Prijeđi na sadržaj

Sura 49.

Izvor: Wikizvor


Sura 49. - arapski - latinična transiteracija[uredi]

49) Sūrat Al-Ĥujurāt

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tuqaddimū Bayna Yadayi Allāhi Wa Rasūlihi Wa Attaqū Allāha 'Inna Allāha Samī`un `Alīmun (Al-Ĥujurāt: 1).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tarfa`ū 'Aşwātakum Fawqa Şawti An-Nabīyi Wa Lā Tajharū Lahu Bil-Qawli Kajahri Ba`đikum Liba`đin 'An Taĥbaţa 'A`mālukum Wa 'Antum Lā Tash`urūna (Al-Ĥujurāt: 2).

'Inna Al-Ladhīna Yaghuđđūna 'Aşwātahum `Inda Rasūli Allāhi 'Ūlā'ika Al-Ladhīna Amtaĥana Allāhu Qulūbahum Lilttaqwá Lahum Maghfiratun Wa 'Ajrun `Ažīmun (Al-Ĥujurāt: 3).

'Inna Al-Ladhīna Yunādūnaka Min Warā'i Al-Ĥujurāti 'Aktharuhum Lā Ya`qilūna (Al-Ĥujurāt: 4).

Wa Law 'Annahum Şabarū Ĥattá Takhruja 'Ilayhim Lakāna Khayrāan Lahum Wa Allāhu Ghafūrun Raĥīmun (Al-Ĥujurāt: 5).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'In Jā'akum Fāsiqun Binaba'iin Fatabayyanū 'An Tuşībū Qawmāan Bijahālatin Fatuşbiĥū `Alá Mā Fa`altum Nādimīna (Al-Ĥujurāt: 6).

Wa A`lamū 'Anna Fīkum Rasūla Allāhi Law Yuţī`ukum Fī Kathīrin Mina Al-'Amri La`anittum Wa Lakinna Allāha Ĥabbaba 'Ilaykumu Al-'Īmāna Wa Zayyanahu Fī Qulūbikum Wa Karraha 'Ilaykumu Al-Kufra Wa Al-Fusūqa Wa Al-`Işyāna 'Ūlā'ika Humu Ar-Rāshidūna (Al-Ĥujurāt: 7).

Fađlāan Mina Allāhi Wa Ni`matan Wa Allāhu `Alīmun Ĥakīmun (Al-Ĥujurāt: 8).

Wa 'In Ţā'ifatāni Mina Al-Mu'uminīna Aqtatalū Fa'aşliĥū Baynahumā Fa'in Baghat 'Iĥdāhumā `Alá Al-'Ukhrá Faqātilū Allatī Tabghī Ĥattá Tafī'a 'Ilá 'Amri Allāhi Fa'in Fā'at Fa'aşliĥū Baynahumā Bil-`Adli Wa 'Aqsiţū 'Inna Allāha Yuĥibbu Al-Muqsiţīna (Al-Ĥujurāt: 9).

'Innamā Al-Mu'uminūna 'Ikhwatun Fa'aşliĥū Bayna 'Akhawaykum Wa Attaqū Allāha La`allakum Turĥamūna (Al-Ĥujurāt: 10).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Yaskhar Qawmun Min Qawmin `Asá 'An Yakūnū Khayrāan Minhum Wa Lā Nisā'un Min Nisā'in `Asá 'An Yakunna Khayrāan Minhunna Wa Lā Talmizū 'Anfusakum Wa Lā Tanābazū Bil-'Alqābi Bi'sa Al-Aismu Al-Fusūqu Ba`da Al-'Īmāni Wa Man Lam Yatub Fa'ūlā'ika Humu Až-Žālimūna (Al-Ĥujurāt: 11).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Ajtanibū Kathīrāan Mina Až-Žanni 'Inna Ba`đa Až-Žanni 'Ithmun Wa Lā Tajassasū Wa Lā Yaghtab Ba`đukum Ba`đāan 'Ayuĥibbu 'Aĥadukum 'An Ya'kula Laĥma 'Akhīhi Maytāan Fakarihtumūhu Wa Attaqū Allāha 'Inna Allāha Tawwābun Raĥīmun (Al-Ĥujurāt: 12).

Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'Innā Khalaqnākum Min Dhakarin Wa 'Unthá Wa Ja`alnākum Shu`ūbāan Wa Qabā'ila Lita`ārafū 'Inna 'Akramakum `Inda Allāhi 'Atqākum 'Inna Allāha `Alīmun Khabīrun (Al-Ĥujurāt: 13).

Qālati Al-'A`rābu 'Āmannā Qul Lam Tu'uminū Wa Lakin Qūlū 'Aslamnā Wa Lammā Yadkhuli Al-'Īmānu Fī Qulūbikum Wa 'In Tuţī`ū Allāha Wa Rasūlahu Lā Yalitkum Min 'A`mālikum Shay'āan 'Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun (Al-Ĥujurāt: 14).

'Innamā Al-Mu'uminūna Al-Ladhīna 'Āmanū Billāhi Wa Rasūlihi Thumma Lam Yartābū Wa Jāhadū Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim Fī Sabīli Allāhi 'Ūlā'ika Humu Aş-Şādiqūna (Al-Ĥujurāt: 15).

