Jošua (Šarić)/Glava 10.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Jošua (Šarić)


1 I Adoni-Zedek, kralj jerusalemski, saznade, da je Jošua osvojio Aj i uništio ga zakletvom, da je, kao s Jerihom i njegovim kraljem, tako učinio s Ajem i njegovim kraljem, i da su stanovnici Gibeona sklopili mir s Izraelom i ostali među njima.

2 Tada se uplašiše vrlo, jer je Gibeon bio velik grad, kao kakav kraljevski grad, i veći od Aja, i svi ljudi njegovi bili su hrabri.

3 Zato posla Adoni-Zedek, kralj jerusalemski, k Hohamu, kralju hebronskom, k Piramu, kralju jarmutskom, k Jafiji, kralju lakiškom, i k Debiru, kralju eglonskom, i poruči im:

4 Dođite k meni i pomozite mi, da porazimo Gibeon, jer sklopi mir s Jošuom i sa sinovima Izraelovim!"

5 Tada se ujedini i pođe pet kraljeva amorejskih, kralj jerusalemski, kralj hebronski, kralj jarmutski, kralj lakiški, kralj eglonski, sa svim svojim vojskama; opkoliše Gibeon i napadoše ga.

6 A Gibeoneji poslaše k Jošui u tabor u Gilgalu i poručiše: "Ne diži ruku svojih sa sluga svojih! Dođi brzo k nama, spasi nas i pomozi nam, jer se ujediniše proti nama svi kraljevi amorejski, koji stanuju u gorama."

7 Tada izađe Jošua iz Gilgale, on i s njim sav narod njegov, Što je bio za boj, sve sami junaci.

8 I Gospod reče Jošui: "Ne boj ih se, jer ih dajem u tvoje ruke. Ni jedan od njih neće se održati pred tobom."

9 I Jošua udari na njih iznenada - svu noć je išao od Gilgale -

10 I smete ih Gospod pred Izraelcima, tako da su ih ovi ljuto pobili kod Gibeona i tjerali ih putem prema Bet-Horonu i odbili ih do Azeke i Makede.

11 Kad su na bijegu pred Izraelcima bili niz vrlet bethoronsku, baci Gospod na njih kamenje veliko iz neba sve do Azeke, tako da su bili potučeni. Više je bilo onih, koji izginuše od kamene tuče, negoli oni koje pobi mač sinova Izraelovih.

12 Tada se pomoli Jošua Gospodu, u dan, kad Gospod predade Amoreje sinovima Izraelovim, i povika pred sinovima Izraelovim: "Stani, sunce kod Gibeona i mjesece u dolini ajalonskoj!"

13 I stade sunce, i ustavi se mjesec, dok se ne osveti narod neprijateljima svojim. Ne stoji li to u knjizi junaka? Tako stade sunce nasred neba i skoro cio dan nije htjelo da zađe.

14 Takva dana nije bilo ni prije ni poslije, da je Gospod poslušao glas čovjeka; jer se je Gospod borio za Izraela.

15 Nato se vrati Jošua sa svim Izraelcima u tabor u Gilgalu,

16 A onih pet kraljeva uteče i skrili se u pećini kod Makede.

17 Kad je Jošui bilo javljeno: "Pet kraljeva skrilo se u pećini kod Makede,"

18 Izda Jošua zapovijed: "Dovucite veliko kamenje pred ulaz pećine i postavite ljude pred nju, da je čuvaju!

19 A vi drugi ne stojte, nego progonite neprijatelje svoje i idite im ustopce! Ne dajte im da umaknu u gradove svoje; jer vam ih dade u ruke Gospod, Bog vaš."

20 I kad ih Jošua i sinovi Izraelovi u boju vrlo velikom pobiše do kraja - samo neki mogli su se spasiti i umaći u tvrde gradove.

21 Vrati se sva vojska u miru k Jošui u tabor u Makedu, a da nitko ne makne jezikom svojim na sinove Izraelove.

22 I Jošua izdade zapovijed: "Otvorite ulaz u pećinu i izvedite mi iz pećine onih pet kraljeva!"

23 Učiniše tako i izvedoše mu iz pećine onih pet kraljeva: kralja jerusalemskog, kralja hebronskog, kralja jarmutskog, kralja lakiškog i kralja eglonskog.

