Narod se zauzima paziti Zakon

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Narod se zauzima paziti Zakon

Narod se zauzima paziti Zakon[uredi]

10 1 Zbog toga,1 mi zaključujemo jedan čvrsti dogovor i zapisujemo ga. Na tim ovjerenim tekstovima su naši poglavari, naši *leviti i naši svećenici.
2 Na tim tekstovima dakle nalaze se: Nehamija, upravitelj, sin Hakalija i Sidkija; 3 Seraja, Azarija, Jirneja, 4 Pašehur, Amarija, Malkija, 5 Hatuš, Šebanija, Maluk, 6 Harim, Meremot, Obadija, 7 Daniel, Gineton, Baruk, 8 Mešulam, Abija, Mijamin, 9 Mazija, Bilgaj, Šemaja: to su svećenici.
10 I leviti: Ješua, sin Azanijavljev, Binuj između sinova Henadadovih, Kadmiel, 11 i njihova braća: Šebanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan, 12 Mika, Rehob, Hašabija, 13 Zakur, Šerebija, Šebanija, 14 Hodija, Bani, Beninu.
15 Poglavari puka: Pareoš, PahatMoab, Elam, Zatu, Bani, 16 Buni, Azgad, Bavaj, 17 Adonija , Bigvaj, Adin, 18 Ater, Hizkija, Azur, 19 Hodija, Hašum, Besaj, 20 Harif, Anatot, Nebaj, 21 Magpjaš, Mešulam, Hezir, 22 Mešezabel, Sadok, Jadua, 23 Pelatija, Hanan, Hašub, 25 HaLoheš, Pileha, Šobek, 26 Rehum, Hašabna, Mazeja; 27 i Ahija, Hanan, Anan, 28 Maluk, Harim, Bana.
29 Ostatak pučanstva, svećenici, leviti, nosači, pjevači, posluživači1 i svi oni koji se bijahu odijelili iz naroda drugih zemalja za slijediti Zakon Božji, njihove žene, njihovi sinovi i njihove kćeri, svi oni koji su mogli razumjeti, 30 dadoše svoju potporu svojoj najuglednijoj braći i obvezaše se obećanjem i prisegom da će hoditi prema Zakonu Božjem danom po posredništvu Mojsijevom, sluge Božjeg, da bi čuvali i primijenjivali sve zapovijedi GOSPODOVE našeg Gospodara njegove naredbe i negove propise.
31Zbog toga, mi nećemo davati naših kćeri domaćim ljudima2 a mi nećemo uzimati njihovih kćeri za sinove svoje; 32 ako domaći ljudi donesu robe i namirnice prodavati u nan *šabata, mi ih nećemo kupovati i tijekom blagdana, i, sedme godine, mi ćemo oslobađati i odrješavati dugove svih vrsta.
33 U onome što nas obuhvaća, mi smo utvrdili pravilo davati trećinu sikla1 godišnje za službu Kuće našeg Boga, 34 za kruh ponude, za stalnu žrtvu, za holokaust2 svakodnevni, šabate, *mlade mjesece, za blagdane, za posvećene dane, za žrtve okajanja grijehova Izraeovih i za svako djelo Kuće našeg Boga.
35 Mi svećenici, leviti i puk mi smo također ždrijebali, glede milodara drveta što se treba donositi u Kuću našeg Boga prema našim obiteljima u utvrđeno vrijeme svake godine, da bi zapalili vatru na *oltaru GOSPODA našeg Boga, kao što je pisano u Zakonu3. 36 Isto, treba donositi *prvine našeg tla, prvine od svih plodovasvakog drveta, svake godine, za Kuću GOSPODOVU, 37 i prvorođene od naših sinova i naše stoke, kako je pisano u zakonu4, kao i prvijence od naše krupne i naše sitne stoke, koje treba donijeti u Kuću našeg Boga i svećenicima na službi u Kući našeg Boga. 38 Najbolji dio naših tjestenina, naših predujama, plodova svakog drveta, novog vina i ulja, mi ćemo donositi svećenicima u odaje Kuće našeg Boga, kao i diđm našeg tla levitima1. Ovi, leviti, uzimat će diđm u svim gradovima gdje mi radimo. 39 Jedan svećenik, sin Aaronov, bit će s levitima kad budu uzimali diđm , a leviti će predujmljivati diđm od diđima Kuće našeg Boga i donosit će ga u odaje kuće riznice. 40 Jer, u tim odajama, sinovi Izraelovi i sinovi Levijevi donosit će predujam od pšenice, novog vina i ulja; to je ondje gdje se nalaze predmeti *svetišta, svećenici na službi, nosači i pjevači.

Tako, mi nećemo napuštati Kuće našeg Boga.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif