Četrnaest točaka

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Washington, 8. januara 1918.

Naša je želja i naš cilj, da pregovori o miru, kad započnu, budu potpuno javni i da u buduće ne sadržavaju nikakovih tajnih utanačenja, niti ih dopuštaju. Vremena osvajanja i proširivanja prošla su; isto tako i vremena tajnih utanačenja, stvorena u interesu pojedinih vlada, a podobna da u nepredvidljivo doba razore mir svijeta.

Upravo ova srećna činjenica, koja je danas svakom čovjeku javnoga života jasna, u koliko se njegove misli ne nalaze u već mrtvo i minulo doba, omogućuje svakom narodu, čije su namjere u skladu s pravednošću i mirom svijeta, da sada ili u svako drugo doba, prizna one ciljeve za kojima ide.

Mi smo u ovaj rat ušli s razloga, što su se desile takove povrede prava, koje su dirnule nas u živac i koje bi bile podobne, da učine nemogućim dalji opstanak našega naroda, ne budu li odstranjene, a svijet siguran, jedamput zauvijek, da se one više ne će ponoviti. Stoga ono što mi u ovom ratu zahtijevamo, nije ništa zasebno naše. Mi hoćemo, da svijet postane takav, da se u njemu može živjeti, a navlaš da bude obezbijeđen svakom miroljubivom narodu, koji, poput našega, želi da žive svojim životom, da odlučuje o svojim sopstvenim uredbama (institutions) i da mu je zajamčena pravednost i pravičnost drugih naroda na svijetu protiv sile i sebičnih napadaja.

Svi su narodi svijeta u tom obziru doista saveznici, a mi, za naš dio, veoma jasno vidimo, da, ako se drugome ne čini pravo, ne će se ni nama činiti. Stoga je program svjetskoga mira i naš program; a taj jedino mogući program, što ga vidimo, jeste ovaj:

I. Uvjeti mira neka budu javni i stvoreni na javnim raspravama; ne smije da bude nikakih tajnih međunarodnih utanačenja, pače diplomacija treba vazda da radi iskreno i pred čitavom javnošću.
II. Brodarenje po morima, a izvan granica teritorijalnih voda, treba da bude potpuno slobodno, osim ako bi mora bila zatvorena, potpuno ili samo djelomično, na osnovu jedne međunarodne akcije, a u svrhu iznuđenja međunarodnih utanačenja.
III. Treba odstraniti, što više moguće, sve gospodarske zapreke i uvesti jednakost u živjetima trgovanja kod svih naroda, koji hoće mir i koji će se udružiti, da se to provede.
IV. Treba podati podjednaka jamstva za to, da narodna naoružanja budu svedena na najmanju mjeru, a koja odgovara domaćoj sigurnosti.
V. Tiče se kolonijalnih pitanja.
VI. Tiče se ispražnjenja Rusije i njenih političkih pitanja.
VII. Tiče se ispražnjenja Belgije i njene uspostave.
VIII. Tiče se oslobodenja i obnovljenja francuskoga teritorija, te vraćanja Alzasije i Lorene Francuskoj.
IX. Treba ispraviti granice Italije prema jasno odredljivim linijama po narodnosti.
X. Pucima Austro-Ugarske, kojih mjesto želimo da vivimo obezbijeđeno i zajamčeno među narodima, treba pružiti najslobodniju priliku za autonomni razvitak.
XI. Rumunjska, Srbija i Crna Gora treba da budu ispražnjene, a okupirana teritorija restaurirana; Srbiji treba priznati slobodan i siguran pristup k moru, a međusobni odnosi raznih balkanskih naroda treba da budu uređeni prijateljskim pregovorima, u skladu s historijski utvrdjivim linijama pripadnosti i narodnosti; za političku i ekonomsku nezavisnost, kao za teritorijalnu obezbijeđenost raznih balkanskih država, treba pružiti medunarodnih garancija.
XII. Tiče se Turske i slobodnoga prolaza kroz Dardanele.
XIV. Treba osnovati općeni savez naroda (a general association of nations) uz naročite uvjete, koji idu za tim, da pruže podjednako i velikim i malim narodima međusobne garancije njihove političke samostalnosti i teritorijalne cjelokupnosti.

S obzirom na ove hitne retikfikaclje postojećih nepravda i borbe za pravo, osjećamo se u najintimnijem skladu sa svim vladama i narodima, koji su se združili protiv imperijalista. Naše interese nije možno razdružiti, niti naše ciljeve raspršiti. Mi stojimo zajedno sve do kraja.

Za takove aranžmane i utanaćnja voljni smo, da se borimo i da borbu produžimo sve dotle, dok ne budu postignuti, all i samo zato, jer hoćemo da prevlada pravo i jer želimo da dođe do pravednoga i trajnoga mira, kaki se jedino dade postići odstranjenjem poglavitih uzroka rata, a kako ih odstranjuje ovaj program.