Spisak svećenika i levita

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Spisak svećenika i levita

Spisak svećenika i levita[uredi]

12 1 Evo svećenika i *levita koji stigoše sa Zorobabelom, sinom Šaltielovim, i Jozueom: Seraja, Jirmea, Ezra, 2 Amarija,Maluk, Hatuš, 3 Šekanija, Rehum, Meremot, 4 Iddo, Ginetoj, Abija, 5 Mijamin, Madija, Bilga, 6 Šemaja, i Jojariv, Jedaja, 7 Salu, Amok, Hilkija, Jedaja, 7 Salu, Amok, Hilkija, Jedaja. Bijahu to poglavari svećenički i njihova braća, u vrijeme Jozueovo.
8 Leviti: Ješua, Binuj, Kadmiel, Šerebija, Jehuda, Matanija, on i njegova braća, zaduženi za pjevanje pohvalnica. 9 Bakbukija i Uni, njihova braća, u njihovoj službi za stražu.
10 Jozue porodi Jojakima, Jojakim porodi Eliašiba, a Eliašib Jojada. 11 Jojada porodi Jonatana, Jonatan porodi Jaduaja.
12 U vrijeme Jojakimovo, svećenici, poglavari obitelji bijahu: za Serajaa, Meraja; za Jirmejaa, Hananija; 13 za Ezraa, Mešulam; za Amarijaa, Jehohanan; 14 za Melikua, Jonatan; Šebanijaa, Josip; 15 za Harima, Adna; za Merajota, Helkaj; 16 za Iddoa, Zekarija; za Ginetona, Mešulam; 17 za Abijaa, Zikri; za Minijamina,®1 ; za Moadija, Piltaj; 18 za Bilga, Šamua; za Šemaja, Jehonatan; 19 za Jojariba, Matenaj; za Jedajaa, Uzi; za Amoka, Eber; 21 za Hilkija, Hašabija; za Jedajaa, Netanel.
22 U vrijeme Eliašiba, Jojadaa, Johanana i Jaduaa, leviti, poglavari obitelji, kao i svećenici, biše upisivani u knjigu *Godišnjaka, sve do vremena Johanana, sina Eliašibova. 24 Poglavari levita bijahu: Hašabija, Šerebija i Ješua, sin Kadmielov, i njihova braća nasuprot njima, za pjevati, prema zapovjedi Davidovoj, čovjeka Božjeg, svaki poslije svog reda na službi, hvalospjeve i zahvalnice: 25 Matanija, Bakbukija, Obadija, Mešulam, Talmon i Akuv, čuvari vratari, za stražu koju su vršili na pragu vrata. 26 Oni bijahu u službi u vrijeme Jojakimovo, sina Jozeova, sina Jozadakova, i u vrijeme Nehemije, upravitelja, i Ezdre, svećenikazakonoznanca.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif