Prijeđi na sadržaj

Sura 32.

Izvor: Wikizvor


Arapski - latinična transkripcija

[uredi]

32) Sūrat As-Sajdah

'Alif-Lām-Mīm (As-Sajdah: 1).

Tanzīlu Al-Kitābi Lā Rayba Fīhi Min Rabbi Al-`Ālamīna (As-Sajdah: 2).

'Am Yaqūlūna Aftarāhu Bal Huwa Al-Ĥaqqu Min Rabbika Litundhira Qawmāan Mā 'Atāhum Min Nadhīrin Min Qablika La`allahum Yahtadūna (As-Sajdah: 3).

Allāhu Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Fī Sittati 'Ayyāmin Thumma Astawá `Alá Al-`Arshi Mā Lakum Min Dūnihi Min Wa Līyin Wa Lā Shafī`in 'Afalā Tatadhakkarūna (As-Sajdah: 4).

Yudabbiru Al-'Amra Mina As-Samā'i 'Ilá Al-'Arđi Thumma Ya`ruju 'Ilayhi Fī Yawmin Kāna Miqdāruhu 'Alfa Sanatin Mimmā Ta`uddūna (As-Sajdah: 5).

Dhālika `Ālimu Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu (As-Sajdah: 6).

Al-Ladhī 'Aĥsana Kulla Shay'in Khalaqahu Wa Bada'a Khalqa Al-'Insāni Min Ţīnin (As-Sajdah: 7).

Thumma Ja`ala Naslahu Min Sulālatin Min Mā'in Mahīnin (As-Sajdah: 8).

Thumma Sawwāhu Wa Nafakha Fīhi Min Rūĥihi Wa Ja`ala Lakumu As-Sam`a Wa Al-'Abşāra Wa Al-'Af'idata Qalīlāan Mā Tashkurūna (As-Sajdah: 9).

Wa Qālū 'A'idhā Đalalnā Fī Al-'Arđi 'A'innā Lafī Khalqin Jadīdin Bal Hum Biliqā'i Rabbihim Kāfirūna (As-Sajdah: 10).

Qul Yatawaffākum Malaku Al-Mawti Al-Ladhī Wukkila Bikum Thumma 'Ilá Rabbikum Turja`ūna (As-Sajdah: 11).

Wa Law Tará 'Idhi Al-Mujrimūna Nākisū Ru'ūsihim `Inda Rabbihim Rabbanā 'Abşarnā Wa Sami`nā Fārji`nā Na`mal Şāliĥāan 'Innā Mūqinūna (As-Sajdah: 12).

Wa Law Shi'nā La'ātaynā Kulla Nafsin Hudāhā Wa Lakin Ĥaqqa Al-Qawlu Minnī La'amla'anna Jahannama Mina Al-Jinnati Wa An-Nāsi 'Ajma`īna (As-Sajdah: 13).

Fadhūqū Bimā Nasītum Liqā'a Yawmikum Hādhā 'Innā Nasīnākum Wa Dhūqū `Adhāba Al-Khuldi Bimā Kuntum Ta`malūna (As-Sajdah: 14).

'Innamā Yu'uminu Bi'āyātinā Al-Ladhīna 'Idhā Dhukkirū Bihā Kharrū Sujjadāan Wa Sabbaĥū Biĥamdi Rabbihim Wa Hum Lā Yastakbirūna (As-Sajdah: 15).

Tatajāfá Junūbuhum `Ani Al-Mađāji`i Yad`ūna Rabbahum Khawfāan Wa Ţama`āan Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūna (As-Sajdah: 16).

Falā Ta`lamu Nafsun Mā 'Ukhfiya Lahum Min Qurrati 'A`yunin Jazā'an Bimā Kānū Ya`malūna (As-Sajdah: 17).

'Afaman Kāna Mu'umināan Kaman Kāna Fāsiqāan Lā Yastawūna (As-Sajdah: 18).

'Ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Falahum Jannātu Al-Ma'wá Nuzulāan Bimā Kānū Ya`malūna (As-Sajdah: 19).

Wa 'Ammā Al-Ladhīna Fasaqū Fama'wāhumu An-Nāru Kullamā 'Arādū 'An Yakhrujū Minhā 'U`īdū Fīhā Wa Qīla Lahum Dhūqū `Adhāba An-Nāri Al-Ladhī Kuntum Bihi Tukadhdhibūna (As-Sajdah: 20).

Wa Lanudhīqannahum Mina Al-`Adhābi Al-'Adná Dūna Al-`Adhābi Al-'Akbari La`allahum Yarji`ūna (As-Sajdah: 21).

Wa Man 'Ažlamu Mimman Dhukkira Bi'āyāti Rabbihi Thumma 'A`rađa `Anhā 'Innā Mina Al-Mujrimīna Muntaqimūna (As-Sajdah: 22).

Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Falā Takun Fī Miryatin Min Liqā'ihi Wa Ja`alnāhu Hudan Libanī 'Isrā'īla (As-Sajdah: 23).

Wa Ja`alnā Minhum 'A'immatan Yahdūna Bi'amrinā Lammā Şabarū Wa Kānū Bi'āyātinā Yūqinūna (As-Sajdah: 24).

'Inna Rabbaka Huwa Yafşilu Baynahum Yawma Al-Qiyāmati Fīmā Kānū Fīhi Yakhtalifūna (As-Sajdah: 25).

'Awalam Yahdi Lahum Kam 'Ahlaknā Min Qablihim Mina Al-Qurūni Yamshūna Fī Masākinihim 'Inna Fī Dhālika La'āyātin 'Afalā Yasma`ūna (As-Sajdah: 26).

