Područje doznačeno Judi

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Područje doznačeno Judi

Područje doznačeno Judi[uredi]

15 1 Evo dobitka plemena sinova Judinih prema njihovim zadrugama: ono se protezalo prema granici Edoma u pustinji Sin u Negevu, na krajnjem jugu. 2 Njihova južna granica iđaše prema od kraja Slanog mora od Lange1 koja se sučeljava Negevu, 3 produžavaše se prema jugu usponom Akrabima i prolaziše Sinom, potom se uspinjaše na jug sve do Kadeš-Barneje i prolaziše u Hešron, uspinjaše se prema Adaru i savijala prema Karkau, 4 prolaziše u Asmon, produžavaše se sve do potoka Egipta i završavaše u moru2. ”Takva će za vašbiti južna granica.“ 5 Na istoku, granica bijaše more Soli sve do krajeva Jordana. 6 Granica se uspinjaše u Bet-Hoglu, prolazila na sjever do Bet-Arabae i uspinjala se sve do kamena Bohanova, sina Rubenova; 7 granica se uspinjaše prema Deviru dolinom Akora i na sjeveru savijala prema Gilgalu koji nasuprot Adumima, na jugu potoka. Ona prolaziše kod voda Ein-Šemeša i završavaše u Ein-Rogelu1. 8 Granica se uspinjaše u usjeklinu Ben-Hinom2 na južnom rubu Jebuzita - tj u Jeruzalemu - potom granica se uspinjaše sve do vrha planine koja je pred klancem Hinom na zapadu, na krajnjem dijelu ravnice Refaita na sjeveru. 9 Granica se ugibaše od vrha planine sve do izvora voda Neftoaha, produžavaše se sve do gradova planine Efron i savijala se prema Balau - to jest Kirijat-Jearimu; 10 Od Bala granica je okretala na zapad prema Seiru3, prolaziše do ruba planine Šuma na sjeveru - tj. Kesalona - , silaziše u Bet-Šemeš i prolaziše u Timnu. 11 Granica se produžavaše na rub Ekrona na sjeveru, savijala se u Šikaronu, prolaziše planinu Bala, produžavala se sve do Javnele i završavala u moru.12 Zapadna granica bijaše Veliko More i njegovo okružje. Takvo je, sa svih strana, područje sinova Judinih prema njihovim kolanovima. 13 Kalebu, sinu Jefuneovu, dade se jedan dio među sinovima Judinim prema zapovijedi GOSPODOVOJ Jozui, to jest Kirijat-Arba koja je Hebron - Arba bijaše otac Anakov. 14 Kaleb ga izvlasti, tri sina Anakova: Šešaja, Ahimana i Talmaja, potomke Anakove. 15 Otuda, on se uspe protiv stanovnika Devira; ranije ime Devirovo bijaše Kirijat-Sefer. 16 Kaleb reče: ”Onome koji bude udario Kirijat-Sefer i dočepao ga se, ja ću mu dati za ženu moju kćer Aksu. “ 17 Otniel, sin Kenazov i brat Kalebov, uze grad i Kaleb mu dade za ženu svoju kćer Aksu. 18 No, od svojeg dolaska, ona ga nagovaraše da traži od njenog oca jedno polje. Ona dakle siđe sa svog magarca, a Kaleb joj kaza: ” Što hoćeš ti? 19 ona odgovori: ” Dodijeli mi jedan dar. Pošto si mi dao jednu zemlju u Negevu, daj mi također i jezerca1. “ On joj dade jezerca gornja i jezerca donja. 20 Takva bi baština plemena Juda prema njihovim zadrugama. 21 Gradovi na rubu plemena sinova Juduinih prema granici šEdomom, u Negevu, bijahu: Kavsel, Eder, Jagur, 22 Kina, Dimona, Adeada, 23 Kedeš, Hasor, Jitnan, 24 Zif, Telem, Bealot, 25 Hasor-Hadata, Kerijat-Hešron, - to jest - Hasor -, 26 Amam, Šema, Molada, 27 Hasar-Gada, Hešmon, Bet-Pelet, 28 Hasar-Šual, Ber-Šeba, Bizoteja2, 29 Bala, Ijim, Esem, 30 Eltolad, Kesil, Horma, 31 Siklag, Mad-mana, Sansana, 32 Levaot, Šilehim,Ajn, Rimon: sve u svemu, 29 gradova1, sa selima koja su im ovisna. 33 U *Niziji: Ešatol, Sorea, Ašna, 34 Zanoah, Ein-Ganim, Tapuah, Einam, 35 Jarmut, Adulam, Soko, Azeka, 36 Šaraim, Adit-Aim, Gedera, Gedrotaim: četrnaest gradova sa svojim selima. 37 Senan, Hadaša, Migdal-Gad, 38 Dilean, Mispe, Joktel,38 Lakiš, Boskat, Eglon, 40 Kabon Lahmaš, Kitliš, 41 Gederot, Bet-Dagon, Nama, Makeda: šesnaest gradova šnjihovim selima. 42 Livna, Eter, Ašan, 43 Jiftah, Ašna Nesiv, 44 Kejla, Akziv, Mareša: devet gradova i njihova sela. 45 Ekron, njena sela i ovisnci; 46 od Ekrona i prema zapadu, sve što je kod Ašdoda i njegova sela; 47 Ašdod, njeni ovisnici i njena sela, Gaza, njeni ovisnici i njena sela sve do potoka Egipta, Velikog Mora i njihovog okoliša. 48 U Planini: Šamir, Jatir, Soko, 49 Dana, Kirijat-Sana, - to jest Devir - , 50 Anav, Es�temo, Anim, 51 Gošen, Holon, Gilo; jedanaest gradova šnjihovim selima, 52 Arav, Duma, Ešean, 53 Janum, Bet-Tapuah, Afeka, 54 Humeta, Kirijat-Arba - to jest Hebron -, Sior; devet gradova i njihova sela. 55 Maon, Karmel1 Zif, Juta, 56 Izreel2, Jokdeam, Zanoah, 57 Kain, Givea, Timna; deset gradova sa svojim selima. 58 Halhul, Bet-Sur, Gedor, 59 Marat, Bet-Anot, Eltekon; šest gradova š njihovim selima. 60 Kirijat-Bal - tj. Kirijat-Jearim - , Rabba; dva grada i njihova sela. 61 U Pustinji: Bet-Araba, Midin, Sekaka, 62 Nivšan, Ir-Melah, Ein - Gedi; šest gradova š njihovim selima. 63 Što se tiče Jebuzita koji stanuju u Jeruzalemu, sinovi Jude ne mogoše ih izvlastiti. Jebuziti stanovahu dakle sa sinovima Judinim u Jeruzalemu sve do ovog dana.