Evanđelje po Luki (Šarić)/Glava 12.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Evanđelje po Luki (Šarić)


1 Uto se je bilo skupilo toliko mnoštvo naroda, da su jedan drugome stupali na noge. Tada reče najprije učenicima svojim: "Čuvajte se kvasca farizejskoga, to jest licemjerja!

2 Jer ništa nije skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi doznalo.

3 Zato će se sve, što ste rekli u tmini, objaviti na svjetlosti; što ste šaptali na uho u sobama, oglasit će se s krovova.

4 Kažem vam, prijatelji moji: Ne bojte se onih, koji ubijaju tijelo, a dalje ne mogu ništa učiniti.

5 Pokazat ću vam, koga da se bojite: Bojte se onoga, koji nakon smrti ima moć baciti u pakao. Da, kažem vam: Njega se bojte!

6 Ne kupuje li se pet vrabaca za deset novčića? A ipak ni jedan od njih nije zaboravljen kod Boga.

7 Tako je i kosa na vašoj glavi sva izbrojena. Ne bojte se dakle, vi ste vredniji od mnogo vrabaca.

8 Kažem vam: Tko prizna mene pred ljudima, njega će i Sin čovječji priznati pred anđelima Božjim..

9 A tko se odreče mene, njega će se odreći pred anđelima Božjim.

10 Tko rekne riječ protiv Sina čovječjega, oprostit će mu se; a tko pohuli na Duha Svetoga, neće mu se oprostiti.

11 Ako vas povuku pred sinagoge i pred poglavarstva i vladaoce, ne brinite se, kako i čim ćete se braniti ili što ćete reći,

12 Jer u onaj čas Duh Sveti stavit će vam u usta prave riječi."

13 Jedan iz naroda reče mu: "Učitelju, reci bratu mojemu, da podijeli s menom baštinu!"

14 On mu reče: "Čovječe, tko je mene postavio sucem i djeliteljem baštine nad vama"

15 Onda nastavi: "Pazite i čuvajte se od svake lakomosti! Ako tko i obiluje, njegov život nije ipak osiguran njegovim imanjem."

16 Tada im pridometnu još jednu prispodobu: "Jedan bogat čovjek imao je njivu, koja mu je nosila bogat prihod.

17 Tada je mislio u sebi: Što da činim? Nemam u što skupiti svoju ljetinu.

18 Ovako ću činiti, reče:, Srušit ću žitnice svoje i sagradit ću veće. U njih ću skupiti sav prihod svoj i sva dobra svoja.

19 Onda ću reći duši svojoj: "Dušo moja, imaš veliko imanje na mnogo godina. Otpočini, jedi, pij i uživaj!

20 Ali Bog mu reče: "Luđače, još ove noći potražit će dušu tvoju od tebe! Kojemu će tada pripasti, što si nakupio.

21 Tako biva onome, koji sebi zgrće blago, mjesto da bude bogat u Boga."

22 Tada reče učenicima svojim: "Zato vam kažem: "Ne brinite se tjeskobno za život, što ćete jesti, ni za tijelo, u što ćete se obući.

23 Jer je život vredniji od jela, i tijelo od odijela.

24 Pogledajte gavrane! Ne siju, ne žanju, nemaju spremnica ni žitnica: "Bog ih hrani, a koliko ste vi vredniji od ptica!

25 Tko od vas brigama svojim može produljiti život svoj i za jedan samo pedalj?

26 Ako dakle ne možete ni najmanje, zašto ste tako tjeskobno zabrinuti za ostalo?

27 Pogledajte ljiljane! Kako rastu! Ne rade, ne predu, a ipak vam kažem: Ni Salomon u svemu svojemu sjaju nije bio tako odjeven kao jedan jedini od njih.

