Zakon o državljanstvu Socijalističke Republike Hrvatske iz 1965. godine

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
6. travnja 1965. NARODNE NOVINE Broj 13 — Strana 172
94


Na osnovi člana 198. stav 5. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o državljanstvu Socijalističke

Republike Hrvatske

Proglašava se Zakon o državljanstvu Socijalističke Republike Hrvatske koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Republičkog vijeća od 25. ožujka 1965. i na sjednici Organizaciono-političkog vijeća od 25. ožujka 1965.

Broj: 974-1964.
Zagreb, 27. ožujka 1965.

Predsjednik Sabora
Ivan Krajčić, v. r.

ZAKON
o državljanstvu Socijalističke Republike Hrvatske
Član 1.

Državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske može imati samo jugoslavenski državljanin.

Član 2.

Dijete čija su oba roditelja državljani Socijalističke Republike Hrvatske stiče rođenjem državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske, ako roditelji u vrijeme rođenja djeteta imaju prebivalište u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj. Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti iz prethodnog stava, dijete stiče državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske, ako se roditelji o tome sporazume.

Član 3.

Dijete kome su oba roditelja nepoznata, ili su nepoznatog državljanstva, ili su bez državljanstva, stiče državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske ako je rođeno ili nađeno na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 4.

Državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske može steći svaki jugoslavenski državljanin koji o tome dade izjavu nadležnom općinskom organu uprave za unutrašnje poslove. Izjavu iz prethodnog stava za djecu mlađu od 18 godina daju roditelji sporazumno. Za djecu stariju od 14 godina potreban je njihov pristanak.

Član 5.

Državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske prestaje gubitkom jugoslavenskog državljanstva ili sticanjem državljanstva druge socijalističke republike.

Član 6.

Sticanje i gubitak državljanstva Socijalističke Republike Hrvatske upisuje se u evidenciju jugoslavenskih državljana.

Član 7.

Državljanin Socijalističke Republike Hrvatske na dan stupanja na snagu ovog zakona smatra se osoba koja je po dosadašnjim propisima imala državljanstvo Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 8.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o državljanstvu Narodne Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 23/50).

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.