Ponovljeni zakon (Šarić)/Glava 3.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Ponovljeni zakon (Šarić)


1 Nato udarismo putem u Bašan. Tada Og, kralj bašanski, s cijelim svojim narodom izađe pred nas, da se sukobi s nama kod Edreja.

2 A Gospod mi reče: Ne boj ga se, jer ga dajem s cijelim narodom njegovim i sa zemljom njegovom u ruke tvoje. Učini s njim upravo onako, kako si učinio sa Sihonom, kraljem amorejskim, koji stoluje u Hešbonu.

3 Tako nam dade Gospod, Bog naš, u ruke i Oga, kralja bašanskoga, s cijelim narodom njegovim. Pobismo ga, da mu više nitko ne preostade.

4 Tada osvojismo i sve gradove njegove. Nije bilo grada, kojega im ne uzesmo. Šezdeset gradova i sva pokrajina Argob pripadali su kraljevstvu Oga u Bašanu.

5 Bili su to sve gradovi, što su bili utvrđeni visokim zidinama, vratima i prijevornicama, osim vrlo mnogih otvorenih mjesta.

6 Izvršismo prokletstvo na njima, kao što smo bili učinili na Sihonu, kralju u Hešbonu, i istrijebismo u svakom gradu muževe, žene i djecu.

7 A svu stoku i plijen iz gradova uzesmo za se.

8 Tako uzesmo onda zemlju iz ruku dvojice kraljeva amorejskih, koja je s onu stranu Jordana od potoka Arnona do gore Hermona,

9 Sidonci zovu Hermon Sirion, Amoreji ga zovu Senir, -

10 Sve gradove u ravni, sav Gilead i sav Bašan do Salke i Edreja, ukratko gradove, što pripadaju kraljevstvu Oga u Bašanu.

11 Bašanski kralj Og bio je posljednji ostatak Refaima. Sarkofag njegov od basalta stoji još u gradu sinova Amonovih Rabahu. Dužina je njegova devet običnih lakata, a širina mu četiri lakta.

12 Tu zemlju osvojismo onda. Od Aroera na riječi Arnonu dadoh je s polovinom gore gileadske i gradovima njezinim Rubenovcima i Gadovcima.

13 Ostali dio Gileada i sav Bašan, kraljevstvo Ogovo, svu pokrajinu Argob predadoh polovini plemena Manasehova. Sav taj kraj bašanski zove se zemlja Refaima.

14 Jair, sin Manasehov, zauze svu pokrajinu Argob do područja Gešureja i Maakateja i prozva taj dio Bašana po svojemu imenu sela Jairova. Tako se zovu do dana današnjega.

15 Makiru dadoh Gilead.

16 Obadvjema plemenima Rubenovu i Gadovu dadoh zemlju od Gileada do Arnona - sredina je doline međa - pa do Jaboka, međe sinova Amonovih,

17 Dalje Arabu s Jordanom kao međom, od Kinereta do mora uz poljanu, Slanoga mora, na području obronaka Pisge na istoku.

18 Tada vam dadoh ovaj naputak: "Gospod, Bog vaš, dade vam tu zemlje u posjed. A, vi svi vojnici, pođite naoružani tamo pred braćom svojom, sinovima Izraelovim.

19 Samo žene vaše i djeca vaša i stoka vaša - znam, da imate mnogo stoke - neka ostanu u gradovima vašim, što vam ih dadoh,

20 Dokle Gospod braći vašoj isto tako kao vama ne dadne tvrde stanove pa i oni uzmu u posjed zemlju, koju će im Gospod, Bog vaš, dati s onu stranu Jordana. Onda se smijete vratiti svaki k svojemu posjedu, što vam ga dadoh.

21 A Jošui dadoh onda ovaj naputak: "Svojim očima vidio si sve, što Gospod, Bog vaš, učini onoj dvojici kraljeva. Isto tako učinit će Gospod sa svima kraljevstvima, u koja ćeš prijeći,

22 Ne bojte ih se, jer Gospod, Bog vaš, sam će se boriti za vas.

23 Onda sam se pomolio Gospodu:

24 Svemogući Gospode! Ti si već do sada slugi svojemu pokazao moć svoju i jaku ruku svoju, jer gdje je u nebu i na zemlji Bog, koji tvori takva čudesa i junačka djela kao ti?

25 Daj mi da i ja prijeđem tamo i da vidim lijepu zemlju onu stranu Jordana, to sjajno pogorje i Libanon!

26 Ali Gospod srdio se je na me zbog vas i nije me uslišio. Dapače mi odgovori Gospod: Dosta je toga, ne govori mi više o tom!

27 Popni se navrh Pisge, i podigni oči svoje na zapad i na sjever, na jug i na istok i pogledaj je svojim vlastitim očima, jer ne ćeš nikada prijeći preko Jordana.

28 Podaj dakle Jošui naputke, ohrabri i ojači ga, jer on ima na čelu naroda prijeći tamo i zemlju, koju vidiš, razdijeliti njima.

29 Tako ostasmo u dolini prema Bet Peoru,


Ponovljeni zakon (Šarić)