Razred svećenika

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Razred svećenika24 Za sinove Aaronove, evo njihovih razreda: sinovi Aaronovi: Nadab i Abihu, Eleazar i Itamar. 2 Nadab i Abihu umriješe prije svojeg oca ne imavši sinova; svećeničke službe biše biše tada povjerene Eleazaru i Itamaru. 3 David, kao i Sadok, sinovi Eleazarov, i Ahimelek, sinovi Itamarovin njih podijeliše u razrede prema njihovoj zadaći u službi njihovoj. 4 A sinovi Eleazarovi se nađoše brojniji u ljudstvu nego sinovi Itamarovi; podijeliše ih, za sinove Eleazarove, na šesnaest glava obiteljskih, i za sinove Itamarove na osam poglavara obiteljskih. 5 Podijeli ih se kako jedne, tako i druge, ždrijebanjem, jer bijaše tu prinčeva *svetišta i prinčeva Božjih1 među sinovima Eleazarovim kao i sinovima Itamarovim. 6 Šemaja, sin Netanelov, zakonoznanac među *levitima, njih upisa u nazočnosti kraljevoj, prinčeva, svećenika Sadoka, Ahimelekovoj, sinova Abiatarovih i poglavara svećeničkih i levitskih: jedna obitelj bi ždrijebana za Eleazara, potom jedna druga, tok samo jedna jedina bi ždrijebana za Itamara2.
7 Prvi ždrijeb bi za Jehojariba a drugi za Jedajaa; 8 treći za Harima, četvrti za Seorima, 9 peti za Malkijaa, šesti za Mijamina, 10 sedmi za Hakosa, osmi za Abijaa, 11 deveti za Ješuaa, deseti za Šekanijahua, 12 jedanaesti za Eliašiba, dvanaesti za Jakima, 13 trinaesti za Hupaa, četrnaesti za Ješebeaba, 14 petnaesti za Bilga, šesnaesti za Imera, 15 sedamnaesti za Hezira, osamnaesti za za Hapisesa, 16 devetnaesti za Petahija, dvadeseti za Jehezkela, 17 dvadeset i prvi za Jakina, dvadeset i drugi za Gamula, 18 dvadeset i treći za Delajahua, dvadeset i četvrti za Mazijahua.
19 Takva bi njihova raspodjela u službu njihovu, za ulaziti u Kuću GOSPODOVU, prema pravilu danom po njihovom ocu Aaronu, kako to njemu bijaše naložio GOSPOD, Bog Izraelov.