Sura 78.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Arapski[uredi]

78) Sūrat An-Naba'

`Amma Yatasā'alūna (An-Naba': 1).

`Ani An-Naba'i Al-`Ažīmi (An-Naba': 2).

Al-Ladhī Hum Fīhi Mukhtalifūna (An-Naba': 3).

Kallā Saya`lamūna (An-Naba': 4).

Thumma Kallā Saya`lamūna (An-Naba': 5).

'Alam Naj`ali Al-'Arđa Mihādāan (An-Naba': 6).

Wa Al-Jibāla 'Awtādāan (An-Naba': 7).

Wa Khalaqnākum 'Azwājāan (An-Naba': 8).

Wa Ja`alnā Nawmakum Subātāan (An-Naba': 9).

Wa Ja`alnā Al-Layla Libāsāan (An-Naba': 10).

Wa Ja`alnā An-Nahāra Ma`āshāan (An-Naba': 11).

Wa Banaynā Fawqakum Sab`āan Shidādāan (An-Naba': 12).

Wa Ja`alnā Sirājāan Wa Hhājāan (An-Naba': 13).

Wa 'Anzalnā Mina Al-Mu`şirāti Mā'an Thajjājāan (An-Naba': 14).

Linukhrija Bihi Ĥabbāan Wa Nabātāan (An-Naba': 15).

Wa Jannātin 'Alfāfāan (An-Naba': 16).

'Inna Yawma Al-Faşli Kāna Mīqātāan (An-Naba': 17).

Yawma Yunfakhu Fī Aş-Şūri Fata'tūna 'Afwājāan (An-Naba': 18).

Wa Futiĥati As-Samā'u Fakānat 'Abwābāan (An-Naba': 19).

Wa Suyyirati Al-Jibālu Fakānat Sarābāan (An-Naba': 20).

'Inna Jahannama Kānat Mirşādāan (An-Naba': 21).

Lilţţāghīna Ma'ābāan (An-Naba': 22).

Lābithīna Fīhā 'Aĥqābāan (An-Naba': 23).

Lā Yadhūqūna Fīhā Bardāan Wa Lā Sharābāan (An-Naba': 24).

'Illā Ĥamīmāan Wa Ghassāqāan (An-Naba': 25).

Jazā'an Wifāqāan (An-Naba': 26).

'Innahum Kānū Lā Yarjūna Ĥisābāan (An-Naba': 27).

Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā Kidhdhābāan (An-Naba': 28).

Wa Kulla Shay'in 'Aĥşaynāhu Kitābāan (An-Naba': 29).

Fadhūqū Falan Nazīdakum 'Illā `Adhābāan (An-Naba': 30).

'Inna Lilmuttaqīna Mafāzāan (An-Naba': 31).

Ĥadā'iqa Wa 'A`nābāan (An-Naba': 32).

Wa Kawā`iba 'Atrābāan (An-Naba': 33).

Wa Ka'sāan Dihāqāan (An-Naba': 34).

Lā Yasma`ūna Fīhā Laghwan Wa Lā Kidhdhābāan (An-Naba': 35).

Jazā'an Min Rabbika `Aţā'an Ĥisābāan (An-Naba': 36).

Rabbi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā Ar-Raĥmāni Lā Yamlikūna Minhu Khiţābāan (An-Naba': 37).

Yawma Yaqūmu Ar-Rūĥu Wa Al-Malā'ikatu Şaffāan Lā Yatakallamūna 'Illā Man 'Adhina Lahu Ar-Raĥmānu Wa Qāla Şawābāan (An-Naba': 38).

Dhālika Al-Yawmu Al-Ĥaqqu Faman Shā'a Attakhadha 'Ilá Rabbihi Ma'ābāan (An-Naba': 39).

'Innā 'Andharnākum `Adhābāan Qarībāan Yawma Yanžuru Al-Mar'u Mā Qaddamat Yadāhu Wa Yaqūlu Al-Kāfiru Yā Laytanī Kuntu Turābāan (An-Naba': 40).S u r a LXXVIII


N a j a v a


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


 • 1 O čemu se oni uzajamno ispituju'
 • 2 O svečanoj najavi
 • 3 glede koje oni nisu složni.
 • 4 Ali ne!…
Oni će znati uskoro!
 • 5 Još jedanput: ne!
Oni će uskoro znati!
 • 6 Nismo li mi prostrli zemlju kao ležaj za odmor,
 • 7 i planine kao podupirače šatoru?
 • 8 Mi smo vas stvorili u parovima.
 • 9 Od vašeg smo sna načinili odmor.
 • 10 Od noći smo načinili zavjesu.
 • 11 Od dana smo načinili trenutak života-
 • 12 Iznad vas smo napravili sedam nepotresivih nebesa.
 • 13 Ondje smo postavili sjajna svjetlila.
 • 14 Spustili smo iz oblaka obilnu vodu,
 • 15 da bi iznikle, zahvaljujući njoj,

žitarice, biljke

 • 16 i preobilni vrtovi.

17 Da, Dan Odluke je utvrđen. 18 Vi će te doći u brojnim skupinama,

u Dan kad se zasvira u trublju.
 • 19 Nebo će biti otvoreno;
njegova vrata također.
 • 20 Planine će se pokrenuti;
one će postati priviđenje.
 • 21 Pakao u zasjedi
 • 22 bit će pribježište za buntovnike.
 • 23 Oni će tu stoljećima boraviti
 • 24 a da ne oćute ni svježine, ni pića
 • 25 – osim kipuće vode i smradnog napitka –
 • 26 To će biti jedna pravedna naknada.
 • 27 Oni nisu očekivali Suđenje;
 • 28 naše su Znakove proglašavali lažima;
 • 29 dok smo mi o svemu vodili računa
i upisivali to u Knjigu.
 • 30 Kušajte dakle!
Mi ne ćemo uvećati, vama,
drugo do li kaznu.
 • 31 To će biti jedan uspjeh
za one koji se boje Boga:
 • 32 vrtovi i vinogradi,
 • 33 djevojke podjednake dobi,
 • 34 prepune kupe.
 • 35 Oni ondje ne će slušati
ni prazne riječi, ni laži:
 • 36 to je jedna nagrada tvog Gospoda,
jedan dar točno izračunan
 • 37 od strane Gospodara nebesa i zemlje
 • i onoga što je između to dvoje;
od Milosrdnoga
kojem oni ne će moći uputiti riječ.
 • 38 Na Dan kad Duh i Anđeli
budu stojali uspravni u jednom redu,
oni ne će govoriti
– osim onoga kome Milosrdni bude to dopustio
i koji će izreći jednu pravednu riječ –
 • 39 Tog Dana je Istina.
Tko to bude htio
naći će utočište kod svog Gospoda.
 • 40 Da, Mi smo upozorili na blisku kaznu
na Dan kad će čovjek promatrati svoja djela
a nevjernik će reći:
« Nesretan ja!
Kad bih samo mogao biti prah! »