Potomci Judini, sinovi Jakovljevi.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Potomci Judini, sinovi Jakovljevi.

Potomci Judini, sinovi Jakovljevi.[uredi]

2 1 Evo sinova Izraelovih: Ruben Simeon, Levi i Juda, Isakar, i Zabulon, 2 Dan, Josip i Benjamin, Neftali, Gad i Ašer.
3 Sinovi Judini: Er, Onan i Šela. Sve trojica njemu rodiše se od kćeri Šue Kanaanke. Ali Er, prvorođenac Judin, bi kriv u očima GOSPODOVIM koji ga usmrti. 4 Tamar, njegova snaha, mu rodi Peresa i Zeraha, Sinovi Judini biše petorica sveukupno.
5 Sinovi Peresovi: Hesron i Hemul.
6 Sinovi Zerahovi: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara, petorica ukupno.
7 Sinovi Karmijevi: Akar koji donese nesreću Izraelu učinivši se krivim od jedne nevjernosti glede zabrane1. 8 Sin Etanov: Azarija. 9 Sinovi koji se rodiše Hesronu: Jerahmel, Ram i Kelubaj.
10 Ram porodi Aminadaba, Aminadab porodi Našhona, poglavara sinova Judinih. 11 Našhon porodi Salmaa, Salma porodi Booza. 12 Booz porodi Obeda. Obed porodi Jesea.
13 Jese porodi Eliaba svog prvorođenog, Aminadab drugi, Šimea, treći, 14 Netanel četvrti, Radaj peti, 15 Osem šesti, David sedmi. 16 Njihove sestre bijahu Seruja i Abigail. Sinovi Serujini bijahu na broju trojica: Abšaj, Joab i Azahel. 17 Abigail rodi Amaza, a otac Amazov bijaše Jeter Ismaelit.
18 Kaleb, sin Hesronov izrodi sinove s Azuvaom, svojom ženom, i Jeriotom; evo njegovih sinova: Ješer, Šobab i Ardon. 19 Azuva umrije, a Kaleb uze Efratu za ženu, a ona mu rodi Hura. 20 Hur porodi Urija. Uri porodi Besalela.
21 Potom, Hesron se sjedini s kćeri Makirovom, ocem Galaada, i oženi ju kad imaše 60 godina; ona mu rodi Seguba, 22 Segub porodi Jaira, a ovaj imade 23 grada, u zemlji Galaad. 23 Ali Gešur i Aram njima uzeše taborište Jair, Kenat i njihov okoliš: 60 gradova. Svi oni bijahu sinovi Makirovi, oca Galaada. 24 Poslije smrti Hesronove, Kaleb se sjedini s Efratom, ženom Hesronovom, svojeg oca, a ona mu rodi Ašehura, oca Tekoa.
25 Sinovi Jerahmela, prvorođenog Hesronovog, biše Ram, prvorođeni, Buna, Oren, Osem, Ahija. 26 Jerahmel imade jednu drugu ženu, imenom Atara. Ona bi majka Onamova.
27 Sinovi Ramovi, prvorođenog Jerahmeelovog, biše Maas, Jamin i Eker.
28 Sinovi Onamovi biše Šamaj i Jada, i sinovi Šamajevi: Nadab i Abišur. 29 Ime ženi Abišurovoj bijaše Abihail, i ona mu rodi Ahbana i Molida. 30 Sinovi Nadabovi: Seled i Apaim. Seled umruije i ne imade sinova. 31 Sinovi Apaimovi: Jišej. Sin Jišejev: Šešan. Sin Šešanov: Ahlaj. 32 Sinovi Jadaovi, brata Šamajeva: Jeter i Jonatan. Jeter umrije i ne imade sinova. 33 Sinovi Jonatanovi: Pelet i Zaza. To biše sinovi Jerahmelovi.
34 Šešan ne imade sinove već kćeri. Šešan imaše jednog egipatskog roba, imenom Jarha. 35 Šešan dade svoju kćer za ženu Jarhau svojem robu, a ona mu rodi Ataja. 36 Ataj rodi Natana, Natan rodi Zavada. 37 Zavad rodi Efala. Efal rodi Obeda. 38 Obed rodi Jehua. Jehu rodi Azarija. 39 Azarija rodi Helesa. Heles rodi Eleaza. 40 Eleaz rodi Sismaja. Sismaj rodi Šaluma. 41 Šalum rodi Jekmaja. Jekmaja rodi Elišama.
42 Sinovi Kalebovi, brata Jerahmelovog: Meša,njegov prvorođeni, koji bi otac Zifu, i sinovi Mareša, oca Hebronova.
43 Sinovi Hebronovi: Korah, Tapuah, Rekem i Šema. 44 Šema porodi Rahama, oca Jorkeamova, Rezkem rodi Šamaja. 45 Sinovi Šamajevi: Maon, a Maon bi ocem BetSuru. 46 Eifa, suložnica Kalebova, porodi Harana, Mosa i Gazeza. Haran porodi Gazeza.
47 Sinovi Jahdajevi: Regem, Jotam, Gešan, Pelet, Eifa i Šaaf. 48 SWuložnica Kalebova, Maaka, porodi Šebera i Tirana. 49 A ona rodi Šaafa, oca Madmanaova, i Šebaa, oca Makbenova i oca Giveavljeva. Kćer Kalebova bijaše Aksa. 50 To biše sinovi Kalebovi.
Sinovi Hura, prvorođenog od Efratae: Šobal, otac KirijatJearima: 51 Salma, otac Betlehema; Haref, otac BetGadera. 52 Šobal, otac KirijatJearima, imade sinove: Haroea, polovicu Manahtita 53 i obitelji iz KirijatJearima: Jitrite, Putite, Šumanite i Mišraite. Od njih su potekli Soreatiti i Eštauliti.
54 Sinovi Salmaevi: Betlehem, Netofatiti, AtrotBetJoab, polovica Manahtita, Soreiti, 55 i obitelji Sofrita, koji stanuju u Jaebesu, Tireatiti, Šimeatiti, Sukatiti. To su Keniti, koji potječu od Hamata, oca kuće Rekabljeve.