Stranica:Hrvatska enciklopedija sv III 01-100.djvu/87

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Došlo je do problema prilikom ispravljanja ove stranice


79 BORDEAUX - BORDONE BORDEAUX E.. Roda, T . de Wyzewe, Lemaitrea, pod presudnim utje­ caJem F. Brunetierea. Kao izrazito katolički pisac bavio se napose. svoFm užim ze.mljak0!ll' sv. Franjo Saleskim, koji određuje njegov moralIzatorm stav prema pojavama ljud­ skoga života: Saint Franr,:ois de Sales et son coeur de chair (1924), u kojem je smislu zanimljiva i knjiga Trois confes­ seurs (tri ispovjednika: svećenik, liječnik, odvjetnik). Po­ slije 1918 obrađivao je i u romanima i u esejima problem rata (La n!surrection de la chair [1919], knjige o Guyne­ meru, o gen. Serretu, o obrani utvrde Vaux i dr.). Kasniji romani mnogo se čitaju, ali nemaju veće!! značenja. BlBL.: Romani i novele (osim gore navedenih): Jeanne Michelin, 1~95; Pays nalal, 1900; La voie sans relour, 1901 (prev. M. Radeka, ZB, In8); Lo peur de vivre, 1902; Le loe noir, 1904; Yamile sous les eedres 1923; Lo Charlreuse du Reposair, 1924; Les jeuJ< dangereuJ<, 1925' L~ borroge, 1927; Le Colvaire de Cimiez. 1928; Andromede el le mon~lre, 1,28; Sous les pins oroles, 1929; Valombre, 1929; Murder Parly 1931. Eseji: Lo claire llalie, Sur le Rhin, Lo vie au IheMre, 1910' Porlr~ifs de femmes el d'enfanls, Pariraifs d'hommes, Amours du le';'ps passe, La glorieuse misere des pre. tres i dr. LIT.: I. FeTehat, Le roman de lo familie fran"aise, Pariz 1912; F. Vincent, Ames d'au­ jourd'hui, Pariz 1911; M. Ligot, Le sens de la vie el i'idee de l'ordre dans l'oeuvre d'Henry BordeauJ<, Pariz 1931; F. Vincent, Ames d'ou­ deauJ<, 1931 . Lj. M . BORDET, Jules,

  • Soignies (Belgija)

13. VI. 1870, belgij­ ski bakteriolog, od 1894 član Pasteuro­ va zavoda u Parizu, a od 1901 ravnatelj Pasteurova zavoda u Bruxellesu. Za­ služan je za razvi­ tak bakteriologije i serologije. Izradio je principe i meto­ de reakcije kom­ plementa; jedan je PARIS BORDONE. od osnivača imuno­ logi~e. ?a Gengouom je 1906 otkrio bacil hripavca. G . 1919 dobIO Je Nobelovu nagradu za medicinu. V. B. BORDELEšKA JUHA -+ Zaštita bilja protiv bolesti. Bq~DIGHERA, gradić zapadne Ligurije, na krasnom polozaju uz more kod rta S. Ampeglio, između gradova S. Remo. i V~ntim~glia. Zimska klimatička stanica protiv ~atara dIsala I protIv tuberkuloze. Važno je uzgajanje cvi­ Jeća i maslinova ulja, a naročito je poznata produkcija deklor?filiziranih grančica palme, ko je se upotrebljavaju na CVjetnicu; izvoze ih godišnje oko 100.000 komada. D .2 . BORDONE, Paris, * Treviso u srpnju 1500, t Mleci 19. I . 1571, talijanski slikar. Veoma mlad dolazi u Mletke u atelier Tizianov. Već 1518 izvodi svoje prvo samostalno djelo, jednu sliku za crkvu S. Niccolo u Trevisu, a malo kasnije fresku u loggiji u Vicenzi, koja je 1539 uništena, kad je Palladio pregrađivao loggiju. Izišavši na glas slika brojne slike za ra­ zlične crkve u Mle­ cima, Trevisu, Bel­ lunu, Milanu i Cre­ mi. Oko 1538 pu­ tuje u Francusku, a 1540 u Augsburg. da ondje slika pa­ laču porodice Fug­ ger. Vrativši se u Mletke djeluje on­ dje do smrti mnogo zaposlen. B. se sma ­ tra najznatnijim mletačkim kolori­ stom pored Tizia­ na, ali se draž nje­ govih lijepih žen­ skih likova, pa ži­ vot i sklad njegova kolorizma gdjekad umanjuju zbog ne­ određena i kole­ bljiva crteža, tako da se u njegovim Alegorija djelima javljaju i