Stranica:Poviest hrvatska (1879).djvu/515

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica nije ispravljena


bila je vpi^ <la]a za Ifcalijii toliko žednu kirl hrvatski= po pet liataljiina. uli joSt-' »kupi (jun jj-pttrl «lo jtet liiljuda od *Aktf njili , tako, da su diyyni*koii kude nštaJHlH aamo ženp i (^{■i!il Iz citUm Hrvaiskf! tnidiSf ne odbon ))nne:4ti at rat, ^to tiAc žrtvu, a, u dobrovol^iu Tojskii kretao ji'. 'tko, je pn^kn mngao nonti. Za> niJBsu] iknu ie},kn ju 'bilq slvarit! vojsku hn aovaoa. Bui Jit stvori dndii|e dosta iieiiri>đnii,- ali ipak i^ii»?vI,j«iDu, tmtuo J^BekM lA ndTiike iigar»kiga i<abf>r;i, knji ie sadit sa^eilao. Magfari se sprttmaliii, a dolh^ miiiiafiii i nedađoSe odgovor. Kiidu Magjiiri »lanio iiKiio^t^jjaSi? da pDdkaiHijii >nK tMnflj).' Hrvatske u mjestn da odgovaraju, ouda «« ndlui^i ban na rat. I) Zagrebu OKtavi iiarcdboiii 7.(uiia.lj»ke odl>orf! za dVPHtruki' upravi^, im čelu iui vrii'diioga pod))aiui Mirka l<fint}ilaja, i krt-nn k Dravi, , cdJR «■ j« akupljala hrvatska voj«ka. U proglasii od 7. scptciubni retV ban : , livo do sada niti rie^i ntfiiovt'dc sob-ir ujjjjiraki '> poslu poniirfinJB, dapaće raag^arski iniiiwteri!Hj svi> n.'['rH4rinn lu ni.«  liap&%.Zasli«p]jenl sinovi naJcdomoiine pod Štitom oT<> iiiivi t^i'. stranke rade DeprOKtaBo o tom. da poruSe mir "u Hrvat>l..i i Slavoniji ministarski povjorpniin ponioiSju oružaui' ^vojshf .ili- narod nn izabiranje poklisara za poi^tatiski sabor, [i ¥nttu«rui4 se brod, koji i:p ueni'mirivati hrvatsko primorj« i druga nntfsM ' ladja plovi po Dunavu riiSfn! i raBarivajut' aeK iJni(^e bez ciciji, 'ČoIp pokretne magjarske narodne iira^v preiaic preko ijraoie*, te doIa;i(; u BMiilju podKižedu banskoj oblasti, — ds, tiajieMi »I btikti u Banatu, pu da ss skrajnj(> pokuia, Silju se niagjai^ L-inisari u Boiiiiu, koji bunn i podiSn tanio$i;ji narod, da -^a sfh- jimi Jivjjiini fietami poplavi i pohara aemljii, koje Žitelji 3« vien»ft i poStuno Mvoiom krvlju granice offl»vbn' toliko vjekova saču- vali, a i »&A invajn, za An Ugarska. Austrija i i^itava Ban^ |)ro£ta bude od itala barbarstva i kuge:' Xata navicstj ban Jt'la^i^ po pravu danomu njemu od sabora hrvat(*kogii onoj strana n»- gjarskoga naroda, koja saAn vlada, rat i pul^inf; pri*laziLi [travo, knd Varaždina dno U. septembra 1848. s poznatim avrijiili (^i'slnm: .Što boj; di].d>' i sraca junaSka!' ""