Priprema puta prema Jeruzalemu

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Priprema puta prema Jeruzalemu


Priprema puta prema Jeruzalemu[uredi]

15 Ja ih prikupih uz rijeku koja teče prema Ahavi i mi tu taborovasmo tri dana. Ja pažljivo promatrah narod i svećenike, ali ne nađoh ondje

nikog od sinova Levijevih2 . 16 Tada ja poslah poglavare Eliezera, Ariela,Šemaja, Elnatana i Jariva, Elnatana, Natana, Zekarija, Mešulama,

kao i nastavnike1 Jojariba i Elnatana, 17 sa zapovješću da idu kod Iddoa, poglavara mjesta Kasifja; i rekoh im riječi za reći Iddou i njegovoj

braći posluživačima u mjestu Kasifja da bi nam doveli sluge za Kuću našeg Boga2 . 18 Kako dobra ruka našeg Boga bijaše na nama, oni

nam dovedoše jednog mudrog čovjeka, jednog od sinova Mahlijevih, sina Levijeva, sina Izraelova, tj. Šerejavljeva, njegove sinove i

njegovu braću, na broju njih devetnaest, 19 kao i Hašabijaz i s njim Ješaja, jednog od sinova Merarija, njegovu braću i njihove sinove ,

njih na broju 20; 20 i među posluživačima koje David i poglavari bijahu dali za službu *levitsku3 , 220 posluživača, svi namještđeni po

svojim imenima . 21 Ja ondje proglasih, pokraj rijeke Ahava, jedan *post da bismo se ponizili pred svojim Bogom da bi tražili milost za

putovati bez poteškoća, mi i naša djeca, s a svojom prtljagom. 22 Jer, ja se stidjeh tražiti u kralja konjičku silu da nas štiti od neprijatelja

tijekom puta; naime, mi bijasmo rekli kralju: » Dobra je ruka našeg Boga na svima koji ga traže; ali jaka je je srdžba njegova na sve koji ga

napuste.« 23 Mi postismo dakle, tražeći tu milost u našeg Boga i on nas usliša. 24 Potom ja uzeh na stranu dvanaest poglavara

svećeničkih sa Šervijaom, Hašvijaom i desetero njihove braće s njima. 25 Ja im izmjerih srebro, zlato i predmete koji su sačinjavali

predujam1 za Kuću našeg Boga što kralj, njegovi savjetnici, njegovi poglavari i svi nazočni Izraeliti bijahu donijeli. 26 Ja izvagah u

njihovim rukama 650 talenata2 , srebra, srebrenih predmeta za stotinu talenata, stotinu talenata zlata, 27 zlatnih kupa za tisuću darika,3 dva

predmeta od sjajne bronce, sve ljepote, dragocijenih kao kao zlato. 28 Potom im rekoh: » Vi ste posvećeni GOSPODU ; ti predmeti su

posvećeni a srebro i zlato su jedna dobrovoljna ponuda GOSPODU, Bogu vaših otaca4 ; 29 trudite se sačuvati ih sve dok ih ne izvažete

pred poglavarimasvećenika, levitima i poglavarima obitelji Izraelove, u Jeruzalemu, u odajama Kuće GOSPODOVE.« 30 Tada svećenici i

leviti preuzeše brigu o zlatu, srebru i izvaganim predmetima da bi ih odnijeli u Jeruzalem, u Kuću našeg Boga.