'Awalam Yaraw 'Annā Nasūqu Al-Mā'a 'Ilá Al-'Arđi Al-Juruzi Fanukhriju Bihi Zar`āan Ta'kulu Minhu 'An`āmuhum Wa 'Anfusuhum 'Afalā Yubşirūna (As-Sajdah: 27).

Wa Yaqūlūna Matá Hādhā Al-Fatĥu 'In Kuntum Şādiqīna (As-Sajdah: 28).

Qul Yawma Al-Fatĥi Lā Yanfa`u Al-Ladhīna Kafarū 'Īmānuhum Wa Lā Hum Yunžarūna (As-Sajdah: 29).

Fa'a`riđ `Anhum Wa Antažir 'Innahum Muntažirūna (As-Sajdah: 30).


S u r a XXXII

P r o s t i r a nj e

U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

1 Alif. Lam. Mim. 2 Otkrovenje Knjige proizlazi, nesumnjivo, od Gospodara svjetova. 3 Hoće li oni reći: « On ju je izmislio !» Ta Knjiga je, naprotiv, Istina koja isijava iz tvog Gospoda da bi ti upozorio jedan narod kojem ni jedan upozoritelj nije stigao prije tebe. – Možda će oni biti upućeni –

4 Bog je onaj koji je stvorio u šest dana nebesa, zemlju, i ono što se nalazi između to dvo; po tome on je u visosti svojoj zasjeo na Prijestolje.

Vi nemate, osim njega, ni gospodara, ni posrednika. Ne razmišljate li vi?

5 S neba, on ravna svakom stvari na zemlji po tome će sve vratiti se k njemu na Dan čije će trajanje biti tisuću godina prema vašem načinu računanja.

6 On poznaje ono što je skriveno i ono što je očevidno. On je Svemogući, Milosrdni 7 koji je sve učinio dobro što je stvorio i koji je započeo stvaranje čovjekovo od ilovače, 8 potom je on njemu podigao nasljedstvo od kapljice proste vode.

9 On je čovjeka skladno stvorio i udahnuo mu svoj Duh. On je za vas stvorio sluh, vid, iznutrice. Vi ste zaista malo zahvalni!

10 Oni kažu: « Nakon što mi budemo nestali u zemlji, hoćemo li biti nanovo stvoreni?» jer oni ne vjeruju u Susret sa svojim Gospodom.

11 Reci: « Anđeo smrti kome ste vi povjereni vas će pokupiti; potom vi će te biti odvedeni svojem Gospodu ».

12 Ako ti tada vidiš krivce povijene glave pred svojim Gospodom: « Gospode naš! Mi smo vidjeli i čuli. Vrati nas na zemlju: činit ćemo dobro, čvrsto ćemo vjerovati ».

13 Da smo mi to htjeli, dali bismo svakom čovjeku njegov pravac. Moja se riječ, međutim, ostvaruje: « Da, ja ću napuniti Pakao Đinima i ljudima zajedno ».

14 Kušajte, da biste to zaboravili, Susret na vaš Dan – Mi također, mi smo zaboravili – okusite kaznu vječnosti po cijeni vaših djela.

15 U naše Znakove vjeruju samo oni koji padaju prostrti kad ih se na njih upozori; oni koji se oduševljavaju hvalospjevima svojem Gospodu i koji se ne pokažu oholima.

16 Oni se izvlače iz svojih kreveta za zazivati svojeg Gospoda sa strahom i ufanjem. Oni potroše u milostinju dio svojih dobara koje smo im mi dodijelili.

17 Nitko ne zna što sam mu pripravio kao njegovu radost kao naknadu za njegova djela.

18 Vjerujući zar će biti sličan iskvarenom? Oni nisu jednaki.

19 Oni koji vjeruju i oni koji izvršavaju dobra djela imat će Vrtove Utočišta kao mjesto boravišta, po cijeni svojih djela.

20 Glede izopačenih, oni će imati Vatru kao utočište. Svaki put kad budu htjeli otud izići, bit će vraćeni natrag a reći će im se: « Kušajte kaznu te Vatre što ste ju držali za laž ».

21 Da, dat ćemo im da kušaju odmah kaznu, prije velike kazne. - Možda će se vratiti –

22 Tko je dakle nepravedniji od onoga koji se okrene od Znakova svojeg Gospoda kad su oni njemu bili ponovljeni? – Mi ćemo se osvetiti krivcima –

23 Mi smo dali Knjigu Mojsiju; – ne sumnjajte u susret s njim – Mi smo od toga načinili jedan Smjer sinovima Izraelovim.

24 Mi smo podigli poglavare uzete između njih. Oni njima ravnaše po našim zapovijedima kad bijahu postojani i kad čvrsto vjerovahu našim Znakovima.


25 Tvoj će Gospod suditi između njih, na Dan Uskrsnuća i on će presuditi o njihovim razlikama.

26 Ni je li za njih jedna naznaka vidjeti koliko,prije njih, mi smo uništili naraštaja čijim boravištima oni prolaze?

Ima tu zaista Znakova. Ne razumiju li oni to?

27 Nisu li oni vidjeli da mi potiskujemo vodu prema bezvodnom tlu. Mi otuda dajemo izniknuti, pomoću nje, žitarice kojima se oni hrane, oni i njihova stada? Ne vide li oni to?

28 Oni kažu: « Kad će dakle doći ta pobjeda, ako ste vi vjerodostojni ?»

29 Reci: « Na Dan pobjede, vjera onih koji bijahu nevjerni prije bit će njima nekorisna; oni nemaju što očekivati .

30 Odstrani se od njih i čekaj! oni će također biti u očekivanju…