Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a broj 1037

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a broj 1037

Rezolucija je donesena 15. siječnja 1996.


Vijeće sigurnosti

Podsjećajući na svoje ranije relevantne rezolucije, a posebice 1023 od 22. studenoga i 1025 od 30. studenoga 1995. godine;

Ponovno potvrđujući svoju opredijeljenost za nezavisnost, suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske i naglašavajući s tim u vezi da su područja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema sastavni dijelovi Republike Hrvatske;

Naglašavajući važnost koju pridaje punom poštivanju ljudskih prava i temeljnih sloboda na svim tim područjima;

Izražavajući svoju potporu Temeljnom sporazumu o području istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema potpisanom 12. studenoga 1995. između Vlade Republike Hrvatske i lokalne srpske zajednice (u daljnjem tekstu: Temeljni sporazum);

Nakon što je raspravilo o izvješću glavnog tajnika od 13. prosinca 1995.;

Naglašavajući važnost koju pridaje međusobnom priznanju država sljednica bivše SFRJ unutar njihovih međunarodno priznatih granica;

Sa željom da podrži strane u njihovim naporima za postizanje mirog rješenja njihovih sporova te time pridonese postizanju mira u cijeloj regiji;

Naglašavajući obvezu država članica da ispune sve svoje obveze prema UN-u, a u vezi s mirovnim operacijama UN-a u bivšoj Jugoslaviji, ocjenjujući da prilike u Hrvatskoj i nadalje predstavljaju prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti;

Odlučno da osigura slobodu kretanja i sigurnost osoblja mirovnih operacija UN-a u Republici Hrvatskoj, pa s tim u vezi djelujući u skladu s Poglavljem VII. Povelje UN-a:

