Podjela Transjordanije

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Podjela Transjordanije

Podjela Transjordanije[uredi VE]

7 Sada dakle, podijeli ovu zemlju da bi bila baštinom ovih devet plemena i polu-plemenu Manasejevom. “Šovim posljednjim, Rubeniti i Gaditi su primili što im je dao Mojsije s onestrane Jordana, na istoku, sluga GOSPODOV: 9 od Aroera koji je na rubu klanca Arnona i od grada koji je u sred klanca, sav plato Madabe sve do Divona, 10 sve gradove Sihona, kralja Amorita, koji vladaše u Hešbonu, sve do granice sinova Amonovih; 11 Galad i područje Gešurita i Makatita kao i sve brdo Hermon i sav Bašan1 sve do Salke; 12 u Bašanu, sve kraljevstvo Ogovo koji je vladao u Aštarotu i u Edreiu i koji ostade jedan od posljednjih Refaita2. Mojsije ih bijaše potukao i izvlastio. 13 Ali, sinovi Izraelovi ne razvlastiše Gešurita ni Makatita; Gešur i Makat su dakle stanovali u sred Izraela sve do danas. 14 Jedino plemenu Levijevom on ne dade baštine: ponude dane3 GOSPODU, Bogu Izraelovu, takva je njegova baština kao što mu je i bio rekao. 15 Mojsije dade plemenu sinova Rubenovih jedan dio prema njihovim zadrugama. 16 Oni imadoše područje koje ide od Aroera koji je na rubu klanca Arnon i grada koji je u sred klanca, svu zaravan kod Madabe. 17 Hešbon i sve gradove njegove koji su na zaravni: Divon, Bamot-Bal, Bet-Bal-Meon, 18 Jahas, Kedemot, Mefat, 19 Kirijatim, Sivma, Seret-Šahar na ograncima ravnice, 20 Bet-Peor, kosine Pisge i Bet-Ješimot, 21 sve gradove na ravni, svo kraljevstvo Sihona, kralja Amorita, koji vladaše u Hešbonu. Mojsije ga bijaše udario kao i odgovorne Madijana: Evija, Rekema, Sura, Hura i Reva, vazale Sihonove koji nastanjivahu zemlju. 22 Među njihovim žrtvama bijaše i Balam, sin Beorov, vrač, što ga sinovi Izraelovi bijahu ubili mačem. 23 Granica sinova Rubenovih bijaše Jordan i njegova okolica. Sve to bi baštinom sinova Rubenovih prema njihovim zadrugama, gradovi i njihova sela. 24 Mojsije dade plemenu Gadovu, jedan dio prema njegovim zadrugama. 25 Oni imadoše za svoje područje Jazer, sve gradove Galada i pola zemlje sinova Amonovih sve do Aroera koji je nasuprot Rabe; 26 potom od Hešbona sve do Ramat-Mispe i Betonima i od Mahanaima sve do granice Devira; 27 i u ravnici, Bet-Haram, Bet-Nimrau, Sukhot, Safon, ostatak kraljevstva Sihonova, kralja Hešbona, šJordanom i njegovom okolicom sve do krajeva mora u Kineretu, s onestrane Jordana, na istoku. 28 Takva je baština sinova Gadovih prema njihovim zadrugama, gradovima i njihovim selima. 29 Mojsije dade polu-plemenu Manasejevu, polu-plemenu sinova Manasejevih, jedan dio prema njihovim zadrugama. 30 Oni imadoše za područje od Manahaima sav Bašan, svo kraljevstvo Ogovo, kralja Bašana, 60 gradova. 31 Pola Galada, Aštarot i Edreju, gradovi kraljevstva Ogova u Bašan, biše za sinove Makirove, sina Manasejeva, tj. za pola sinova Makirovih prema njihovim zadrugama. 32 To je ondje gdje Mojsije dade u baštinu stepe Moaba s onestrane Jordana, na istoku Jerihona. 33 Ali plemenu Levijevu Mojsije ne dade baštine; GOSPOD, Bog Izraelov,on je njihova baština kao što im bijaše obećao.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif