Ustavni zakon Tuzlansko-podrinjske veležupe

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Ustavni zakon Tuzlansko-podrinjske veležupe

Ustavni zakon Tuzlansko-podrinjske veležupe. Službene novine br.1, srijeda 13. rujna 1994.


USTAVNI ZAKON
TUZLANSKO-PODRINJSKE VELEŽUPE

I USPOSTAVLJANJE VELEŽUPEČlanak 1.Tuzlansko-podrinjska veležupa (u daljem tekstu: Veležupa)je federalna jedinica Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjemtekstu: Federacija).Granice Veležupe utvrdiće se federalnim propisima.Članak 2.Bošnjaci i Hrvati, kao konstitutivni narodi, zajedno saostalima i građani Veležupe ostvaruju svoja suverena prava uFederaciji i Veležupi, u sukladu sa Ustavom Federacije i ovimUstavnim zakonom.Članak 3.Sastav svih organa u Veležupi i općinama Veležupe moraodražavati nacionalnu strukturu pučanstva Veležupe odnosnoopćine, ukoliko Ustavom Federacije nije drukčije utvrđeno.Članak 4.Službeno ime Veležupe je: Tuzlansko-podrinjska Veležupa.Članak 5.Sjedište Veležupe je u Tuzli.Članak 6.Veležupa ima grb, zastavu i biljeg, kao i druge simbole okojima odluči Sabor Veležupe.Simboli Veležupe upotrebljavat će se uz simbole RepublikeBosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, u sukladusa zakonom Federacije.Za prihvatanje simbola potrebna je većina glasova u SaboruVeležupe.Članak 7.Službeni jezici Veležupe su hrvatski i bosanski jezik.Službeno pismo je latinica.Ostali jezici se mogu uporabljivati kao sredstva komunikacijei nastave

II LJUDSKA PRAVA I TEMELJNE SLOBODEČlanak 8.U ostvarivanju svojih nadležnosti Veležupa:a) preduzima sve potrebite mjere zaštite ljudskih prava isloboda utvrđenih u Ustavu Federacije i predviđenih uinstrumentima u Aneksu Ustava Federacije i djeluje u sukladu saUstavom Federacije i ovim Ustavnim zakonom;b) izvršava svoje nadležnosti, vodeći računa o nacionalnojstrukturi pučanstva u svakoj općini.Članak 9.Veležupa posebno poduzima mjere za ostvarivanje prava svihprognanika i raseljenih lica na slobodan povratak u prebivališta izkojih su prognani, na povrat sve imovine oduzete u toku etničkogprogona, kao i nadoknadu sve imovine koja im ne može bitivraćena.Prava iz prethodnog stava ostvaruju se u sukladu safederalnim i veležupanijskim zakonodavstvom

III SURADNJA SA OMBUDSMENIMAČlanak 10.Ombudsmeni štite ljudsko dostojanstvo, prava i slobodepredviđene Ustavom Federacije, dokumentima navedenim uAneksu Ustava Federacije i ovim Ustavnim zakonom. Ombudsmeniposebice rade na poništavanju posljedica kršenja prava i sloboda,nastalih etničkim progonom.Organi Kantona i općina Veležupe stvarat će uvjete za radombudsmena i njihovih zamjenika.IV NADLEŽNOSTI VELEŽUPANIJSKE VLASTIČlanak 11.Veležupa ima sve nadležnosti koje nisu Ustavom Federacijeizričito povjerene federalnoj vlasti, a poglavito za:a) donošenje odluka, u okviru utvrđene ekonomske politike,za podsticanje privrednog i društvenog razvoja,b) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga, koje imajujedinstvene federalne uniforme sa oznakama Veležupe,c) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenjepropisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja,d) utvrđivanje i provođenje kulturne politike,e) utvrđivanje stambene politike, uključujući donošenje propisakoji se odnose na uređivanje i izgradnju stambenih objekata,f) utvrđivanje politike u svezi sa reguliranjem i osiguranjemjavnih službi,g) donošenje propisa o korišćenju lokalnog grunta, uključujućizoniranje,h) donošenje propisa o unapređenju lokalnog poslovanja ihumanitarnih aktivnosti,i) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnjuenergije i osiguranje njihove dostupnosti,j) utvrđivanje politike u svezi sa osiguranjem radija i televizije,uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji,k) provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite,l) stvaranje i primjenu politike veležupanijskog turizma,razvoj turističkih resursa,m) financiranje djelatnosti veležupanijske vlasti ili djelatnostipod pokroviteljstvom veležupanijske vlasti oporezivanjem,zaduživanjem ili drugim sredstvima,n) donošenje propisa o lokalnoj samoupravi općina, uzodgovarajuću konzultaciju sa općinskim vlastima.

Članak 12.Veležupa i Federacija su, u sukladu sa Ustavom Federacije,nadležni za:a) jamčenje i provođenje ljudskih prava,b) zdravstvo,c) politiku zaštite i čovjekovog okoliša,d) komunikacijsku i transportnu infrastrukturu,e) socijalnu politiku,f) primjenu zakona i drugih propisa o državljanstvu,g) imigraciju i azil,h) turizam,i) korišćenje prirodnih bogatstava.Članak 13.Nadležnosti iz članka 12. ovog Ustavnog zakona mogu bitiostvarivane zajednički ili odvojeno, ili od strane Veležupe uzkoordinaciju sa federalnom vlašću, u sukladu sa odredbama UstavaFederacije i zakonom.Članak 14.Veležupa može, u sukladu sa Ustavom Federacije, zakonomdelegirati ili prenijeti dio svojih nadležnosti na federalnu vlast i općine.Zakon iz prethodnog stava donosi se dvotrećinskomvećinom.

V STRUKTURA VELEŽUPANIJSKE VLASTIA. Zakonodavna vlast Županije1. Opće odredbeČlanak 15.Zakonodavnu vlast Veležupe vrši Sabor.Sabor Veležupe je jednodoman.Članak 16.Sabor Veležupe (u daljem tekstu: Sabor) sastoji se od 50zastupnika.Članak 17.Zastupnici u Saboru Veležupe imaju dvogodišnji mandat.Članak 18.Zastupnici u Saboru Veležupe biraju birači na demokratskimi neposrednim izborima tajnim glasovanjem na cijeloj teritorijiVeležupe, u sukladu sa Ustavom Federacije i zakonom. Svaki biračmože dati jedan tajni glas bilo kojoj od registriranih stranaka.Prije svakih izbora, svaka registrirana stranka objavljujeizbornu listu kandidata.Izabrani zastupnici Sabora iz svake stranke su osobe sa vrhaliste te stranke, prema broju dobijenih glasova. Zamjene zazastupnike vrše se od osoba koje slijede na ostatku liste.Svaki birač može biti biran za veležupanijskog zastupnika.Sabor će biti sazvan prvi put najkasnije deset dana nakonobjavljivanja rezultata izbora.Članak 19.Sabor ima predsjedavajućeg, koji predstavlja Sabor, vršifunkciju predsjednika Veležupe u slučaju da predsjednik Veležupebude privremeno u nemogućnosti da obavlja svoju dužnost,potpisuje akta koja Sabor donosi i vrši i druge poslove određeneUstavnim zakonom i Poslovnikom Sabora.Članak 20.Sabor donosi Poslovnik, kojim se mogu utvrditi i drugifunkcioneri.Članak 21.Sabor zasjeda javno, osim u izuzetnim okolnostima predviđenimposlovnikom Sabora i objavljuje izvješće o zasjedanjima i odlukama. Članak 22.Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu bitipokrenuti protiv zastupnika Sabora, niti on može biti zadržan upritvoru ili kažnjen na bilo koji drugi način zbog izraženogmišljenja i datog glasa u Saboru.Članak 23.Naknada zastupnicima Sabora bit će utvrđena zakonomVeležupe i neće se povećavati niti smanjivati tijekom izbornogmandata, osim za prilagođavanje troškovima života.2. Nadležnost Sabora VeležupeČlanak 24.Sabor:a) priprema i usvaja Ustav Veležupe, a po potrebi i Ustavnizakon i amandmane;b) bira predsjednika Veležupe;c) bira veležupanijske sudije;d) utvrđuje nadležnost veležupanijskih i općinskih sudova;e) donosi zakone i ostale propise neophodne za izvršenjenadležnosti Veležupe;f) usvaja proračun Veležupe i donosi zakone o oporezivanjui na drugi način osigurava potrebito financiranje;g) odobrava zaključivanje međunarodnih sporazuma sadržavama i međunarodnim organizacijama, uz