Statut grada Otočca

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje

Pročišćeni tekst Statuta Grada Otočca objavljen u Službenom vjesniku Grada Otočca, br. 4/93.

Opće odredbe[uredi VE]

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se pravo odlučivanja o potrebama i interesima građana Grada Otočca, samoupravni djelokrug, unutarnje ustrojstvo i djelokrug tijela Grada Otočca, neposredno sudjelovanje građana u gradskim poslovima, mjesna samouprava, imovina i financiranje Grada, oblici suradnje i oblici povezivanje s jedinicama lokalne samouprave i uprave u zemlji i inozemstvu te druga pitanja važna za utvrđivanje prava, obveza i odgovornosti Grada.

Članak 2.

Grad Otočac je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Posebnom odlukom Gradsko vijeće će utvrditi granice grada Otočca.

Članak 3.

Naziv jedinice lokalne samouprave je Grad Otočac.

Sjedište Grada Otočca je u Otočcu, Kralja Zvonimira 10.

Grad Otočac je pravna osoba.

Članak 4.

Grad Otočac ima grb i zastavu.

Izgled, uporaba i čuvanje grba i zastave uredit će se posebnom odlukom.

Članak 5.

Dan Grada Otočca je 20. siječnja dan svetog Fabijana i Sebastijana , blagdan kojeg su župljani uzeli za zaštitnika Gacke doline i grada Otočca 1646. godine.

Grad Otočac će slavit ovaj crkveni blagdan kao Dan Grada i Dan zaštitnika Grada Otočca i Gacke doline.

Članak 6.

Gradsko vijeće Grada Otočca može pojedinu osobu koja je zaslužna za razvitak i ugled Grada proglasiti počasnim građaninom.

Počasnom građaninu izdaje se povelja.

Počast ne daje posebna prava odnosno obveze.

Članak 7.

Radi odavanja javnih priznanja za iznimna dostignuća i doprinose od osobitog značaja za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, športa, skrbi i unapređivanja prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti i poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene Grad Otočac dodjeljuje svoja priznanja .

Vrste javnih priznanja, uvjeti za njihovo dodjeljivanje, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i vrše dodjelu priznanja uređuje se posebnom odlukom.

Članak 8.

Ostvarujući zajednički interes gospodarskog, društvenog, kulturnog i socijalnog razvitka , Grad Otočac uspostavlja, surađuje i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu.

Kad Grad Otočac ocjeni da postoji dugoročan obostrani interes za uspostavljenje suradnje i mogućnost gospodarskog razvitka može s pojedinim jedinicama lokalne samouprave sklopiti akt o suradnju i međusobnim odnosima.

Članak 9.

U ostvarivanju međunarodne suradnje, Grad Otočac će posebnu pažnju posvećivati razvoju odnosa s organizacijama građana Republike Hrvatske na privremenom radu u inozemstvu i s organizacijama hrvatskih iseljenika u stranim zemljama.

Članak 10.

Grad Otočac u postupku pripremanja i donošenja odluka i drugih općih akata na razini Ličko-senjske županije, zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji ga se ne4posredno tiču, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.

Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka u ime Grada mogu podnositi Gradsko vijeće, Poglavarstvo i gradonačelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno putem članova skupštine i zastupnika.

Samoupravni djelokrug[uredi VE]

Članak 11.

Grad Otočac samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim Statutom i podliježe samo nadzoru zakonitosti koju obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Članak 12.

Grad Otočac u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalne djelatnosti,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu, tehničku kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu.

Odlukom Gradskog vijeća mogu se pojedini poslovi iz stavka 1. ovog članka prenijeti na županiju, odnosno mjesnu samoupravu.

Gradsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine da mu, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga ličko-senjske županije, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju[uredi VE]

Članak 13.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju u lokalnim poslovima na mjesnom zboru građana i referendumom, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 14.

Jedanput godišnje organizira se sastanak građana putem mjesnih odbora sa Gradskim poglavarstvom.

Sastanak saziva gradonačelnik.

Članak 15.

Referendum, na temelju odredaba zakona i Statuta raspisuje Gradsko vijeće na prijedlog jedne trećine vijećnika, na prijedlog Gradskog poglavarstva, na prijedlog polovine mjesnih odbora na području Grada Otočca i na prijedlog 20% birača upisanih u birački popis Grada Otočca.

