Jošua (Šarić)/Glava 15.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Jošua (Šarić)


1 Dio za pleme sinova Judinih po porodicama njihovim bio je prema području edomskomu, južno od Sinske pustinje na skrajnom jugu.

2 Njihova južna međa ide od kraja Slanoga mora, od južnoga rta,

3 Onda teče na južnu stranu visine Akrabima, produžuje do Sine, uzlazi južno od Kadeš-Barnea, ide dalje na Hesron, diže se onda na Adar, okreće se prema Karkai,

4 Potom ide k Asmoni i produžuje do potoka egipatskoga, dok ne završi međa na mora. To neka vam bude južna međa!

5 Istočna je međa Slano more do ušća Jordana. Sjeverna međa počinje na sjevernom kraju mora kod ušća Jordana.

6 Tada se diže međa u Bet-Hoglu, teče sjeverno uz Bet-Arabu, onda ide gore na kamen Bohana, sina Rubenova.

7 Potom se diže međa od doline Akora prema Debiru, okreće se na sjever prema Gilgali, koja leži naprema visini Adumimu, što se nalazi južno od potoka. Onda teče međa prema vodi En-Šemeša i ide dalje do studenca Rogela.

8 Nato se međa diže preko doline sina Hinomova južno od sljemena Jebuseja, to jest Jerusalema. Potom se međa penje k vrhuncu gore, koja je pred dolinom Hinom na zapadu, na sjevernom kraju ravnice Refaima.

9 Od vrhunca gore savija se tada međa k izvoru vode Neftoah, ide dalje prema gradovima gore Efrona i odvija se k Baali, to jest Kirjat-Jearimu.

10 Od Baale okreće se međa na zapad prema gori Seiru, na sjevernu stranu od gore Jearima, to jest Kesalona, spušta se u Bet-Šemeš i ide k Tamni.

11 Dalje ide međa k sjevernom obronku Ekrona, potom se proteže do Šikrone, ide prema gori Baali i teče dalje do Jabneela. Tako se završi međa na moru.

12 Zapadna je međa Veliko more s obalom. To je međa plemena sinova Judinih unaokolo po porodicama njihovim.

13 A Kalebu, sinu Jefuneovu, dade Jošua dio među sinovima Judinim, kao što mu je bio zapovjedio Gospod, naime grad Arbu, oca Anakova, to jest Hebron.

14 Kaleb protjera odatle tri sina Anakova, Šešaja, Ahimana i Talmaja, potomke Anakove.

15 Odatle otide proti stanovnicima Debira; Debir se je prije zvao Kirjat-Sefer.

16 Tada reče Kaleb: "Tko svlada i zauzme Kirjat-Sefer, dat ću mu svoju kćer Aksu za ženu."

17 I zauze ga Otniel, sin Kenaz, koji je bio brat Kalebov. I dade mu svoju kćer Aksu za ženu.

18 Kad je polazila, nagovori svojega oca i izmoli od njega komad oraće zemlje. Ona se spusti s magarca, i Kaleb je upita: "A što ti je?"

19 Ona odgovori: "Daj mi svadbeni dar! Udao si me u južnu zemlju, pa daj mi i izvore vodene!" I dade joj studence u visini i studence u nizini.

20 To je baština plemena sinova Judinih po porodicama njihovim.

21 Gradovi u južnoj zemlji, u okrajnom području plemena sinova Judinih prema međi edomskoj bili su: Kabseel, Eder, Jagur,

22 Kina, Dimona, Adada,

23 Kadeš, Hasor, Jitnan,

24 Zif, Telem, Bealot,

25 Nov; Hasor, Kirjat-Hesron, to jest Hasor,

26 Amam, Šema, Molada,

27 Hasar-Gada, Hešmon, Bet-Pelet,

28 Hasar-Šual, Beer-Šeba, Bizjotja,

29 Baala, Ijim, Esem,

30 Eltolad, Kesil, Hormah,

31 Siklag, Madmana, Sansana,

32 Lebaot, Šilhim, Ain i Rimon: svega dvadeset i devet gradova sa selima svojim.

33 U nizini: Eštaol, Zorah, Ašna,

34 Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam,

35 Jarmut, Adulam, Sokoh, Azeka,

36 Šaraim, Aditaim, Gederah i Gederotaim: četrnaest gradova sa selima svojim.

37 Zenan, Hadaša, Migdal-Gad,

38 Dilean, Mispa, Jokteel,

39 Lakiš, Bozkat, Eglon,

40 Kabon, Lahmas, Kitliš,

41 Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makeda: šesnaest gradova sa selima svojim.

42 Libna, Eter, Ašan,

43 Jeftah, Ašna, Nesib,

44 Keila, Akzib i Mareša: devet gradova sa selima svojim.

45 Ekron s naseljima i selima svojim;

46 Od Ekrona do mora sve, što je kod Ašdoda i sela njegovih:

47 Ašdod s naseljima i selima svojim, Gaza s naseljima i selima svojim do potoka egipatskoga; međa je Veliko more.

48 U gori: Šamir, Jatir, Sokoh,

49 Dana, Kirjat-Sana, to jest Debir,

50 Anab, Eštemoh, Anim,

51 Gošen, Holon i Gilo: jedanaest gradova sa selima svojim.

52 Arab, Dumah, Ešean,

53 Janum, Bet-Tapuah, Afeka,

54 Humta, Kirjat-Arba, to jest Hebron, i Sior: devet gradova sa selima svojim.

55 Maon, Karmel, Zif, Jutah,

56 Jezreel, Jokdeam, Zanoah,

57 Kain, Gibea i Tamna: deset gradova sa selima svojim.

58 Halhul, Bet-Zur, Gedor,

59 Maarat. Bet-Anot i Eltekon: šest gradova sa selima svojim.

60 Kirjat-Baal, to jest Kirjat-Jearim, Rabah: dva grada sa selima svojim.

61 U pustinji: Bet-Araba, Midin, Sekaka,

62 Nibšam, Slani grad, i En-Gedi: šest gradova sa selima svoj im.

63 A Jebuseje, koji su prebivali u Jerusalemu, ne mogoše protjerati sinovi Judini. Tako ostaše Jebuseji sa sinovima Judinim u Jerusalemu do današnjega dana.


Jošua (Šarić)