suglasnostzakonodavnog tijela Federacije, u sukladu sa Ustavom Federacije; h) donosi Poslovnik Sabora;i) bira predsjedavajućeg i druge funkcionere Sabora, usukladu sa Poslovnikom Sabora;j) potvrđuje imenovanje Vlade Veležupe;k) bira delegate Veležupe u Dom naroda zakonodavnog tijelaFederacije iz svojih redova, u sukladu sa Ustavom Federacije;l) provodi istrage i u tu svrhu može zahtijevati svjedočenja,dokaze i dokumente, ne ulazeći u nadležnosti sudske vlasti;m) vrši i druge poslove iz nadležnosti Veležupe:Na zahtjev jedne trećine zastupnika Sabora može pokrenutipustupak za utvrđenje da li su Ustav Veležupe, Ustavni zakonVeležupe i njihovi amandmani, predloženi zakon ili zakon koji jeusvojio Sabor, u sukladu sa Ustavom Federacije. 3. Odlučivanje u SaboruČlanak 25.Sabor dvotrećinskom većinom:a) priprema i usvaja Ustav Veležupe,b) priprema i usvaja Ustavni zakon Veležupe i amandmane,c) donosi zakon o prenošenju ili delegiranju veležupanijskenadležnosti na općinsku ili federalnu vlast,d) smjenjuje i razrješava predsjednika Veležupe.Članak 26.Ostale odluke Sabor donosi natpolovičnom većinom.Članak 27.Veležupanijski propisi stupaju na snagu kao što je u njimaodređeno, ali ne prije nego što budu objavljeni.B. Izvršna vlast Veležupe1. Predsjednik VeležupeČlanak 28.Veležupa ima predsjednika.Članak 29.Predsjednika Veležupe biraju većinom glasova zastupnici uSaboru između kandidata koje oni predlože, na način predviđen uPoslovniku Sabora.Članak 30.Ukoliko predsjednik Veležupe bude izabran iz reda poslanikaSabora, prestaje mu mandat poslanika.Članak 31.Predsjednik Veležupe ima dvogodišnji mandat i ne može bitibiran više od dva puta uzastopno.Članak 32.Predsjednika Veležupe, ukoliko je prekršio položenu priseguili na neki drugi način obezvrijedio svoj položaj, Sabor možesmijeniti.Članak 33.Ukoliko mjesto predsjednika Veležupe ostane upražnjeno,Sabor će izbrati novog predsjednika u roku od 30 dana.U slučaju da predsjednik Veležupe bude privremeno unemogućnosti da obavlja svoju dužnost, predsjedavajući Saboravršiće funkciju predsjednika Veležupe. Članak 34.Predsjednik Veležupe nadležan je za:a) imenovanje Vlade Veležupe, koju potvrđuje Sabor,b) predlaganje sudija veležupanijskih sudova,c) potpisivanje odluka Sabora nakon njihovog donošenja,d) potpisivanje i ratificiranje međunarodnih sporazuma u imeVeležupe, koje odobrava Sabor, uz suglasnost zakonodavnog tijelaFederacije, u sukladu sa Ustavom Federacije,e) davanje pomilovanja za djela utvrđena veležupanijskimzakonima,f) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu radi utvrđivanja da lije Ustav Veležupe ili Ustavni zakon i amandman na Ustav ili Ustavnizakon, predloženi zakon ili zakon koji je usvojio Sabor u sukladusa Ustavom Federacije, g) podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu radi utvrđivanja dali je predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ kantonalne iliopćinske vlasti u sukladu sa Ustavom Federacije,h) razmatranje izvještaja ombudsmena i osiguravanje uslovaza njihov rad,i) raspuštanje Sabora kad ona ne uspije donijeti proračunVeležupe prije početka proračunske godine,j) staranje o ostvarivanju suradnje sa organima Federacije;k) rukovođenje radom Vlade,l) provođenje politike i izvršavanje veležupanijskih propisauključujući osiguranje izvršavanja odluka veležupanijskih ifederalnih sudova,m) predlaganje i davanje preporuka iz oblasti veležupanijskogzakonodavstva,n) pripremanje prijedloga proračuna Sabora,o) izvršavanje i drugih poslova koje mu povjeri Sabor. 