Prijeđi na sadržaj

Spisak grješnih Židova

Izvor: Wikizvor
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Spisak grješnih Židova

Spisak grješnih Židova[uredi]

18 Među sinovima svećenika koji bijahu uzeli žene strankinje, nađe se4: među sinovima Jozue sina Jozadakova i njegove braće : Mazeja,
Eliezer, Jariv i Gedalija; 19 oni se obvezaše rukom5 otpustiti svoje žene i ponuditi jednog ovna za popravak od svoje grješke;
20 među sinovima Immerovim: Hanani i Zebadija;
21 među sinovima Harimovim: Mazeja, Elija, Šemaja, Jehiel i Uzija;
22 među sinovima Pašehurovim: Elioenaj, Mazeja, Jišmael, Netanel, Jozabad i Eleaza.
23 Među *levitima : Jozabad , Šimej, Kelaja ili Kelita , Petahija, Eliezer.
24 Među pjevačima : Elijašib. Među nosačima: Šalum, Telem i Uri.
25 Glede Izraelita: među sinovima Pareoševim: Jizija, Malkija, Mijamin, Eleazar, Malkija i Benaja,Ramija, ;
26 među sinovima Elamovim: Matanija, Zekarija, Jehiel, Abdi, Jeremot i Elija:
27 među sinovima Zatuvljevim: Eljoenaj, Eliašib, Matanija, Jeremot, Zabad i Aziza;
28 među sinovima Bevajevim: Jehohanan, Hananija, Zabaj, Atlaj;
29 među sinovima Banijevim: Mešulam, Maluk, Adaja, Jašub, Šeal, Jeramot;
30 među sinovima Pahat-Moabovim: Adna, Kelal, Benaja, Mazeja, Matanija, Besael, Binuj, Manase;
31 među sinovima Harimovim: Eliezer, Jišija, Malkija, Šemaja, Simeon, 32 Benjamin, Maluk, Šemarija;
33 među sinovima Hašumovim: Matenaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manase, Šimej;
34 među sinovima Banijevim Madaj, Amram, Uel, 35 Bananija, Bedija, Keluhi, 36 Vanija, Meremot, Eliašib, 37 Matanija,
Matenaj i Jazaj;
38 Bani i Binuj, Šimej, 39 Šelemija, Natan, Adaja, 40 Maknadebaj, Šašaj, Šaraj, 41 Azarel, Šelemijahu, Šemarija, 42 Šalum, Amarija,
Josip;
43 među sinovima Neboa: Jeiel, Matitija, Zabad, Zebina , Jadaj, Joel, Benaja.
44 Svi ovi bijahu uzeli žene strankinje; i čak , kod njih, bijaše onih od kojih oni imadoše sinove.1

18 Među sinovima svećenika koji bijahu uzeli žene strankinje, nađe se4: među sinovima Jozue sina Jozadakova i njegove braće : Mazeja,

Eliezer, Jariv i Gedalija; 19 oni se obvezaše rukom5 otpustiti svoje žene i ponuditi jednog ovna za popravak od svoje grješke;

20 među sinovima Immerovim: Hanani i Zebadija;
21 među sinovima Harimovim: Mazeja, Elija, Šemaja, Jehiel i Uzija;
22 među sinovima Pašehurovim: Elioenaj, Mazeja, Jišmael, Netanel, Jozabad i Eleaza.
23 Među *levitima : Jozabad , Šimej, Kelaja ili Kelita , Petahija, Eliezer.
24 Među pjevačima : Elijašib. Među nosačima: Šalum, Telem i Uri.
25 Glede Izraelita: među sinovima Pareoševim:Jizija, Malkija,Mijamin, Eleazar, Malkija i Benaja,Ramija, ;
26 među sinovima Elamovim: Matanija, Zekarija, Jehiel, Abdi, Jeremot i Elija:
27 među sinovimaZatuvljevim: Eljoenaj, Eliašib, Matanija, Jeremot, Zabad i Aziza;
28 među sinovima Bevajevim: Jehohanan, Hananija, Zabaj, Atlaj;
29 među sinovima Banijevim: Mešulam, Maluk, Adaja, Jašub, Šeal, Jeramot;
30 među sinovima PahatMoabovim: Adna, Kelal, Benaja, Mazeja, Matanija, Besael, Binuj, Manase;
31 među sinovima Harimovim: Eliezer, Jišija, Malkija, Šemaja, Simeon, 32 Benjamin, Maluk, Šemarija;
33 među sinovima Hašumovim: Matenaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manase, Šimej;
34 među sinovimaBanijevim Madaj, Amram, Uel, 35 Bananija, Bedija, Keluhi, 36 Vanija, Meremot, Eliašib, 37 Matanija,

Matenaj i Jazaj;

38 Bani i Binuj, Šimej, 39 Šelemija, Natan, Adaja, 40 Maknadebaj, Šašaj, Šaraj, 41 Azarel, Šelemijahu, Šemarija, 42 Šalum, Amarija,

Josip;

43 među sinovima Neboa: Jeiel, Matitija, Zabad, Zebina , Jadaj, Joel, Benaja.
44 Svi ovi bijahu uzeli žene strankinje; i čak , kod njih, bijaše onih od kojih oni imadoše sinove.1