Članak 16.

Gradsko vijeće je dužno raspraviti o svakom prijedlogu za raspisivanje referenduma, a ako prijedlog ne prihvati, dužno je o razlozima odbijanja obavijestiti predlagača.

Članak 17.

Odlukom o raspisivanju referenduma određuju se pitanja o kojima će se odlučivati referendumom, datum glasovanja kao i područje odnosno djelatnost u kojoj se referendum provodi.

Članak 18.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građeni koji imaju prebivalište na području Grada Otočca i upisani su u popis birača.

Članak 19.

Prijedlog koji na referendumu nije prihvaćen može se ponovno iznijeti na referendum u roku određenom zakonom.

Članak 20.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće.

U roku od dvije godine ne može se ponovno odlučivati referendumom o prijedlogu ili pitanju za koje je donijeta odluka iz stavka 1. ovog članka.

Ukoliko se rok iz stavka 2. ovog članka drugačije odredi zakonom, postupat će se u skladu sa zakonom. Članak 21.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati 1/3 vijećnika i Poglavarstvo Grada Otočca.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka, a ako prijedlog ne prihvati o razlozima odbijanja obavijestit će predlagača.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana odnosno područja od kojih se traži mišljenje.

Članak 22.

Građani imanju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 23.

Svaki građanin ima pravo gradskom vijeću i tijelima Vijeća slati predstavka i pritužbe, davati prijedloge i na njih dobivati odgovor.

Tijela Grada Otočca[uredi VE]

Članak 24.

Tijela Grada Otočca su:

 1. Gradsko vijeće,
 2. Gradonačelnik,
 3. Gradsko poglavarstvo.

Gradsko vijeće[uredi VE]

Članak 25.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada.

Članak 26.

Gradsko vijeće u okviru svojih ovlasti:

 1. donosi Statut Grada,
 2. donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
 3. donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
 4. donosi odluke o gradskim porezima i naknadama, taksama i drugim prihodima od interesa za Grad,
 5. donosi proračun i završni račun proračuna, donosi odluke o izvršenju proračuna,
 6. donosi odluke o izvršenju proračuna
 7. donosi poslovnik o radu
 8. raspisuje referendum,
 9. obavlja izbor, imenovanja i razrješenja:
 • predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
 • gradonačelnika i njegovih zamjenika i članova Gradskog poglavarstva,
 • predsjednika, njegovog zamjenika i članove radnih tijela Vijeća,
 • drugih nositelja i predstavnika Vijeća u tijelima i institucijama određenih zakonom i ovim Statutom,
 1. odlučuje o povjerenju gradonačelniku, pojedinim članovima Poglavarstva ili Poglavarstvu u cjelini,
 2. uređuje ustrojstvo ili djelokrug gradskih upravnih odjela,
 3. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za stanovnike Grada,
 4. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i ovim Statutom.

Članak 27.

Poslovnikom Gradskog vijeća uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada Vijeća, te prava i dužnosti vijećnika.

Poslovnik donosi Vijeće većinom glasova svih vijećnika.

Članak 28.

Gradsko vijeće čini 15 vijećnika izabranih na način određen zakonom.

Članak 29.

Mandat vijećnika Gradskog vijeća traje četiri godine.

Funkcija vijećnika je počasna.

Članak 30.

Vijećnik nema obvezujući mandat i ne može biti opozvan.

Od dana konstituiranja Gradskog vijeća, vijećnik ima sva prava i dužnosti određena Ustavom, zakonom ovim Statutom i Poslovnikom Gradskog vijeća, do kraja mandata.

Članak 31.

Vijećnik ne može biti opozvan na odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u Gradskom vijeću.

Članak 32.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 • ako podnese ostavku,
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost,
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.
 • ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti izabran za vijećnika,
 • ako odjavi prebivalište s područja Grada Otočca,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo,
 • smrću.

Članak 32a.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema zakonu smatra nespojivom za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu sa zakonom.

Članak 33.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća, na njima govoriti i glasovati,
 • postavljati pitanja i podnositi prijedloge,
 • prihvatiti izbor i imenovanje koje mu svojom odlukom odredi Vijeće,
 • postavljati pitanja gradonačelniku, članovima Poglavarstva i pročelnicima upravnih odjela koja se odnose na njihov rad ili na poslove iz njihovog djelokruga.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena Ustavom, zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom Gradskog vijeća. Članak 34.

