Od Adama do Ezavljevih potomaka

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Od Adama do Ezavljevih potomaka

Od Adama do Ezavljevih potomaka[uredi]

1 1 Adam, Set, Enoš, 2 Kenan, Mahalel, Jered, 3 Henoh, Metušelat, Lamek, 4 Noe, Sem, Šam i Jafet.
5 Sinovi Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešeh i Tiraz.
6 Gomerovi sinovi: Aškenaz, Difat i Togarma .
7 Javanovi sinovi: Eliša, Tarsis, Hitim i Rodanim.
8 Sinovi Šamovi: Kuš, Misraim, Put i Kanaan. 9 Sinovi Kušovi: Seva, Havila, Savta, Raema i Savteka. Sinovi Raemovi: Saba i Dedan. 10 Kuš rodi Nemroda. On bi prvi junak na zemlji. 11 Misraim porodi ljude iz Luda, Einaima i Naftuaha, 12 ljude iz Patrosa, one iz Kasluaha, otkud iziđoše Filistinci, i oni iz Kaftora.
13 Kanaan rodi Sidona svojeg prvijenca i Heta, 14 Jebuzita, *Amorita, Girgašita, 15 Hivita, Arkita, Sinita, 16 Arvadita, Semarita, Hamatita.17 Sinovi Semovi: Elam, Asur, Arpahšad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter i Mešek. 18 Arpahšad rodi Šelaha, a Šelah rodi Hebera. 19 Heberu se rodiše dva sina. Prvi se zvao Peleg, jer u njegovo doba zemlja bi podijeljena1 a njegov se brat zvaše Joktan. 20 Joktan rodi Almodada, Šelefa, Hasarmaveta, Jeraha, 21 Hadorama, Uzala, Dikla, 22 Ebala, Abmaela, Saba 23 Ofira, Havila, Jobaba. To su svi sinovi Joktanovi. 24 Sem, Arpakšad, Šelah, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Terah, 27 Abram, koji je Abraham.
28 Sinovi Abrahamovi: Izak i Ismael.
29 Evo njihovih obitelji: Nabajot prvorođenac Ismaelov, Kedar, Adbel i Mivsam, 30 Mišma i Duma, Masa, Hadad i Tema, 31 Jetur, Nafiš i Kedma. To su sinovi Ismaelovi.
32 Sinovi Keture, konkubine1 Abrahamove: ona rodi Zimrana, Jokšana, Medana, Madiana, Jišbaka i Šuaha. Sinovi Jokšanovi: Saba i Dedan. 33 Sinovi Madianovi: Eifa, Efer, Hanok, Abida, i Eldaa. To su sve sinovi od Keture.
34 Abraham porodi Izaka. Sinovi Izakovi: Ezav i Izrael. 35 Sinovi Ezavljevi: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jaelam i Korah. 36 Sinovi Elifazovi: Teman, Omar, Sefi, Gaetam, Kenaz, Timna, i Amalek. 37 Sinovi Reuelovi: Nahat, Zerah, Šama i Miza. 38 Sinovi Seirovi: Lotan, Šoval, Siveon, Ana, Dišon, Eser i Dišan. 39 Sinovi Lotanovi: Hori i Homam. Sestra Lotanova: Timna. 40 Sinovi Šovalovi: Alijan, Manahat, Ebal, Šefi i Onam. Sinovi Siveonovi: Aja i Ana. 41 Sin Anaov Dišon. Sinovi Dišonovi: Hamran, Ešban, Jitran i Keran. 42 Sinovi Eserovi: Bilhan, Zavan, Jakan,. Sinovi Dišonovi: Us i Aran.