2. Vlada VeležupeČlanak 35.Veležupanijska Vlada sastoji se od ministara čiji se brojutvrđuje Zakonom o vladi.Članak 36.Ministre imenuje predsjednik Veležupe, a imenovanjepotvrđuje Sabor.Članak 37.Sabor može:a) smijeniti Vladu na prijedlog predsjednika Veležupe,b) izglasati nepovjerenje Vladi.Članak 38.Predsjednik Veležupe može razriješiti pojedinog ministra.Članak 39.Organizacija Vlade Veležupe uređuje se veležupanijskimzakonom, u sukladu sa ovim Ustavnim zakonom.Zakonom Veležupe utvrdiće se položaj, prava i dužnostiveležupanijske uprave, njihovo organiziranje i odgovornost, usukladu sa Ustavom i drugim propisima, Federacije i ovimUstavnim zakonom, tako da Vlada odražava nacionalni sastavstanovništva kao cjeline, ali, u svakom slučaju, da osiguravazastupljenost oba konstitutivna naroda.Članak 40.Veležupanijska Vlada nadležna je za:a) provođenje veležupanijske politike, predlaganje iizvršavanje veležupanijskih zakona i drugih propisa,b) izvršavanje odluka svakog veležupanijskog ili federalnogsuda i vršenje svake druge nadležnosti povjerene Veležupi odfederalne vlasti,c) pripremu prijedloga proračuna,d) osiguranje suradnje između Vlade Veležupe i ombudsmena,e) nadzor nad istragom i krivičnim gonjenjem u svezi sakršenjem veležupanijskih zakona, kao i nadzor nad veležu-panijskom policijom,f) osiguranje da nacionalna struktura policije odražavanacionalnu strukturu pučanstva Veležupe, s tim da nacionalnastruktura policije svake općine mora odražavati nacionalnustrukturu pučanstva te općine,g) vršenje drugih nadležnosti utvrđenih ovim Ustavnimzakonom i drugim propisima. Članak 41.Svaki ministar odgovoran je za:a) provođenje veležupanijske politike i izvršavanje velež-upanijskih zakona i drugih propisa iz nadležnosti ministarstva načijem je čelu,b) pripremanje propisa iz nadležnosti ministarstva kojimrukovodi i davanje mišljenja i preporuka u svezi sa tim propisima,c) rukovođenje, koordiniranje i nadziranje aktivnostiministarstva kojim rukovodi, d) izdavanje uputstava, instrukcija, naredbi i donošenjepropisa u cilju omogućavanja izvršavanja zakona iz nadležnostiministarstva na čijem je čelu,e) pripremanje, objašnjavanje i analiziranje proračunskihprijedloga iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodi,f) davanje odgovora na pitanja zastupnika u Saboru, iznadležnosti ministarstva kojim rukovodi,g) pomaganje predsjedniku Veležupe u vođenju politike iizvršavanju zakona Veležupe i drugih propisa,h) izvršavanje i drugih zadataka iz nadležnosti ministarstvakojim rukovodi.Članak 42.U izvanrednim slučajevima, za vrijeme trajanja opasnosti pozemlju i Veležupu i kada postoji objektivna nemogućnost da sesazove Sabor, Vlada je ovlašćena da donosi propise od vitalnogznačaja za Veležupu iz nadležnosti Sabora, kojima se ne moguderogirati prava i slobode utvrđene Ustavom Federacije, ovimUstavnim zakonom i drugim propisima.Propis donosen u sukladu sa prethodnim stavom prestaje davaži čim prestanu uvjeti zbog kojih Sabor nije bio u mogućnostida se sastane, a najkasnije 30 dana od njegovog objavljivanja.Članak 43.Predsjednik Veležupe i ministri ne mogu biti krivično gonjeni,niti odgovorni u građanskom postupku za bilo koju radnju učinjenuu vršenju svoje funkcije. C. Sudska vlast VeležupeČlanak 44.Sudsku funkciju u Veležupi vrše veležupanijski i općinskisudovi.Članak 45.Sudska vlast u Veležupi je samostalna i nezavisna i vrši sena osnovu Ustava i zakona Federacije i Veležupe i ovog Ustavnogzakona.Članak 46.Sudovi u Veležupi osiguravaju jednak položaj svim stranamau sudskim postupcima.Članak 47.Svi sudski postupci su javni, ukoliko za određene izuzetnesituacije, zakonom nije drukčije određeno.Sve presude se javno objavljuju.Članak 48.Veležupanijski sudovi osnivaju se zakonom Veležupe.Članak 49.Veležupanijski sudovi nadležni su da:a) odlučuju po žalbama na odluke općinskih sudova,b) odlučuju o stvarima koje ne spadaju u nadležnost općinskihsudova,c) odlučuju u slučajevima utvrđenim ovim Ustavnimzakonom,d) vrše i druge nadležnosti u sukladu sa zakonom.Članak 50.Odluke veležupanijskih sudova donesene po žalbama naodluke općinskih sudova su konačne i obvezujuće, osim ako seradi o pitanjima predviđenim Ustavom i zakonom Federacije.Članak 51.Jednoobraznost u postupanju kao i osnovni principipravičnosti u postupcima pred svim sudovima uspostavit će sezakonom Federacije.Sabor može, u sukladu sa zakonom Federacije, propisatidopunska pravila o organizaciji i upravljanju kantonalnim iopćinskim sudovima.U sukladu sa pravilima iz prethodnog stava, svaki sudutvrđuje svoju unutarnju organizaciju i u svezi s tim donosidopunska pravila. Članak 52.Zakonom Veležupe utvrđuje se broj sudija.Članak 53.Sudije veležupanijskih sudova predlaže predsjednik Veležupeiz reda uglednih pravnika, a bira ih Sabor, s tim da nacionalnastruktura sudstva u cjelini odražava nacionalnu strukturu pučanstvaVeležupe.Članak 54.Sudije veležupanijskih i općinskih sudova bit će u službi dodobi od 10 godina, ukoliko ne daju ostavku ili budu smijenjeni, i to:a) sudije veležupanijskih sudova konsenzusom sudijaVrhovnog suda,b) sudije općinskih sudova konsenzusom sudija najvišegveležupanijskog suda.Uslovi službe utvrdit će se posebnim zakonom Veležupe.Njihova primanja i ostale naknade neće biti umanjivanetokom njihove službe na veležupanijskom i općinskom sudu.Članak 55.Svaki veležupanijski sud birat će predsjednika toga suda usukladu sa zakonom.Članak 56.Sve sudije svih veležupanijskih i općinskih sudova bićeugledni pravnici najviših moralnih osobina.Sudije veležupanijskih i općinskih sudova neće biti krivičnogonjeni niti odgovorni u građanskom postupku za bilo koju radnjuučinjenu u vršenju svoje funkcije.D. Savjeti VeležupeČlanak 57.Veležupa može, zajedno sa drugim veležupama, osnivatisavjete Veležupe u cilju koordiniranja politike i aktivnosti u svezisa pitanjima od zajedničkog interesa, te u sklopu Savjeta osnivatikoordinaciona tijela, komisije i radne skupine radi razmjeneinformacija i usklađivanja aktivnosti veležupe u izvršavanju