Vijećnici za svoj rad u Gradskom vijeću pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Vijeća.

Članak 35.

Gradsko vijeće zasjeda ako sjednici prisustvuje natpolovična većina svih vijećnika.

Gradsko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih vijećnika.

Statut Grada, Poslovnik Gradskog vijeća, godišnji proračun i završni račun, donosi se većinom glasova svih vijećnika.

Članak 36.

Na sjednici Gradskog vijeća glasuje se javno, ako Vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Predsjednik i potpredsjednik Vijeća[uredi VE]

Članak 37.

Gradsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika koje bira između vijećnika na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća biraju se javnim glasovanjem, ukoliko Vijeće ne odluči da se glasuje tajno.

Za predsjednika i potpredsjednika izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina od ukupnog broja vijećnika.

Članak 38.

Prijedlog kandidata za izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća može podnijeti najmanje pet vijećnika.

Ukoliko se Gradskom vijeću na podnese prijedlog iz prethodnog stavka ovog članka, prijedlog kandidata podnijet će Odbor za izbor i imenovanja.

Članak 39.

Kada je predloženo više kandidata za predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, a ni jedan kandidat ne dobije većinu glasova od ukupnog broja vijećnika, glasovanje se ponavlja, na način da se ne glasuje o kandidatu koji je dobio najmanji broj glasova. U ponovljenom glasovanju kandidat je izabran ako je dobio većinu glasova prisutnih vijećnika.

Članak 40.

Predsjednik Gradskog vijeća:

 • saziva sjednice Gradskog vijeća, predsjedava sjednicama i rukovodi njihovim radom,
 • zastupa Gradsko vijeće,
 • predlaže dnevni red Vijeća,
 • brine se o promjeni Poslovnika Vijeća,
 • potpisuje akte koje donosi Vijeće
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika ,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 41.

Potpredsjednik Gradskog vijeća pomaže i radu predsjedniku Vijeća i zamjenjuje ga u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim pravima, obvezama i odgovornostima koje ima predsjednik Gradskog vijeća .

Članak 42.

Predsjednik i potpredsjednik Gradskog vijeća za svoj rad odgovaraju Gradskom vijeću.

Radna tijela Članak 43.

Radi razmatranja pojedinih pitanja i pripreme prijedloga akata iz djelokruga Gradskog vijeća, te za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Vijeće, Gradsko vijeće može osnovati odbore i komisije, a obavezno kada je to propisano Ustavom ili zakonom.

Osnivanje, sastav, zadaci i način rada radnih tijela iz stavka 1. ovog članka uređuju se ovim Statutom i posebnom odlukom Vijeća.

Radna tijela Gradskog vijeća za svoj rad odgovaraju Gradskom vijeću, a dužna su jedanput godišnje podnijeti izvješće o svom radu.

Članak 44.

Radno tijelo Gradskog vijeća ima predsjednika , zamjenika predsjednika i određeni broj članova.

Članak 45.

Mandat predsjednika, njegovog zamjenika i članova radnog tijela traje do isteka mandata saziva Gradskog vijeća.

Članak 46.

Stalna radna tijela Gradskog vijeća su:

 1. Odbor za izbor i imenovanja,
 2. Odbor za predstavke i pritužbe,
 3. Odbor za propise i pravna pitanja.

Članak 47.

Odbor za izbor i imenovanja raspravlja o pitanjima izbora, imenovanja i razrješenja kao i o općim pitanjima kadrovske politike, daje prijedloge za izbor, imenovanje i razrješenja dužnosnika koje bira odnosno imenuje Gradsko vijeće i obavlja druge poslove određene Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 48.

Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, a imenuju se iz reda vijećnika.


Članka 49.

Odbor za predstavke i pritužbe razmatra predstavke, prijedloge i pritužbe građana upućene Gradskom vijeću ili Odboru te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje ustavnosti i zakonitosti u ostvarivanju prava građana pred upravnim tijelima i drugim tijelima koja imaju javne ovlasti.

Ako Odbor povodom razmatranja predstavki ili pritužbi uoči da je za otklanjanje nepravilnosti u radu pojedinih upravnih odjela ili drugih tijela s javnim ovlastima potrebno poduzeti konkretne mjere, predlaže Gradskom vijeću odnosno Poglavarstvu poduzimanje ovakvih mjera.

Članak 50.

Odbor ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, a imenuje se iz reda vijećnika i drugih građana.

Članak 51.

Odbor za propise i pravna pitanja razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti sa zakonom, Statutom te njihove nomotehničke i terminološke obrade i utvrđuje pročišćene tekstove akata kada je na to ovlašten.

Članak 52.

Odbor za propise i pravna pitanja ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, koji se imenuju iz reda vijećnika i iz reda stručnih djelatnika.

Članka 53.

Poslovnikom Gradskog vijeća podrobnije se uređuje organizacija rada sjednice radnog tijela, glasovanje i vođenje zapisnika.

Članak 54.

Gradsko vijeće ima Mandatnu komisiju.

Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici izvješćuje Vijeće o provedenim izborima Vijeće i imenima izabranih vijećnika, o podnesenim ostavkama na vijećničku funkciju i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku funkciju.

Mandatna komisija izvješćuje Vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz reda vijećnika.

Tajnik Grada i Stručna služba[uredi VE]

Članak 55.

Tajnik Grada se brine o izvršavanju zadataka koji se odnose na rad lokalne samouprave i uprave, pomaže predsjedniku Gradskog vijeća u pripremanju, organiziranju i održavanju sjednice Vijeća, učestvuje na sjednicama Gradskog vijeća i upozorava predsjednika Vijeća i Vijeće o kršenju zakonitosti.

Članak 56.

Tajnika Grada imenuje Gradsko poglavarstvo na temelju javnog natječaja.

Članak 57.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova Gradsko vijeće osniva Stručnu službu.

Stručnom službom rukovodi tajnik Grada i odgovoran je za njeno funkcioniranje.

Gradonačelnik[uredi VE]

Članak 58.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti u Gradu.

Članak 59.

Gradonačelnik je odgovoran za obavljanje poslova državne uprave, prenijetih u djelokrug tijela Grada, ovlaštenim tijelima središnje državne uprave.

Članka 60.

U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada gradonačelnik ima pravo zadržati od izvršenja opći akt Gradskog vijeća., ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propisi te zatražiti od Vijeća da u roku od 15 dana, otkloni uočene nedostatke. Ako Vijeće to ne učini gradonačelnik je dužan u roku osam dana o tome obavijestiti čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada Vijeća.

Članak 61.

Gradonačelnik je dužan u roku od osam dana od dana donošenja dostaviti pročelniku županijskog ureda u čijem su djelokrugu poslovi opće uprave, Statut i opće akte koje donosi Vijeće.

Gradonačelnik obavlja i druge poslove utvrđene Statutom u skladu sa zakonom.

Članka 62.

Gradonačelnik ima dva zamjenika.

Gradonačelnik određuje između zamjenika gradonačelnika prvog zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju njegove spriječenosti ili duže odsutnosti.

Na prijedlog gradonačelnika Gradsko vijeće može odlučiti da zamjenici gradonačelnika obavljaju funkciju profesionalno.

Članak 63.

Zamjenici gradonačelnika, po ovlaštenju gradonačelnika obavljaju poslove iz njegovog djelokruga . Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenici gradonačelnika dužni su se pridržavati uputa gradonačelnika.

Povjeravanjem poslova zamjenicima gradonačelnika ne prestaje odgovornost gradonačelnika za njihovo za njihovo obavljanje.

Članak 64.

Gradonačelnika bira Gradsko vijeće većinom glasova svih vijećnika na vrijeme od četiri godine.

Prijedlog kandidata za izbor gradonačelnika Gradskom vijeću podnosi najmanje pet vijećnika ili Odbor za izbor i imenovanja.

Zamjenici gradonačelnika biraju se na isti način i po istom postupku kao gradonačelnik.

Gradsko poglavarstvo[uredi VE]

Članak 65.

Gradsko poglavarstvo obavlja izvršne poslove Grada i poslove državne uprave koji su mu zakonom povjereni.

Članka 66.

Gradonačelnik je po svom položaju predsjednik Gradskog poglavarstva, a zamjenici gradonačelnika su zamjenici predsjednika Poglavarstva.

Članak 67.

Gradsko poglavarstvo pored predsjednika i dva zamjenika ima i četiri člana.

Članove Gradskog poglavarstva bira Gradsko vijeće većinom glasova svih vijećnika na prijedlog gradonačelnika.

Članak 68.


Gradsko poglavarstvo u okviru svojih ovlasti:

 1. priprema prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
 2. izvršava i osigurava izvršenje općih akata Gradskog vijeća,
 3. daje mišljenje o prijedlozima koje podnesu drugi ovlašteni predlagači,
 4. utvrđuje prijedlog gradskog proračuna i završnog računa,
 5. usmjerava djelovanje gradskih upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslove državne uprave koji se obavljaju u Gradu,
 6. nadzire rad upravnih tijela Grada u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 7. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada,
 8. upravlja prihodima i rashodima Grada
 9. na temelju javnog natječaja imenuje pročelnike upravnih odjela,
 10. obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 69.

Gradsko poglavarstvo odgovorno je Gradskom vijeću za poslove lokalne samouprave.

Predsjednik, njegovi zamjenici i članovi Poglavarstva zajednički su odgovorni za odluke koje Poglavarstva donosi, a osobno su odgovorni za svoje područje rada.

Na prijedlog najmanje trećine vijećnika može se pokrenuti pitanje povjerenja gradonačelniku i njegovim zamjenicima, pojedinom članu Gradskog poglavarstva ili Gradskom poglavarstvu u cjelini. Glasovanje o povjerenju Gradskom poglavarstvu može tražiti i njegov predsjednik Odluka o povjerenju prihvaćena je ako je za nju glasovala većina svih vijećnika Gradskog vijeća.

Kad Gradsko vijeće izglasa nepovjerenje gradonačelniku ili Gradskom poglavarstvu u cjelini, mora izabrati novog gradonačelnika u roku 30 dana od dana izglasavanje nepovjerenja.

U slučaju izglasavanju nepovjerenja pojedinom članu Gradskog poglavarstva, Gradsko vijeće donosi odluku o danu s kojim se razrješuje dužnosti. Ako Gradsko vijeće ne izglasa nepovjerenje vijećnici koji su podnijeli prijedlog ne mogu ponovno podnijeti isti prijedlog prije isteka roka od šest mjeseci od njegovog odbijanja.

Članak 70.

Odnos Gradskog vijeća i Poglavarstva pobliže se uređuje Poslovnikom Gradskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 71.

Ustrojstvo, način rada i odlučivanja Gradskog poglavarstva uređuje se Poslovnikom Poglavarstva u skladu sa ovim Statutom.

Gradska uprava[uredi VE]

Članak 72.

Gradsko vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad osniva upravne odjele Grada.

Članak 73.

Upravni odjeli Grada izvršavaju zakone i druge propise te opće akte Gradskog vijeća i Poglavarstva i odgovorni s za stanje u oblastima za koje su osnovani.

Upravni odjeli dužni su svojim radom omogućiti ostvarivanje prava građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 74.

Upravni odjeli Grada samostalni su u okviru svog djelokruga a za svoj rad odgovorni su Gradskom vijeću, Gradskom poglavarstvu i gradonačelniku.

Članak 75.

Upravnim odjelom rukovodi pročelnik.

Pročelnika upravnog odjela na temelju javnog natječaja imenuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 76.

Posebnom odlukom uređuju se uvjeti i način raspisivanja natječaja te postupak imenovanja pročelnika.

Članak 77.

Gradsko poglavarstvo posebnim aktom uređuje unutarnje ustrojstvo, broj djelatnika i druga pitanja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članka 78.

Sredstva za obavljanje djelatnosti upravnih odjela osiguravaju se u Proračunu Grada Otočca , državnom proračunu ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

Članak 79.

Broj upravnih odjela, njihova nadležnost, uvjeti i kriteriji za prijem, plaća kao i druga pitanja u svezi s radom djelatnika uređuju se posebnom odlukom u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Mjesna samouprava[uredi VE]

Članak 80.

Radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja u upravljanju lokalnim poslovima građani imaju pravo osnivati jedinice mjesne samouprave.

Članak 81.

Kao jedinica mjesne samouprave osniva se mjesni odbor.

Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čine zasebnu razgraničenu cjelinu.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 82.

Mjesni odbor osnivanju građeni na svom zboru kojem prisustvuje najmanje 10% birača upisanih u popis birača naselja ili dijela naselja za čije se područje osniva mjesni odbor.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani i njihove organizacije i udruženja i Gradsko poglavarstvo.

Osim podataka o predlagaču za osnivanje mjesnog odbora, prijedlog sadrži i podatke o nazivu mjesnog odbora, područje i sjedište mjesnog odbora.

Članak 83.

Mjesni zbor građana na kojem se odlučuje o osnivanju mjesnog odbora saziva Gradsko poglavarstvo.

O osnivanju mjesnog odbora zbor građana odlučuje zaključkom.

Zaključak je pravno valjan kad ga javnim glasovanjem prihvati većina građana nazočnih na zboru.

Zaključak uz zapisnik o radu zbora dostavlja se Poglavarstvu Grada Otočca.

Poglavarstvo ocjenjuje je li mjesni odbor osnovan u skladu sa zakonom i Statutom i zaključkom utvrđuje osnivanje mjesnog odbora. Zaključak se objavljuje u službenom glasilu Grada.

Članak 84.

Organi mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 85.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, neposredno tajnim glasovanjem, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima se utvrđuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Broj članova vijeća mjesnog odbora utvrđuje se pravilima mjesnog odbora.

Pravo predlaganja kandidata za članove vijeća mjesnog odbora ima najmanje 10 građana koji imaju biračko pravo i politička stranka s područja mjesnog odbora.

Isti broj građana ili politička stranka sukladno odredbama pravila, može podnijeti prijedlog za opoziv člana vijeća mjesnog odbora.

Za članove vijeća mjesnog odbora odnosno zamjenike članova izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova birača koji su pristupili glasovanju, redom koliko se članova vijeća bira.

Članak 86.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Članak 87.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća i njegovog zamjenika na vrijeme od četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora može izglasati nepovjerenje predsjedniku vijeća, na način propisan pravilima mjesnog odbora.

Za predsjednika odnosno zamjenika predsjednika izabran je član vijeća mjesnog odbora koji dobije natpolovičnu većinu svih članova vijeća mjesnog odbora.

Članak 88.

Predsjednik vijeće mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora odnosno gradonačelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga Grada.

Članak 89.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Članak 90.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora a osobito u pogledu obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture, zaštita okoliša, socijalna skrb stanovnika, potrebe u djelokrugu brige o djeci, športu, kulturi i tehničkoj kulturi.

Članak 91.

Vijeće mjesnog odbora u skladu sa Statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazvati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (dio naselja, stambeni blok i sl.) Mjesni zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 92.

Svoje zajedničke i opće potrebe građani na području mjesnog odbora zadovoljavaju iz:

 • prihoda nekretnina koji su u vlasništvu mjesnog odbora,
 • prihoda od komunalnih usluga i taksa,
 • pomoći od poduzeća i građana u novcu,
 • dotacije iz gradskog proračuna,
 • drugih prihoda.

Članak 93.

Financijsko poslovanje za mjesne odbore obavljat će upravni odjel Grada nadležan za računovodstvo i financijsko poslovanje.

Članak 94.

Nadzor nad zakonitošću rada organa mjesnog odbora obavlja Poglavarstvo Grada Otočca.

Gradsko poglavarstvo raspustit će vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Grada, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Članak 95.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora dužan je u roku od osam dana od dana donošenja dostaviti gradonačelniku opće akte koje donese vijeće mjesnog odbora.

Ako gradonačelnik utvrdi da se akti iz stavka 1. ovoga članka u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom, dužan je o tome obavijestiti Gradsko poglavarstvo.

Ako Poglavarstvo ocijeni da je akt iz stavka 1. ovog članka u suprotnosti sa zakonom ili Statutom obustavit će izvršenje tog akta.

Imovina i financiranje[uredi VE]

Članak 96.

Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Gradu, kao i ostala imovinska prava koja pripadaju Gradu čine imovinu Grada.

Članak 97.

Nekretninama i pokretnim stvarima i ostalim imovinskim pravima u vlasništvu Grada upravlja Gradsko poglavarstvo u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 98.

Grad Otočac mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.

Članak 99.

Nekretnine u vlasništvu Grada mogu se otuđiti samo uz najveću ostvarenu naknadu. Iznimno nekretnine se mogu otuđiti i bez naknade.

