Benjaminovo područje

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Benjaminovo područje

Benjaminovo područje[uredi]

11 Ždrijeb označi pleme sinova Benjaminovih prema zadrugama njihovim. Područje1 koje njima pripade ždrijebom nalaziše se između onoga sinova Judinih i onoga sinova Jošipovih. 12 Sa sjeverne strane, njihova granica polaziše od Jordana, uspinjala se do ruba Jerihona na sjeveru, uspinjala se u planinu prema zapadu i završavala u pustinji, u Bet-Avenu. 13 Granica prolaziše odatle do Luza, na južni rub Luza - tj. Betel - ; granica silaziše u Atrot-Adar, na planinu koja je na jugu od Bet-Horona Donjeg. 14 Granica se savijala i okretala sa zapadne strane prema jugu od planine koja je nasuprot Bet-Horonu na jugu i završavaše u Kirijat-Balu, koji je Kirijat-Jearim, grad sinova Judinih. Takva je zapadna strana. 15 Južna strana počinjaše u Kirijat-Jearimu. Granica produživaše prema zapadu k izvorima vode Neftoah. 16 Ona silaziše prema krajnjem dijelu planine koja je nasuprot usjeklini Ben-Hinom na južnom rubu Jebuzita i silaziše u Ein-Rogel. 17 Ona savijaše k sjeveru i završavaše u Ein-Šemešu i Gelilotu1 koji je nasuprot uzvisine Adumin, potom ona silaziše u kamen Bohanov, sina Rubenova. 18 Ona prolaziše na sjeverni rub, nasuprot Arabai2, i silaziše k Arabi. 19 Granica prolaziše na rub Bet-Hogle na sjeveru i završavaše u laguni Slanog mora3, na krajnjem jugu Jordana. Takva je južna granica. 20 Šistočne strane granica bijaše Jordan. Takva je baština sinova Benjaminovih, prema njihovim zadrugama, sa svojim granicama sa svih strana. 21 Gradovi plemena sinova Benjaminovih prema njihovim zadrugama bijahu: Jerihon, Bet-Hogla, Emek-Kesis, 22 Bet-Araba, Semaraim, Betel, 23 Avim, Para, Ofra, 24 Kefar-Amona, Ofni, Geva : dvanaest gradova i njihova sela 25 - Gabaon, Rama, Beerot, 26 Mispe, Kefira, Mosa, 27 Rekem, Jirpel, Tareala, 28 Sela, Elef, Jebuzit, tj. Jeruzalem, Giveat-Kirijat: četrnaest gradova i njihova sela. Takva bi baština sinova Benjaminovih.