Sura 44.

Izvor: Wikizvor


Sura 44. - arapski - latinična transiteracija[uredi]

44) Sūrat Ad-Dukhān

Ĥā-Mīm (Ad-Dukhān: 1).

Wa Al-Kitābi Al-Mubīni (Ad-Dukhān: 2).

'Innā 'Anzalnāhu Fī Laylatin Mubārakatin 'Innā Kunnā Mundhirīna (Ad-Dukhān: 3).

Fīhā Yufraqu Kullu 'Amrin Ĥakīmin (Ad-Dukhān: 4).

'Amrāan Min `Indinā 'Innā Kunnā Mursilīna (Ad-Dukhān: 5).

Raĥmatan Min Rabbika 'Innahu Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu (Ad-Dukhān: 6).

Rabbi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā 'In Kuntum Mūqinīna (Ad-Dukhān: 7).

Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Yuĥyī Wa Yumītu Rabbukum Wa Rabbu 'Ābā'ikumu Al-'Awwalīna (Ad-Dukhān: 8).

Bal Hum Fī Shakkin Yal`abūna (Ad-Dukhān: 9).

Fārtaqib Yawma Ta'tī As-Samā'u Bidukhānin Mubīnin (Ad-Dukhān: 10).

Yaghshá An-Nāsa Hādhā `Adhābun 'Alīmun (Ad-Dukhān: 11).

Rabbanā Akshif `Annā Al-`Adhāba 'Innā Mu'uminūna (Ad-Dukhān: 12).

'Anná Lahumu Adh-Dhikrá Wa Qad Jā'ahum Rasūlun Mubīnun (Ad-Dukhān: 13).

Thumma Tawallaw `Anhu Wa Qālū Mu`allamun Majnūnun (Ad-Dukhān: 14).

'Innā Kāshifū Al-`Adhābi Qalīlāan 'Innakum `Ā'idūna (Ad-Dukhān: 15).

Yawma Nabţishu Al-Baţshata Al-Kubrá 'Innā Muntaqimūna (Ad-Dukhān: 16).

Wa Laqad Fatannā Qablahum Qawma Fir`awna Wa Jā'ahum Rasūlun Karīmun (Ad-Dukhān: 17).

'An 'Addū 'Ilayya `Ibāda Allāhi 'Innī Lakum Rasūlun 'Amīnun (Ad-Dukhān: 18).

Wa 'An Lā Ta`lū `Alá Allāhi 'Innī 'Ātīkum Bisulţānin Mubīnin (Ad-Dukhān: 19).

Wa 'Innī `Udhtu Birabbī Wa Rabbikum 'An Tarjumūni (Ad-Dukhān: 20).

Wa 'In Lam Tu'uminū Lī Fā`tazilūni (Ad-Dukhān: 21).

Fada`ā Rabbahu 'Anna Hā'uulā' Qawmun Mujrimūna (Ad-Dukhān: 22).

Fa'asri Bi`ibādī Laylāan 'Innakum Muttaba`ūna (Ad-Dukhān: 23).

Wa Atruki Al-Baĥra Rahwan 'Innahum Jundun Mughraqūna (Ad-Dukhān: 24).

Kam Tarakū Min Jannātin Wa `Uyūnin (Ad-Dukhān: 25).

Wa Zurū`in Wa Maqāmin Karīmin (Ad-Dukhān: 26).

Wa Na`matin Kānū Fīhā Fākihīna (Ad-Dukhān: 27).

Kadhālika Wa 'Awrathnāhā Qawmāan 'Ākharīna (Ad-Dukhān: 28).

Famā Bakat `Alayhimu As-Samā'u Wa Al-'Arđu Wa Mā Kānū Munžarīna (Ad-Dukhān: 29).

Wa Laqad Najjaynā Banī 'Isrā'īla Mina Al-`Adhābi Al-Muhīni (Ad-Dukhān: 30).

Min Fir`awna 'Innahu Kāna `Ālīāan Mina Al-Musrifīna (Ad-Dukhān: 31).

Wa Laqadi Akhtarnāhum `Alá `Ilmin `Alá Al-`Ālamīna (Ad-Dukhān: 32).

Wa 'Ātaynāhum Mina Al-'Āyāti Mā Fīhi Balā'un Mubīnun (Ad-Dukhān: 33).

'Inna Hā'uulā' Layaqūlūna (Ad-Dukhān: 34).

'In Hiya 'Illā Mawtatunā Al-'Ūlá Wa Mā Naĥnu Bimunsharīna (Ad-Dukhān: 35).

Fa'tū Bi'ābā'inā 'In Kuntum Şādiqīna (Ad-Dukhān: 36).

'Ahum Khayrun 'Am Qawmu Tubba`in Wa Al-Ladhīna Min Qablihim 'Ahlaknāhum 'Innahum Kānū Mujrimīna (Ad-Dukhān: 37).

Wa Mā Khalaqnā As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Lā`ibīna (Ad-Dukhān: 38).

Mā Khalaqnāhumā 'Illā Bil-Ĥaqqi Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna (Ad-Dukhān: 39).

'Inna Yawma Al-Faşli Mīqātuhum 'Ajma`īna (Ad-Dukhān: 40).

Yawma Lā Yughnī Mawlan `An Mawlan Shay'āan Wa Lā Hum Yunşarūna (Ad-Dukhān: 41).

'Illā Man Raĥima Allāhu 'Innahu Huwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu (Ad-Dukhān: 42).

'Inna Shajarata Az-Zaqqūmi (Ad-Dukhān: 43).

Ţa`āmu Al-'Athīmi (Ad-Dukhān: 44).

Kālmuhli Yaghlī Fī Al-Buţūni (Ad-Dukhān: 45).

Kaghalyi Al-Ĥamīmi (Ad-Dukhān: 46).

Khudhūhu Fā`tilūhu 'Ilá Sawā'i Al-Jaĥīmi (Ad-Dukhān: 47).

Thumma Şubbū Fawqa Ra'sihi Min `Adhābi Al-Ĥamīmi (Ad-Dukhān: 48).

Dhuq 'Innaka 'Anta Al-`Azīzu Al-Karīmu (Ad-Dukhān: 49).

'Inna Hādhā Mā Kuntum Bihi Tamtarūna (Ad-Dukhān: 50).

'Inna Al-Muttaqīna Fī Maqāmin 'Amīnin (Ad-Dukhān: 51).

Fī Jannātin Wa `Uyūnin (Ad-Dukhān: 52).

Yalbasūna Min Sundusin Wa 'Istabraqin Mutaqābilīna (Ad-Dukhān: 53).

Kadhālika Wa Zawwajnāhum Biĥūrin `Īnin (Ad-Dukhān: 54).

Yad`ūna Fīhā Bikulli Fākihatin 'Āminīna (Ad-Dukhān: 55).

Lā Yadhūqūna Fīhā Al-Mawta 'Illā Al-Mawtata Al-'Ūlá Wa Waqāhum `Adhāba Al-Jaĥīmi (Ad-Dukhān: 56).

Fađlāan Min Rabbika Dhālika Huwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu (Ad-Dukhān: 57).

Fa'innamā Yassarnāhu Bilisānika La`allahum Yatadhakkarūna (Ad-Dukhān: 58).

Fārtaqib 'Innahum Murtaqibūna (Ad-Dukhān: 59).
S u r a XLIV


D i m


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Ha. Mim. 2 Jasne mi knjige! 3 Mi smo dali da siđe jedne blagoslovljene noći. Mi smo, uistinu, onaj koji upozorava.

4 Svako mudro Upozorenje je propisano te noći, 5 kao Upozorenje koje isijava iz nas – Da, mi smo oni koji šalju navjestitelje – 6 i kao milosrđe sa strane tvog Gospoda.

On je onaj koji čuje i koji zna; 7 Gospodar nebesa i zemlje i onog što se nalazi između to dvoje. – Kad biste vi samo vjerovali čvrsto! –

8 Nema Boga osim njega. On daje život i on daje smrt. On je vaš Gospod i Gospod vaših prvih predaka.

9 Ali ti ljudi su u to sumnjali i šalili se.

10 Iščekuj dakle Dan kad će nebo donijeti jedan dobro vidljivi oblak 11 koji će obviti ljude: evo jedne bolne kazne!

12 « Gospode naš! Udalji od nas kaznu! Da, mi vjerujemo! »

13 Kako bi ih Opomena urazumila, kad je jedan jasni Prorok već došao?

14 Oni su se okrenuli od njega i rekli: « To je jedan šegrt, jedan obsjednuti. »

15 Mi ćemo udaljiti trenutno kaznu ali vi će te se k njoj vratiti zasigurno.

16 Na Dan kad ćemo mi njih zgrabiti sa velikom žestinom, mi ćemo se osvetiti.

17 Prije njih, mi smo iskušali puk Faraonov, kad je jedan plemeniti Prorok već bio došao k njima: 18 « Izručite mi sluge Božje, ja sam za vas, jedan prorok dostojan povjerenja. 19 Ne dižite se protiv Boga. Ja vam dolazim s jednim neosporivim autoritertom.

20 Ja tražim zaštitu u mog Gospoda i vašeg Gospoda da me vi ne biste kamenovali.

21 Odstranite se od mene, ako nemate povjerenja u mene. »

22 On zazva svog Gospoda: « Ovi ljudi su zločinci» –

23 « Pođi noću s mojim slugama; vi će te biti progonjeni. 24 Ostavi more razjapljeno; evo jedne vojske koja će biti potopljena. »

25 Koliko li su oni napustili vrtova, izvora, 26 obrađenih polja, lijepih nastanbi, 27 slasti, u čijem su se krilu radovali.

28 I bi to ovako: Mi smo ta dobra ostavili u naslijedstvo jednom drugom narodu.

29 Nebo i zemlja nisu plakali za njima. Nikakva odgoda njima ne bi odobrena.

30 Mi smo spasili sinove Izraelove sramotne kazne 31 i od Faraona koji bijaše ohol, među nevjernima.

32 Mi smo njih izabrali, namjerno, među svim narodima u svijetu.

33 Mi smo njima donijeli Znakove koji donose jedan siguran dokaz.

34 Ti ljudi govore: 35 « Ima samo jedna smrt, ona prva,; i mi ne ćemo biti uskrsnuti. 36 Povratite naše predke, ako ste istiniti! »

37 Hoće li oni biti bolji od naroda Tubbeova i od njihovih predhodnika koje smo mi uništili jer bijahu zločinci?

38 Mi nismo radi igre stvorili nebesa, zemlju i ono što je između to dvoje. 39 Mi smo njih stvorili u punoj Istini, ali većina ljudi ne zna.

40 Na Dan Odluke bit će trenutak utvrđen za sastanak svih ljudi; 41 Dan kad nikakav prijatelj neće moći ništa učiniti za svog prijatelja; Dan kad ljudima ne će biti pomoći. 42 izuzev onog kome će Bog dodijeliti milosrđe. – On je, uistinu, Svemogući, Milosrdni –

43 Drvo Zakumovo 44 hrana je grješnicima. 45 Ono vrije u crijevima kao kovina u topionici, 46 kao ključala voda.

47 « Uzmite ovog čovjeka! Odnesite ga na dno Pećnice; 48 potom kaznite ga sipajući na njegovu glavu kipuću vodu…»

49 « Kušaj! nisi li ti silan, darežljiv? » 50 Evo u što ste vi sumnjali!

51 Oni koji se boje Boga boravit će u jednom mirnom mjestu boravka, 52 u sred vrtova i izvora.

53 Oni će biti odjeveni u satin i brokart i postavljeni licem u lice.

54 Evo kako ćemo mi njima za supruge dati Hurije krupnih očiju.

55 Ondje, oni će mirno tražiti sve vrste plodova. 56 Oni više neće okusiti smrti, poslije svoje prve smrti. Bog ih je zaštitio od kazne u Paklu, 57 po milosti tvog Gospoda: evo sreće bez granica!

58 Ovo smo mi učinili lako razumljivim na tvojem jeziku. Možda će oni razmišljati! 59 Promatraj ih dakle pažljivo, oni tebe također promatraju!…