Odluka HNS BIH o samoupravi

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Odluka HNS BIH o samoupravi
autor:

Od 3. ožujka 2001.

Izvor: Croinfo Hrvatski narodni sabor Odluka HNS BIH o samoupravi, pristupljeno archive.org-u 18. svibnja 2012.


Polazeći od legitimne volje hrvatskoga naroda, izražene na Općim izborima u
studenom 2000. godine, mi legalno izabrani predstavnicihrvatskoga naroda u
BiH na zasjedanju Hrvatskoga narodnoga sabora BiH održanoga 3. ožujka 2001. u Mostaru,Odlučni u provedbi Deklaracije o pravima i položaju hrvatskoganaroda u Bosni i Hercegovini,
Potaknuti jednostranom promjenom Općeg okvirnog sporazuma za miru BiH, posebice Ustava BiH, Ustava Federacije BiH i ustava pojedinih županija donošenjem izbornih pravila i propisa Privremenog izbornogpovjerenstva misije OESS-a u BiH suprotnim ustavu i zajamčenim međunarodnimnačelima i standardima o pravima naroda i građana a na trajnu štetu hrvatskoga narodau BiH,
Obzirom da predstavnici međunarodne zajednice u Bosni iHercegovini i zastupnici druga dva naroda u zakonodavnim tijelima u Bosni iHercegovini, nisu uvažavali prava zaštite nacionalnih interesa Hrvata u BiH što je dovelo do nemogućnosti ostvarivanja jednakopravnosti s druga dva konstitutivna naroda, kroz tijela vlasti i institucije u Bosni i Hercegovini,
Obzirom da nemamo drugoga načina ostvarivanja jednakopravnosti sdrugim konstitutivnim narodima u Bosni i Hercegovini i pošto smo unemogućnosti na drugi način zaštititi našu ravnopravnost,
Onemogućeni u provedbi legitimne volje hrvatskoga naroda uprovedbi rezultata Općih izbora u BiH iz studenoga 2000. godine,
Zalažući se svesrdno za opstojnost suverene i demokratske Bosne i Hercegovine, države Hrvata, Srba i Bošnjaka, kao konstitutivnihnaroda zajedno s ostalima i građanima BiH,
Zalažući se za ravnopravan ustavnopravni i stvarni položajhrvatskoga naroda u takvoj BiH,Pozivajući se na načela Povelje Ujedinjenih naroda, Opću deklaraciju opravima čovjeka, Međunarodni pakt o građanskim i političkimpravima, Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Europsku povelju o lokalnoj samoupravi,
Obvezujući se na poštovanje i osiguranje zaštite nacionalnih idrugih
temeljnih prava i sloboda čovjeka i građanina, vladavinu prava isvih ostalih vrednota ustavnoga poretka svim Hrvatima u Bosni iHercegovini,donosimo

ODLUKU
O USPOSTAVI MEĐUŽUPANIJSKOG - MEĐUOPĆINSKOG VIJEĆA KAO OBLIKA HRVATSKE SAMOUPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI


I. TEMELJNE ODREDBE

I.
Uspostavlja se Međužupanijsko – Međuopćinsko vijeće, kao privremena
hrvatska samouprava u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu:Hrvatska
samouprava) i kao privremeni oblik zaštite interesa hrvatskoganaroda u
Bosni i Hercegovini, do osiguranja pune ustavne i stvarnejednakopravnosti
hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini.

II.
Sjedište Hrvatske samouprave je u Mostaru.

III.
Do implementacije Odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnostinaroda na
cijelom teritoriju BiH, koja nužno zahtijeva radikalne ustavnepromjene u
BiH, Hrvatska samouprava je dužna skrbiti o interesu hrvatskoganaroda na
cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.

IV.
U cilju ostvarivanja zaštite iz točke III. ove Odluke, za Hrvatekoji žive
na području s bošnjačkom i srpskom većinom, imenovat će sepovjerenici
Hrvatske samouprave za ta područja.

V.
Na području na kojem djeluje Hrvatska samouprava zabranjeno jesvako
djelovanje, poticanje i organiziranje bilo koje djelatnosti kojebi mogle
ugroziti suverenitet i teritorijalni integritet Bosne iHercegovine,
opstanak neke etničke i nacionalne zajednice ili manjine,izazvati
nacionalnu mržnju, dovesti do diskriminacije ili stavljanja uneravnopravan
položaj.

VI. Hrvatska samouprava ima svoj grb, zastavu i pečat, kao i druge
simbole, okojima se odlučuje posebnim propisima.

VII.
Službeni jezik u Hrvatskoj samoupravi je hrvatski jezik.
Službeno pismo je latinica.Ostali jezici i pisma mogu se koristiti kao sredstvo
komunikacije i nastave.
Dodatni jezici mogu biti službeni jezici, sukladno posebnim propisima.II. – OSTAVARIVANJE I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

VIII.
Hrvatska samouprava će stvarati uvjete da građani s njezinapodručja u
cjelini i na demokratski način ostvaruju sva svoja temeljnaljudska prava i
slobode, ljudi i građana, utvrđene u međunarodnim dokumentima. IX.
Sva tijela vlasti i institucije, koje imaju javne ovlasti uHrvatskoj
samoupravi dužni su surađivati s ombudsmanima i svim međunarodnim
promatračkim tijelima za ljudska prava, osnovanim za Bosnu iHercegovinu.


III. – DJELOKRUG

X.
Hrvatska samouprava usklađuje politiku i djelatnosti u pitanjimaod
zajedničkog interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, u
ostvarivanju županijskih i općinskih ovlasti.
U prijelaznom razdoblju tijela Hrvatske samouprave obnašat će dužnosti
federalne vlasti.


IV. – TIJELA HRVATSKE SAMOUPRAVE

Zakonodavno vijeće Hrvatske samouprave

XI.
Zakonodavno vijeće Hrvatske samouprave (u daljnjem tekstu:Zakonodavno vijeće) čine zastupnici iz reda hrvatskoga naroda izabrani na Općim izborima za Bosnu i Hercegovinu u studenome 2000. godine, zaZastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, za Zastupnički dom ParlamentaFederacije BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, i za županijske skupštine.

XII.
Zakonodavno vijeće ima predsjedatelja i dva zamjenikapredsjedatelja, koji
se biraju iz reda zastupnika, sukladno poslovniku o radu.
Zakonodavno vijeće ima tajnika.

XIII.
Zakonodavno vijeće, uz ostale ovlasti predviđene ovom odlukom,odgovorno jeza:
potvrđivanje Izvršnog vijeća Hrvatske samouprave i drugih dužnosnika
određenih posebnim propisima;
donošenje zakona i drugih propisa o obnašanju vlasti u Hrvatskoj samoupravi;
donošenje Proračuna Hrvatske samouprave i drugih propisapotrebnih za
financiranje; obnašanje i drugih dužnosti koje proizlaze iz zakona i drugih
propisa.


Predsjednik Hrvatske samouprave

XIV.
Hrvatska samouprava ima Predsjednika i zamjenika predsjednikakoje na
prijedlog klubova zastupnika bira Zakonodavno vijeće.

XV.
Predsjednik osigurava i usklađuje provedbu politike na područjuHrvatske
samouprave i obavlja druge poslove koje mu dodijeli Hrvatskinarodni sabor
odnosno Zakonodavno vijeće.
Zamjenik predsjednika zamjenjuje Predsjednika u odsutnosti ipomaže mu u
obavljanju njegovih ovlasti.

XVI.
Predsjednik zastupa Hrvatsku samoupravu i obnaša druge dužnostiutvrđene
posebnim propisima. Izvršno vijeće Hrvatske samouprave

XVII.
Izvršno vijeće Hrvatske samouprave (u daljnjem tekstu: Izvršnovijeće)
odgovorno je za provedbu politike i izvršavanje propisa na području
Hrvatske samouprave i obavljanje drugih poslova utvrđenihzakonom i drugim
propisima. XVIII.
Izvršno vijeće sastoji se od predsjednika, tri dopredsjednika i članova.
Predsjednik Hrvatske samouprave imenuje predsjednika Izvršnogvijeća koji
će preuzeti dužnost nakon potvrde od strane Zakonodavnog vijeća.
Predsjednik Izvršnog vijeća će imenovati dopredsjednike i članove Izvršnog
vijeća koji će stupiti na dužnost nakon što ih potvrdiZakonodavno vijeće.


Odjeli za upravu
IXX.
Za obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova iz djelokrugaHrvatske
samouprave, osnivaju se Odjeli za upravu.
Pitanja koja se odnose na naziv, broj, mjerodavnost, rukovođenje,
odgovornost i način rada Odjela za upravu, uređuju se posebnimpropisom.

XX.
Dopredsjednici i članovi Izvršnog vijeća, u pravilu, surukovoditelji
Odjela za upravu.
Radom svih Odjela za upravu rukovodi predsjednik Izvršnog vijeća, koji
koordinira i usmjerava njihov rad, s ovlastima predviđenimodgovarajućim
propisima i ovom Odlukom.

XXI.
Unutarnj ustroj Odjela za upravu uređuje se aktom o unutarnjemustroju,
koji donosi rukovoditelj odjela, uz suglasnost Izvršnog vijeća.

V. – Sudbena vlast

XXII.
Funkcioniranje sudbene vlasti u Hrvatskoj samoupravi regulirat će se
posebnim propisima.

VI. – Financiranje

XXIII.
Hrvatska samouprava financira se iz javnih prihoda koji suutemeljeni
pozitivnim propisima na području Hrvatske samouprave.

XXIV.
Hrvatska samouprava ima pravo u cilju osiguranja financijskihsredstava
potrebnih za financiranje svojih potreba, samostalno, svojimpropisima
uređivati poreze, naknade, takse i ostale prihode.

XXV.
Prihodi i rashodi Hrvatske samouprave utvrđuju se u proračunu.
Zakonodavno vijeće nadzire sveukupno materijalno i financijskoposlovanje. Odjel za upravu mjerodavan za poslove financija nadzirezakonitost materijalnog i financijskog poslovanja u Hrvatskoj samoupravi.

XXVI.
Hrvatska samouprava će srazmjerno financirati potrebe zajedničkih
institucija Bosne i Hercegovine

VII. – PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

XXVII.
Svi zakoni, drugi propisi i opći akti na snazi u Bosni iHercegovini i
Federaciji Bosne i Hercegovine na dan stupanja na snagu oveodluke ostaju
na snazi u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti s ovom odlukom,ukoliko
mjerodavno tijelo Hrvatske samouprave ne odredi drukčije.

XXVIII.
Međunarodni sporazumi o ljudskim pravima, kao sastavni dioUstava Bosne i
Hercegovine i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine sastavni sudio propisa
Hrvatske samouprave.

XXIX.
Na području Hrvatske samouprave ne priznaje se vlast Bosne iHercegovine i
Federacije Bosne i Hercegovine koja se uspostavlja kršeći UstavBosne i
Hercegovine i Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, kao i odluketijela
vlasti u BiH, protivno volji hrvatskoga naroda plebiscitarnoizraženoj na
općim izborima u studenome 2000. godine.

XXX.
Na području Hrvatske samouprave neće se primjenjivati odluke međunarodne
administracije donesene suprotno ustavu i međunarodnimdokumentima iz točke XXVIII. ove odluke, kao i odluke koje bi išle u smjeru poništenja izbornih
rezultata i nepriznavanja Hrvatske samouprave od stranepredstavnika
međunarodne administracije u Bosni i Hercegovini.
Odluke međunarodne administracije u BiH, koje će se odnositi napoštivanje
ljudskih prava i sloboda, kako kolektivnih tako i pojedinačnih,koje bi u
istoj mjeri obvezivale sve strane u Bosni i Hercegovini,obvezujuće su i
sastavni su dio pravnoga sustava Hrvatske samouprave.

XXXI.
Propisi i ovlasti predviđeni ovom Odlukom, ne smiju seprimjenjivati na
način koji bi narušavao ljudska prava i temeljne slobode predviđene
međunarodnim konvencijama i drugim međunarodnim dokumentima.

XXXII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim
novinama Hrvatske samouprave u BiH».
Bosna i Hercegovina
HRVATSKI NARODNI SABOR
Mostar, 3. ožujka 2001.
PredsjednikAnte Jelavić
* Usvojeno na zasjedanju Hrvatskog narodnog saboru održanom u Mostaru 3. ožujka 2001.