Zakon o državljanstvu Narodne Republike Hrvatske iz 1950. godine

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ponedjeljak, 22. svibnja 1950. NARODNE NOVINE Broj 23 — Strana 64–66


56.


U K A Z

Na temelja člana 74. točke 6. Ustava Narodne Republike Hrvatske Prezidijum Sabora Narodne Republike Hrvatske proglašuje Zakon o državljanstvu Narodne Republike Hrvatske, koji je donio Sabor Narodne Republike Hrvatske, a koji glasi:

ZAKON
o državljanstvu Narodne Republike Hrvatske
I.
OPĆE ODREDBE


Član 1.

Državljanin Narodne Republike Hrvatske može biti samo osoba, koja je istodobno državljanin Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Član 2.

Državljani ostalih narodnih republika Federativne Narodne Republike Jugoslavije mogu biti počasni državljani Narodne Republike Hrvatske.

Član 3.

Državljani ostalih narodnih republika Federativne Narodne Republike Jugoslavije uživaju na području Narodne Republike Hrvatske jednaka građanska prava kao i državljani Narodne Republike Hrvatske, osim onih prava, za koja se zakonom izričito traži državljanstvo Narodne Republike Hrvatske.

II.
STICANJE DRŽAVLJANSTVA
1. Državljani po porijeklu
Član 4.

Dijete, čija su oba roditelja državljani Narodne Republike Hrvatske, stiče rođenjem državljanstvo Narodne Republike Hrvatske.

Član 5.

Ako je jedan roditelj državljanin Narodne Republike Hrvatske, a drugi strani državljanin, dijete je državljanin Narodne Republike Hrvatske, ako po odredbama Zakona o državljanstvu Federativne Narodne Republike Jugoslavije stiče državljanstvo Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Član 6.

Ako je jedan roditelj državljanin Narodne Republike Hrvatske, a drugi državljanin koje druge narodne republike Federativne Narodne Republike Jugoslavije, dijete je državljanin Narodne Republike Hrvatske, ako se roditelji sporazume da dijete bude državljanin Narodne Republike Hrvatske. Ukoliko u slučaju iz prednjeg stava nema sporazuma roditelja o državljanstvu djeteta, dijete je državljanin Narodne Republike Hrvatske:

1. ako u vrijeme rođenja djeteta roditelji imaju zajedničko prebivalište u Narodnoj Republici Hrvatskoj;
2. ukoliko u to vrijeme roditelji nemaju zajedničko prebivalište u Narodnoj Republici Hrvatskoj niti u narodnoj republici, čiji je državljanin drugi roditelj, ako je dijete rođeno u Narodnoj Republici Hrvatsko;
3. ukoliko dijete, ne stiče državljanstvo ni jednog roditelja na osnovu njihovog zajedničkog prebivališta u vrijeme rođenja a ni po mjestu rođenja, ako je otac djeteta državljanin Narodne Republike Hrvatske.

U slučaju da u vrijeme rođenja djeteta roditelji žive odvojeno, dijete stiče državljanstvo Narodne Republike Hrvatske, ako je roditelj, kojem je odlukom starateljskog organa dijete povjereno na čuvanje i odgoj, državljanin Narodne Republike Hrvatske.

2. Državljani po rođenju na području
Narodne Republike Hrvatske


Član 7.

Državljaninom Narodne Republike Hrvatske smatra se dijete, koje je rođeno ili nađeno na području Narodne Republike Hrvatske, a čija su oba roditelja nepoznata, ukoliko se njegovi roditelji ne ustanove do navršene l4 godine njegova života. Odredba iz prednjeg stava vrijedi i za djecu rođenu na području Narodne Republike Hrvatske, ako su oba roditelja bez državljanstva ili nepoznatog državljanstva.

3. Primanje stranih državljana u državljanstvo
Narodne Republike Hrvatske


Član 8.

Strani državljanin, koji ima uvjete za primitak u državljanstvo Federativne Narodne Republike Jugoslavije, može biti primljen u državljanstvo Narodne Republike Hrvatske, ako to zatraži i i ako bude istodobno primljen u državljanstvo Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Član 9.

0 primitku stranog državljanina u državljanstvo Narodne Republike Hrvatske rješava ministar unutrašnjih poslova Narodne Republike Hrvatske. Protiv rješenja ministra unutrašnjih poslova može se podnijeti žalba Vladi Narodne Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana saopćenja rješenja.

Član 10.

Strani državljanin koji prirođenjem izuzetnim putem stekne državljanstvo Federativne Narodne Republike Jugoslavije, stiče istodobno državljanstvo Narodne Republike Hrvatske, ako u njoj ima prebivalište a u slučaju da nema prebivalište u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji, ako se je rodio na području Narodne Republike Hrvatske.

