Drugi spisak potomstva Judinog

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Drugi spisak potomstva Judinog

Drugi spisak potomstva Judinog[uredi]

4 1 Sinovi Judini: Peres, Hesron, Karmi, Hur i Šoval. 2 Reaja, sin Šivalov, rodi Jahata. Jahat porodi Ahumaja i Lahada: to su obitelji Soreatita.
3 Evo sinova Hurovih: otac Etamov, Izreelov, Jišmajev i Jidbašev; njihova se sestra zvaše Haseleelponi. 4 Potom Penuel otac Gedorov, i Ezer otac Hušavljev. To bijahu sinovi Hurovi, provorođenog u Efrataa, oca Betlehemova.
5 Ašehur, otac Tekoavljev, imade dvije žene: Helau i Naarau. 6 Naara mu rodi Ahuzama, Hefera, Temanite i Ahaštarite. Bijahu to sinovi Naaraovi. 7 Sinovi Heleavljevi: Seret, Sohar i Etnan. 8 Kos porodi Anuba i Hasobeba i obitelji Aharhel ove, sina Harumova. 9 Jaebes bijaše ugledniji od svoje braće, a njegova ga majka bijaše zvala imenom Jaebes govoreći: ” Rodila sam u bolovima1.“ 10 Jaebes zazva Boga Izraelovog govoreći: ” Ako me ti uistinu blagosiljaš, tad ćeš uvećati moju teritoriju, tvoja će ruka biti sa mnom i ti ćeš udaljiti nesreću da ja ne budem u bolovima.“ A Bog ispuni ono što je on tražio.
11 Kelub, brat Šuhavljev, porodi Mehira koji bi otac Eštonov. 12 Ešton porodi BetRafaa, Paseaha i Tehinnaa, oca IrNahaša. To su ljudi iz Rekaa.
13 Sinovi Kenazovi: Otniel i Seraja. Sin Otnielov: Hatat. 14 Meonotaj porodi Joaba, oca GeHarašima, jer oni bijahu zanatlije2.
15 Sinovi Kalebovi, sina Jefuneova: Iru, Ela i Naam. Sin Elavljev: Kenaz.
16 Sinovi Jehalelovi: Zif, Zifa, Tiria, i Azareel.
17 Sinovi Ezravljevi: Jeter, Mered, Efer i Jalon. Ona zače1 Mirijam, Šamaja i Jišbaha, oca Eštemoa. 18 Njegova žena, Judejka, porodi Jereda, oca Gedora, Hebera oca Sokoova, i Jekutiela, oca Zanoahova; to su sinovi Bitije, kćeri *Faraonove, koju bijaše uzeo Mered.
19 Sinovi žene Hodijavljeve, sestre Nahamove: oca Keilavljeva, Garmita, i Eštememoa Makatita.
20 Sinovi Šimonovi: Amnon, Rina, BenHanan i Tilon. Sinovi Jišejevi: Zohet i sin Zohetov.
21 Sin Šelavljevi, sinovi Jude: Er, otac Lekavljev, Laeda otac Marešavljev, obitelji kuće gdje se pravila morska svila, u BetAšbea, 22 Jokim, ljudi Kozevavljevi, Joaš i Saraf, koji biše gospodarima Moaba2 i vratiše u Betlehem to su stare stvari ; 23 to bijahu lončari i stanovnici nasada i zabrana3. Oni stanovaše ondje, s kraljem, u službi njegovoj.