Otkrivenje (Šarić)/Glava 9.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Otkrivenje (Šarić)


1 I peti anđeo zatrubi, i vidjeh zvijezdu gdje pade s neba na zemlju, i dade joj se ključ od zjala bezdana.

2 I otvori zjalo bezdana, i izađe dim iz zjala kao dim iz velike peći, i pocrnje sunce i nebo od dima iz zjala.

3 I iz dima zjala izađoše skakavci na zemlju, i dade im se vlast, kao što je imaju skorpioni zemaljski.

4 I zapovjedi im se, da ne škode travi zemaljskoj, niti ikakvoj zeleni, niti ikakvu drvetu, nego samo ljudima, koji nemaju pečata Božjega na čelima svojim.

5 I dade im se, da ih ne ubijaju, nego da ih muče pet mjeseci; i mučenje njihovo bijaše kao mučenje skorpiona, kad ubode čovjeka.

6 I u one dane tražit će ljudi smrt, i neće je naći; i željet će da umru, i smrt će od njih bježati.

7 I skakavci bijahu kao konji opremljeni za boj; i na glavama njihovim kao krune od zlata; i lica njihova kao lica čovječja.

8 I imahu kose kao kose ženske, i zubi njihovi bijahu kao u lavova;

9 I imahu oklope kao oklope gvozdene, i glas krila njihovih bijaše kao glas kola, kad mnogi konji trče u boj ;

10 I imahu repove i žalce kao skorpioni; u repovima njihovim bijaše sila, da škode ljudima pet mjeseci;

11 I imahu nad sobom kralja anđela bezdana, kojemu je ime hebrejski Abadon, a grčki Apolion.

12 Jedno zlo prođe; evo idu još dva zla za ovim.

13 I šesti anđeo zatrubi, i začuh glas jedan od četiri roga zlatnoga žrtvenika, koji je pred Bogom,

14 Gdje govori šestome anđelu, koji je imao trubu: "Odveži četiri anđela, koji su svezani kod rijeke velike Eufrata!"

15 I bila su odvezana četiri anđela, koji bijahu pripravljeni na sat i dan i mjesec i godinu, da pobiju trećinu ljudi.

16 I broj vojske na konjima bijaše dvadeset tisuća puta deset tisuća; čuo sam broj njihov.

17 I tako vidjeh u viđenju konje i one, što sjeđahu na njima: imali su oklope ognjene i plavetne i sumporne; i glave konja bile su kao glave lavova, i iz usta njihovih izlazio je oganj i dim i sumpor.

18 I od ova tri zla pogibe trećina ljudi, od ognja i od dima i sumpora, što je izlazilo iz usta njihovih,

19 Jer sila je konja u ustima njihovim i u repovima njihovim, jer su repovi njihovi kao zmije, imaju glave, i njima čine zlo.

20 I ostali ljudi, koji nijesu bili pobijeni ovim zlima, ne pokajaše se za djela ruku svojih, da se više ne klanjaju đavolima i idolima zlatnim i srebrnim i mjedenim i kamenim i drvenim, koji niti mogu vidjeti, ni čuti, ni hoditi;

21 Niti se pokajaše za ubojstva svoja, ni za čaranja svoja, ni za blud svoj, ni za krađe svoje.


Otkrivenje (Šarić)