24 A kad izvedoše te kraljeve k Jošui, sazva Jošua sve Izraele i reče vođama vojnika, koji su bili pošli s njim: "Pristupite i stavite nogu na šiju tim kraljevima!" Oni pristupiše i staviše im na šiju nogu.

25 Tada im reče Jošua: "Ne bojte se i ne plašite se! Budite hrabri i jaki, jer tako će Gospod učiniti svima neprijateljima vašim, s kojima se imate boriti."

26 Nato ih dade Jošua posjeći i poubijati i na pet drveta objesiti. Visjeli su na drvetima do večera.

27 A o zahodu sunčanom zapovjedi Jošua, te ih skidoše s drveta i baciše ih u pećinu, u koju su se bili skrili, i metnuše veliko kamenje na ulaz u pećinu, koje osta tamo do danas.

28 Jošua osvoji onda Makedu, udari grad zajedno s njegovim kraljem oštricom mača i uništi ga zakletvom. Od svega stanovništva ne pusti nijednoga da uteče. S kraljem makedskim učini isto onako, kao što učini s kraljem jerihonskim.

29 Tada otide Jošua sa svim Izraelcima od Makede dalje u Libnu i udari na Libnu.

30 Jer Gospod i nju zajedno s kraljem njezinim predade u ruke Izraelcima, udari je oštricom mača zajedno sa svim stanovništvom. Ne pusti nijednoga da uteče. Učini s kraljem njezinim isto onako, kao što učini s kraljem jerihonskim.

31 Potom otide Jošua sa svim Izraelcima od Libne dalje u Lakiš, utabori se pred njim i napade ga.

32 I Gospod predade Lakiš u ruke Izraelcima. Osvoji ga drugi dan i udari ga sa svim stanovništvom oštricom mača, isto onako, kako učini s Libnom.

33 Tada dođe Horam, kralj gezerski, da pomogne Lakišu. Ali Jošua pobi njega i ljude njegove, tako da ni jedan od njih ne osta živ.

34 Potom pođe Jošua sa svim Izraelcima od Lakiša dalje u Eglon. Utaboriše se pred njim i napadoše ga.

35 Još isti dan osvojiše ga i udariše ga oštricom mača. Sve stanovništvo uništi onoga dana zakletvom, isto onako, kako učini s Lakišom.

36 Onda se podiže Jošua sa svim Izraelcima od Eglona u Hebron, i napadoše ga,

37 I osvojiše ga i udariše ga oštricom mača zajedno s kraljem njegovim, sa svim gradovima njegovim i sa svim stanovništvom njihovim. Ne pusti nijednoga da uteče, isto onako, kako učini s Eglonom. I uništi zakletvom grad i sve stanovništvo njegovo.

38 Potom se okrenu Jošua sa svim Izraelcima prema Debiru i napade ga.

39 Osvoji ga s kraljem njegovim i sa svim gradovima njegovim. Udariše ga oštricom mača i uništiše zakletvom sve stanovništvo. Ne pusti nijednoga da uteče. Kao što učini s Hebronom, tako učini i s Debirom i kraljem njegovim, isto onako, kako učini i s Libnom i kraljem njezinim.

40 Tako pobi Jošua svu zemlju, gore, južni kraj, nizine i humove sa svim kraljevima njihovim. Ne pusti nijednoga da uteče, i sve, što je bilo živo, uništi zakletvom, kao što je bio zapovjedio Gospod, Bog Izraelov.

41 Jošua ih pobi od Kadeš-Barnea do Gaze, nadalje svu zemlju gošensku do Gibeona.

42 Sve one kraljeve i zemlju njihovu uze Jošua ujedanput; jer se je borio s Izraelom Gospod, Bog Izraelov.

43 Potom se vrati Jošua sa svim Izraelcima u tabor u Gilgalu.


Jošua (Šarić)