Qul 'Atu`allimūna Allāha Bidīnikum Wa Allāhu Ya`lamu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Wa Allāhu Bikulli Shay'in `Alīmun (Al-Ĥujurāt: 16).

Yamunnūna `Alayka 'An 'Aslamū Qul Lā Tamunnū `Alayya 'Islāmakum Bali Allāhu Yamunnu `Alaykum 'An Hadākum Lil'īmāni 'In Kuntum Şādiqīna (Al-Ĥujurāt: 17).

'Inna Allāha Ya`lamu Ghayba As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Allāhu Başīrun Bimā Ta`malūna (Al-Ĥujurāt: 18).S u r a XLIX


P r i v a t n i s t a n o v i


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 O vi vjerujući! Ne pretičite Boga i njegovog Proroka! Bojte se Boga! Bog je onaj koji čuje i koji zna!

2 O vi vjerujući! Ne dižite glas iznad Prorokovog. Ne upućujte mu riječ glasno, kao što to međusobno činite, iz straha da vaša djela ne budu uzaludna, a da vi u to i ne sumnjate.

3 Glede onih koji spuštaju glas u nazočnosti Proroka Božjeg, evo onih čija srca Bog ispituje da bi im stavio strahopoštovanje u srca. Oni će dobiti oprost i naknadu bez ograničenja.

4 Većina onih koji te ispitiju izvana tvojih privatnih soba ne razumije.

5 Da se strpe sve dok ti njima ne iziđeš u susret, to bi im bilo bolje.

6 O vi vjerujući! Ako jedan izopačen čovjek vama donese jednu novost, pazite! Jer ako, iz neobazrivosti, vi nanesete kakvu štetu nekom narodu, vi biste mogli potom pokajati se za ono što ste učinili.

7 Znajte da je Božji Prorok među vama. Ako, u brojnijim slučajevima, on vas posluša, vi biste se našli u velikim poteškoćama.

Ali Bog vam je dao da volite vjeru; on je dao da se ona nađe u vašim srcima; dok vam je dao da prezirete nevjernost, izopačenost i neposlušnost; – Takvi su oni koji su dobro usmjereni – 8 to je milost Božja, Božje dobročinstvo; onog koji zna sve, Mudroga.

9 Ako se dvije grupe vjernika potuku, uspostavite mir među njima. Ako se jedan još pobuni protiv drugog, borite se protiv onog koji se buni, sve dok se ne povije pred Zakonom Božjim.

Ako se povije, uspostavite među njima slogu po pravdi. Budite pravedni! Bog voli one koji su pravedni!

10 Vjernici su braća. Uspostavite dakle mir među svojom braćom. Bojte se Boga! Možda će vam on podariti milosrđe.

11 O vi, vjerujući! Nek se neki među vama ne sprdaju s drugima; može biti da su oni bolji od njih. Nek se žene ne sprdaju s drugim ženama; može biti da su one bolje od njih.

Ne klevećite jedni druge; ne dobacujte pogrnih nadimaka. Riječ « izopačen » je omražena među vjerujućima. – Nepravedni se ne kaju za svoje grješek –

12 O vi, vjerujući! Izbjegavajte previše nagađati o drugima: stanovite predpostavke su grijesi.

Ne uhodite! Ne govorite zlo jedni o drugima. Jedan od vas da li bi volio jesti meso svojeg mrtvog brata? Ne, vi biste bili užasnuti!

Bojte se Boga! Bog je onaj koji se neprekidno vraća prema grješniku koji se kaje; on je milosrdan.

13 O vi, ljudi! Mi smo vas stvorili od muškarca i ženske. Mi smo vas sastavili u narode i u plemena da biste se bolje međusobno poznavali.

Najplemenitiji među vama, kod Boga, je najpobožniji među vama. – Bog je onaj koji zna i koji je dobro obaviješten –

14 Beduini govore: « Mi vjerujemo! »


Reci: « Vi ne vjerujete, već radije recite: " Mi se podvrgavamo… " Vjera nije ušla u vaša srca! »

Ako se vi pokorite Bogu i njegovom Proroku, Bog neće dati da se išta izgubi od vaših dobrih djela: – Bog je onaj koji oprašta, on je milosrdan –

15 Vjerujući su uistinu samo oni koji vjeruju u Boga i njegovog Proroka – a da više nikad ne posumnjaju – dok se tuku na Božjem putu svojim dobrima i svojim osobama. – Evo onih koji su vjerodostojni –

16 Reci: « Hoćete li vi obznaniti Bogu sadržaj svojeg bogoštovlja? Bog savršeno poznaje ono što se nalazi u nebesima i na zemlji. » Bog savršeno poznaje svaku stvar.

17 Beduini te podsjećaju na svoju podvrgnutost kao da je to, s njihove strane, jedno dobročinstvo. Reci: « Ne podsjećajte me na svoju podvrgnutost kao na dobročinstvo: naprotiv, Bog je taj koji vam je dodijelio milost da budete usmjereni prema vjeri, ako ste bili iskreni! »

18 Da, Bog poznaje tajnu nebesa i zemlje. Bog savršeno vidi ono što vi činite.