriepost zakon od 29. rujna 1888. o preinaci nekojih ustanovah zakonskog članka II.: 1870. ob uredjenju sabora kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije: osnovati će se za one obitelji, kojih članove ide osobno pravo glasa u saboru, obiteljska knjiga u dva istovjetna primjerka sašita, te brojevi providjena.
Jedan primjerak knjige čuvati će se u arkivu saborskom, drugi pako u zemaljskom arkivu. Kojega da bude oblika obiteljska knjiga, kako uradjena, i koje da joj budu rubrike, ustanoviti će sporazumno predsjednik sabora i ban. Knjiga providjeti će se podpisom i uredovnim pečatom predsjednika i jednoga bilježnika saborskoga, zatim bana i zemaljskoga arkivara.


§. 3.
U obiteljsku knjigu upisat će se najprije imena svih obiteljih navedenih u §. 1. ovoga zakona, a iza njih unosit će se u nju uz podpis predsjednika i bilježnika saborskoga u jednom primjerku, te bana i zemaljskoga arkivara u drugom primjerku imena onih kneževskih, grofovskih i barunskih obitelji, odnosno njihovih članovah, koji kasnije na osnovu §. 4. zakona od 29. rujna 1888. zadobiju osobno pravo glasa na saboru.


§. 4.
U posljednjoj sjetidbi svakoga sabora podnieti će ban saboru za inartikulaciju imena onih obiteljih, koje su medjutim prema §. 4. zakona od 29. rujna 1888. dobile osobno pravo glasa na saboru.


§. 5.
Županijske oblasti i gradska poglavarstva držat će u evidenciji stalno u njihovom području obitavajuće članove velikaških obiteljih, koje imaju osobno pravo glasa na saboru, te su dužni prijaviti banu, čim koji član ovih obiteljih umre, a ponapose čim koja obitelj u mužkom koljenu izumre.
Stigne li službena prijava, da su izumrli potomci u mužkom koljenu koje obitelji, izdati će predsjednik sabora zajedno sa banom izrok u službenom listu pozivom, neka oni, koji poriču, da je obitelj izumrla, to dokažu za 6 mjesecih, računajuć od dana, kada je izrok proglašen. Kad mine taj rok, a prijave nije bilo, ili se ova ne uzmogne držati opravdanom, ubilježit će se u odnosnoj rubrici obiteljske knjige, da su potpomci u mužkom koljenu izumrli, te se izbrisati ime, ali tako, da i nadalje bude čitljivim. Brisanje obavljati će se istimi onimi formaliteti, koje su opredieljene za upisivanje.


§. 6.
Provedba ovoga zakona povjerava se banu.


Dano u Beču dne devetoga siečnja godine hiljadu osam sto i devetdeset i prva.


(M. P.) Franjo Josip v.r.'
Imbro Josipović v.r.
Dragutin grof Khuen-Héderváry v.r.

Österreich Nationalbibliothek

Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer nije nikad bilo zaštićeno autorskim pravima.

Takva su djela ili od samog nastanka oslobođena autorskih prava ili nastala prije uspostave autorskih prava.