1. Odlučuje uspostaviti za početno razdoblje od 12 mjeseci operaciju očuvanja mira (peace keeping) UN za područje na koje se odnosi Temeljni sporazum, s vojnim i civilnim komponentama, a pod nazivom Privremena uprava UN-a za istočnu Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem (UNTAES).
2. Traži od glavnog tajnika da nakon dogovora sa stranama i Vijećem sigurnosti imenuje Prijelaznog upravitelja sa svim ovlastima zapovijedanja civilnim i vojnim komponentama UNTAES-a i koji će obnašati dužnosti povjerene Prijelaznoj upravi iz Temeljnog sporazuma.
3. Odlučuje da se demilitarizacija područja, kako je predviđeno Temeljnim sporazumom, treba obaviti u roku od 30 dana od dana kad glavni tajnik izvijesti Vijeće, temeljem procjene Prijelaznog upravitelja da su vojne komponente UNTAES-a raspoređene i spremne ostvariti svoju misiju.
4. Traži od glavnog tajnika da svakog mjeseca izvješćuje Vijeće o aktivnostima UNTAES-a o tome kako strane provode Temeljni sporazum, a prvo takvo izvješće treba podnijeti najkasnije tjedan dana nakon datuma do kojeg je predviđena demilitarizacija slijedom članka 3.
5. Odlučno upozorava strane da se suzdrže od bilo kakvih jednostranih akcija koje bi mogle ugroziti provedbu Temeljnog sporazuma i potiče ih da nastave prihvaćati mjere izgradnje međusobnog povjerenja .
6. Odlučuje da će ocijeniti jesu li strane pokazale volju za primjenu Temeljnog sporazuma ne kasnije od 14 dana nakon datuma do kojeg je predviđena demilitarizacija slijedom članka 3, uzimajući pritom u obzir djelovanje strana i informacije koje će Vijeću dostaviti glavni tajnik.
7. Poziva strane na potpuno pridržavanje obveza preuzetih Temeljnim sporazumom i u potpunosti, suradnje s UNTAES-om.
8. Odlučuje razmotriti mandat UNTAES-a ako u bilo kojem trenutku primi izvješće glavnog tajnika o tome da su strane u znatnoj mjeri odstupile od obveza preuzetih Temeljnim sporazumom.
9. Traži od glavnog tajnika da najkasnije do 15. prosinca 1996. izvijesti Vijeće UNTAES-a o provedbi Temeljnog sporazuma, te s tim u vezi izražava spremnost razmotriti situaciju i poduzeti odgovarajuću akciju.
10. Odlučuje da će vojnom komponentom UNTAES-a početno biti raspoređeno do 5.000 vojnika sa slijedećim mandatom:
a) Nadzirati i omogućiti demilitarizaciju koju budu provodile strane slijedom Temeljnog sporazuma, a u skladu s rokovima i postupcima koje odredi UNTAES.
b) Nadzirati dragovoljan i siguran povratak izbjeglica i raseljenih osoba svojim domovima u suradnji s UNHCR-om, kako je predviđeno Temeljnim sporazumom.
c) Svojom nazočnošću pridonijeti očuvanju mira i sigurnosti u regiji, i
d) Na drugi način pomoći primjenu temeljnog sporazuma.
11. Odlučuje da će u skladu s ciljevima i zadaćama navedenima u člancima 12. do 17. izvješća glavnog tajnika od 13. prosinca 1995. civilna komponenta UNTAES-a imati sljedeći mandat:
a) Uspostaviti privremene policijske snage, odrediti njihov sastav i veličinu, razviti program osposobljavanja i nadzirati njegovu primjenu, te nadgledati postupak prema počiniteljima kaznenih djela kao i zatvorski sustav što je prije moguće, a kako je predviđeno člankom 16 (a), izvješća glavnog tajnika.
b) Obavljati zadaće u vezi s civilnom upravom kako su navedene u članku 16. (b) izvješća glavnog tajnika.
c) Obavljati zadaće u vezi s funkcioniranjem javnih službi kako su navedene u članku 16 (c) izvješća glavnog tajnika.
d) Omogućiti povratak izbjeglica kako je navedeno u članku 16. (e) izvješća glavnog tajnika.
e) Organizirati izbore, pomoći u njihovu provođenju i potvrditi rezultate kako je navedeno u članku 16 (g) izvješća glavnog tajnika i u članku 12. Temeljnog sporazuma.
f) Obavljati druge zadaće opisane u izvješću glavnog tajnika, uključujući pomoć u koordinaciji planova razvoja i gospodarske obnove regije i onih koji su opisani u članku 12. ove Rezolucije.
12. Odlučuje da će UNTAES također nadzirati kako se strane pridržavaju svojih obveza navedenih u Temeljnom sporazumu glede poštivanja najviših standarda ljudskih prava i temeljnih sloboda, unapređivati ozračje povjerenja među svim lokalnim stanovnicima neovisno o njihovom etničkom podrijetlu, te nadzirati i omogućavati uklanjanje mina na teritoriju regije i održavati aktivnima javne službe.
13. Poziva Vladu RH da UNTAES i Ured za vezu UN-a u Zagrebu uključi u pojam "mirovne snage i operacije UN-a u Hrvatskoj" po sadašnjem Sporazumu o statusu snaga, zaključenom sa UN-om, i zatraži od glavnog tajnika da žurno, a ne kasnije od datuma određenog u članku 3., potvrdi da li je to učinjeno.
14. Odlučuje da države članice, djelujući pojedinačno ili kroz regionalne organizacije ili sporazume, mogu na traženje UNTAES-a i na temelju postupaka propisanih od UN-a poduzimati sve potrebne mjere, uključujući i blisku zračnu potporu u obrani UNTAES-a ili, ako je potrebno, pomoći povlačenje UNTAES-a.
15. Traži da UNTAES i međunarodne provedbene snage (IFOR) uspostavljene Rezolucijom Vijeća sigurnosti 1031. od 15. prosinca 1995. na odgovarajući način surađuju međusobno, kao i s Visokim predstavnikom.
16. Poziva strane potpisnice Temeljnog sporazuma da surađuju sa svim agencijama i organizacijama koje pomažu u aktivnostima u vezi s provedbom Temeljnog sporazuma, a u skladu s mandatom UNTAES-a.
17. Traži od svih međunarodnih organizacija i agencija koje djeluju u regiji da blisko surađuju s UNTAES-om.
18. Poziva države i međunarodne financijske institucije da pomognu i surađuju u nastojanjima poticanja razvoja i gospodarske obnove regije.
19. Naglašava međusobnu povezanost između toga kako će strane ispunjavati svoje obveze iz Temeljnog sporazuma i spremnosti Međunarodne zajednice da stavi na raspolaganje financijska sredstva za obnovu i razvoj.
20. Potvrđuje da sve države trebaju u cijelosti surađivati s Međunarodnim sudom za bivšu Jugoslavlju i njegovim tijelima, a u skladu s odredbama Rezolucije 827. od 25. svibnja 1993. godine i Statutom Međunarodnog suda, te poštivati zahtjeve za pružanje pomoći ili naloge od strane Sudbenog vijeća prema članku 29. Statuta.
21. Naglašava da će UNTAES u obavljanju svoga mandata surađivati s Međunarodnim sudom, uključujući i zaštitu mjesta koje odredi tužitelj i osoba što obavljaju istražne radnje za Međunarodni sud.
22. Traži od glavnog tajnika da što je prije moguće podnese Vijeću na razmatranje izvješće o mogućnostima zemlje domaćina u smanjivanju troškova operacije.
23. Odlučuje i dalje aktivno pratiti situaciju.