Stranica:Jugoslavenski imenik bilja.djvu/556

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ova stranica nije ispravljena


532 Malva criFpn L., kravzasti papel. Malva rosea ;§«««,, ramen-cvet. Malva rotuudit'olia L., sljez, slez, bHi, aijez, sljei, BljezovaCu, sle- lovitia, poljski slii, eitiii hIIe, divji sliz, divji sljez, modri Bleu, sljez po lemlji, sljez-pojoinljuli, filzeua, slzeiiina, geizena, »uxeiia, ' kunjska trava, ilcz, ftiii akloeaii, , sor, Crni klobuk, papel. Malva silvestris L., slez, sliz, sljez, j sljez, slezovada, Telilta 8lezova5a, ciai slez, veliki aljoz, plaQinski sliz, gusaija trava, klobcicovje, srini klubuk. divji papel. Mandragora ofticinarum Toum., | bunovina, jabafiina, okoloCep, $ko- eec, skocBlj, Bkocac, ieUti i. tusti 1 koren, velje i. veliko zelje, man- j dragula, mandrak, dliskva, drst- I livka, nadli^ok, nadliSka, ada- mova glava, nlrua. Marasuiius nlliaceus Jacq. , cea- Dova goba. Marasmiug oreades Ft. , vilin klincac. Marasiuius scorodonius Fr., cea- Qjevka. Marcliantia polymorpha L. , ja- prika, jotronka, jetrica, jetrna i. jetretiu trava, kamenita i. zvjez- data jukenka, pluiJnica od vode, platuica, vudeua kupusina, tiken, tikien, tikljen, fitilj, fltiljak, vo- deni diigirlCnjak. Marmbium L., tetrljaa, tutrljan, trnometa, andara, aadarac. Marrubinum peregrinum L., to- trljan, bila gmradatina, bila smra- dejna. Marrubtum oiiidiJisijiiniim L., bilaSiua, bllo zelje^ bleia marulja. Mari'ubiuninigi'um^., cma andara. Marubium Pseudodictamnus L., skripau, skripacac, skripacak, Skri- pacac. Man'ubium vulgare L., krkoCitac, pepeljuha, slauovitau, slanovitak, iimski f trgoi; ; bielitetrljan, smrdnSii smradaaina, crnasmradojno. prasji zdest, tiikovrefi, o3ja metiua, uia- rudiga, marula, maralj, inuriiija, dobra kaduija, jetrei)a trava, je- tronjaCa, jetrnica, sumrak. Matt'i(;aria L., nuan, rmacj, ma- teruik, matornja trava, inatornjak, zdraviS, blaiei)a be1a. Matricaria Chamomilla L., goriak. poljska gori-guzicB, kokonijak, koko^injak, kokotojak, ko mo mi la, Jipica , inatericnjak , liermanek, lirtuan, brmeu, jarmen, rarnan, Tman , rmaaj , ramiua , teleoak, titrica, vonjavke, beli zabljak, zabljak, trava ud buva, zimskj koroinaiiiS, mrvca, gftmelica,_ milica, gotuilica, kahimela taenika, kamilca, kamomiki, momilja. ' Matricaria Partiieiiium L., trgoi tarkan, targok, gorka meta, mala nieta, gorka metva. inaterienjak, materinica, materljiva, maternii- Ttjak, matrik, matrikal, matrikao, matriko, boziCiio drobaice, koleno droptiuiCe, mater-hfera, i', Cliry- suothemuitt Parthenium. Mnlthtoia iocana RBr. , bieU i crljeiia Ijubica, biela i crijeua m- manija, modri ^eboj, vihojU, vi- bolje , biela i crijeua vihojla, viojia, biela i crljetia TioJa. Matcia umbellata SehnU. Medicago L., ditelina. MedicHgo cordala et dentii W., govedja djetelina. Medicago falcata i., dunji ska i. sviaska resa. Medicago lupuHoa i.., gu^jica, oseuca, oseoica, £pu£ja dj«teliiia, Medicago orbiculari'i ah., bedid. Medicago pioslrata Jn-^.^ zfnovik, Medicago saliva i., vija, hnietec, meteljka, luoerua, lucemar, vela diteliua, djeteliua-bosauka, mala i. svajcarska ^eteliua, turska detela. a.