Član 11.

Djeca ispod 18 godina stiču državljanstvo svojih roditelja ako su im oba roditelja stekla državljanstvo Narodne Republike Hrvatske. Kad je samo jedan od roditelja stekao državljanstvo Narodne Republike Hrvatske, ovo državljanstvo stiču i njegova djeca mlađa od 18 godina, ako on to izričito zatraži, a djeca živu zajedno s njim u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji. Za djecu stariju od 14 godina potreban je njihov pristanak.

Član 12.

Strani državljanin, koji je primljen u državljanstvo Narodne Republike Hrvatske, stiče ovo državljanstvo istim danom kada stiče i državljanstvo Federativne Narodne Republike Jugoslavije.


Ponedjeljak, 22. svibnja 1950. NARODNE NOVINE Broj 23 — Strana 65


4. Primanje državljanina drugih narodnih republika u državljanstvo
Narodne Republike Hrvatske


Član 13.

Državljanin druge narodne republike Federativne Narodne Republike Jugoslavije, koji zatraži državljanstvo Narodne Republike Hrvatske, bit će primljen, ako ispunjava slijedeće uvjete:

1. da ima punih 18 godina;
2. da nije lišen građanskih prava i da se protiv njega ne vodi postupak za djela, koja povlače gubitak tih prava;
3. da do vremena podnošenja molbe neprekidno prebiva najmanje godinu dana na području Narodne Republike Hrvatske.

Međutim, ukoliko nisu ispunjeni naprijed navedeni uvjeti, organ nadležan za primitak u državljanstvo može donijeti rješenje o primitku u državljanstvo, bez obzira na uvjete iz prednjeg stava.

Član 14.

Po molbi usvojitelja, koji je državljanin Narodne Republike Hrvatske, usvojeno dijete ispod 18 godina, koje je državljanin druge narodne republike, bit će primljeno u državljanstvo Na-rodne Republike Hrvatske, bez obzira na uvjete iz čl. 13. st. 1. ovog zakona. Za primanje u državljanstvo usvojenog djeteta starijeg od 14 godina potreban je pristanak tog djeteta. Isto tako državljanin druge narodne republike, koji je sklopio brak s državljaninom Narodne Republike Hrvatske bit će primljen u državljanstvo Narodne Republike Hrvatske ako to zatraži, bez obzira na uvjete iz čl. 13. st. 1. ovog zakona.

Član 15.

Odredbe čl. 13. vrijede i za državljanina Federativne Narod-ne Republike Jugoslavije, koji nema državljanstvo ni jedne na-rodne republike, a želi steći državljanstvo Narodne Republike Hrvatske.

Član 16.

Kad oba roditelja po čl. 13. ili 15. ovog zakona stiču državljanstvo Narodne Republike Hrvatske ili ga stiče samo jedan od njih. a drugi ga je već imao, ovo državljanstvo stiču istodobno i djeca ispod 18 godina. Ako je samo jedan od roditelja stekao državljanstvo Narodne Republike Hrvatske, djeca ispod 18 godina stiču državljanstvo Narodne Republike Hrvatske, ako to sporazumno odrede oba roditelja. U slučajevima iz prednjih stavaka potreban je pristanak djeteta starijeg od 14 godina.

Član 17.

Rješenje o primitku u državljanstvo Narodne Republike Hrvatske državljanina druge narodne republike donosi ministar unutrašnjih poslova Narodne Republike Hrvatske. Protiv rješenja ministra unutrašnjih poslova može se podnijeti žalba Vladi Narodne Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana saopćenja rješenja.

Član 18.

Molba za primitak državljanina druge narodne republike u državljanstvo Narodne Republike Hrvatske podnosi se preko kotarskog odnosno gradskog (rajonskog) narodnog odbora, na čijem području molitelj ima prebivalište odnosno boravište.

Član 19.

0 primitku državljanina druge narodne republike u državljanstvo Narodne Republike Hrvatske obavijestit će se narodna republika. čiji je državljanin dotle bio.

Član 20.

Dokle god državljanin Narodne Republike Hrvatske ima državljanstvo Federativne Narodne Republike Jugoslavije, ne može biti brisan iz državljanstva Narodne Republike Hrvatske prije nego što stekne državljanstvo druge narodne republike.

III.
GUBITAK DRŽAVLJANSTVA


Član 21.

Državljanin Narodne Republike Hrvatske, koji bilo po kom osnovu izgubi državljanstvo Federativne Narodne Republike Jugoslavije, gubi istodobno i državljanstvo Narodne Republike Hrvatske.

IV.
POČASNO DRŽAVLJANSTVO


Član 22.

Prezidijum Sabora Narodne Republike Hrvatske može državljanima drugih narodnih republika Federativne Narodne Republike Jugoslavije dati počasno državljanstvo Narodne Republike Hrvatske za njihove osobite zasluge za Narodnu Republiku Hrvatsku. Počasni državljani imaju sva prava, koja pripadaju državljanima Narodne Republike Hrvatske.

V.
UTVRĐIVANJE DRŽAVLJANSTVA


Član 23.

U slučaja spora između Narodne Republike Hrvatske i jedne ili više drugih narodnih republika Federativne Narodne Republike Jugoslavije o republičkom državljanstvu pojedine osobe postupat će se po čl. 34. Zakona o državljanstvu Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Član 24.

Svaki državljanin Narodne Republike Hrvatske mora biti upisan u knjigu državljana Narodne Republike Hrvatske.

Član 25.

Primitak stranih državljana u državljanstvo Narodne Republike Hrvatske kao i gubitak državljanstva Narodne Republike Hrvatske uslijed gubitka državljanstva Federativne Narodne Republike Jugoslavije objavit će se u Narodnim novinama.

VI.
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 26.

Državljanima Narodne Republike Hrvatske postali su danom 28. kolovoza 1945. godine svi državljani Federativne Narodne Republike Jugoslavije: 1. koji su na dan 6. travnja 1941. imali zavičajnost (članstvo općine) u kojem mjestu na području Narodne Republike Hrvatske, ukoliko nisu kasnijom izjavom stekli državljanstvo druge narodne republike; 2. koji na dan 6. travnja 1941. nisu imali zavičajnost (članstvo općine) u kojem mjestu na području Narodne Republike Hrvatske, ali su do 30. lipnja 1948. dali izjavu pred izvršnim od-borom kotarskog odnosno gradskog (rajonskog) narodnog od-bora, na čijem se području nalazi njihovo prebivalište odnosno boravište, da žele biti državljani Narodne Republike Hrvatske. Državljani Federativne Narodne Republike Jugoslavije, koji su na dan 28. kolovoza 1945. godine imali prebivalište van područja Federativne Narodne Republike Jugoslavije, postali su danom 28. kolovoza 1945. godine državljani Narodne Republike Hrvatske, ako su prije 6. travnja 1941. godine imali posljednju zavičajnost (članstvo općine) u kojem mjestu na području. Narodne Republike Hrvatske.

Član 27.

Državljani Federativne Narodne Republike Jugoslavije, koji nisu već upisani u knjigu državljana druge narodne republike Federativne Narodne Republike Jugoslavije, mogu bez obzira na uvjete i postupak predviđene u čl. 13. ovog zakona, postati državljani Narodne Republike Hrvatske, ako pred kotarskim odnosno gradskim, (rajonskim) narodnim odborom, na čijem području imaju prebivalište odnosno boravište, dadu iz-javu da žele biti državljani Narodne Republike Hrvatske. Ako ovakva osoba nema prebivalište ili boravište na području Na-rodne Republike Hrvatske, upisat će se u knjigu državljana u mjestu njenog posljednjeg prebivališta na području Narodne Republike Hrvatske, odnosno u mjestu, koje sama odredi i svojoj izjavi. Izjavom jednog od roditelja danom po prednjem stavu po-staju državljani Narodne Republike Hrvatske i njegova djeca ispod 18 godina, ako je i drugi roditelj državljanin Narodne Republike Hrvatske ili je na to dao svoju suglasnost. Za djecu stariju od 14 godina potreban je i njihov pristanak.

Član 28.

Državljanima Narodne Republike Hrvatske smatraju se i ostale osobe, koje su po odredbama Zakona o državljanstvu Federativne Narodne Republike Jugoslavije ili Zakona o državljanstvu osoba na području pripojenom Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji po Ugovoru o miru s Italijom stekle ili budu stekle državljanstvo Federativne Narodne Republike Jugoslavije, ako su tom prigodom izjavile da žele biti državljani Narodne Republike Hrvatske, odnosno ako po saveznim propisima stiču državljanstvo Narodne Republike Hrvatske. Državljanstvo Narodne Republike Hrvatske gubi se isto tako sticanjem državljanstva druge narodne republike.


Strana 66 — Broj 23 NARODNE NOVINE Ponedjeljak, 22. svibnja 1950.


Član 29.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u Narodnim novinama.


U. broj 18
U Zagrebu, dne 22. svibnja 1950.

Prezidijum Sabora Narodne Republike Hrvatske

Tajnik: Predsjednik:
Franičević Jure, v. r. Predsjednik:Mrazović Karlo, v. r.