njihovenadležnosti, ali ne mogu obuhvatati vojne ili političke dogovore. VI OP]INSKE VLASTI1. Opće odredbeČlanak 58.U ostvarivanju svojih nadležnosti svaka općina:a) preduzima sve potrebite mjere zaštite ljudskih prava isloboda utvrđenih u Ustavu Federacije i predviđenih uinstrumentima u Aneksu Ustava Federacije, i djeluje u sukladu saUstavom Federacije, ovim Ustavnim zakonom i statutom općine,b) izvršava svoje nadležnosti vodeći računa o nacionalnojstrukturi pučanstva u toj općini.Članak 59.U općini se ostvaruje lokalna samouprava i vrše poslovipredviđeni ovim Ustavnim zakonom i oni koje na njih delegiraVeležupa ili Federacija.Lokalna samouprava ostvaruje se vršenjem nadležnostiutvrđenih ovim Ustavnim zakonom, veležupanijskim zakonom istatutom općine.U općini se posebice:a) stvaraju i razvijaju materijalni i drugi uvjeti za život i radi zadovoljavanje materijalnih i zajedničkih potreba, u sukladu sautvrđenom politikom i propisima Veležupe i Federacije,b) provodi utvrđena obrazovna politika,c) preduzimaju mjere radi unapređenja lokalnog poslovanjai humanitarnih aktivnosti,d) provodi utvrđena stambena politika,e) provode propisi veležupanijske vlasti o korišćenju lokalnogzemljišta i prostornog planiranja,f) provodi socijalna politika i uspostavljaju službe socijalnezaštite, g) izgrađuju i održavaju putevi, vodovodi i ostalainfrastruktura lokalnog značaja,h) preduzimaju mjere za osiguranje higijene i zdravlja,i) upravlja javnim dobrima i dobrima u javnoj upotrebilokalnog značaja,j) donose propisi o oporezivanju i na druge načine osiguravapotrebito financiranje koje nije osigurala veležupanijska ilifederalna vlast,k) donose propisi za izvršavanje općinskih nadležnosti,l) osiguravaju opći uvjeti za snabdijevanje građana i vršenjeuslužnih djelatnosti.Članak 60.Općina ima statut.Statut i drugi propisi općine moraju biti u sukladu sa UstavomFederacije, ovim Ustavnim zakonom i veležupanijskim zako-nodavstvom.2. Općinsko vijećeČlanak 61.Svaka općina ima općinsko vijeće.Članak 62.Broj članova općinskog vijeća utvrđuje se statutom općine,s tim da ne može biti manji od 15 ni veći od 30.Članak 63.Mandat članova općinskog vijeća je dvije godine, s tim damandat prvih članova općinskog vijeća traje jednu godinu.Članak 64.Općinske vjećnike biraju, demokratskim putem, birači naneposrednim i tajnim izborima na cijelom području općine. Svakibirač ima pravo glasati za bilo koju registriranu stranku i biti biranza vijećnika. Svaka stranka će dobiti broj vijećničkih mjestasrazmjerno postotku osvojenih glasova.Članak 65.Općinsko vijeće je nadležno za:a) pripremanje i donošenje statuta općine, koji se usvajadvotrećinskom većinom,b) izbor i smjenjivanje općinskog načelnika,c) usvajanje općinskog proračuna i donošenje propisa ooporezivanju i osiguravanje na druge načine potrebitog financiranjakoje nisu osigurali veležupanijska ili federalna vlast,d) donošenje poslovnika o svome radu,e) donošenje drugih propisa u izvršavanju općinskihnadležnosti. Članak 66.Općinsko vijeće zasjeda javno, osim u izuzetnim slučajevimapredviđenim poslovnikom, i vodi zapisnike o raspravama idonesenim odlukama.