David priprema prijevoz kovčega

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
David priprema prijevoz kovčega


David priprema prijevoz kovčega[uredi]

15 1 David sebi načini kuće u *Gradu Davidovi; on odredi jedno mjesto za *kovčeg Božji i podiže za njega jedan šator. 2 Tad on reče: ” Za nositi kovčeg Božji, bit će samo *leviti, jer GOSPOD ih je izabrao za nositi kovčeg GOSPODOV i za služiti ga zauvijek1.“ 3 David dade sakupiti sav Izrael u Jeruzalemu za uspeti kovčeg GOSPODOV k mjestu koje bijaše određeno za njega. 4 Oni sastavi također sinove Aaronove i levite: 5 Za sinove Kahatove: poglavar Uriel i njegova braća, 120; 6 za sinove Merarijeve: poglavar Azaja i njegova braća, 220; 7 za sinove Geršomove: poglavar Joel i njegova braća, 130; 8 za sinove Elisafanove: poglavar Šemaja i njegova braća: 200; 9 za sinove Hebronove: poglavar Eliel i njegova braća, 80; 10 za sinove Uzielove: poglavar Aminadab i njegova braća: 112.
11 David pozva svećenike Sadoka i Abiatara, i levite: Uriela, Azajaa, Joela, Šemajaa, Eliela i Aminadaba. 12 On im reče: ” Vi ste poglavari levitskih obitelji. *Posvetite se, vi i vaša braća, i uspnite kovčeg GOSPODOV, Boga Izraelovog, k mjestu koje sam ja odredio za njega. 13 Naime, pošto vi niste prvi put bili ondje, GOSPOD Bog naš udario nas je, jer ga mi nismo tražili prema pravilima2. “ 14 Svećenici i leviti se tada posvetiše za uspeti kovčeg GOSPODOV, Boga Izraelovog. 15 Levitski sinovi, kako to bijaše naredio Mojsije1 prema riječi GOSPODOVOJ, nosiše kovčeg Božji na svojim plećima s prečkama.
16 A David reče levitskim poglavarima da postave u službu svoju braću, pjevače, s glazbalima; lutnjama, lirama i cimbalima, da odjekuju snažno u znak radovanja. 17 Leviti postaviše u službu njihovu Hemlana, sina Joelovog, i među njegovom braćom, Asafa, sina Berekijahuova; između sinova Merarijevih, njihove braće, Etana, sin Kušajahuova; 18 i s njima, kao druge, njihovu braću: Zekarijahua, Bena, Jaziela, Šemiramota, Jehiela, Unija, Eliaba, Benajahua, Mazejahua, Matitijahua, Eliflehua i Miknejahua, ObedEdoma i Jeiela, nosače. 19 Između pjevača: Heman, Asaf i Etan imaše mjedena cimbala da odjekuju; 20 Zekarija, Aziel, Šemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Mazejahu i Benajahu imaše lutnje za sopranski glas2; 21 Matitijahu, Eliflehu, Miknejahu, ObedEdom, Jeiel i Azazijahu imaše lire oktavske3 , za uspjeravati pjesmu. 22 A Kenanijahu, poglavar levitski za prijevoz, uredi prijevoz, jer bijaše sposoban za to.
23 Berekija i Elkana bijahu nosači kovčega. 24 Svećenici Šebanijahu, Jošafat, Netanel, Amasaj, Zekarijahu, Benajahui Eliezer sviraše u trube ispred kovčega Božjeg. ObedEdom i Jehija bijahu nosači kovčega.
Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif