Zakonska odredba o porabi njemačkog jezika, njemačke zastave i njemačkih oznaka u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Grb Nezavisne Države Hrvatske PODATCI O DOKUMENTU
Naslov dokumenta: Zakonska odredba o porabi njemačkog jezika, njemačke zastave i njemačkih oznaka u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Vrsta dokumenta: Zakon
Tijelo koje donosi: Poglavnik uz supotpis
Potpisnik: Dr. Ante Pavelić (uz supotpise Dr. Andrije Artukovića i Dr. Mirka Puka)
Funkcija potpisnika: Poglavnik
Grad: Zagreb
Datum proglašenja: 30. listopada 1941.
ZAKONSKA ODREDBA
o porabi njemačkog jezika, njemačke zastave i njemačkih oznaka
u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj§ 1.

      Svi Niemci i njihove uzstrojbe imaju pravo na području Nezavisne Države Hrvatske izvješavati njemačku zastavu, pjevati i svirati himne njemačkog naroda, te pozdravljati njemačkim pozdravom.

§ 2.

      Svi Niemci imaju pravo na području Nezavisne Države Hrvatske nesmetano se služiti ustmeno i pismeno njemačkim jezikom u posebničkom i javnom životu.

§ 3.

      U svim državnim upravnim jedinicama i u obćinama, gdje njemačko stanovničtvo iznosi više od 20 posto, hrvatski i njemački jezik bit će načelno jedan drugome ravnopravni kao službeni jezici kod svih oblasti, sudova, samoupravnih tiela, zavoda, ustanova i zaklada. Poraba jezika ravna se prema jeziku predlagatelja.

      Javni proglasi i pismeni sastavci službenog saobraćaja (nadpisi, nacrti, obrazci i t. d.) u ovim upravnim jedinicama i obćinama imaju biti uviek dvojezični (hrvatski i njemački).

      U svim državnim upravnim jedinicama i u obćinama. gdje njemačko stanovničtvo iznosi više od 10 posto, pripada Niemcima pravo porabe njemačkog jezika u saobraćaju sa svim hrvatskim državnim, samoupravnim, te ostalim oblastnim uredima i ustanovama.

§ 4.

      Imena i prezimena svih Niemaca imaju se svagdje u javnom životu, naročito u svim uredima, pisati i voditi u njihovu prvotnom obliku i po njemačkom pravopisu.

§ 5.

      U mjestima s više od 20 posto stanovničtva njemačke narodnosti, gdje je uobičajeno ili predajom do danas uzčuvano njemačko ime mjesta, hrvatsko i njemačko ime ravnopravne su službene oznake mjesta u smislu postojećih propisa. U tim mjestima imaju natpisne ploče mjesta i ulica biti dvojezične.

      Niemcima ostaje slobodno, da se medju sobom u govoru i pismu služe svim već uobičajenim njemačkim nazivima mjesta.

      Djela, koja se protive odredbama ovoga paragrafa, mogu napadati same obćine i Njemačka narodna skupina u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj pred upravnim sudom.

§ 6.

      Ministar unutarnjih poslova ustanovit će naredbom, u kojim državnim upravnim jedinicama i obćinama sačinjava njemačko stanovničtvo u omjeru prema hrvatskom više od 20 posto, odnosno više od 10 posto. Ovu će naredbu izdati nakon saslušanja vodje narodne skupine.

      Ova se naredba ima izdati najkasnije mjesec dana nakon proglašenja ove zakonske odredbe.

      Izmjena ove naredbe na temelju nove brojitbe pučanstva ili drugih brojitbenih podataka dopuštena je samo nakon saslušanja ili na priedlog vodje narodne skupine.

§ 7.

      Čast njemačkog naroda, njemačka zastava, njemačke oznake, kao i znakovi i odore njemačke narodne skupine i njezinih jedinica, te ostala prava iz ove zakonske odredbe uživaju istu zaštitu kao i ona hrvatskoga naroda.

§ 8.

      Uz oštećenoga može se kaznenom progonu radi djela protiv § 7. pridružiti vodstvo Njemačke narodne skupine kao privatni učesnik u smislu kaznenog postupnika, odnosno može kao nadomjestni tužitelj predložiti i nastaviti kazneni progon kod sudova i upravnih oblasti.

§ 9.

      Provedba ove zakonske odredbe povjerava se ministarstvu unutarnjih poslova i ministarstvu pravosudja i bogoštovlja.

§ 10.

      Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglašenja u Narodnim novinama.U Zagrebu, dne 30. listopada 1941.
Poglavnik
Nezavisne Države Hrvatske:
Dr. Ante Pavelić, v. r.

Broj: CCCLXXII-1893-Z-1941.

Ministar unutarnjih poslova:
Dr. Andrija Artuković, v. r.


Ministar pravosudja i bogoštovlja:
Dr. Mirko Puk, v. r.
PROVEDBENA NAREDBA
ministarstva pravosudja i bogoštovlja od 13. svibnja 1942. broj
1189-Z-1942. zakonskoj odredbi o porabi njemačkog jezika, njemačke
zastave i njemačkih oznaka u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
od 30. listopada 1941. broj CCCLXXII-1893-Z-1941.


      Na temelju § 9. zakonske odredbe o porabi njemačkog jezika, njemačke zastave i njemačkih oznaka u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 30. listopada 1941. broj CCCLXXII-1893-Z-1941. (Narodne novine od 30. listopada 1941. broj 166) a savezno s naredbom ministra unutarnjih poslova od 17. travnja 1942. broj 2429-I-A-1942. o ustanovljenju državnih upravnih jedinica i obćina, u kojima njemačko stanovničtvo u omjeru prema hrvatskom sačinjava više od 20 posto, odnosno više od 10 posto (Narodne novine od 20. travnja 1942. broj 87) propisujem ovu provedbenu naredbu:


§ 1.

      Kao sudovi, na području kojih njemačko stanovničtvo u omjeru prema hrvatskom iznosi više od dvadeset posto, ustanovljuju se:

      1. Kotarski sudovi u Staroj Pazovi, Djakovu, Osieku, Hrvatskim Karlovcima, Zemunu, Rumi, Vukovaru i Vinkovcima;

      2. Sudbeni stol u Hrvatskoj Mitrovici.

§ 2.

      Kao sudovi, na području kojih njemačko stanovničtvo u omjeru prema hrvatskom iznosi više od deset posto, ustanovljuju se:

      1. Kotarski sudovi u Šidu, Iloku i Daruvaru;

      2. Sudbeni stol u Osieku.

§ 3.

      Ova provedbena naredba zadobiva pravnu moć danom proglašenja u Narodnim novinama.

U Zagrebu, dne 13. svibnja 1942.


Ministar pravosudja i bogoštovlja:
Dr. Mirko Puk, v. r.


Podatci o izdanju teksta Zakonska odredba o porabi njemačkog jezika, njemačke zastave i njemačkih oznaka u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Izvorno izdanje:   Tadašnji službeni list »Narodne novine«
Izvor:   Zakonske odredbe, provedbene naredbe i ostali propisi u upravi nastavne struke, knjiga I., Nakladni odjel Hrvatske državne tiskare, Zagreb, 1942.
Uredio:   Uredio: Fran Vugrinčić, školski nadzornik Ministarstva nastave
Ostvarena razina:   Prijepis iz izvora, ali s mogućnošću usporedbe s izvornim izdanjem. Usporedba trenutno nije obavljena.
Bilješke:   Prijepis bez usklađivanja s pravopisnom normom hrvatskoga književnog jezika. Izvor sadrži zakone i propise iz razdoblja od 10. travnja 1941. do 30. lipnja 1942. zajedno sa stvarnim i brojčanim kazalom.
Prijepis:   Goran