Zakon o Povelji i Plaketi Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Grb Republike Hrvatske PODATCI O DOKUMENTU
Naslov dokumenta: Zakon o Povelji i Plaketi Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske
Vrsta dokumenta: '
Tijelo koje donosi: Sabor SR Hrvatske
Potpisnik: Jakov Blažević
Funkcija potpisnika: Predsjednik Predsjedništva SR Hrvatske
Grad: Zagreb
Datum proglašenja: 27. travnja 1982.      Na temelju člana 389. Ustava Socijalističke Republike Hrvatske, donosim

U K A Z
o proglašenju Zakona o Povelji i Plaketi
Zemaljskog antifašističkog vijeća
narodnog oslobođenja Hrvatske

      Proglašava se Zakon o Povelji i Plaketi Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, koji je Sabor Socijalističke Republike Hrvatske donio na sjednici Društveno-političkog vijeća 22. i 23. travnja 1982. godine.

Broj: 644/82
Zagreb, 27. travnja 1982.

                                         
Predsjednik
Predsjedništva SR Hrvatske
                                                
                                         
Jakov Blažević, v. r.
Z A K O N
o Povelji i Plaketi
Zemaljskog antifašističkog
vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske


Član 1.

      Radi trajnog obilježavanja povijesnog značenja djela i odluka Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske ustanovljuju se Povelja i Plaketa Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (u daljem tekstu: Povelja i Plaketa ZAVNOH-a) kao najviša društvena priznanja Socijalističke Republike Hrvatske radnim ljudima i građanima, organizacijama udruženog rada ili drugim samoupravnim organizacijama ili zajednicama, društvenim organizacijama ili zajednicama, društvenim organizacijama te udruženjima građana.

Član 2.

      Povelja odnosno Plaketa ZAVNOH-a dodjeljuje se za najznačajnija objavljena i ostvarena djela, stvaralački rad, unapređivanje uvjeta života i rada radnih ljudi i građana, njegovanje tekovina narodnooslobodilačke borbe i socijalističke revolucije, razvijanje bratstva i jedinstva i ravnopravnosti naroda i narodnosti Jugoslavije i druga dostignuća od općeg i izuzetnog značenja za socijalistički samoupravni razvitak kao i unapređenje delegatskog sistema socijalističkog samoupravljanja.

Član 3.

      Kandidate za dodjelu Povelje odnosno Plakete ZAVNOH-a mogu predlagati organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice, skupštine društveno-političkih zajednica, odnosno njihova radna tijela, društveno-političke organizacije, društvene organizacije i udruženja građana.

      Inicijativu za dodjelu Povelje i Plakete ZAVNOH-a može dati svaki građanin.

Član 4.

      Povelja i Plaketa ZAVNOH-a dodjeljuje se svake godine u povodu I. zasjedanja ZAVNOH-a i uručuje se na dan ZAVNOH-a – 14. lipnja.

      U jednoj godini mogu se dodijeliti u pravilu tri Povelje ZANOH-a i više Plaketa ZAVNOH-a.

Član 5.

      Povelja ZAVNOH-a dodjeljuje se pojedincu ili grupi stvaralaca.

      Uz Povelju ZAVNOH-a dodjeljuje se i novčana nagrada.

      Plaketa ZAVNOH-a dodjeljuje se pojedincu, organizaciji udruženog rada, samoupravnoj organizaciji ili zajednici, društvenoj organizaciji te udruženju građana.

Član 6.

      Kad se Povelja ZAVNOH-a dodjeljuje grupi stvaralaca, svakom članu te grupe dodjeljuje se Povelja.

      Novčana nagrada koja se dodjeljuje uz Povelju ZAVNOH-a pripada članovima grupe stvaralaca ovisno od doprinosa članova grupe.

Član 7.

      Odluku o dodjeli Povelje odnosno Plakete ZAVNOH-a donosi Odbor za dodjelu Povelje i Plakete Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (u daljem tekstu: Odbor).

      Odluka o dodjeli Povelje i Plakete ZAVNOH-a i imena nagrađenih objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Član 8.

      Povelja i Plaketa ZAVNOH-a predaje se nagrađenima na svečanoj sjednici Odbora.

      Na toj sjednici daje se i obrazloženje o dodjeli Povelje i Plakete.

Član 9.

      Odbor čine predsjednik i 14 članova.

      Predsjednika i šest članova Odbora imenuje Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, a po jednog člana u Odbor delegiraju: Predsjedništvo Socijalističke Republike Hrvatske, Centralni komitet SK Hrvatske, Republička konferencija SSRN Hrvatske, Vijeće Saveza sindikata Hrvatske, Republička konferencija SSO Hrvatske, Republički odbor SUBNOR-a Hrvatske, Privredna komora Hrvatske i Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Mandat predsjednika i članova Odbora traje dvije godine.

Član 10.

      Odbor je samostalan u radu.

      Odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Član 11.

      Radi pribavljanja mišljenja o djelima i drugim dostignućima za koja su podneseni prijedlozi i inicijative za dodjelu Povelje i Plakete ZAVNOH-a, Odbor može osnovati stručne komisiji.

      Članove stručnih komisija imenuje Odbor iz reda znanstvenih, stručnih i javnih radnika.

      Odbor može o podnesenim inicijativama i prijedlozima za dodjelu Povelje i Plakete ZAVNOH-a tražiti i mišljenje odgovarajućih znanstvenih i stručnih organizacija ili pojedinaca.

Član 12.

      Odbor donosi poslovnik o svom radu kojim se pobliže uređuju uvjeti i način dodjeljivanja Povelje i Plakete ZAVNOH-a, te način rada stručnih komisija.

      Poslovnik Odbora potvrđuje Sabor Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 13.

      Sredstva za Povelje s novčanim nagradama i za Plakete ZAVNOH-a te za red Odbora osiguravaju se u republičkom budžetu.

      Sredstva iz stava 1. ovoga člana vode se na posebnom računu.

      Neutrošena sredstva u jednoj godini prenose se u iduću godinu.

      Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je predsjednik Odbora.

Član 14.

      Idejno i izvedbeno rješenje Povelje i Plakete ZAVNOH-a usvaja Odbor na osnovi javnog natječaja.

Član 15.

      Stručne, tehničke i računovodstvene poslove za Odbor obavljaju Stručne službe Sabora Socijalističke Republike Hrvatske.

Član 16.

      Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

      Broj: 5305-1981.
      Zagreb, 23. travnja 1982.

S A B O R
SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Društveno-političkog vijeća
             
Predsjednik Sabora
             
Nikola Šegota, v. r.
             
Jure Bilić, v. r.Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer nije nikad bilo zaštićeno autorskim pravima.

Takva su djela ili od samog nastanka oslobođena autorskih prava ili nastala prije uspostave autorskih prava.