Lista Izraelovih osvajanja

Izvor: Wikizvor
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretraživanje
Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Lista Izraelovih osvajanja

Lista Izraelovih osvajanja[uredi VE]

12 1 Evo3 kraljeva zemalja što ih sinovi Izraelovi potukoše i čiju zemlju zaposjedoše s onestrane Jordana, na istoku sunca, od klanača Arnona sve do brda Hermon, kao i svu Arabu prema istoku: 2 Sihona, kralja *Amorita, koji stanovahu u Hešbonu; on vladaše od Aroera koji je na rubu klanača Arnona, dnom klanača kao i polovicom Galada sve do klanača Jaboka, granica sinova Amonovih; 3 potom Arabu sve do mora Kinerotskog4 na istoku sve do mora Arabe, mora Soli, na istoku, u smjeru Bet-Ješimota, i na jug pod padine Pisge. 4 Potom teritoriju Ogovu, kralja Bašana, jednog od posljednjih Refaita1, koji stanovaše u Aštarotu i u Edreju. 5 On vladaše nad brdom Hermon, nad Salkom i nad svim Bašanom sve do grabica Gešurita i Makatita2 kao i nad polovicom Galada, granice Sihona, kralja Hešbona. 6 Mojsije, sluga GOSPODOV, i sinovi Izraelovi njih potukoše; a Mojsije sluga GOSPODOV, dade to sve u posjed Rubenitima, Gaditima i polu-plemenu Manasejevu. 7 Evo kraljeva zemlje što ih Jozua i sinovi Izraelovi potukoše s onestrane Jordana, na zapadu, od Bal-Gada u dolini Libana sve do brda Halak koje se dize prema Seiru. Jozua dade sve to u posjed plemenima Izraelovim prema njihovoj podjeli 8 u Planini, u *Niziji, u Arabi i na Obroncima, u pustinji i Negevu: Hitita, Amorita, Kanaana, Perizita, Hivita i Jebuzita. 9 Kralj Jerihona, jedan. Kralj Aja koji je pokraj Betela, jedan. 10 Kralj Jeruzalema, jedan. Kralj Hebrona, jedan. 11 Kralj Jarmota, jedan. Kralj Lakiša, jedan. 12 Kralj Eglona, jedan. Kralj Gezera, jedan. 13 Kralj Devira, jedan. Kralj Gedera, jedan. 14 Kralj Horme, jedan. Kralj Arada, jedan. 15 Kralj Livne, jedan. Kralj Adulama, jedan. 16 Kralj Makeda, jedan. Kralj Betela, jedan. 17 Kralj Tapuaha, jedan. Kralj Hefera, jedan.18 Kralj Afeka, jedan. Kralj Lašarona, jedan. 19 Kralj Madona, jedan. Kralj Hasora, jedan. 20 Kralj, Šimron-Merona, jedan. Kralj Akšafa, jedan. 21 Kralj Tanaka, jedan. Kralj Megidoa, jedan. 22 Kralj Kedeša , jedan. Kralj Jokneama, u Karmelu, jedan. 23 Kralj Dora, na grebenu Gilgala, jedan. Kralj Goima, kod Gilgala, jedan. 24 Kralj Tirsa, jedan. Ukupno kraljeva: 31.

Corner cro ld.gif
Corner cro rd.gif