Sura 54.

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje


Arapski[uredi]

54) Sūrat Al-Qamar

Aqtarabati As-Sā`atu Wa Anshaqqa Al-Qamaru (Al-Qamar: 1).

Wa 'In Yaraw 'Āyatan Yu`riđū Wa Yaqūlū Siĥrun Mustamirrun (Al-Qamar: 2).

Wa Kadhdhabū Wa Attaba`ū 'Ahwā'ahum Wa Kullu 'Amrin Mustaqirrun (Al-Qamar: 3).

Wa Laqad Jā'ahum Mina Al-'Anbā'i Mā Fīhi Muzdajarun (Al-Qamar: 4).

Ĥikmatun Bālighatun Famā Tughni An-Nudhuru (Al-Qamar: 5).

Fatawalla `Anhum Yawma Yad`u Ad-Dā`i 'Ilá Shay'in Nukurin (Al-Qamar: 6).

Khushsha`āan 'Abşāruhum Yakhrujūna Mina Al-'Ajdāthi Ka'annahum Jarādun Muntashirun (Al-Qamar: 7).

Muhţi`īna 'Ilá Ad-Dā`i Yaqūlu Al-Kāfirūna Hādhā Yawmun `Asirun (Al-Qamar: 8).

Kadhdhabat Qablahum Qawmu Nūĥin Fakadhdhabū `Abdanā Wa Qālū Majnūnun Wa Azdujira (Al-Qamar: 9).

Fada`ā Rabbahu 'Annī Maghlūbun Fāntaşir (Al-Qamar: 10).

Fafataĥnā 'Abwāba As-Samā'i Bimā'in Munhamirin (Al-Qamar: 11).

Wa Fajjarnā Al-'Arđa `Uyūnāan Fāltaqá Al-Mā'u `Alá 'Amrin Qad Qudira (Al-Qamar: 12).

Wa Ĥamalnāhu `Alá Dhāti 'Alwāĥin Wa Dusurin (Al-Qamar: 13).

Tajrī Bi'a`yuninā Jazā'an Liman Kāna Kufira (Al-Qamar: 14).

Wa Laqad Taraknāhā 'Āyatan Fahal Min Muddakirin (Al-Qamar: 15).

Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri (Al-Qamar: 16).

Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin (Al-Qamar: 17).

Kadhdhabat `Ādun Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri (Al-Qamar: 18).

'Innā 'Arsalnā `Alayhim Rīĥāan Şarşarāan Fī Yawmi Naĥsin Mustamirrin (Al-Qamar: 19).

Tanzi`u An-Nāsa Ka'annahum 'A`jāzu Nakhlin Munqa`irin (Al-Qamar: 20).

Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri (Al-Qamar: 21).

Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin (Al-Qamar: 22).

Kadhdhabat Thamūdu Bin-Nudhuri (Al-Qamar: 23).

Faqālū 'Abasharāan Minnā Wāĥidāan Nattabi`uhu 'Innā 'Idhāan Lafī Đalālin Wa Su`urin (Al-Qamar: 24).

'A'uulqiya Adh-Dhikru `Alayhi Min Bayninā Bal Huwa Kadhdhābun 'Ashirun (Al-Qamar: 25).

Saya`lamūna Ghadāan Mani Al-Kadhdhābu Al-'Ashiru (Al-Qamar: 26).

'Innā Mursilū An-Nāqati Fitnatan Lahum Fārtaqibhum Wa Aşţabir (Al-Qamar: 27).

Wa Nabbi'hum 'Anna Al-Mā'a Qismatun Baynahum Kullu Shirbin Muĥtađarun (Al-Qamar: 28).

Fanādaw Şāĥibahum Fata`āţá Fa`aqara (Al-Qamar: 29).

Fakayfa Kāna `Adhābī Wa Nudhuri (Al-Qamar: 30).

'Innā 'Arsalnā `Alayhim Şayĥatan Wāĥidatan Fakānū Kahashīmi Al-Muĥtažiri (Al-Qamar: 31).

Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin (Al-Qamar: 32).

Kadhdhabat Qawmu Lūţin Bin-Nudhuri (Al-Qamar: 33).

'Innā 'Arsalnā `Alayhim Ĥāşibāan 'Illā 'Āla Lūţin Najjaynāhum Bisaĥarin (Al-Qamar: 34).

Ni`matan Min `Indinā Kadhālika Najzī Man Shakara (Al-Qamar: 35).

Wa Laqad 'Andharahum Baţshatanā Fatamāraw Bin-Nudhuri (Al-Qamar: 36).

Wa Laqad Rāwadūhu `An Đayfihi Faţamasnā 'A`yunahum Fadhūqū `Adhābī Wa Nudhuri (Al-Qamar: 37).

Wa Laqad Şabbaĥahum Bukratan `Adhābun Mustaqirrun (Al-Qamar: 38).

Fadhūqū `Adhābī Wa Nudhuri (Al-Qamar: 39).

Wa Laqad Yassarnā Al-Qur'āna Lildhdhikri Fahal Min Muddakirin (Al-Qamar: 40).

Wa Laqad Jā'a 'Āla Fir`awna An-Nudhuru (Al-Qamar: 41).

Kadhdhabū Bi'āyātinā Kullihā Fa'akhadhnāhum 'Akhdha `Azīzin Muqtadirin (Al-Qamar: 42).

'Akuffārukum Khayrun Min 'Ūla'ikum 'Am Lakum Barā'atun Fī Az-Zuburi (Al-Qamar: 43).

'Am Yaqūlūna Naĥnu Jamī`un Muntaşirun (Al-Qamar: 44).

Sayuhzamu Al-Jam`u Wa Yuwallūna Ad-Dubura (Al-Qamar: 45).

Bali As-Sā`atu Maw`iduhum Wa As-Sā`atu 'Ad/há Wa 'Amarru (Al-Qamar: 46).

'Inna Al-Mujrimīna Fī Đalālin Wa Su`urin (Al-Qamar: 47).

Yawma Yusĥab


S u r a LIV


M j e s e c


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Čas se približava I mjesec se cijepa!

2 Ako vide jedan Znak, oni se odstrane govoreći: “ To je jedna trajna mađija! ”

3 Govore da je to laž; slijede svoje strasti; ali svaki propis je neizmjenjiv.

4 Međutim, više proročanstvana koja su njima pristigla sadržava prijetnje 5 kao i jednu uvjerljivu mudrost.

Upozorenja su im nekorisna, 6 okreni se od njih.

Na Dan kad će ih pozivatelj pozvati na nešto strašno, 7 oni će izići iz grobova, oborenih očiju. Oni će biti slični raspršenim skakavcima 8 i sjuriti se prema onome koji ih bude pozvao.

Nevjernici će tada reći: « Evo težkog Dana! »

9 Puk Noev, prije njih, nazvao je to lažju. Oni su s našim slugom postupali kao s lažljivcem; oni bijahu rekli: « To je jedan obsjednuti! » ali on bi spašen od njihovih napad.

10 On zazva svog Gospoda: « Ja sam pobijeđen! Oslobodi me! »

11 Mi smo otvorili nebeska vrata jednoj bujici vode.

12 Dali sm o da izbiju izvori vode iz zemlje; vode su se izmiješale prema izdanoj zapovijedi.

13 Mi smo nosili Noea na skupu dasaka i palminih konopaca.

14 On je plovio pod našim pogledom: to bi jedna nagrada za onoga koji bijaše zanijekan.

15 Mi smo ga ostavili kao jedan Znak. Ima li koga da se toga sjeća?

16 Kako sam ja kaznio i kako ja bijah upozorio!

17 Da, mi smo olakšali razumijevanje Kurana kao Opomene. Ima li koga da se toga sjeti?

18 Adi su to prokazivali kao laž: – Kako sam ja kaznio i kako sam ja upozorio! – 19 mi smo protiv njih razvezali jedan ričuči vjetar jednog beskrajnog i kobnog dana.

20 Taj je vjetar čupao ljude kao da su bili palmina stabla istrgnuta iz korijena.

21 Kako sam ja kaznio i kako sam upozorio!

22 Da, mi smo olakšali razumijevanje Kurana kao Opomene. Ima li koga da se toga sjeti?

23 Tamudi su upozorenja proglašavali za laž; 24 oni su rekli: « Hoćemo li mi slijediti jednog jedinog smrtnika, uzetog između nas? Mi bismo tad utonuli u zabludu i u ludost.

25 Zar je Opomena dana njemu kad se nalazio među nama? Ali ne! To je jedna varalica, drznik! »

26 Sutra će oni doznati tko je varalica i drznik!

27 Da, mi ćemo im poslati devu, kao jedno iskušenje, promatraj ih i budi strpljiv!

28 Navijesti im da voda mora biti podijeljena između njih i da svakom pripada piće po njegovom redu.

29 Oni tad pozvaše svojeg sudruga. Ovaj uzme svoj nož i posiječe koljenice devi. 30 –Kako sam ja kaznio i kako sam upozorio! –

31 Mi smo protiv njih poslali jedan jedini Povik i oni postadoše slični sasušenoj travi u torovima.

32 Da, mi smo olakšali razumijevanje Kurana kao Opomene. Ima li koga da se toga sjeti?

33 Puk Lotov je upozorenja držao za laži. 34 Mi smo protiv njih razvezali jedan uragan.

Mi smo poštedjeli obitelj Lotovu: spasili smo ju u zoru: 35 to bi naša milost: evo kako mi nagrađujemo one koji su zahvalni.

36 Lot ih je upozorio na našu žestinu, ali oni su raspravljali o njegovim upozorenjima.

37 Oni su htjeli zlostavljati njegove goste, ali mi smo njihove oči kaznili sljepilom – Okusite dakle moju kaznu i moja upozorenja! –

38 i od zore, jedna nevolja bijaše spremna oboriti se na njih. 39 – Okusite dakle moju kaznu i moja upozorenja! –

40 Da, mi smo olakšali razumijevanje Kurana kao Opomene. Ima li koga da se toga sjeti?

41 Upozorenja su stigla Faraonovim ljudima.

42 Oni su naše Znakove držali za laži. Mi smo ih dograbili, kao što može učiniti jedan silni, jedan svemogući!

43 Vaši nevjernici jesu li bolji od onih? Ili vi imate jednu povlasticu zahvaljujući Pismima?

44 Oni još kažu: « Mi činimo jednu pobjedonosnu skupinu! »

45 Ta će skupina biti rastjerana a oni će okrenuti leđa. 46 Ali Čas će njih zateći; Čas vrlo bolan i vrlo gorak.

47 Griješnici su u zabludi i u ludilu. 48 Na Dan kad će oni biti odvučeni licem prema tlu, u smjeru Vatre, njima će biti rečeno: « Okusite dodir užarene Vatre! »

49 Da, mi smo stvorili sve stvari prema jednoj odluci.

50 Naša Zapovijed je samo jedna riječ, ona je hitra kao tren oka.

51 Mi smo uništili vaše privrženike. Ima li koga da se toga sjeti?

52 Sva su njihova djela popisana u Knjigama. 53 Svaka stvar, bila velika ili malena, upisana je.

54 Da, oni koji se boje Boga ostat će u vrtovima, na rubu rijeka, 55 u jednom boravištu Istine, uz jednog svemoćnog Kralja.