28 I kad Bog travu, koja danas stoji na polju, a sutra se u peć baca, tako odijeva, koliko će više vas, malovjerni!

29 I zato ne pitajte, što ćete jesti i što ćete piti, i ne uznemirujte se!

30 Za sve se to brinu neznabošci. I Otac vaš zna, da vam to treba.

31 Nego tražite kraljevstvo njegovo, i to će vam se dodati.

32 Ne boj se, malo stado; jer je bila volja Oca vašega, da vam dadne kraljevstvo.

33 Prodajite, što imate, i dajite od toga milostinju! Pribavite sebi torbe, što ne stariju, neprolazno blago u nebu, kojemu se tat ne približuje, niti ga moljac ne razjeda!

34 Jer gdje je vaše blago, ondje je i srce vaše.

35 Neka budu vaša bedra pripasana i svjetiljke pripaljene u rukama vašim:

36 Tako ćete biti kao ljudi, koji čekaju gospodara svojega, dok se vrati sa svadbe, da mu odmah otvore, kad dođe i pokuca.

37 Blagoslovljene su one sluge, koje gospodar nađe budne, kad dođe! Zaista, kažem vam: "On će se pripasati i posadit će ih i obilazit će, da ih posluži.

38 I ako dođe u drugu ili u treću noćnu stražu, i nađe ih tako: "onda blagoslovljene su te sluge!

39 A ovo znajte: "Kad bi znao domaćin, u koji će čas doći tat, ostao bi budan i ne bi dao provaliti u kuću svoju.

40 Tako i vi budite spremni; jer u koji čas ne mislite, doći će Sin čovječji."

41 Tada upita Petar: "Gospodine, namjenjuješ li ovu prispodobu samo na nas ili na sve?"

42 Gospodin odgovori: "Tko je dakle taj vjerni i mudri upravitelj, kojega postavlja gospodar nad svojom družinom, da im u pravo vrijeme daje hranu?

43 Blagoslovljen je onaj sluga, kojega gospodar, kad se vrati kući, nade da radi tako!

44 Zaista, kažem vam: "On će ga postaviti nad svim svojim dobrima.

45 Ako li onaj sluga misli u sebi: "Neće moj gospodar još zadugo doći; ako zlostavlja sluge i sluškinje, jede i pije i opija se,

46 Doći će gospodar toga sluge u dan, kad se ne nada, u čas, koji ne zna. Tada će ga sasjeći u komade i odredit će mu mjesto njegovo kod nevjernika.

47 A onaj sluga, koji zna volju gospodara svojega, ali ne radi i ne upravlja po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca.

48 A koji ga ne zna i radi što zaslužuje kaznu, dobit će malo udaraca. Kojemu je mnogo dano, od njega će se mnogo tražiti; kojemu je mnogo povjereno, od njega će se još više iskati.

49 Došao sam da bacim oganj na zemlju, i kako bih htio, da je već planuo!

50 Ali ja prije imam da uzmem na sebe krštenje, i kako me to muči, dok se ne svrši!

51 Mislite li, da sam došao donijeti mir na zemlju? Ne, kažem vam, nego razdor.

52 Od sada će pet u jednoj kući biti razdijeljeni: tri na dva i dva na tri:

53 Ustat će otac na sina, i sin na oca, majka na kćer, i kći na majku, svekrva na snahu, i snaha na svekrvu."

54 Onda je progovorio mnoštvu naroda: "Kad vidite oblak gdje se diže na zapadu, odmah kažete: Bit će dažd, i bude tako.

55 Opazite li, da puše jug, kažete: Bit će vrućina, i bude.

56 Licemjeri! Znakove na nebu i zemlji znate tumačiti. Kako to, da ne razumijete sadašnjega vremena?

57 Zašto sami od sebe ne spoznajete, što je pravo?

58 Kad ideš sa svojim protivnikom k poglavarstvu, još na putu gledaj da ga se oslobodiš! Inače mogao bi te odvući pred suca, a sudac be predati sudbenom podvorniku, i sudbeni podvornik u tamnicu te baciti.

59 Kažem ti: Nećeš iz nje izaći, dok ne platiš posljednjega novčića."


Evanđelje po Luki (Šarić)