Članak 67.Općinski propisi stupaju na snagu kao što je u njima propisano,ali ne prije nego što budu objavljeni u službenom glasilu općine.Članak 68.Statutom općine se utvrđuje postupak i izbor pred-sjedavajućeg općinskog vijeća i općinskog načelnika.3. Općinski načelnikČlanak 69.Svaka općina ima općinskog načelnika.Članak 70.Općinskog načelnika bira općinsko vijeće.Bliže odredbe o izboru općinskog načelnika propisuju sestatutom općine.Članak 71.Nespojive su funkcije općinskog načelnika i općinskogvijećnika.Članak 72.Općinski načelnik nadležan je za: a) imenovanje i smjenjivanje općinskih djelatnika,b) provođenje općinske politike, izvršavanje općinskihpropisa i delegiranih ili prenesenih nadležnosti općini odveležupanijske i federalne vlasti,c) osiguranje suradnje općinskih djelatnika sa ombudsmenima,d) podnošenje izvješća Općinskom vijeću i javnosti oprovođenju općinske politike i svojim aktivnostima,e) staranje o organiziranju općinske uprave i njenom radu,f) rukovođenje radom općinskih službi i općinskih djelatnika,g) konzultacije za izbor sudija općinskog suda,h) pripremanje prijedloga koje razmatra općinsko vijeće ii) za vršenje drugih nadležnosti utvrđenih zakonom i statutomopćine.4. Općinski sudoviČlanak 73.Općinske sudove osniva veležupanijska vlast.Financiranje općinskih sudova se vrši iz Proračuna Veležupe.Članak 74.Općinski sud se osniva za prostor općine.Za dvije ili više općina može se osnovati jedan općinski sud.Članak 75.Općinski sudovi imaju izvornu nadležnost za sve građanskei krivične stvari, osim ako Ustavom Federacije, ovim Ustavnimzakonom, zakonom Federacije ili zakonom Veležupe, dio izvornenadležnosti nije prenesen na neki drugi sud.Članak 76.Sudije općinskih sudova imenuje predsjednik najvišegveležupanijskog suda nakon konzultacija sa općinskim načelnikom.Članak 77.Svaki općinski sud bira predsjednika toga suda, u sukladu sazakonom.VII AMANDMANI NA USTAVNI ZAKONČlanak 78.Amandmane na Ustavni zakon može predlagati predsjednikVeležupe, Vlada Veležupe, većina zastupnika u Saboru i većinahrvatskih ili bošnjačkih poslanika u Saboru.Predloženi amandman na Ustavni zakon neće se konačnorazmatrati u Saboru prije isteka roka od dvije sedmice nakon štoje prvi put bio podnesen.Predloženi amandman usvaja se dvotrećinskom većinomposlanika u Saboru. Članak 79.Ukoliko Sabor odbije predloženi amandman, novi amandmano istom pitanju ne može se predložiti prije isteka šest mjeseci oddana kada je amandman odbijen.Nijednim amandmanom na Ustavni zakon ne mogu se ukinutiniti umanjiti nijedno od prava i sloboda utvrđenih u UstavuFederacije i instrumentima predviđenim u Aneksu UstavaFederacije, niti promijeniti ovaj član Ustavnog zakona.VIII USVAJANJE I STUPANJE NA SNAGUUSTAVNOG ZAKONA I PRIJELAZNA RJE[ENJAČlanak 80.Ustavni zakon Veležupe usvojit će i proglasiti Sabor Veležupe,u prijelaznom periodu, koja se sastoji od po pet odbornika iz općina:Banovići, Brčko, Čelić, Doboj-Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija,Kladanj, Lukavac, Srebrenik, Ugljevik-Teočak, Tuzla, Vlasenica,Zvornik i Živinice, izabranih od strane općinskog vijeća, u prijelaznomperiodu, na način i u postupku utvrđenim Ustavom Federacije.Ustavni zakon se usvaja dvotrećinskom većinom zastupnikau Saboru Veležupe, u prijelaznom periodu, a stupa na snagu danomusvajanja.U radu Sabora Veležupe, u prijelaznom periodu, učestvovatće i po pet zastupnika iz općina Bratunac i Srebrenica, koji se nalaze na privremeno okupiranoj teritoriji, čim budu u mogućnostibiti nazočni sjednicama.Članak 81.Do donošenja zakona i drugih veležupanijskih propisaprimjenjivat će se svi zakoni, propisi i sudska pravila koja su nasnazi u Federaciji kao i propisi Okruga Tuzla i to u mjeri u kojojnisu u suprotnosti sa ovim Ustavnim zakonom i zakonima Federacije.Članak 82.Sabor Veležupe, u prijelaznom periodu:a) usvaja Ustavni zakon Veležupe,b) bira predsjednika Veležupe u prijelaznom periodu i VladuVeležupe u prijelaznom periodu.Članak 83.Do prvog saziva Sabora Veležupe, njene funkcije, prema ovomUstavnom zakonu, vrši Sabor Veležupe, u prijelaznom periodu.Čim ovaj Ustavni zakon stupi na snagu, Sabor u prijelaznomperiodu bira predsjednika Veležupe u prijelaznom periodu.Predsjednik Veležupe u prijelaznom periodu odmah nakontoga vrši imenovanje Vlade Veležupe, u prijelaznom periodu, kojupotvrđuje Sabor većinom glasova i predlaže sudije veležupanijskihsudova, koje bira Sabor.Članak 84.Predsjednik Veležupe i članovi Vlade Veležupe u prijelaznomperiodu vrše dužnosti odgovarajućih stalnih funkcionera u sukladusa ovim Ustavnim zakonom, dok ne budu zamijenjeni funkcionerimaizabranim ili imenovanim u sukladu sa ovim Ustavnim zakonom.Članak 85.Sabor Veležupe, u prijelaznom periodu, u roku od deset danaizabrat će sve druge organe u prijelaznom periodu, u sukladu saUstavom Federacije i ovim Ustavnim zakonom.Članak 86.Sve osobe na državnoj funkciji u Veležupi, na dan stupanja na snaguovog Ustavnog zakona, ostat će na toj funkciji dok ne budu razriješeni usukladu sa odgovarajućim zakonom ili dok se ta funkcija ne ukine.Članak 87.Odbornici u svakoj skupštini općine izabrani 1990. godinečiji su mandati još uvijek važeći, u najkraćem roku izabrat ćeopćinske organe u prijelaznom periodu, u sukladu sa UstavomFederacije i ovim Ustavnim zakonom. Članak 88.Ako je teritorija općine u cijelosti pod privremenomokupacijom agresora, obrazuje se samo općinsko vijeće i općinskinačelnik te općine, sa privremenim sjedištem, u pravilu, napodručju Veležupe.U slučaju iz stava 1. ovog člana, općinsko vijeće i općinskinačelnik vrše samo one nadležnosti koje su u svezi sa stvaranjemuvjeta za organiziranje rada općine na svojoj teritoriji, i ostvarujesuradnju sa nadležnim organima Federacije, Veležupe i općina usvezi sa zbrinjavanjem prognanih i raseljenih građana svoje općinei stvaranjem uvjeta za njihov povratak u svoje domove.Članak 89.Nijedna osoba, osuđena za ratne zločine ili protiv koje jepokrenut sudski postupak zbog počinjenih ratnih zločina, ne možebiti izabrana ni na jednu javnu funkciju u Veležupi.Članak 90.Objavljeni rezultati popisa pučanstva iz 1991. godine koristitće se u proračunima koji zahtijevaju podatke o pučanstvu.

Republika Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlansko-podrinjska veležupa Broj: 01-011-3/94 Tuzla, 22. kolovoza 1994. godine

Predsjedavajući Tuzlansko-podrinjske veležupe Mustafa Ramić