Gradovi dodijeljeni Levijevim potomcima

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Gradovi dodijeljeni Levijevim potomcima

Gradovi dodijeljeni Levijevim potomcima[uredi VE]

39 A evo njihovih obitavališta, prema njihovim taborištima u njihovim područjima: sinovima Aaronovim iz obitelji Kehatita jer im pripade ždrijebom na prvom mjestu 40 dade se Hebron u Zemlji Judiu s općinskim posjedima koji ih okružuju. 41 Ali gradska polja i njihova sela, on se dadoše Kalebu, sinu Jefuneovu. 42 Dade se sinovima Aaronovim kao gradove utičišta: Hebron, Livna i njihovi posjedi, Jatir, Eštoma i njihovi posjedi, 43 Hilez i njegovi posjedi, Devir i njegovi posjedi, 44 Ašan njegovi posjedi, BetŠemeš i njegovi posjedi, 45 i, na pleme Benjaminovo: Geva i njegovi posjedi, Alemet i njegovi posjedi, Anatot i njegovi posjedi. Ukupno njihovih gradova: Trinaest gradova1 za njihove obitelji.
46 Drugi sinovi Kehatovi, prema njihovim obiteljima, primiše ždrijebom deset gradova plemena Efraim, i plemena Dan i poluplemena Manase; 47 sinovi Geršomovi, prema njihovim obiteljima, primiše trinaest gradova plemena Isakar, plemena Ašer, plemna Neftali i plemena Manase u Bašanu; 48 sinovi Merarijevi, prema njihovim obiteljima, primiše ždrijebom dvanaest gradova plemena Ruben, plemena Gad i plemena Zabulon.
49 Sinovi Izraelovi dadoše *levitima te gradove i njihove općinske posjede. 50 Od plemena sinova Judinih, plemena sinova Simeonovih i plemena sinova Benjaminovih, oni dadoše te gradove ždrijebom označene njihovim imenima.
51 Druge obitelji sinova Kehatovih imaše područja svojih gradova u plemenu Efraim. 52 Dade im se kao gradove utočišta: Sišem i njegove posjede u planini Efraim, Gezer i njihove posjede, 53 Jokmeam i njegove općinske posjede, BetHoron i njegove općinske posjede, 54 Ajalon i njegove općinske posjede, GatRimon i njegove općinske posjede; 55 i u poluplemenu Manase: Aner i njegove općinske posjede , Bileam i njegove općinske posjede. Sve to bijaše za obitelji drugih sinova Kehatovih.
56 Sinovima Geršomovim, prema njihovim posjedima, dade se u poluplemenu Manaseovom: Golan u Bašanu s njegovim općinskim posjedima, Aštarot i njegove općinske posjede; 57 u plemenu Isakar: Kedeš i njegove općinske posjede, Daverot i njegove općinske posjede, 58 Ramot i njegove općinske posjede; Anem i njegove općinske posjede; 59 u plemenu Ašerovom: Mašal i njegove općinske posjede, Abdon i njegove općinske posjede, 60 Hukok i njegove općinske posjede, Rehob i njegove općinske posjede; 61 i u plemenu Neftali; Kedeš u Galileji i njegove općinske posjede, Hammon i njegove općinske posjede, Kirijataim i njegove općinske posjede.
62 Drugima, sinovima Merarijevim, dade se u plemenu Zabulon: Rimono i njegove općinske posjede, Tabor i njegove općinske posjede. 63 S one strane Jordana, pokraj Jerihona, na istoku Jordana, u plemenu Rubenovom: Beser, u pustinji, i njegove općinske posjede, Jahas i njegove općinske posjede, 64 Kedemot i njegove općinske posjede, Mefat i njegove općinske posjede; 65 i u plemenu Gadovom: Ramot Galadski i njegove općinske posjede, Mahanaim i njegove općinske posjede, 66 Hešbon i njegove općinske posjede, Jazer i njegove općinske posjede.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif