Stranica:Hrvatska povijest (1908).djvu/185

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica je ispravljena


jest smrti Kolomanove, i to tako, kao da su Iliri autohtoni, a južni Slaveni njihovi potomci. Četvrti svezak, koji ide do god. 1790., već je bolji. To je prva historija pisana hrvatskim je- zikom.
Iza Šveara izdao je malu knjigu Ivan Krst. Tkalčić: Hrvatska povjestnica, u Za- grebu 1861., da zadovolji potrebi tadanje genera- cije za povraćena ustava, a onda Šime Ljubić: Pregled hrvatske povjesti, izdano na Rijeci 1864. Ova potonja knjiga ima i danas vrijednosti poradi upotrebljenih mletačkih izvora, koji još ni sada nisu štampom objelodanjen, naročito za doba 1531. dalje.
Sva je ova djela daleko natkrilio Tade Smi- čiklas, kad je godine 1879. i 1882. izdao troškom „Matice Hrvatske" prvo kritično i patriotskim duhom napisano krasno djelo : „Poviest Hrvatske" u dva sveska ; prvi obuhvata dogadjaje do god. 1526., dok drugi ide do god. 1848. Ovo je djelo iz- radjeno na osnovu svega tada pristupnoga materi- jala, a djelomično u drugom svesku i na arkiva- lijama. Kako je od onda, kad je izradjeno, pa do danas prošlo gotovo trideset godina, a za to je vri- jeme izišlo mnoštvo novih izvora, to je, naročito u prvom svesku, ovo djelo danas donekle zastarjelo.
Prema stanju današnje nauke i izvora objelo- danjuje veliko djelo Vjekoslav Klaić: Po- vjest Hrvata, od kojega su do sada izišle četiri sveske obuhvatajući vrijeme do god. 1526. Ovomu djelu još su priložene i savremene slike. Izradbom svojom i opširnošću nadilazi sva dosadanja djela.