Nekretnine u vlasništvu Grada koje nisu korištene mogu se dati u zakup ili drugi oblik korištenja uz ostvarivanje najvećeg mogućeg profita. Ostvareni profit ne može biti manji od troškova redovitog održavanja stvari.

Pojedinačni akt o kupnji, prodaji, davanju u zakup ili drugi oblik korištenja nekretnina donosi Gradsko poglavarstvo.

Članak 100.

Pokretne stvari u vlasništvu Grada u pravili koristi Gradsko vijeće, gradonačelnik, Gradsko poglavarstvo i upravni odjeli Grada.

S pokretnim stvarima Gradsko poglavarstvo postupa sukladno članku 99. ovog Statuta.

Članak 101.

Otuđenje, davanje u zakup ili drugi oblik korištenja imovine Grada, Gradsko poglavarstvo može učiniti tek nakon provedenog postupka javnog oglašavanja. Iznimno kod pokretnih stvari manje vrijednosti ne treba provoditi postupak javnog oglašavanja , ako zakonom nije drukčije određeno.

Članak 102.

Gradsko poglavarstvo daje mišljenje Vladi Republike Hrvatske na prijedlog za donošenje odluke koncesijama na korištenje prirodnih bogatstava i drugih dobara na teritoriju Grada.

Prethodno Poglavarstvo grada može zatražiti mišljenje Gradskog vijeća.

Članak 103.

Grad Otočac ima svoje prihode kojima u okviru samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada su:

 1. gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
 2. prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,
 3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada odnosno u kojima ima udio ili dionice,
 4. prihodi od naknada za koncesiju koje daje Gradsko vijeće,
 5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Grad sam propiše u skladu sa zakonom,
 6. udio u zajedničkom porezima s Republikom Hrvatskom,
 7. sredstva pomoći, dotacije Republike Hrvatske predviđene u državnom proračunu,
 8. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 104.

Svi ostvareni prihodi sredstva su godišnjeg proračuna Grada Godišnji proračun i odluku o izvršenju proračuna na prijedlog Gradskog poglavarstva, donosi Gradsko vijeće.

Članak 105.

Godišnji proračun se mora donijeti prije početka godine za koju se proračun donosi.

Ukoliko se godišnji proračun ne donese u roku iz stavka 1. ovog članka , Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

Članak 106.

U godišnjem proračunu mora se predvidjeti stalna rezerva.

Stalna rezerva se formira iz ukupno ostvarenih godišnjih prihoda Grada.

Članak 107.

Gradsko vijeće nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada.

Akti grada[uredi VE]

Članak 108.

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja, utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, odluke, godišnji proračun Grada, završni račun proračuna, rješenja, zaključke, preporuke, naputke, deklaracije rezolucije, povelje i priznanja, te daje autentična tumačenja Statuta i drugih općih akata Vijeća.

Članak 109.

Gradsko poglavarstvo donosi odluke, rješenja, zaključke, pravilnike i naputke.

Članak 110.

Radna tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva donose zaključke, preporuke i rješenja.

Članak 111.

Gradsko poglavarstvo osigurava izvršenje općih akata iz članka 108. ovog Statuta na način i u postupku propisanom ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada.

Članak 112.

Upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada neposredno izvršavanu i nadziru provođenje općih akata Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka upravna tijela mogu, u slučaju neprovođenje općeg akta, poduzimati mjere propisane tim aktom.

Članak 113.

Podrobnije odredbe o aktima Grada, postupku donošenja akata, te autentično tumačenje akata uređuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Prijelazne i završne odredbe[uredi VE]

Članak 114.

Do donošenje općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada Otočca sukladno posebnim zakonima i odredbama ovog Statuta, primjenjivat će se akti Grada Otočca u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom .

Grad Otočac donijet će opće akte kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada u rokovima određenim posebnim zakonima.

Članak 115.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti 1/3 vijećnika Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva.

Prijedlog mora biti obrazložen a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.

Članak 116.

Gradsko vijeće odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeće prije isteka roka od šest mjeseci.

Članak 117.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Otočca (Službeni vjesnik Grada Otočca, br. 4/93,1/97,1/01,2/01 i 4/01).

Članak 118.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada Otočca.