Stranica:Vjekoslav Klaić Povjest Hrvata 2.djvu/51

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Došlo je do problema prilikom ispravljanja ove stranice


Ako je Karlo Robert mislio, da ce sada nastati mir u hrvatskim zemljama, Ijuto se je prevario. Jer hrvatski knezovi ne bijahu se digli na Mladina zato, da dodju pod drugoga bana ; ved je svaki od pjih snovao, kako bi se popeo do prvenstva medju svojim drugovima i preuzeo baStinu bana Mladina. Tek §to se je kralj makao iz Knina, navalise svi zajedno na taj kraljevski grad, u kojem dosad stolovahu mnogi banovi i banovci hrvatski, protjera§e iz njega kraljevsku posadu, te ga zauze§e. Upravu grada preuze knez i vojvoda Nelipic, koji ga je odsad drzao sve do smrti svoje. Za novoga bana Ivana Babonica ne htjedo§e ni cuti. Tk oni ga bijahu primiU samo onda, kad im je pomagao obarati nesrecnoga Mladina. Zanimljivo je, §to u torn pogledu trogirski knez javlja mletacikoj obcini 29. studenoga 1322. On pise: »Novin& nemam, da pi§em, nego samo to, da ban Ivan (Babonic) jos nije doSao u strane hrvatske. Knezovi Juraj, Pavao i Gregorije, braca nekadanjega bana Mladina, zajedno s vojvodom Nelipicem, koji drzi grad Knin, ne ce da bi reCeni ban doSao u banovinu (hrvatsku). Drugi opet hoce, i zato mislim, da ce se poroditi razdor medju njima«. Ne zna se, da li je ban Ivan Babonic do§ao u Hrvatsku. No ako je i do§ao, nije nista izvrsio. Mozda se je 6a i pridruzio odpornicima, po§to saznajemo, da ga je kralj god. 1323. lisio banske 6asti, te povjerio umirenje Hrvatske dosadanjemu slavonskomu banu Nikoli Omodejevu. A da bi ban Nikola mogao lakSe svladati hrvatske knezove, naredi, da mu se pridruzi bosanski ban Stjepan Kotromanid, kojega je kralj predobio tim, §to ga je u to vrijeme (1323.) ozenio daljom rodjakinjom svoje supruge, naime Jelisavom, kcerju kujavskoga vojvode Kazimira. Moguce da mu je tada povjerio i Humsku zemlju ili bar dio njezin, kojim je jo§ nedavno upravljao ban Mladin. Ban Nikola Omodejev zaista se je u Ijetu 1323. spremao na Hrvate. No prolazeci juznom Slavonijom po oblasti svrgnutoga bana Ivana Babonica opre mu se taj i ne dade mu proci na jug. DoSlo i do okrsaja, negdje kod SteniCnjaka ili Zrinja, u kojem je ban Nikola uz drugo zarobio do 400 konja. Tek nakon toga pogodio se nekako s knezom Ivanom i njegovom svojtom, te s njima zajedno provalio u Hrvatslcu. Tu pozove hrvatske knezove kao i gradove dalmatinske i hrvatske na sabor, koji se je sastao u blizini grada Knina na nekom polju (in campo Carnam). Sta se na saboru vijecalo, nije zabiljezeno. Onamo dodjo§e i poslanici obcine mleta^ke, da ga uvjere toboze o odanosti svojih gospodara prema kralju Karlu, ali vise da izvide, sta ban smijera. Banu medjutim ne bijase ni na kraj pameti, da smeta Mletcima; dade pace poslanicima dva svoja plemica kao jamce, da ne ce ni§ta na zao u6initi Zadru, ako bi ga put nanio u blizinu njegovu. Iza toga posao je ban u Spljet, gdje bi castno primljen od svecenstva i svjetovnjaka, i gdje se je desio jo§ 18. rujna. Toga dana ostavio je taj grad i posao prema Vrani, kamo mu bija§e opremio svoje poslanike zadarski knez Ugolin Justinijani s molbom, da ne dira u njegov kotar. Ne zna se, Sta li je ban Nikola dalje radio u Hrvatskoj i Dalmaciji. No svakako se je jos one godine vratio u Slavoniju, posto je vec 16. sijecnja 1324. po nalogu kra- Ijevu (ex precepto et mandato regis Caroli) skupio sabor citave Slavonije u Krizevcima. Na tom je saboru uz ino potvrdio magistru Jakovu Malomu posjed Canov (Canjevo) u krizeva6koj zupaniji, koji bijaSe pomenuti magistar kupio od Matije, sina Nikolina. Tek §to se je ban Nikola udaljio iz Hrvatske, obnovise se razmirice izmedju kne- zova. Stvorila se jaka koalicija proti knezu i vojvodi Nelipicu, kojoj je bio na 6elu Juraj IT. Banic, brat bana Mladina. Radilo se o tom, da se obori prevlast Nelipiceva, a naroCito da mu se otme znameniti grad tvnin. Koaliciji se pridruzili krfiki knezovi, grad Zadar i bosanski ban Stjepan Kotromanic. Nasuprot su uz Nelipica pristali njegovi Surjaci, knezovi Kurjakovici u Krbavi, knez Juraj Mihovilovic iz Hlivna, napokon dalma- tinski gradovi Sibenik i Trogir. Knez Juraj 11. skupio vojsku od Polji6ana i Vlaha, primio 5ete od bosanskoga bana, pak u lipnju 1324. osvanuo kod grada Knina. Utaborio se na