Ezavljevi potomci

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Ezavljevi potomci

Ezavljevi potomci [uredi VE]

9 Evo obitelji Ezavljeve, oca Edomovog u planini Seir: 10 Evo imena sinova Ezavljevih: Elifaz, sin Adin, žene Ezavljeve i Reuel, sin Basmatin, žene Ezavljeve. 11 Sinovi Elifazovi biše Teman, Omar, Cefo, Gaetam i Kenaz. 12 Timna bi konkubina Elifazova, sina Ezavljeva, i ona mu dade sina Amaleka. Ovo su sinovi Ade, žene Ezavljeve. 13 Evo sinova Reuelovih: Nahat, Zerah, Šama i Miza. Ovo su sinovi Basmatini, žene Ezavljeve. 14 Evo koji bijahu sinovi Oholibame, kćeri Anine, kćeri Civeona i žene Ezavljeve; ona mu dade Jeuša, Jaelama i Koraha. 15 Evo poglavara sinova Ezavljevih2: Sin Elifazov, prvorođenog Ezavljevog: poglavar Teman, poglavar Omar, poglavar Cefo, poglavar Kenaz, 16 poglavar Korah, poglavar Gaetam, poglavar Amalek. Ovo su poglavari Elifazovi u zemlji Edom, to su sinovi Adini. 17 Evo sinova Reuelovih, sina Ezavljeva: poglavar Nahat, poglavar Zerah, poglavar Šama, poglavar Miza. To su poglavari Reuelovi u zemlji Edom; to su sinovi Basmate, žene Ezavljeve. 18 Evo sinova Oholibaminih, žene Ezavljeve: poglavar Jeuš, poglavar Jaelam, poglavr Korah. To su poglavari Oholibamini, kćeri Anaove, žene Ezavljeve. 19 To su sinovi Ezavljevi i to su njihovi poglavari. To je Edom. 20 Evo sinova Seira Horita1, stanovnika zemlje: Lotan, Šoval, Civeon, Ana, 21 Dišon, Eser i Dišan. To su poglavari horitski, sinovi Seirovi, u zemlji Edom. 22 Sinovi Lotanovi biše Hori i Hemam, sestra Lotanova bi Timna. 23 Evo sinova Šovalovih: Alvan, Manahat, Eval, Šefo i Onam. 24 Evo sinova Civeo-novih: Aja i Ana. Ana bi onaj koji nađe vode2 u pustinji napasajući magarce za Civeona, svojeg oca. 25 Evo sinova Dišanovih: Hemdan, Ešban, Jitran i Keran. 27 Evo sinova Eserovih: Bilhan, Zavan, Akan. 28 Evo sinova Dišanovih: Us i Aran. 29 Evo poglavara horitskih: poglavar Lotan, poglavar Šoval, poglavar Civeon, poglavar Ana, 30 poglavar Dišon, poglavar Eser, poglavar Dišan. To su poglavari horitski prema njihovim zadrugama u zemlji Seir . 31 Evo kraljeva koji su vladali u zemlji Edom prije no što je kraljevao jedan izraelitski kralj: 32 Bela, sin Beorov, vladaše nad Edomom, a ime njegovog stolnog grada bijaše Dinhava. 33 Bela umrije, a Jovav, sin Zehara od Bosre, zavlada na njegovom mjestu. 34 Jovav umrije a Hušam, iz zemlje Temanita, zavlada na njegovom mjestu. 35 Hušam umrije a Hadad, sin Bedadov, zavlada na njegovom mjestu. On izgradi Median u polju Moab; ime tog grada bijaše Avit. 36 Hadad umrije a Samla od Masreka zavlada na njegovom mjestu. 37 Samla umrije a Šaul od Rehovota na Eufratu zavlada na njegovom mjestu. 38 Šaul umrije, a Bal-Hanan, sin Akborov, zavlada na njegovom mjestu. 39 - Bal-Hanan, sin Akborov, umrije, a Hadar zavlada na njegovom mjestu; ime njegovog stolnog grada biješe Pau. Ime njegove žene bijaše Mehetavel, kćer Matreda, kćer Me-Zahava. 40 Evo imena poglavara Ezavljevih prema njihovim zadrugama i njihovim mjestima, to jest: poglavar Timna, poglavar Alva, poglavar Jetet, 41 poglavar Oholivama, poglavar Ela, poglavar, poglavar Pinon, 42 poglavar Kenaz, poglavar Teman, poglavar Mivsar, 43 poglavar Magdiel, poglavar Iram. To su poglavari Edomovi prema njihovim nastambama u zemlji kojoj su bili vlasnici. Ezav je otac Edomov1.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif