Zemaljski narodi

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Zemaljski narodi

Zemaljski narodi[uredi VE]

10 1 Evo obitelji2 sinova Noinih, Sema, Šama i Jafeta. Rodiše im se sinovi poslije Potopa: 2 Sinovi Jafetovi3: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešeh i Tiraz. 3 Gomerovi sinovi: Aškenaz, Rifat i Togarma. 4 Javanovi sinovi: Eliša, Tarsis, Hitim i Rodanim. Počev od njih vrši se podjela naroda u otočja. Svaki imade zemlju svoju slijedeći jezik svoj i svoj narod prema plemenu svojem. 6 Sinovi Šamovi1: Kuš, Misraim, Put i Kanaan. 7 Sinovi Kušovi: Seva, Havila, Savta, Raema, Savtek. Sinovi Raemovi: Saba i Dedan. 8 Kuš rodi Nimroda. On bi prvi junak na zemlji, 9 on koji bi jedan smionii lovac pred GOSPODOM. Otud izreka: «Poput Nimroda, biti junački lovac pred GOSPODOM.» 10 Prijestolnice njegovog kraljevstva bijahu Babilon, Ereh, Akhad, sve gradovi2 u zemlji Šinear. 11 On iziđe iz te zemlje i ode u Asiriju i sagradi Ninivu, grad širokih trgova, Kalah3 12 veliki grad, i Rezen između Ninive i Kalaha. 13 Kanaan rodi Sidona svojeg prvijenca i Heta, 16 Jebuzita, Amorita, Girgašita, 17 Hivita, Arkita, Sinita, 18 Arvadita, Semarita, Hematita. Kanaanska plemena se potom rasijaše 19 i područje kanaansko se protegnu od Sidona prema Gueraru sve do Gaze, prema Sodomi i Gomori, Admai i Sevoimu sve do Lešae. 20 Takvi bijahu sinovi Šamovi po svojim plemenima i njihovim jezicima, svrstani po zemljama i narodima. 21 Od Sema, prvorođenog brata Jafetovog, rodi se također otac svih sinova Heberovih1. 22 Sinovi Semovi2 Elam, Asur, Arpahšad, Lud i Aram. 23 Sinovi Aramovi: Us, Hul, Gueter i Maš. 24 Arpahšad rodi Šelaha, a Šelah rodi Hebera. 25 Heberu se rodiše dva sina. Prvi se zvao Feleh, jer u njegovo doba zemlja bi podijeljena3 a njegov se brat zvaše Joktan. 26 Joktan rodi Almodada, Šelefa, Hasarmaveta, Jeraha, 27 Hadorama, Uzala, Dikla, 28 Ovala, Abimaela, Saba, 29 Ofira, Havila, Jovava. To su sve sinovi Joktanovi; 30 njihovo se stanište protezalo od Meša prema Sefaru, istočnoj planini. 31 Takvi bijahu sinovi Semovi prema njihovim plemenima i njihovim jezicim, svrstani u zemlje i narode. 32 Takva bijahu plemena sinova Noaovih prema svojim obiteljima svrstanim u narode. Počev od njih počinje podjela naroda na zemlji poslije Potopa.


Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif