Sura 60.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Arapski[uredi]

60) Sūrat Al-Mumtaĥanah

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tattakhidhū `Adūwī Wa `Adūwakum 'Awliyā'a Tulqūna 'Ilayhim Bil-Mawaddati Wa Qad Kafarū Bimā Jā'akum Mina Al-Ĥaqqi Yukhrijūna Ar-Rasūla Wa 'Īyākum 'An Tu'uminū Billāhi Rabbikum 'In Kuntum Kharajtum Jihādāan Fī Sabīlī Wa Abtighā'a Marđātī Tusirrūna 'Ilayhim Bil-Mawaddati Wa 'Anā 'A`lamu Bimā 'Akhfaytum Wa Mā 'A`lantum Wa Man Yaf`alhu Minkum Faqad Đalla Sawā'a As-Sabīli (Al-Mumtaĥanah: 1).

'In Yathqafūkum Yakūnū Lakum 'A`dā'an Wa Yabsuţū 'Ilaykum 'Aydiyahum Wa 'Alsinatahum Bis-Sū'i Wa Waddū Law Takfurūna (Al-Mumtaĥanah: 2).

Lan Tanfa`akum 'Arĥāmukum Wa Lā 'Awlādukum Yawma Al-Qiyāmati Yafşilu Baynakum Wa Allāhu Bimā Ta`malūna Başīrun (Al-Mumtaĥanah: 3).

Qad Kānat Lakum 'Uswatun Ĥasanatun Fī 'Ibrāhīma Wa Al-Ladhīna Ma`ahu 'Idh Qālū Liqawmihim 'Innā Bura'ā'u Minkum Wa Mimmā Ta`budūna Min Dūni Allāhi Kafarnā Bikum Wa Badā Baynanā Wa Baynakumu Al-`Adāwatu Wa Al-Baghđā'u 'Abadāan Ĥattá Tu'uminū Billāhi Waĥdahu 'Illā Qawla 'Ibrāhīma Li'abīhi La'astaghfiranna Laka Wa Mā 'Amliku Laka Mina Allāhi Min Shay'in Rabbanā `Alayka Tawakkalnā Wa 'Ilayka 'Anabnā Wa 'Ilayka Al-Maşīru (Al-Mumtaĥanah: 4).

Rabbanā Lā Taj`alnā Fitnatan Lilladhīna Kafarū Wa Aghfir Lanā Rabbanā 'Innaka 'Anta Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu (Al-Mumtaĥanah: 5).

Laqad Kāna Lakum Fīhim 'Uswatun Ĥasanatun Liman Kāna Yarjū Allāha Wa Al-Yawma Al-'Ākhira Wa Man Yatawalla Fa'inna Allāha Huwa Al-Ghanīyu Al-Ĥamīdu (Al-Mumtaĥanah: 6).

`Asá Allāhu 'An Yaj`ala Baynakum Wa Bayna Al-Ladhīna `Ādaytum Minhum Mawaddatan Wa Allāhu Qadīrun Wa Allāhu Ghafūrun Raĥīmun (Al-Mumtaĥanah: 7).

Lā Yanhākumu Allāhu `Ani Al-Ladhīna Lam Yuqātilūkum Fī Ad-Dīni Wa Lam Yukhrijūkum Min Diyārikum 'An Tabarrūhum Wa Tuqsiţū 'Ilayhim 'Inna Allāha Yuĥibbu Al-Muqsiţīna (Al-Mumtaĥanah: 8).

'Innamā Yanhākumu Allāhu `Ani Al-Ladhīna Qātalūkum Fī Ad-Dīni Wa 'Akhrajūkum Min Diyārikum Wa Žāharū `Alá 'Ikhrājikum 'An Tawallawhum Wa Man Yatawallahum Fa'ūlā'ika Humu Až-Žālimūna (Al-Mumtaĥanah: 9).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Jā'akumu Al-Mu'uminātu Muhājirātin Fāmtaĥinūhunna Allāhu 'A`lamu Bi'īmānihinna Fa'in `Alimtumūhunna Mu'uminātin Falā Tarji`ūhunna 'Ilá Al-Kuffāri Lā Hunna Ĥillun Lahum Wa Lā Hum Yaĥillūna Lahunna Wa 'Ātūhum Mā 'Anfaqū Wa Lā Junāĥa `Alaykum 'An Tankiĥūhunna 'Idhā 'Ātaytumūhunna 'Ujūrahunna Wa Lā Tumsikū Bi`işami Al-Kawāfiri Wa As'alū Mā 'Anfaqtum Wa Līas'alū Mā 'Anfaqū Dhālikum Ĥukmu Allāhi Yaĥkumu Baynakum Wa Allāhu `Alīmun Ĥakīmun (Al-Mumtaĥanah: 10).

Wa 'In Fātakum Shay'un Min 'Azwājikum 'Ilá Al-Kuffāri Fa`āqabtum Fa'ātū Al-Ladhīna Dhahabat 'Azwājuhum Mithla Mā 'Anfaqū Wa Attaqū Allāha Al-Ladhī 'Antum Bihi Mu'uminūna (Al-Mumtaĥanah: 11).

Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu 'Idhā Jā'aka Al-Mu'uminātu Yubāyi`naka `Alá 'An Lā Yushrikna Billāhi Shay'āan Wa Lā Yasriqna Wa Lā Yaznīna Wa Lā Yaqtulna 'Awlādahunna Wa Lā Ya'tīna Bibuhtānin Yaftarīnahu Bayna 'Aydīhinna Wa 'Arjulihinna Wa Lā Ya`şīnaka Fī Ma`rūfin Fabāyi`hunna Wa Astaghfir Lahunna Allāha 'Inna Allāha Ghafūrun Raĥīmun (Al-Mumtaĥanah: 12).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tatawallaw Qawmāan Ghađiba Allāhu `Alayhim Qad Ya'isū Mina Al-'Ākhirati Kamā Ya'isa Al-Kuffāru Min 'Aşĥābi Al-Qubūri (Al-Mumtaĥanah: 13).S u r a LX


I z k u š a v a nj e


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog. • 1 O vi vjerujući!
 • Ne uzimajte za gospodara
 • moje i svoje neprijatelje
 • u njihovim iskazima prijateljstva,
 • dok oni ne vjeruju
 • Istini koja je vama stigla.
 • Oni istjeruju Proroka i vas same,
 • jer vi vjerujete u Boga, vašeg Gospoda.
 • Ako vi iziđete da bi vodili boj na mom putu
 • i tražili kako meni ugoditi,
 • hoćete li vi njima iskazivati prijateljstvo?
 • Ja znam što vi krijete
 • i ono što obznanjujete.
 • Onaj tko, između vas, čini tako
 • odlutao je s pravog puta.
 • 2 Ako li vas susretnu,
 • oni će biti vašim neprijateljima;
 • oni će vas zlostavljati
 • svojim rukama i svojim jezicima;
 • oni bi voljeli da vi budete nevjernici.
 • 3 Ni vaše obiteljske sveze, ni vaša djeca
 • neće vam biti od koristi na Dan Uskrsnuća.
 • Bog će odlučiti između vas;
 • on savršeno vidi ono što vi činite.
 • 4 Vi imate jedan lijep primjer u Abrahamu
 • i u onima koji bijahu s njim,
 • kad on reče svojem puku:
 • « Mi vas opovrgavamo,
 • vas i ono što vi obožavate pokraj Boga;
 • mi vas niječemo!
 • Nek neprijateljstvo i mržnja
 • budu stalno među nama i vama,
 • sve dok vi ne budete vjerovali u Boga Jedinoga! »
 • – Osim riječi Abrahamove upućene svom ocu:
 • « Ja ću moliti oprost za tebe
 • iako ja ne mogu ništa za tebe
 • kod Boga » –
 • Gospode naš!
 • Mi se predajemo tebi!
 • Mi se vraćamo k tebi!
 • Prema tebi bit će povratak!
 • 5 Gospode naš!
 • Ne dopusti da mi postanemo,
 • za nevjerne,
 • prilika za sramotu!
 • Gospode naš!
 • Oprosti nam!
 • Ti si Svemoćni, Mudri.
 • 6 Vi imate u njima lijep primjer
 • za onoga tko se uzda u Boga i u posljednji Dan.
 • Nek onaj koji okrene leđa zna
 • da je Bog onaj koji dostaje sam sebi
 • i da je dostojan hvalospjeva.
 • 7 Bog će možda uspostaviti prijateljstvo između vas
 • i onih između njih
 • koje vi držite neprijateljima.
 • Bog je svemoćan,
 • on je onaj koji oprašta,
 • on je milosrdan.
 • 8 Bog vam ne zabranjuje biti dobar i pravičan
 • prema onima koji se nisu borili s vama zbog vaše vjere
 • i koji vas nisu istjerali iz vaših kuća;
 • – Bog voli one koji su pravični –
 • 9 Bog vam samo zabranjuje uzeti za gospodare
 • one koji se bore protiv vas zbog vaše vjere;
 • one koji vas istjeruju iz vaših kuća
 • i one koji sudjeluju u vašem izgonu.
 • Oni koji njih uzmu za gospodare,
 • evo onih koji su nepravedni!
 • 10 O vi vjerujući!
 • Kad vjernice koje su izbjegle, dođu k vama,
 • iskušajte ih.
 • – Bog poznaje savršeno njihovu vjeru –
 • Ako vi njih smatrate za vjerujuće,
 • ne protjerujte ih prema nevjernicima;
 • one nisu njima dopuštene;
 • ni oni nisu njima dopušteni.
 • Dajte im ono što su oni na njih potrošili.
 • Ništa vam se nema zamjeriti
 • ako ih oženite
 • nakon što ste im dali njihovu udovštinu.
 • Ne zadržavajte ženidbom
 • one koje su nevjernice.
 • Tražite ono što ste potrošili za njih,
 • kao što oni ištu ono što su oni potrošili.
 • Takva je odluka Božja
 • po kojoj on vama sudi.
 • – Bog je onaj koji zna, on je mudar –
 • 11 Ako neka od vaših supruga pobjegne k nevjernicima
 • potom kad na vas dođe red i vi njih pobijedite
 • dajte u naknadu
 • onima čije su supruge otišle,
 • ono što su oni potrošili na njih.
 • – Bojte se Boga u koga vjerujete! –
 • 12 O Proroče!
 • Kad vjerujuće dođu k tebi
 • prisežući ti vjernost
 • i prisežući:
 • da ne pridružuju ništa Bogu,
 • da ne će krasti,
 • da ne će činiti preljubu,
 • da ne će ubijati vlastite djece,
 • da ne će počiniti nikakve sramote
 • ni svojim rukama, ni svojim nogama,
 • da ne će odbiti poslušnost u onome što je dobro,
 • primi tada njihovu prisegu vjernosti.
 • Traži oprost u Boga za njih.
 • – Bog je onaj koji oprašta, on je milosrdan –
 • 13 O vi, vjerujući!
 • Ne uzimajte za gospodare ljude
 • protiv kojih je Bog ljut
 • i koji se ne nadaju budućem životu,
 • kao što se nevjernici nisu nadali
 • glede onih koji su u grobnicama.