Spisak Židova koji se vratiše u Palestinu

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Spisak Židova koji se vratiše u Palestinu


Spisak Židova koji se vratiše u Palestinu[uredi]

2 1 Evo sinova pokrajine koji se vratiše iz ropstva, iz izgnanstva oni koje Nabukodonozor, kralj Babilonije, bijaše izgnao u Babiloniju i

koji vratiše se u Jeruzalem i u Judu, svaki u svoj grad2 . 2 To su oni koji dođoše sa Zorobabelom, Jozuom, Nehemijom, Serajom, Reelajom,

Mordokajom,3 Bilšanom, Misparom, Bigvajem, Rehumom, Baanaom. Broj ljudi puka Izraelovog: 3 sinovi Pareoševi4 : 2.172;4 sinovi Šefatajevi: 372; 5 sinovi Arahovi: 775; 6 sinovi PahatMoabvljevi,

tj. sinovi Ješuavljevi i Joabovi: 2.812; 7 sinovi Elamovi : 1.254; 8 sinovi Zatuvljevi : 945; 9 sinovi Zakajevi : 760; 10 sinovi Banijevi: 642; 11

Sinovi Bevajevlji : 623; 12 sinovi Azgadovi: 1.222 13 sinovi Adonikamovi : 666;14 sinovi Bigvajevi : 2.056; 15 sinovi Adinovi: 454; 16

sinovi Aterovi , tj. Jehizkijavljevi: 98; 17 sinovi Besajevi : 323; 18 sinovi Joravljevi :112; 19 sinovi Hašumovi : 223; 20 sinovi Gibarovi : 95;

21 sinovi iz Betlehema1 : 123; 22 ljudi iz Netofa: 56; 23 ljudi iz Anatota: 128; 24 ljudi iz Azmaveta: 42; 25 sinovi iz KirijatArima , Kefira i

Beerota: 743; 26 sinovi iz Rame i Geva : 621; 27 ljudi iz Mikmasa : 122; 28 ljudi iz Betela i Aja : 223; 29 sinovi iz Neba: 52; 30 sinovi iz

Magbiša: 156; 31 sinovi jednog drugog Elama : 1.254; 32 sinovi Harimovi: 320; 33 sinovi iz Loda, Hadida i Ona: 725; 34 sinovi iz Jerihona:

345; 35 sinovi iz Senaaa: 3.630. 36 Svećenici: sinovi Jedajavljevi, tj. kuće Jozuevljeve:973; 37 sinovi Imerovi: 1.052; 38 sinovi Pašehurovi: 1.247; 39 sinovi Harimovi:

1.017. 40 *Leviti: sinovi Ješuavljevi i Kadmielovi, tj. sinovi Hodavijavljevi: 74. 41 Pjevači: sinovi Asafovi: 128. 42 Vratari: sinovi Šalumovi: sinovi Aterovi, sinovi Talmonovi, sinovi Akuvljevi, sinovi Hatitovi, sinovi Šovajevi, svega: 139. 43 Posluživači2 : sinovi Sihajevi, sinoviHasufavljevi, sinovi Tabaotovi, 44 sinovi Kerosovi, sinovi Siahavljevi, sinovi Padonovi, 45 sinovi

Levanavljevi, sinovi Hagavavljevii, sinovi Akuvovi, 46 sinovi Hagavljevi, sinovi Hananovi, 47 sinovi Gidelovi, sinovi Gaharovi, sinovi

Reajaovi, 48 sinovi Resinovi, sinovi Nekodavljevi, sinovi Gazamovi, 49 sinovi Uzavljevi, sinovi Pazeahovi, sinovi Bezajevi, 50 sinovi

Asnavljevi, sinovi Meunimovi, sinovi Nefusimovi, 51 sinovi Bakbukovi, sinovi Hakufavljevi, sinovi Harhurovi, 52 sinovi Baslutovi, sinovi

Mehidavljevi, sinovi Haršavljevi, 53 sinovi Barkosovi, sinovi Sizeravljevi, sinovi Tamahovi, 54 sinovi Nesiahovi, sinovi Hatifavljevi. 55 Sinovi slugu Solomonovih1 : sinovi Sotajevi, sinovi HaSoferetovi, sinovi Perudavljevi, 56 sinovi Jaalavljevi, sinovi Darkonovi, sinovi

Gidelovi, 57 sinovi Šefatijavljevi, sinovi Hatilovi, sinovi PokeretHaSevaimovi, sinovi Amijevi. 58 Svi posluživači i sinovi slugu

Solomonovih: 392. 59 A evo onih koji su se uspeli iz TelMelaha, TelHarša, Kerub Adana2 , Immer i koji nisu mogli poznati da li njihov očinski dom i njihov

rod bijahu sigurno iz Izraela: 60 sinovi Delajavljevi, sinovi Tobijavljevi, sinovi Nekodavljevi: 652; 61 i neki među svećenicima: sinovi

Hobajavljevi, sinovi hadokovi, sinovi Barzilajevi oni koji bijahu uzeli žene među kćerima Barzilaja Galadita i bijahu bili nazvani njegovim

imenom. 62 Ti ljudi potražiše svoj zapisani rodoslov , ali ga ne nađoše; tad ih se oglasi nečistim, isključi iz svećeničke službe. 63 A

upravitelj njima reče da ne jedu *presvete hrane, sve dok se jedan svećenik ne predstavi za Urim i za Tumim1 . 64 Sabor u cjelini brojaše 42.360 osoba2 , a da se ne računaju njihove sluge i sluškinje kojih bijaše 7. 337; oni imaše 200 pjevača i

pjevačica; 66 njihovi konji : 736; njihove mule: 245; 67 njihove deve: 435; magarci: 6.720. 68 Za njihovog dolaska u Kuću GOSPODOVU koja je u Jeruzalemu, izvjesni poglavari obitelji prinesoše dobrovoljne žrtve za Kuću Božju,

da bi se obnovila na svom mjestu. 69 Prema svojoj moći, oni dadoše u radnu riznicu 61.000 zlatnih drahmi i 5.000 mina srebra3 , i stotinu

tunika svećeničkih. 70 Tada svećenici, leviti, jedan dio puka , pjevači, nosači i posluživači smjestiše se u svojim gradovima. Svi Izraeliti

bijahu u svojim gradovima.