Zakon o državljanstvu Socijalističke Republike Hrvatske iz 1977. godine

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Ponedjeljak, 8. kolovoza 1977. NARODNE NOVINE Broj 32 — Strana 515 - 517


283

Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o državljanstvu Socijalističke
Republike Hrvatske

Proglašava se Zakon o državljanstvu Socijalističke Republike Hrvatske, koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Društveno-političkog vijeća 20. srpnja 1977.


Broj:795/02-77
Zagreb, l. kolovoza 1977.

Predsjednik
Predsjedništva SR Hrvatske
Jakov Blažević, v. r.

ZAKON
o državljanstvu Socijalističke Republike Hrvatske


I. OSNOVNE ODREDBE


Član 1.

Za građane Socijalističke Republike Hrvatske postoji republičko državljanstvo. Državljani Socijalističke Republike Hrvatske istovremeno su državljani Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Član 2.

Državljani drugih socijalističkih republika Jugoslavije imaju u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj ista prava i dužnosti kao njeni državljani.


II. STICANJE DRŽAVLJANSTVA


Član 3.

Državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske stiče se:
1. porijeklom,
2. rođenjem na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske,
3. primitkom državljanina druge socijalističke republike u državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske,
4. prirođenjem
5. po međunarodnim ugovorima.

Sticanjem državljanstva Socijalističke Republike Hrvatske stiče se i državljanstvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.


Član 4.

Porijeklom stiče državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske dijete:
1. ako su oba roditelja u trenutku rođenja djeteta državljani Socijalističke Republike Hrvatske;
2. ako je jedan od roditelja državljanin Socijalističke Republike Hrvatske, a drugi državljanin druge socijalističke republike, dijete stiče državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske ako se roditelji o tome sporazume;
3. ako nema sporazuma roditelja o državljanstvu djeteta, dijete je državljanin Socijalističke Republike Hrvatske:
— ako u trenutku rođenja djeteta roditelji imaju prebivalište u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj,
— ako u trenutku rođenja djeteta roditelji nemaju zajedničko prebivalište u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj, dijete stiče državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske pod uvjetom da je upisano u matičnu knjigu rođenih u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj.
Ako roditelji ne daju izjavu o državljanstvu djeteta u smislu točke 2. stava 1. ovoga člana u roku dva mjeseca od dana rođenja djeteta, dijete stiče državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske na temelju točke 3. stava 1. ovoga člana.

Član 5.

Dijete stiče državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske, ako je jedan od roditelja u trenutku rođenja djeteta državljanin Socijalističke Republike Hrvatske, a drugi strani državljanin ili osoba bez državljanstva ili nepoznatog državljanstva, a dijete je rođeno u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj.

Član 6.

Dijete rođeno u inozemstvu porijeklom stiče državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske, ako je jedan od roditelja državljanin Socijalističke Republike Hrvatske a drugi strani državljanin ili osoba bez državljanstva ili nepoznatog državljanstva, ako ga jedan od roditelja do navršene 18. godine života prijavi za upis kao državljanina Socijalističke Republike Hrvatske kod nadležnog organa u zemlji ili inozemstvu ili ako se do navršene 18. godine života stalno nastani u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj odnosno na teritoriju druge socijalističke republike, a po propisima te republike nije steklo njeno državljanstvo. Dijete rođeno u inozemstvu čiji je jedan roditelj u trenutku njegovog rođenja državljanin Socijalističke Republike Hrvatske stiče državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske iako nisu ispunjeni uvjeti iz stava 1. ovoga člana, ako bi dijete ostalo bez republičkog državljanstva. Dijete koje stiče državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske prema stavu 1. i 2. ovoga člana smatra se državljaninom Socijalističke Republike Hrvatske od časa rođenja.

Član 7.

Državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske stiče dijete rođeno ili nađeno na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske kojem su oba roditelja nepoznata ili su nepoznatog državljanstva ili su bez državljanstva.
Djetetu će prestati državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske ako se do navršene 14. godine života utvrdi da su mu roditelji strani državljani ili državljani drugih socijalističkih republika.

Član 8.

Primitkom u državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske stiče državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske državljanin druge socijalističke republike, ako


Strana 516 — Broj 32 NARODNE NOVINE Ponedjeljak, 8. kolovoza


dade izjavu da želi steći državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske i ako ispunjava slijedeće uvjete:
1. da je navršio 18 godina života,
2. da u vrijeme davanja izjave ima prebivalište na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske.
Dijete mlađe od 18 godina života stiče državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske ako su oba roditelja stekla državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske na osnovi stava 1. ovoga člana ili ako je državljanstvo stekao jedan roditelj a drugi već ima državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske. Dijete mlađe od 18 godina života stiče državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske ako je državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske na osnovi stava 1. ovoga člana stekao jedan roditelj a drugi je državljanin druge socijalističke republike, ako se o tome roditelji sporazume.

Maloljetni usvojenik državljanin druge socijalističke republike može steći državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske na zahtjev usvojitelja. Ako je dijete starije od 14 godina života za sticanje državljanstva Socijalističke Republike Hrvatske na osnovi stava 2, 3. i 4. ovoga člana potreban je pristanak djeteta.

Član 9.

O sticanju državljanstva Socijalističke Republike Hrvatske državljanina druge socijalističke republike Republički sekretarijat za unutrašnje poslove dužan je obavijestiti republički organ uprave nadležan za poslove državljanstva one republike čiji je državljanin bila osoba koja je primljena u državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 10.

Državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske prirođenjem može steći stranac koji je podnio zahtjev za primitak u državljanstvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, ako je u zahtjevu naveo da želi primiti državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske, a ispunjava uvjete propisane Zakonom o državljanstvu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Član 11.

Ako su oba roditelja prirođenjem stekla državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske, državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske stiče i njihovo dijete mlađe od 18 godina života.
Ako je prirođenjem jedan od roditelja stekao državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske, državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske prirođenjem stiče i njihovo dijete mlađe od 18 godina, ako taj roditelj to zahtijeva i ako dijete živi na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske. Maloljetni usvojenik stiče državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske prirođenjem ako je usvojitelj u zahtjevu za primitak u državljanstvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije naveo da želi da usvojenik postane državljanin Socijalističke Republike Hrvatske.
Ako je dijete starije od 14 godina života za sticanje državljanstva prema stavu 1, 2. i 3. ovoga člana potreban je pristanak djeteta.

Član 12.

Osoba koja je prirođenjem stekla državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske stiče državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske danom uručenja rješenja o sticanju državljanstva prirođenjem.

Član 13.

Državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske stiče osoba koja je po međunarodnom ugovoru stekla državljanstvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, ako je u vrijeme koje je određeno ugovorom imala prebivalište na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske ili se je davanjem izjave izjasnila za državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske.


III. PRESTANAK DRŽAVLJANSTVA


Član 14.

Državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske prestaje:
1. otpustom,
2. odricanjem,
3. oduzimanjem,
4. sticanjem državljanstva druge socijalističke republike,
5. po međunarodnim ugovorima.

Član 15.

Otpust iz državljanstva Socijalističke Republike Hrvatske može se dati osobi koja je podnijela zahtjev za otpust iz državljanstva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, ako ispunjava uvjete propisane Zakonom o državljanstvu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Član 16.

Osobi kojoj otpustom prestaje državljanstvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, prestaje otpustom i državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske. Državljanstvo prema stavu 1. ovoga člana prestaje danom uručenja rješenja o otpustu iz državljanstva.

Član 17.

Državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske može prestati odricanjem ako je podnijeta izjava o odricanju državljanstva i ako su za to ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o državljanstvu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
Državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske prema stavu 1. ovoga člana prestaje danom podnošenja izjave o odricanju državljanstva, ako nadležni organ rješenjem uvaži izjavu o odricanju državljanstva.

Član 18.

Državljaninu Socijalističke Republike Hrvatske koji je odsutan iz Jugoslavije može se oduzeti državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske, ako su za to ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o državljanstvu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Član 19.

Državljaninu Socijalističke Republike Hrvatske prestaje državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske ako na osnovi njegovog zahtjeva bude primljen u državljanstvo druge socijalističke republike.
Državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske prema stavu 1. ovoga člana prestaje i djetetu mlađem od 18 godina života, ako je državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske prestalo roditeljima, ili jednom od njih a drugi roditelj se s tim suglasi. Odredba stava 2. ovoga člana odnosi se i na maloljetnog usvojenika.
Državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske prema stavu 1, 2. i 3. ovoga člana prestaje danom sticanja državljanstva druge socijalističke republike. Ako je dijete starije od 14 godina života za prestanak državljanstva prema stavu 2. i 3. ovoga člana potrebi je pristanak djeteta.

Član 20.

Državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske gubi osoba koja po međunarodnim ugovorima gubi državljanstvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Član 21.

Osoba kojoj je kao maloljetnoj prestalo državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske prema članu 15. i 17. ovoga zakona stiče ga ponovno,
ako se do navršene 25.


Ponedjeljak, 8. kolovoza 1977. NARODNE NOVINE Broj 32 — Strana 517


godine života stalno nastani u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj i podnese zahtjev za ponovno sticanje državljanstva Socijalističke Republike Hrvatske.


IV. ZAJEDNIČKE ODREDBE


Član 22.

Zahtjev za primitak u državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske ili otpust iz državljanstva Socijalističke Republike Hrvatske podnosi se preko nadležnog Općinskog organa uprave na čijem području molitelj ima prebivalište odnosno boravište.
Rješenje o sticanju i prestanku državljanstva Socijalističke Republike Hrvatske donosi Republički sekretarijat za unutrašnje poslove. U rješenju kojim se odbija zahtjev za primitak ili otpust iz državljanstva Socijalističke Republike Hrvatske ne moraju se navesti razlozi kojima se organ rukovodio pri donošenju rješenja.

Član 23.

Za rješavanje spornih pitanja u pogledu državljanstva osoba, čije se državljanstvo utvrđuje, nadležan je Republički sekretarijat za unutrašnje poslove.

Član 24.

Evidenciju o državljanstvu vodi nadležni općinski organ uprave.

O državljanstvu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i o državljanstvu Socijalističke Republike Hrvatske vodi se jedinstvena evidencija. U evidenciju o državljanstvu upisuju se i osobe prema mjestu prebivališta na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske koje se prema odredbama ovoga zakona smatraju državljanima drugih socijalističkih republika.

Član 25.

Uvjerenje o državljanstvu izdaje nadležni općinski organ uprave na zahtjev zainteresirane osobe. U uvjerenju o državljanstvu označava se državljanstvu socijalističke republike i državljanstvo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.


V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 26.

Državljaninom Socijalističke Republike Hrvatske smatra se osoba koja je po dosadašnjim propisima imala državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske.

U evidenciju državljanstva Socijalističke Republike Hrvatske upisat će se osobe koje se na temelju odredaba ovoga zakona smatraju državljanima Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 27.

Republički sekretar za unutrašnje poslove propisat će u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona obrasce o vođenju evidencije o državljanstvu, uvjerenja o državljanstvu i načinu vođenja evidencije.

Član 28.

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o državljanstvu Socijalističke Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 13/65).

Član 29.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 5137-1977
Zagreb, 20. srpnja 1977.

SABOR
SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Zamjenjuje predsjednika
Društveno-političkog vijeća
potpredsjednik Predsjednik Sabora
Mato Orešić, v. r. dr Ivo Perišin, v. r.